2022. július 7., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - július 7 - CSÜTÖRTÖK - 5 Mózes 22

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 5Móz 22 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=5%20M%C3%B3zes%2022&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=5%20M%C3%B3zes%2022&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak 

 

1.    Isten megtanít tisztelni más tulajdonát, és kegyesnek lenni még az állatok irányában is. Isten arra tanította népét, hogy juttassák vissza embertársuk elveszett tulajdonát. Ez a fejezet az eltévedt állatokat emeli ki, és kitér arra is, hogy ha egy állat kidől, segítsenek rajta. Isten együtt érez az emberrel, de még az állatok szenvedésén is megindul.    

2.    Isten tanácsai kitérnek az apró és jelentéktelennek tűnő dolgokon. Miközben értjük, hogy miért óvja a madarakat és miért tanácsolja, hogy az ember készítsen korlátot házára, nehezebben értjük, hogy miért ne vessen kétféle magot szőlőjébe, miért ne szántson együtt ökörrel és szamárral, és ne viseljen egyszerre gyapjúból és lenből készült ruhát. Valószínű, hogy ezek a gyakorlatok bizonyos bálványimádási szokásokhoz kötődtek.

3.    Isten védi a védteleneket. Abban a társadalomban a nők ki voltak téve a férfiak kénye-kedvének és nem védhették meg magukat. Nem voltak jogaik. Isten azonban gondoskodott arról, hogy a férfiak ne vádolhassák ok nélkül feleségüket, ne hagyják el őket minden semmiségért, és főleg ne tegyék ki őket ok nélküli büntetésnek.   

4.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    aki a szeretet Istene és törődik gyermekei tulajdonával

b.    aki ismerteti az emberekkel a hosszú élet titkát

c.    aki nem engedi, hogy hazugsággal vádolják egymást az emberek

d.    aki a magánélet őrízője is

Olvasmány – E.G. White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT 24. fejezet

24. fejezet – A sikeres keresztény szolgálathoz szükséges képesítések (12. rész)

Alázatosság

Amikor Isten férfiakat és nőket választ ki, hogy őt szolgálják, nem érdeklődik az után, mennyire tanultak, milyen szónoki képességekkel vagy mekkora világi gazdagsággal bírnak. Azt kérdezi csupán: „Vannak olyan alázatosak, hogy megtaníthatók az én útjaimra? Az ajkukra tudom helyezni az én Igémet? Képviselni fognak engem?” (Testimonies, VII, 144.)

Amikor a szegényeken, a megvetetteken és az elhagyatottakon próbáltok segíteni, ne saját méltóságotok és magasabb rendűségetek magaslatáról lenézve munkálkodjatok értük, mert így semmire sem juttok. (Testimonies, VI, 277.)

Nem a nagy nyüzsgés teszi gyülekezeteink fáradozásait erőteljessé és eredményessé, hanem a csendes és alázatos munkálkodás; nem a csinnadratta és a fellengzősség, hanem a türelmes, imádsággal kísért állhatatos erőfeszítés. (Testimonies, V, 130.)

A kudarc okozta megaláztatás gyakran áldásunkra válik, mert rámutat arra, mennyire képtelenek vagyunk az ő akaratát cselekedni a segítsége nélkül. (Prophets and Kings, 633.)

A házról házra végzett munkában az egyszerű napszámos adottságaira van szükség, és ezzel itt jóval messzebbre jutunk, mint a ragyogó képességekkel. (Testimonies, IX, 37–38.)

Az egész menny érdeklődve figyeli ezt a szolgálatot, amit Isten hírnökei folytatnak a világban a názáreti Jézus Krisztus nevében. Hatalmas munka ez, testvéreim és testvérnőim, naponta meg kell aláznunk magunkat az Úr előtt, nem szabad azt az érzést táplálnunk magunkban, hogy a mi bölcsességünk tökéletes. Buzgón fogjuk meg a feladatunk végét. Nem kell azért imádkoznunk Istenhez, hogy alázzon meg bennünket; amikor ugyanis megragad, meg is fog alázni minket, éspedig olyan módon, ami nem lesz kellemes számunkra. Ennek ellenére napról napra meg kell aláznunk magunkat az Istennek hatalmas keze alatt. Félelemmel és rettegéssel kell munkálnunk saját üdvösségünket. Noha Isten az, aki munkálja bennünk mind az akarást, mind a cselekvést az ő jó tetszése szerint, nekünk együtt kell működnünk vele, miközben ő miáltalunk munkálkodik. (Review and Herald, 1887. július 12.)

Igyekeznünk kell, hogy bejuthassunk a szoros kapun. Ez a kapu azonban nem cél nélkül himbálózik a pántjain. Nem fogja beengedni az ingadozó jelleműeket. Azzal az eltökéltséggel kell küzdenünk az örök életért, amely az előttünk levő jutalom értékével arányos. Nem a pénz, a birtokok, sem nem a magas állás, hanem a krisztusi jellem nyitja meg előttünk a Paradicsom kapuit. Nem földi méltóság, nem szellemi teljesítmények által nyerhetjük el a halhatatlanság koronáját. Egyedül a szelídek és az alázatosak érdemlik ki ezt az ajándékot, akik Istent tették erejükké. (Southern Watchman, 1903. április 16.)

Amikor visszatértek a hittérítő munkából, ne magatokat dicsérgessétek, hanem magasztaljátok Jézust, emeljétek magasba a Golgota keresztjét. (Testimonies, V, 596.)

A tisztesség előtt jár a megalázkodás. A menny azt a munkást választja magas tisztség betöltésére, aki Keresztelő Jánoshoz hasonlóan alacsony feladatot is vállal Isten előtt. A leggyermekibb tanítvány végzi az Úrért a leghatékonyabb munkát. A mennyei szolgáló lelkek azokkal tudnak együttműködni, akik nem az én felmagasztalásán, hanem a lelkek megmentésén fáradoznak. (The Desire of Ages, 436.)            

https://white-konyvtar.hu/fejezet/KSz/felfedezesek/1925/13.1521/

 

Olvasmány Ellen White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT című könyve 24. fejezetéhez (június 26 – július 9.).

Mit gondolsz, hogy mik a sikeres keresztény szolgálathoz szükséges tulajdonságok? Ellen White listája elgondolkodtató:

·         hatékonyság

·         pallérozott beszéd

·         az elme művelése

·         keresztény méltóság és udvariasság

·         természetesség

·         határozott fellépés (ma asszertivitásnak vagy kiállásnak nevezhetjük)

·         eltökéltség

·         buzgóság

·         türelem

·         tapintat

·         állhatatosság

·         együttérzés és barátságosság

·         egyszerűség

·         hit

·         bátorság

·         odaszentelődés

·         teljes szívvel végzett szolgálat

·         hűség

·         ügyesség

·         magas színvonal

·         körültekintés és előrelátás

·         képesség, hogy ellenálljunk a csüggedésnek

·         szelídség

·         kiválóság

·         becsületesség, hűség, szorgalom

·         önzetlenség

·         az isteni hitelesítő jegyek viselése

·         őrállók

·         bátrak és igazak

·         pásztori gondoskodás

·         alázatosság

·         mértékletesség

·         pihenésre és elmélkedésre való képesség.

Micsoda lista! Rászántam valamennyi időt, hogy eltöprengjek, vajon rendelkezem-e ezekkel a tulajdonságokkal, illetve hogy melyekben kérjem Jézus segítségét, hogy különösen erősítse meg. Amikor ezt az utolsó bejegyzést teszem, kilenc évnyi szolgálat után a Megújulás és reformáció blogszerkesztőjeként, azért imádkozom, hogy egyesüljünk a mennyei királyság felé tartó út utolsó szakaszára, és együtt igyekezzünk kialakítani ezen tulajdonságok mindegyikét a hatékony szolgálat érdekében. Legyünk hűségesek az elhívásunkhoz Jézus Krisztusban, addig a napig, amíg megjelenik az Ő dicsőségében!

Cindy Tutsch

Fordította Gősi Csaba

2022. július 6., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - július 6 - SZERDA - 5 Mózes 21

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 5Móz 21 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=5%20M%C3%B3zes%2021&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=5%20M%C3%B3zes%2021&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak 

 

1.    Isten nem tudja elfogadni a gyilkosságot. Még akkor sem, ha a tettes ismeretlen. Ezért kéri, hogy a legközelebbi település vezetői tegyenek esküt, hogy nem ők követték el a gyilkosságot és nincs is tudomásuk a tettesről.   

2.    Isten védelmébe veszi a foglyul ejtett nőket. Bár megengedi, hogy feleségül vegyék őket, de azt nem, hogy kegyetlenül bánjanak velük. Abban az időben minden népnél, így a zsidóknál is nagyon fontos volt, hogy minél több utód szülessen, amit a többnejűséggel is próbáltak megvalósítani. Az sem igazán számított, hogy az adott nő izraelita volt vagy pogány. Bár ez nem volt Isten akarata, de nem szüntette meg ezt a gyakorlatot, hanem védte a védteleneket. Abban az időben, amikor egy nő már nem tudott újabb fiúgyermeket szülni, elvesztette minden értékét és megbecsülését, Isten kiállt mellettük.  

3.    Isten védi a rendet. Isten tudja azt, hogy az engedetlen gyermekek anarchiához vezethetnek egy egész országot, ezért védelmezi a szülők iránti engedelmességet, így biztosítva a rendet, a békességet és a sikert népe számára.   

4.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    aki az elsőszülöttségi jog adományozója és aki nem engedi meg, hogy érzelmekre alapozva, mások kárára, egy kevésbé szeretett feleség és gyermeke rovására bárki megváltoztassa

b.    aki elvárta, hogy a gyermekek engedelmeskedjenek szüleiknek

Olvasmány – E.G. White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT 24. fejezet

24. fejezet – A sikeres keresztény szolgálathoz szükséges képesítések (11. rész)

Bátrak és igazak

Amire az egyháznak a veszedelmek napjaiban szüksége van, az egy olyan munkás hadsereg, melynek tagjai, miként Pál, hasznos szolgálatra képezték magukat, és gazdag tapasztalatokat szereztek Istennel, valamint igyekvők és buzgók. Megszentelt, önfeláldozó férfiak kellenek, akik nem riadnak vissza a megpróbáltatásoktól és a felelősségektől. Olyanok, akik bátrak és hűségesek; szívükben kiformálódott Krisztus, „a dicsőségnek ama reménysége”, és szent tűzzel érintett ajakkal hirdetik az Igét. Ilyen munkások hiányában szenved Isten ügye; a végzetes tévtanok, mint halálos mérgek fertőzik az emberi nem nagyobb részének erkölcseit, megfosztva reményeitől. (The Acts of the Apostles, 507.)

Támadó hadviseléssel az ellenállás és a veszedelmek, a veszteség és az emberi szenvedés közepette tovább kell vinnünk a lélekmentés nemes munkáját. Egy csatában történt, hogy amikor a támadó sereg egyik ezredét visszaverték az ellenség erői, a sereg visszavonulása közben a zászlóvivő lecövekelt. A parancsnok odakiáltott neki, hogy vonuljon vissza ő is a zászlóval, ám az így felelt erre: „Rendelje az embereket a zászlóhoz!” Ez a munka hárul minden hűséges zászlóvivőre – odaküldeni az embereket a lobogó alá. Az Úr teljes szívvel végzett szolgálatot vár el. Mindnyájan tudjuk, hogy sok hitvalló keresztény bűne abból áll, hogy hiányzik belőlük a bátorság és a tettrekészség, amellyel magukat és a velük kapcsolatban állókat is a zászlóhoz viszik. (Testimonies, IX, 45–46.)

Isten nem tud felhasználni olyan embereket, akik a veszély idején – amikor mindenki erejére, bátorságára és befolyására szükség van – félnek határozott állást foglalni az igazság mellett. Olyanokra vár, akik becsületesen harcolnak a hibák ellen, küzdenek a fejedelemségekkel és a hatalmasságokkal, e világ sötétségének urai és a gonoszság lelkei ellen. Hozzájuk intézi majd ezeket a szavakat: „Jól van, jó és hű szolgám…” (Prophets and Kings, 142.)

Isten Illéshez, Nátánhoz és Jánoshoz hasonló emberekre vár – akik híven tolmácsolják üzenetét, tekintet nélkül a következményekre; akik bátran szólják az igazságot, még ha azért fel is kell áldozniuk mindenüket, amijük van. (Prophets and Kings, 142.)

Pásztori gondoskodás

A pásztor, aki észreveszi, hogy hiányzik egy juha, nem nézi közönnyel biztonságban levő nyáját, és nem mondja: „Úgyis van kilencvenkilenc juhom, túl fárasztó lenne nekiindulni és keresni azt az egy eltévedtet. Jöjjön vissza magától, én meg majd kinyitom az akol ajtaját, és beengedem.” Nem így tesz. Mihelyt a bárány eltéved, a pásztor szívén bánat és aggodalom lesz úrrá. Újra meg újra megszámolja nyáját. Amikor meggyőződik arról, hogy egy juh elveszett, nincs nyugalma többé. Az akolban hagyja a kilencvenkilencet, és elmegy, hogy megkeresse az eltévedtet. Minél sötétebb és viharosabb az éjszaka, minél veszélyesebb az út, a pásztor annál jobban aggódik, és még nagyobb igyekezettel keres. Mindent megtesz, hogy megtalálja azt az egy elveszett báránykáját.

Hogy megkönnyebbül, amikor a távolból meghallja az elhaló nyöszörgést! A hangot követve megmássza a legmeredekebb csúcsot is, elmegy, saját életét is kockáztatva, egészen a szakadék széléig. Így keres, és az egyre halkuló sírásból tudja, hogy juha haldoklik. Igyekezetét végül siker koronázza. Megtalálja az elveszettet. Nem korholja, amiért olyan sok bajt okozott. Nem is hajtja ostorral. Hazaterelgetni sem próbálja. Hanem örömében vállára emeli a reszkető teremtést. Ha megsérült vagy eltört valamije, karjába veszi és magához szorítja, hogy saját melegével tartsa életben. Hálával a szívében, mert fáradsága nem volt hiábavaló, viszi őt vissza a nyájhoz. (Christ’s Object Lessons, 187–188.)           

https://white-konyvtar.hu/fejezet/KSz/felfedezesek/1925/13.1521/

 

Olvasmány Ellen White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT című könyve 24. fejezetéhez (június 26 – július 9.).

Mit gondolsz, hogy mik a sikeres keresztény szolgálathoz szükséges tulajdonságok? Ellen White listája elgondolkodtató:

·         hatékonyság

·         pallérozott beszéd

·         az elme művelése

·         keresztény méltóság és udvariasság

·         természetesség

·         határozott fellépés (ma asszertivitásnak vagy kiállásnak nevezhetjük)

·         eltökéltség

·         buzgóság

·         türelem

·         tapintat

·         állhatatosság

·         együttérzés és barátságosság

·         egyszerűség

·         hit

·         bátorság

·         odaszentelődés

·         teljes szívvel végzett szolgálat

·         hűség

·         ügyesség

·         magas színvonal

·         körültekintés és előrelátás

·         képesség, hogy ellenálljunk a csüggedésnek

·         szelídség

·         kiválóság

·         becsületesség, hűség, szorgalom

·         önzetlenség

·         az isteni hitelesítő jegyek viselése

·         őrállók

·         bátrak és igazak

·         pásztori gondoskodás

·         alázatosság

·         mértékletesség

·         pihenésre és elmélkedésre való képesség.

Micsoda lista! Rászántam valamennyi időt, hogy eltöprengjek, vajon rendelkezem-e ezekkel a tulajdonságokkal, illetve hogy melyekben kérjem Jézus segítségét, hogy különösen erősítse meg. Amikor ezt az utolsó bejegyzést teszem, kilenc évnyi szolgálat után a Megújulás és reformáció blogszerkesztőjeként, azért imádkozom, hogy egyesüljünk a mennyei királyság felé tartó út utolsó szakaszára, és együtt igyekezzünk kialakítani ezen tulajdonságok mindegyikét a hatékony szolgálat érdekében. Legyünk hűségesek az elhívásunkhoz Jézus Krisztusban, addig a napig, amíg megjelenik az Ő dicsőségében!

Cindy Tutsch

Fordította Gősi Csaba

2022. július 5., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - július 5 - KEDD - 5 Mózes 20

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 5Móz 20 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=5%20M%C3%B3zes%2020&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=5%20M%C3%B3zes%2020&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak 

 

1.    Isten Izrael harcosa és hőse. Istennél nem számított az ellenség hadereje és ezt próbálta megértetni népével. Emberi szempontból nem volt könnyű elhinni a zsidóknak, hogy Isten segítségével egy nagyobb és jobban felfegyverzett hadsereget is képesek legyőzni, bár Isten ezt többször is bebizonyította. És ez igaz ránk is, aki nem test és vér ellen harcolunk, hanem a sötétség fejedelme ellen, aki ügyesebb, erősebb és okosabb, mint mi. Ez azonban mit sem számít, ha Isten oldalán állunk. A győzelem a gonosz felett nem kérdéses.   

2.    Isten azt akarja, hogy amivel megáldott és amit nekünk adott azt élvezzük is. Az átok jele volt az, ha valaki valamit megszerzett, de nem élvezte annak hasznát, hanem más valaki lépett a helyére. Az áldás jele az, ha valaki szőlőt plántál és eszi annak gyümölcsét, házat épít és ő maga lakik benne és a saját fügefája alatt pihen. Ezért mentességet kaptak a háborúból azok, akik ilyen helyzetben voltak, hogy ne legyen Izraelben olyan ember, aki megszerez valamit, de utána más valaki élvezi annak a hasznát (abban az esetben, ha elesik a háborúban).

3.    Isten védi az élet fenntartásához szükséges dolgokat. Isten azt parancsolja, hogy a háború idején is óvják meg a termőfákat, amelyek az élet fenntartásához szükségesek és amelyek termésre fordulásáig sok évet kell várni.  

4.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    aki népével van a harcokban, Ő küzd meg népe ellenségeivel és Ő biztosítja a győzelmet

b.    aki a békesség Ura és lehetőséget ad a harcok elkerülésére

c.    aki nem tud segíteni azokon, akik visszautasítják a felkínált békefeltételeket

Olvasmány – E.G. White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT 24. fejezet

24. fejezet – A sikeres keresztény szolgálathoz szükséges képesítések (10. rész)

Az isteni hitelesítő jegyek viselése

Isten pontosan annak arányában tud felhasználni egy-egy embert, amennyire ki tudja tölteni az ő Szentlelkét a lélek templomába. Azt a munkát fogadhatja el, amely visszatükrözi a képmását. Tanítványaiknak a világ előtti hitelesítő jegyekként magukon kell viselniük az ő halhatatlan elveinek kitörölhetetlen jellemvonásait. (Testimonies, VII, 144.)

Krisztus neve legyen jelszavuk, ismertetőjelük és összetartó kötelékük, cselekedeteikre a felhatalmazás és eredményük forrása. Országában semmit ne ismerjenek el, melyen nincs rajta neve és kézjegye! (The Acts of the Apostles, 28.)

Őrállók

Legyetek hűséges őrállók, akik hirdetik az ő dicséretét, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott ki titeket. (Review and Herald, 1893. január 24.)

Isten szolgáinak őrállóknak kell lenniük, akik állandóan készen állnak arra, hogy gyorsan nekiinduljanak, amint a Gondviselés utat nyit számukra. Minden késlekedés a részükről Sátán munkájának enged teret, hogy legyőzze őket. (Patriarchs and Prophets, 423.)

Az ő parancsolattartó népének állandóan készen kell állnia a szolgálatra. (Testimonies, VIII, 247.)

Akik valóban Krisztus képviselői, azok mások javán munkálkodnak. Abban lelik örömüket, ha előbbre mozdíthatják Isten művét mind hazájukban, mind külhonban. Ők láthatók és hallhatók, befolyásuk pedig érezhető az imaalkalmakon. Igyekeznek pótolni a lelkész helyét, akinek munkáit egyébként nem vállalhatják fel. Nem törekednek az én felmagasztalására, sem érdemeket szerezni, mert hogy mily nagy munkát visznek végbe, hanem alázatosan, szelíden, hűségesen munkálkodnak, akár kisebb küldetést teljesítenek, akár – ha úgy hozza a szükség – nagyobb munkával bízzák meg őket, egyszerűen azért, mert Krisztus oly sokat tett értük. (Review and Herald, 1881. szeptember 6.)          

https://white-konyvtar.hu/fejezet/KSz/felfedezesek/1925/13.1521/

 

Olvasmány Ellen White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT című könyve 24. fejezetéhez (június 26 – július 9.).

Mit gondolsz, hogy mik a sikeres keresztény szolgálathoz szükséges tulajdonságok? Ellen White listája elgondolkodtató:

·         hatékonyság

·         pallérozott beszéd

·         az elme művelése

·         keresztény méltóság és udvariasság

·         természetesség

·         határozott fellépés (ma asszertivitásnak vagy kiállásnak nevezhetjük)

·         eltökéltség

·         buzgóság

·         türelem

·         tapintat

·         állhatatosság

·         együttérzés és barátságosság

·         egyszerűség

·         hit

·         bátorság

·         odaszentelődés

·         teljes szívvel végzett szolgálat

·         hűség

·         ügyesség

·         magas színvonal

·         körültekintés és előrelátás

·         képesség, hogy ellenálljunk a csüggedésnek

·         szelídség

·         kiválóság

·         becsületesség, hűség, szorgalom

·         önzetlenség

·         az isteni hitelesítő jegyek viselése

·         őrállók

·         bátrak és igazak

·         pásztori gondoskodás

·         alázatosság

·         mértékletesség

·         pihenésre és elmélkedésre való képesség.

Micsoda lista! Rászántam valamennyi időt, hogy eltöprengjek, vajon rendelkezem-e ezekkel a tulajdonságokkal, illetve hogy melyekben kérjem Jézus segítségét, hogy különösen erősítse meg. Amikor ezt az utolsó bejegyzést teszem, kilenc évnyi szolgálat után a Megújulás és reformáció blogszerkesztőjeként, azért imádkozom, hogy egyesüljünk a mennyei királyság felé tartó út utolsó szakaszára, és együtt igyekezzünk kialakítani ezen tulajdonságok mindegyikét a hatékony szolgálat érdekében. Legyünk hűségesek az elhívásunkhoz Jézus Krisztusban, addig a napig, amíg megjelenik az Ő dicsőségében!

Cindy Tutsch

Fordította Gősi Csaba