2018. március 19., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 19 - HÉTFŐ - Lukács 9


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 17. fejezet 980. nap

Nikodémus azzal a gondolattal jött az Úrhoz, hogy eszmecserét folytasson vele, Jézus azonban közvetlenül az igazság alapelveire tért. Azt mondta Nikodémusnak: Nem annyira elméleti ismeretekre, sokkal inkább lelki újjászületésre van szükséged. Nem a kíváncsiságodat kell kielégítened, hanem új szívre kell szert tenned. Fölülről kell új életet kapnod, mielőtt felfoghatod a mennyei dolgokat. Míg ez a változás nem jön létre, és mindent újjá nem tesz, addig nem szolgál javadra, hogy elbeszélgetsz velem hatalmamról vagy küldetésemről.

Nikodémus hallotta Keresztelő János prédikálását a bűnbánatról és a keresztségről. János ráirányította az emberek figyelmét arra, Aki Szentlélekkel keresztel. Nikodémus maga is érezte a lelkiség hiányát a zsidóknál, és azt, hogy nagymértékben a vakbuzgóság és a világi ambíciók irányítják őket. Remélte, hogy a dolgok jobbra fordulnak a Messiás eljövetelével. Keresztelő János szívet vizsgáló üzenete mégsem tudta a bűn elítélésére vezetni. Mint szigorú farizeus, büszke volt jó cselekedeteire. Köztiszteletnek örvendett jótékonysága és a templomi szolgálat fenntartása iránti bőkezűsége miatt, s úgy érezte, hogy biztosította Isten kegyét. Megijesztette egy olyan ország gondolata, amely túl tiszta ahhoz, hogy ő jelen állapotában megláthassa.

Az újjászületés képe, amit Jézus használt, nem volt teljesen ismeretlen Nikodémus számára. Az izraelita hitre tért pogányokat gyakran hasonlították az újszülött gyermekhez. Ezért bizonyára megértette, hogy Krisztus szavait nem szó szerint kell vennie. De mivel izraelitának született, biztos volt benne, hogy helye van Isten országában. Úgy érezte, nem kell megváltoznia. Ezért lepődött meg a Megváltó szavain. Bosszantotta, hogy azok szinte közvetlenül rá vonatkoznak. A farizeus büszkesége küzdött az igazságot kutató ember őszinte vágyával. Csodálkozott, hogy Krisztus beszéde során nem veszi tekintetbe Izraelben betöltött vezető tisztségét.

Meglepetésében elvesztette önuralmát, és teljesen ironikusan válaszolt Krisztusnak: "Mi módon születhetik az ember, ha vén?" (Jn 3:4) Csakúgy, mint mások, amikor az igazság élesen a lelkiismeretéig hatolt, elárulta, hogy a testi ember nem fogadhatja be Isten Lelkének dolgait, mert semmi sincs benne, amire a lelki dolgok hatni tudnak, mivel a lelki dolgokat csak lelkileg lehet megérteni.

A Megváltó viszont nem ellenérvvel válaszolt. Ünnepélyes, nyugodt méltósággal emelte föl kezét, és még nagyobb bizonyossággal nyomatékosította a kellemetlen igazságot: "Bizony, bizony mondom néked; Ha valaki nem születik víztől és Lélektől nem mehet be az Isten országába" (Jn 3:5). Nikodémus megértette, hogy ezzel Krisztus a vízzel való keresztségre és a szív Isten Lelke által történő megújulására utalt. Meggyőződött arról, hogy Ő van jelen, Akiről Keresztelő János szólt.

Jézus folytatta: "Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az" (Jn 3:6). A szív természeténél fogva gonosz, és "ki adhat tisztát a tisztátalanból? Senki" (Jób 14:4). Nincs emberi találmány, ami segíthetne a bűnös szíven. "A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti" (Róm 8:7). "A szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások" (Mt 15:19). A szív forrását kell megtisztítani, mielőtt a víz tisztán csörgedezhet belőle. Lehetetlenséget kísérel meg, aki a maga erejéből, a törvény megtartásával próbálja elérni a mennyet. Nincs biztonságban, akinek vallása pusztán a törvényesség, a kegyességbe burkolózás. A keresztény élet nem a régi módosítása vagy továbbfejlesztése, hanem a természet átalakulása. Halál a bűnnek és az énnek, és egészében új élet. Ezt a változást csakis a Szentlélek hatékony munkálkodása hozhatja létre.

Nikodémusnak ez még mindig zavaros volt, és Jézus a szél segítségével világította meg mondanivalóját: "A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született" (Jn 3: 8).

Mai Bibliai szakasz: Lukács 9

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Lukács 9-ben Jézus megkérdezni a tanítványait: „Kinek mond engem a sokaság?” (18. vers). Heródes, Galilea helytartója hasonló kérdést tesz fel, miután „meghallotta mindazt, ami történt” (7. vers). Khúza, Heródes főembere, aki Johannának Jézus egyik követőjének férje volt, letérdelt és ezt mondta: „Uram, emlékszel arra a rabbira, Jézusra? Meggyógyította a feleségemet és rajta kívül sok más embert is. Ezrek gyűlnek össze Galilea falvaiból, hogy hallgassák Őt!” A kapernaumi kikötő igazgatója szólalt fel ezután: „Teljesen nyilvánvaló, hogy ez az ember irányítani tudja az időjárást. Ő és tanítványai éppen a Galileai-tengeren eveztek át, amikor egy vihar lecsapott a Hermon hegyről. Amint a hajójuk süllyedni kezdett, Jézus megdorgálta a szelet, és a tenger azonnal teljesen megnyugodott.” A határőr parancsnok megkérdezte: „Emlékszel, hogy hallottunk arról a meztelen tébolyodott emberről odaátról a gadarénusok országából? Jézus kiűzte belőle a démonokat. Most ez a volt ördöngös felöltözve jár az emberek között, az eszénél van, és mindenkinek arról beszél, hogy Jézus meggyógyította őt.” 

„Van még más beszámoló is?” - kérdezte Heródes. „Igen” - mondta Kapernaum polgármestere. „Jézus feltámasztotta Jairus leányát, aki a kapernaumi zsinagóga egyik vezetője volt. Aztán elküldte tizenkét tanítványát, hogy járják be Galileát, prédikáljanak és gyógyítsanak. Olyan, mintha Jézus egyszerre tizenkét helyen lenne.” Heródes aggódva kérdezi: „De ki lehet ez, akiről ezeket hallom?” (9. vers). Az őrparancsnok válaszol: „némelyek azt állították, hogy János támadt fel a halálból” (7. vers). „Nem, ő nem lehet, mert lefejeztettem. Ki más lehetne?” „Egyesek azt gondolják, hogy Illés jelent meg. Mások meg azt mondják, hogy egy ősi próféta támadt fel.” „Találkoznom kellene vele, és meg kellene tudnom, hogy ki ő.” Heródes az embereire nézett és még mindig döbbenten ezt mondta: „menjetek el, és találjátok meg a módját, hogy találkozhassam vele!”

Arra a kérdésre, hogy kicsoda Jézus, minden embernek válaszolnia kell. Úgy Heródes, mint Jézus tanítványai szembesültek ezzel a kérdéssel, miután Jézus „hirdette az Isten országának evangéliumát” (8:1), bizonyította a hatalmát a természet, a démonok, a betegségek és a halál felett. Jézus mindezt megtette, mielőtt megkérdezte volna a tanítványoktól: „kinek mondanak engem az emberek?” Mindenről gondoskodott, amire szükségük volt, beleértve az öt kenyér és a két hal megszaporítását több mint 5000 ételadaggá.

A tanítványok válasza Jézus kérdésére, hogy mit mondanak róla az emberek, azonos a Heródesnek adott válasszal: „Keresztelő Jánosnak, de némelyek Illésnek; némelyek pedig azt mondják, hogy a régiek közül támadt fel valamelyik próféta.” Ő ekkor így szólt hozzájuk: „Hát ti kinek mondotok engem?”  (19-20. vers).

Ez a legfontosabb kérdés, amit valaha feltettek neked. Tulajdonképpen ez az egyetlen kérdés, ami valóban számít. Ahogy Péter válaszát olvasod, dönts úgy, hogy ez lesz a te válaszod is: Uram, Te vagy „az Istennek ama Krisztusa” (20. vers).

Douglas Jacobs, D.Min.

137. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  17-18. fejezetEIhez (március 18-24.).

Amikor Jézus azt mondta Nikodémusnak, hogy újból kell születnie ahhoz, hogy megláthassa Isten országát, Nikodémus megdöbbent attól a gondolattól, hogy egy ország túl tiszta lehet az ő számára. Nem tudta elfogadni, hogy neki, a szabatos farizeusnak, meg kell változnia. Mások csupa jót gondoltak róla, és ő maga is meglehetősen jókat gondolt saját magáról.

Olykor velünk is van úgy, hogy a természetünktől fogva nem akarjuk Isten Szentlelkének gondolatát befogadni. Amikor Isten szembesít valamivel, a büszkeségünk az őszinte megvallás útjába áll.

Isten megadta az igazságot az egyházunk számára és lehetőségünk van arra, hogy ezt megismerjük. Felelősek vagyunk azért, hogy terjesszük az evangéliumot a világ számára. A kényelmünk azonban megakadályozza ezt. Megelégszünk, még mielőtt hűségesek lennénk. Nem kellene, hogy így legyen.

A tudásom, legyen az bármennyire hatalmas tudás is, akár csak amivel Nikodémus rendelkezett, értelmetlen, hogy ha nincs részem a lelki újjászületésben, amitől győzedelmessé válhatok. Ez az újjászületés teszi lehetővé a Léleknek, hogy felhasználjon engem. Az újjászületéshez azonban alá kell rendelnem magamat Istennek, ahogyan Nikodémusnak is kellett.

Jézuson kívül nincs más név az ég alatt, „mely által kellene nékünk megtartatnunk” (ApCsel 4:12). És ha új személlyé válunk, a lehetőségek széles tárháza nyílik meg előttünk. Amiképp a csecsemők felnövekszenek a kialakult személyiségre, a hívők is lépésről lépésre fejlődnek a mennyei királysághoz.

Amy Masuda, Japán
(Amy jelenleg egészségügyi missziót folytat a malajziai Aenon Életmódközpontban.)
Fordította Gősi Csaba

2018. március 18., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 18 - VASÁRNAP - Lukács 8


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 17. fejezet 979. nap

17. Nikodémus

Nikodémus magas bizalmi tisztséget töltött be a zsidó államban. Magasan képzett, nem mindennapi jellemmel megáldott, nagyrabecsült tagja volt a nemzeti tanácsnak. Másokkal együtt őt is felkavarta Jézus tanítása. Bár gazdag, művelt, nagyrabecsült ember volt, mégis különösen vonzódott a szegény Názáretihez. A Megváltó ajkáról elhangzó tanítások mély hatást tettek rá, vágyott arra, hogy többet is megtudjon ezekből a csodálatos igazságokból.

Krisztus a templom megtisztításával megmutatta hatalmát, és ez a papok és vének elszánt gyűlöletét váltotta ki. Féltek ennek az idegennek az erejétől. Tűrhetetlen volt ekkora bátorság egy ismeretlen galileai részéről. Hajlottak rá, hogy véget vessenek munkájának. Ebben a szándékban azonban nem mindnyájan értettek egyet. Voltak, akik féltek szembeszegülni olyasvalakivel, akit olyan nyilvánvalóan Isten Lelke irányít. Eszükbe jutott, hogyan öltek meg prófétákat, mert Izrael vezetőinek bűneit ostorozták. Tudták, hogy a zsidók makacsságuk eredményeként foglyai egy pogány népnek, mivel elutasították az isteni dorgálásokat. Attól féltek, hogy Jézus elleni szövetkezésükkel a papok és vének atyáik nyomdokaiba lépnek, és újból veszedelmet hoznak a nemzetre. Nikodémus osztotta ezeket a nézeteket. A Magas Tanács egyik ülésén, ahol azt tárgyalták meg, hogy milyen eljárást foganatosítsanak Jézussal szemben, Nikodémus óvatosságot és mérsékletet javasolt. Hangsúlyozta, hogyha Jézust valóban Isten ruházta fel hatalommal, akkor veszélyes lenne figyelmeztetéseit visszautasítani. A papok nem merték semmibe venni ezt a tanácsot, és egy darabig nem hoztak nyit intézkedéseket a Megváltó ellen.

Amióta Nikodémus hallott Jézusról, buzgón tanulmányozta a Megváltóra vonatkozó próféciákat, és minél elmélyültebben kutatott, annál inkább meggyőződött arról, hogy Ő az Eljövendő. Sok más izraelitával együtt mélységesen bántotta a templom megszentségtelenítése. Szemtanúja volt a jelenetnek, amikor Jézus kiűzte az árusokat és vásárlókat, látta az isteni erő csodálatos megnyilatkozását és a Megváltót, amint hívja a szegényeket és meggyógyítja a betegeket. Látta az emberek örömteli tekintetét, hallotta dicséretüket, és nem volt kétsége afelől, hogy a Názáreti Jézus Isten Küldötte.

Őszintén vágyott egy beszélgetésre Jézussal, de attól visszariadt, hogy nyíltan felkeresse Őt. Túlságosan megalázó lett volna egy zsidó vezető számára, ha elismeri, hogy egy még alig ismert tanítóval rokonszenvez. És ha látogatása a Magas Tanács tudomására jut, tettével megvetést, vádaskodást vont volna magára. A titkos beszélgetés mellett döntött tehát, így még mindig mentegetőzhet azzal, hogy nyílt látogatás esetén talán mások is követhetik példáját. Óvatosan megtudakolta, hova szokott a Megváltó visszavonulni az Olajfák hegyén, várt, amíg a város elcsendesedett, azután felkereste Őt.

Krisztus jelenlétében Nikodémust különös félelem fogta el, de ezt igyekezett higgadtság és méltóság látszata mögé rejteni. "Mester - szólalt meg - tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti e jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele" (Jn 3:2). Azt remélte, hogy ha Krisztus rendkívüli tanítói tehetségéről, hatalmas csodatévő erejéről beszél, ezzel jól előkészíti a beszélgetést. Szavaival bizalmas légkört akart teremteni, ezzel szemben valójában hitetlenségét árulta el. Nem ismerte el Jézust Messiásnak, csak Istentől küldött tanítónak.

Jézus, ahelyett, hogy figyelemre méltatta volna ezt a köszöntést, szemét a beszélőre emelte, mintha lelke mélyén olvasna. Végtelen bölcsességében az igazság egyik keresőjét látta maga előtt. Ismerte a látogatás célját, és abban a reményben, hogy elmélyítheti a hallgatójában már meglévő meggyőződést, egyenesen a tárgyra tért, és így szólt ünnepélyesen, mégis kedvesen: "Bizony, bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát" (Jn 3 :3).

Mai Bibliai szakasz: Lukács 8

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Lukács evangéliuma 8. fejezete bemutatja azokat az asszonyokat, akik elkísérték Jézust és 12 tanítványát a galileai evangelizációs körúton. Hálából, hogy meggyógyította őket betegségeikből és a tisztátalan lelkektől (2. vers), gondoskodtak Jézus anyagi szükségleteiről. Jézus szolgálata a társadalom minden rétegéből vonzott embereket, beleértve Johannát, Khúzának a Heródes gondviselőjének feleségét is. Ezeknek az asszonyoknak a munkája, hogy gondoskodtak Jézusról, ugyanolyan fontos volt, mint a tizenkét apostol munkája. Téged Jézus milyen lelki, mentális, szociális vagy fizikai gyógyításban részesített? Hogyan használhatod fel idődet és javaidat, hogy megköszönd ezt neki?

Lukács a magvető példázatát is megosztja velünk. A többi bibliai történethez hasonlóan a példázatok is azt szolgálták, hogy egyetlen Isten-központú evangéliumi igazságot tanítsanak, nem pedig valamilyen teológiai jelentést minden részletében. Keressük meg azt az igazságot benne, amelyet Jézus a hallgatóinak meg akart tanítani. A magvető példázatában Jézus felkészíti a tanítványokat, hogy: „prédikálják az Isten országát és betegeket gyógyítsanak” (9:2). Mielőtt kiküldte volna őket, Jézus szerette volna megértetni velük azt, hogy az emberek különböző módon fognak reagálni prédikálásukra.   

Ahogy Jézus példázatát olvasod Lukács 8:4-8-ban és a példázat magyarázatát Lukács 8:11-15-ben, kérd Istent, hogy készítse fel elméd és szíved talaját. Halld meg Isten szavát és teremj gyümölcsöt (15. vers). Aztán imádkozz, hogy Isten adjon bátorságot és erőt neked, hogy kitarthass az Ige hirdetésében még akkor is, amikor az emberek nem válaszolnak. Noha sok ember szíve kemény, megkövesedett vagy tele van tövissel, mások nyitottak lesznek az evangéliumra, amelyet te vetsz el szívükbe. A példázat végén Jézus felkiált: „Akinek van füle a hallásra, hallja!” (8. vers). Jézus hangsúlyozza Isten Igéje hallgatásának, de ugyanakkor a megtartásának a fontosságát is (18. vers). Amikor az édesanyja és a testvérei nem tudtak a közelébe férkőzni a tömeg miatt, Jézus újra hangsúlyozta Isten Igéje hallgatásának és megtartásának fontosságát: „Az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten Igéjét hallgatják és megtartják” (21. vers). 

Lukács 8. fejezete olyan történetekkel fejeződik be, amelyek arról tanúskodnak, hogy a szél, a hullámok (26-39. vers), a betegségek (43-48. vers), és még a halál is (40-41; 49-56. vers) engedelmeskednek Jézus szavának. Jézus szava ma is tartalmazza gyógyító hatalmát. Amint hallgatjuk és követjük szavát, Jézus megdorgálja a gonosz lelkeket, a betegségeket, amelyekkel találkozunk, és elménk, valamint egész gondolatvilágunk egészségét is helyreállítja.

Douglas Jacobs, D.Min.

137. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  17-18. fejezetEIhez (március 18-24.).

Amikor Jézus azt mondta Nikodémusnak, hogy újból kell születnie ahhoz, hogy megláthassa Isten országát, Nikodémus megdöbbent attól a gondolattól, hogy egy ország túl tiszta lehet az ő számára. Nem tudta elfogadni, hogy neki, a szabatos farizeusnak, meg kell változnia. Mások csupa jót gondoltak róla, és ő maga is meglehetősen jókat gondolt saját magáról.

Olykor velünk is van úgy, hogy a természetünktől fogva nem akarjuk Isten Szentlelkének gondolatát befogadni. Amikor Isten szembesít valamivel, a büszkeségünk az őszinte megvallás útjába áll.

Isten megadta az igazságot az egyházunk számára és lehetőségünk van arra, hogy ezt megismerjük. Felelősek vagyunk azért, hogy terjesszük az evangéliumot a világ számára. A kényelmünk azonban megakadályozza ezt. Megelégszünk, még mielőtt hűségesek lennénk. Nem kellene, hogy így legyen.

A tudásom, legyen az bármennyire hatalmas tudás is, akár csak amivel Nikodémus rendelkezett, értelmetlen, hogy ha nincs részem a lelki újjászületésben, amitől győzedelmessé válhatok. Ez az újjászületés teszi lehetővé a Léleknek, hogy felhasználjon engem. Az újjászületéshez azonban alá kell rendelnem magamat Istennek, ahogyan Nikodémusnak is kellett.

Jézuson kívül nincs más név az ég alatt, „mely által kellene nékünk megtartatnunk” (ApCsel 4:12). És ha új személlyé válunk, a lehetőségek széles tárháza nyílik meg előttünk. Amiképp a csecsemők felnövekszenek a kialakult személyiségre, a hívők is lépésről lépésre fejlődnek a mennyei királysághoz.

Amy Masuda, Japán
(Amy jelenleg egészségügyi missziót folytat a malajziai Aenon Életmódközpontban.)
Fordította Gősi Csaba

2018. március 17., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 17 - SZOMBAT - Lukács 7


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 16. fejezet 978. nap

Mivel az egész rituális rendtartás Krisztust jelképezte, nélküle értéktelenné válik. Amikor a zsidók Krisztust halálra adták, megpecsételték tagadásukat, és ezzel mindent elvetettek, ami értelmet adott a templomnak és a szolgálatoknak. A templomot megfosztották szentségétől. Lerombolásra ítéltetett. Attól a naptól fogva az áldozatok és a velük összefüggő szolgálatok értelmetlenek voltak. Csakúgy, mint Kain áldozata, ezek sem fejezték ki a Megváltóba vetett hitet. Krisztus megfeszítésekor a templom belső függönye a tetejétől az aljáig kettéhasadt, ami azt jelképezte, hogy megtörtént a nagy végső áldozat, és az áldozati rendszer örökre véget ért.

"Három nap alatt megépítem azt" (Jn 2:19). A Megváltó halálával a sötétség hatalmai látszólag felülkerekedtek, és örvendeztek győzelmükön. De József kölcsönadott sírjából Jézus jött ki győztesen. "Lefegyverezvén a fejedelemségeket és hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtuk" (Kol 2:15). Halálának és feltámadásának erejében Ő szolgája lett "ama szent helynek és amaz igazi sátornak. . . amelyet az Úr és nem ember épített" (Isid 8: 2). Emberek emelték a zsidó szenthelyet, emberek építették a zsidó templomot; de az égi szentélyt, amelynek a földi csak mása, nem emberi építész készítette. "Ímé, egy férfiú, a neve Csemete, [...] megépíti az Úrnak templomát! És nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ő székében, és pap is lesz az ő székében" (Zak 6:12-13).

A Krisztusra mutató áldozati szolgálat ideje elmúlt, az emberek tekintete a világ bűneiért hozott igazi áldozat felé fordult. A földi papság megszűnt, Jézushoz járulunk, az új szövetség közbenjárójához "és a meghintésnek véréhez, amely jobban beszél, mint az Ábel vére" (Zsid 12:24). "Még nem nyílt meg a szentély útja, fennállván még az első sátor. [...] Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált sátoron keresztül, [...] az ő tulajdon vére által ment be egyszer mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve" (Zsid 9: 8-12).
"Ennekokáért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik őáltala járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettük" (Zsid 7:25). Bár a szolgálat áthelyeződött a földiből a mennyei templomba, bár a szentély és a mi nagy Főpapunk emberi szemnek láthatatlan, a tanítványok mégsem szenvednek kárt. Közösségükben nem következhet be szakadás, nem csökkenhet az erő a Megváltó távollétében. Amíg Jézus szolgál a fenti szentélyben, addig Lelke által Ő a földi egyház papja is. Visszavonult a földi szemek elől, de távozásakor adott ígérete beteljesedett: "Ímé én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig" (Mt 28:20). Miközben erejét helyettes szolgáira ruházza, éltető jelenléte most is egyházával van.

Lévén annakokáért nagy főpapunk, [...] Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül" (Zsid 4:14-16).

Mai Bibliai szakasz: Lukács 7

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Miért késztette Jézust csodálkozásra a kapernaumi százados hite, és miért mondta, hogy ilyen nagy hittel még nem találkozott? A zsidók vénei kérték meg Jézust, hogy gyógyítsa meg a százados szolgáját „mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építtette nékünk” (5. vers). Miközben Jézus útnak indul, hogy meggyógyítsa a szolgát, a százados egy másik üzenetet küld Jézusnak: „Uram, … nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj; Amiért is magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek: hanem csak szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám” (6-7. vers).

Megkísért bennünket az a gondolat, hogy méltóknak tartsuk magunkat Jézus gyógyítására azon az alapon, hogy mit tettünk. A százados felismerte méltatlanságát, és kérését Jézus szavának hatalmára alapozta. A szolgának nem volt szüksége Jézus jelenlétére és érintésére. Jézusnak, a világegyetem Uraként hatalma volt minden felett, beleérte a szolga betegségét is: „Hiszen én is a feletteseim hatalma alatt vagyok, és vannak katonáim, akiknek meg én parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek: »Menj el!«, az el is megy, vagy, ha szólok egy másiknak: »Gyere ide!«, az odajön hozzám. Ha azt mondom a szolgámnak: »Tedd meg ezt!«, az meg is teszi.” (8. vers – új prot. ford.). Jézus elcsodálkozott a százados hitén. Amikor a küldöttek visszatértek a századoshoz, a szolgát teljesen gyógyult állapotban találták.

Lukács elmondja, hogy másnap Jézus bebizonyította azt, hogy az Ő szava le tudja győzni még a halált is, hiszen feltámasztotta a naini özvegy fiát (7-11. vers). Mennyire erősen hiszel Isten Igéjének erejében? Kész vagy-e arra, hogy feladd a saját cselekedeteidben való bizalmat, és rábízd megváltásodat Jézus szavára?

Amikor Keresztelő Jánosnak elmondták a tanítványai, hogy mit cselekszik Jézus, üzenetet küldött Jézushoz, de ez az üzenet nem igazán a hitéről tett bizonyságot: „Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?” (19. vers – új prot. ford.). Néha azoknak volt a legnehezebb Jézusban bízni, akik a legközelebb voltak hozzá. Ha János tudott kételkedni, akkor bárki megkísértethetik, hogy kételkedjen Istenben és az Ő szavában. Tény az, hogy minél hosszabb ideje keresztény valaki, annál nagyobb lehet a kísértése, hogy kételkedjen. Kérd Istent, hogy ajándékozzon meg a százados hitével!

Lukács 7 azzal fejeződik be, hogy egy „bűnös” asszony megzavarta Simon lakomáját azzal, hogy megkente Jézus lábait drága kenettel. Jézus tapintatosan válaszol a két adósról szóló példázattal, hogy megmutassa: neki is és az asszonynak is szüksége van a megbocsátásra. Ahogy ezt a történetet olvasod, kérdezd meg, hogy te mit válaszolnál Jézusnak és a bűnösöknek. Az asszony, aki megkente Jézus lábait, felismerte, hogy bűnös, és Jézushoz jött bűnbocsánatért. Simon farizeus úgy válaszolt Jézusnak, hogy egy közös vacsorát ajánlott fel neki. Úgy érezte, hogy csorba esett a becsületén, mert egy bűnös nő hívatlanul bejött a lakomájára. 

Ahogy elismerjük saját bűnös voltunkat, és ahogy hittel bocsánatért Jézushoz jövünk, a kapott bocsánatot készek vagyunk mi is mások felé továbbadni.

Douglas Jacobs, D.Min.

136. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  16. fejezetéhez (március 11-17.).

Nikodémus nem átlagos személy volt. Ő a szanhedrin tagja volt – ma úgy hívnánk őt, hogy vallási vezető. Ismerte az összes tantételt, a bibliai szövegeket, valamennyi érvre tudta az ellenérvet, és a zsidó közösség felnézett rá, mint olyasvalakire, aki rendkívül lelki ember. Nikodémus azonban felismerte, hogy hiányzik valami a keresztény tapasztalatából. Szüksége volt olyan tapasztalatra, ami jóval túlmutat a pusztán elméleti tudáson és a vallási formaságokon. Amikor Nikodémus Jézussal találkozott azon az estén, azzal a szándékkal ment, hogy teológiai eszmecserét folytassanak, Jézus azonban nem pazarolta az időt, és megmutatta, mire van leginkább szüksége. A legnagyobb szükséglete az volt, hogy újjászülessen a Szentlélek által.

Ugyanezt elmondhatjuk a mi keresztény tapasztalatunkról. Azt gondoljuk, hogy pusztán azért, mert ismerjük az igazságot és mert a megfelelő dolgokat tesszük és esszük, Isten kegyét élvezzük. Jézus azonban megmutatta Nikodémusnak, hogy mennyire értelmetlenek ezek a dolgok, hogy ha nem megy végbe a szívünkben a teljes átalakulás.

Fel kell ismernünk, hogy semmit sem tehetünk, hogy változtassunk nyomorúságos állapotunkon. Csak amikor Jézusra tekintünk és elfogadjuk az Ő igazságát sajátunként, akkor kezd a Szentlélek a szívünkben lakozni. Akkor, és csakis akkor, nyilvánulhatnak meg az életünkben a szeretet, az öröm, a béke, a türelem, az előzékenység, a jóság, a szelídség és a mértékletesség gyümölcsei, és élhetünk igazi hiteles keresztény életet.

Joseph Tean, a Kelet-ázsiai Oktatási Intézet hallgatója
Pineng, Malajzia
Fordította Gősi Csaba


2018. március 16., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 16 - PÉNTEK - Lukács 6


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 16. fejezet 977. nap

A papoknak és véneknek mindenkinél jobban kellett volna látniuk, hogy Jézus az Úr felkentje, mivel kezükben voltak a küldetését leíró tekercsek, és tudták, hogy a templom megtisztítása emberfeletti erő révén történt. Bármennyire gyűlölték is Jézust, mégsem tudtak szabadulni a gondolattól, hogy Őt Isten küldhette prófétaként a templom megtisztítására. Engedtek ennek a félelemnek, és megkérdezték Tőle: "Micsoda jelt mutatsz nekünk, hogy ezeket cselekszed?" (Jn 2:18)

Jézus már mutatott nekik jelt. Azzal, hogy világosságot gyújtott szívükben, és cselekedeteivel, amelyeket a Messiásnak kellett megtennie, meggyőző bizonyítékát adta jellemének. Most, amikor jelt kértek tőle, példázattal válaszolt, megmutatta, hogy ismeri rosszindulatukat, s hogy milyen messzire képesek elmenni. "Rontsátok le e templomot - szólt - és három nap alatt megépítem azt" (Jn 2:19).

Szavainak kettős értelme van. Jézus nemcsak a zsidó templom és istentiszteleti forma lerombolására utal, hanem saját halálára is - teste templomának lerombolására. A zsidók máris ezt tervezgették. Amint a papok és vének visszatértek a templomba, Jézus megölését javasolták, hogy így szabaduljanak meg a bajkeverőtől. Amikor Jézus eléjük tárta szándékukat, mégsem értették meg. Szavait csak a jeruzsálemi templomra vonatkoztatták, és felháborodva kiáltották: "Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt megépíted azt?" (Jn 2:20). Úgy érezték, ezzel Jézus igazolta hitetlenségüket, és még határozottabban elutasították Őt.

Krisztus nem gondolta, hogy szavait a hitetlen zsidók, vagy akár tanítványai is megértik akkor. Tudta, hogy ellenségei félremagyarázzák, ellene fordítják őket. Perében vádként hozzák fel, a Kálvárián szemére vetik, mint gyalázatot. Ha viszont elmagyarázza jelentésüket, ezzel tanítványai tudomására hozza szenvedéseit, és olyan bánatot okoz nekik, amit még nem tudtak volna elviselni. Magyarázata idejekorán feltárta volna a zsidóknak előítéleteik és hitetlenségük eredményét. Máris ráléptek egy olyan ösvényre, amelyen addig haladnak csak, amíg Jézust, mint "bárányt", a mészárszékre nem viszik.

Krisztus azok kedvéért szólt így, akik hinni fognak benne. Tudta, hogy szavait el fogják ismételni. Húsvétkor hangzottak el, ezrek fülébe jutnak el, a világ minden tájára elviszik őket. Miután Jézus föltámad a halálból, jelentésük világossá válik. Sokak számára ez lesz istenségének döntő bizonyítéka.
Mivel lelki sötétségben éltek, sokszor még Jézus tanítványai sem értették meg tanításait. Sok mindent a bekövetkező események tettek világossá számukra. Amikor Ő már nem járt velük, szavai nyújtottak lelki támaszt.

A jeruzsálemi templomot illetően a Megváltó szavainak: "Rontsátok le a templomot és három nap alatt megépítem azt" (Jn 2:19), mélyebb jelentésük volt, mint amit a hallgatók fölfogtak. Krisztus volt a templom alapja és életadója. A szolgálatok Isten Fia áldozatának előképei voltak. A papság arra rendeltetett, hogy Krisztus közbenjárói munkáját, jellemét képviselje. Az áldozati istentisztelet egész felépítése az Üdvözítő világot megváltó halálát vetíti előre. Semmi értelme többé ezeknek az áldozatoknak, amikor a nagy esemény, amelyre korszakokon át előremutattak, beteljesedik.

Mai Bibliai szakasz: Lukács 6

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Az ötödik és hatodik fejezetekben Lukács egy olyan irodalmi formát alkalmaz, amelyben ugyanaz a kijelentés vagy gondolat vezet be és zár le egy bizonyos szentírási szakaszt. Az ötödik fejezet leírja azt, hogy Jézus hogyan kezeli növekvő népszerűségét: "...nagy sokaság gyűlt össze, hogy hallgassák és meggyógyítsa őket betegségeikből. Ő azonban visszavonult a pusztába és imádkozott" (Lk 5:15-16).

Mi volt az eredménye Jézus pusztai imádkozásának? "Amikor az egyik napon tanított és ott ültek a farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek, az Úr ereje gyógyításra indította őt" (Lk 5:17). Honnan származott Jézus gyógyítási ereje? Az imából.

Lukács Jézus imádkozásának egy másik történetével zárja a szakaszt, amelynek az eredménye gyógyítási erő volt "Történt azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva virrasztotta át az éjszakát. Amikor megvirradt... lement velük, megállt egy sík helyen, vele együtt tanítványainak nagy sokasága és nagy néptömeg ... akik azért jöttek, hogy hallgassák őt, és meggyógyuljanak betegségeikből. Akiket tisztátalan lelkek gyötörtek, meggyógyultak. Az egész sokaság igyekezett őt megérinteni, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított" (Lk 6:12-13, 17-19).

Ima által nekünk is hozzáférésünk van minden erőhöz, amely Jézus számára elérhető volt. Ahogy a Jézust mindenhová elkísérő sokaságról és konfliktusokról szóló történeteket olvassuk, kérjük Istent, hogy adjon erőt saját konfliktusaink kezelésére és arra, hogy megbirkózzunk a bennünket naponta érő stresszhelyzetekkel.  

Nehezen tudjuk megérteni a farizeusok és az írástudók folyamatos vádaskodását Jézus ellen, akik minden áldott nap követték Őt, és azt figyelték, hogy miben kritizálhatják és hol aknázhatják alá az Ő szolgálatát. Úgy mint a mai riporterek, akik követik a politikusokat és színészeket, a kémek is mindig Jézus nyomában voltak. De ő soha nem riadt vissza attól, hogy a Szentírás segítségével szembeszálljon a vádakkal és gyógyító hatalmával bizonyítsa istenségét. 

Amint Lukács 6:1-11-et olvasod, gondolkodj el azon, hogy arra összpontosítasz-e, hogy mit nem szabad tenni szombaton és nem arra, hogy olyan lehetőségnek lásd a szombatot, amikor jót tehetsz és életet menthetsz (9. vers).

Amint Lukács kevésbé ismert verziójában olvasod a Hegyi beszédet (20-49. vers), imádkozz Istenhez, hogy adja neked erejét és kegyelmét, hogy bánni tudj a nehéz természetű emberekkel.
Douglas Jacobs, D.Min.

136. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  16. fejezetéhez (március 11-17.).

Nikodémus nem átlagos személy volt. Ő a szanhedrin tagja volt – ma úgy hívnánk őt, hogy vallási vezető. Ismerte az összes tantételt, a bibliai szövegeket, valamennyi érvre tudta az ellenérvet, és a zsidó közösség felnézett rá, mint olyasvalakire, aki rendkívül lelki ember. Nikodémus azonban felismerte, hogy hiányzik valami a keresztény tapasztalatából. Szüksége volt olyan tapasztalatra, ami jóval túlmutat a pusztán elméleti tudáson és a vallási formaságokon. Amikor Nikodémus Jézussal találkozott azon az estén, azzal a szándékkal ment, hogy teológiai eszmecserét folytassanak, Jézus azonban nem pazarolta az időt, és megmutatta, mire van leginkább szüksége. A legnagyobb szükséglete az volt, hogy újjászülessen a Szentlélek által.

Ugyanezt elmondhatjuk a mi keresztény tapasztalatunkról. Azt gondoljuk, hogy pusztán azért, mert ismerjük az igazságot és mert a megfelelő dolgokat tesszük és esszük, Isten kegyét élvezzük. Jézus azonban megmutatta Nikodémusnak, hogy mennyire értelmetlenek ezek a dolgok, hogy ha nem megy végbe a szívünkben a teljes átalakulás.

Fel kell ismernünk, hogy semmit sem tehetünk, hogy változtassunk nyomorúságos állapotunkon. Csak amikor Jézusra tekintünk és elfogadjuk az Ő igazságát sajátunként, akkor kezd a Szentlélek a szívünkben lakozni. Akkor, és csakis akkor, nyilvánulhatnak meg az életünkben a szeretet, az öröm, a béke, a türelem, az előzékenység, a jóság, a szelídség és a mértékletesség gyümölcsei, és élhetünk igazi hiteles keresztény életet.

Joseph Tean, a Kelet-ázsiai Oktatási Intézet hallgatója
Pineng, Malajzia
Fordította Gősi Csaba


2018. március 15., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 15 - CSÜTÖRTÖK - Lukács 5


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 16. fejezet 976. nap

A nép Krisztus közelébe sereglett, és sürgető, megindító hangon kérték: Mester, áldj meg engem! Füle minden kiáltást meghallott. A szelíd édesanyát fölülmúló szánalommal hajolt a szenvedők fölé. Figyelme mindenkire kiterjedt. Bármilyen betegségből mindenkit meggyógyított. A némák dicsőítő szavakra nyitották ajkukat, a vakok Gyógyítójuk arcát szemlélték. A szenvedők szíve vidámmá vált.

A papok és templomi tiszttartók tanúi voltak ennek a nagy munkának, s micsoda kinyilatkoztatás volt számukra, amit hallottak! Az emberek elmondták, milyen szenvedéseik voltak, hogyan csalódtak reményükben, milyen fájdalmas napokat, álmatlan éjszakákat éltek át. Amikor már úgy látszott, hogy a remény utolsó szikrája is kialudt, Krisztus meggyógyította őket. Egyikük így szólt: Oly nehéz terhem volt, de segítőre találtam. Ő az Isten Krisztusa, és én az Ő szolgálatára szentelem az életem. Szülők így szóltak gyermekeikhez: Ő mentette meg az életeteket, emeljétek fel szavatokat és dicsőítsétek Őt. Gyermekek, fiatalok, apák, anyák, barátok és szemtanúk hálaadással, dicsérettel fonódtak össze. Remény és béke töltötte be szívüket. Testük, lelkük megújult, hazatértek, és mindenütt hirdették Jézus végtelen szeretetét.

Krisztus keresztre feszítésekor az így meggyógyítottak nem üvöltötték együtt a csőcselékkel: "Feszítsd meg, feszítsd meg." Együttéreztek Jézussal, mivel ők is érezték mély részvétét és csodálatos hatalmát. Megváltójuknak ismerték el, mert testi-lelki egészséget adott nekik. Hallgattak az apostolok prédikálására, a szívükbe eljutott isteni ige bölccsé tette őket. Isten kegyelmének hirdetőivé, a megváltás eszközeivé váltak.

A templomból kimenekülő tömeg idővel lassan visszaszivárgott. A félelem, mely fogva tartotta őket, részben elszállt, de arcukon határozatlanság, bátortalanság tükröződött. Csodálattal nézték Jézus munkáját, és meg voltak győződve róla, hogy a Messiásra vonatkozó próféciák benne teljesedtek. A templom megszentségtelenítésének bűne jórészt a papokat terhelte. Ők intézkedtek, hogy az udvart alakítsák át vásártérré. A nép viszonylag ártatlan volt. Jézus isteni hatalma mélyen érintette őket, azonban a papok és vének befolyása mindent felülmúlt. Krisztus küldetését újításnak tekintették, és kétségbevonták jogát, hogy beleavatkozzék abba, amit a templomi hatóságok engedélyeztek. Sértette őket, hogy félbeszakadt a vásár. A papok ellenálltak a Szentlélek meggyőző erejének

Mai Bibliai szakasz: Lukács 5

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Jézus akkora tömeget vonzott, hogy Simon hajóját kellett használnia, hogy abból tanítsa a Galileai-tó partján összegyülekezett sokaságot. Jézus csodái mindenkit lenyűgöztek. Ugyanakkor álmélkodtak tanításán, mert szavának hatalma volt(Lk 4:32 –új prot. ford.). Mi tette Jézus szavait ilyen csodálatra méltóvá és hitelessé?

Jézus, az élő Ige, Isten igazságát mint jó hírt mutatta be hallgatói számára. Ahogy elolvasod Lukács 5. fejezetének négy történetét – Simon, Jakab és János elhívása; egy leprás meggyógyítása, egy béna meggyógyítása és Lévi Máté elhívása – keresd az evangélium igazságát mindegyikben! Íme két módja annak, hogy megtaláld az Isten-központú evangéliumi igazságot bármely bibliaszövegben:

1. Keresd az erőt! – Az erő minden igeszakaszban Isten megnyilatkozása és nem embereké. Ha megtalálod az erőt a szövegben, megleled az igazságot is, amit Istenről, a szerzőjéről tanítani akar.
2. Találd meg a mozgatórugót! – A bibliai személyek tetteinek mozgatója gyakran Isten igazsága. Ha megtalálod motivációjukat, megtalálod az evangéliumi igazságot is, amire a történet tanít.

A leprás meggyógyításának története Lukács 5:12-16. verseiben jó kezdőpont, hogy Isten erejét és a szereplők motivációját keressük. A leprás feltárta indítékait, amikor Jézushoz ment, arcra borult, és kérte: ’Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani engem.’” (Lk 5:12 - Új Prot ford.). Hitt az igazságban, hogy Jézusnak van hatalmat kigyógyítani őt a leprából. Egyetlen kérdése az volt „akarsz-e meggyógyítani engem?”

Jézus válaszolt: „»Akarom, tisztulj meg!« És azonnal letisztult róla a lepra (Lk5:13 - új prot. ford.). Bár Jézus megparancsolta neki, hogy ne mondja el senkinek, olyan erőteljes volt az isteni igazság, miszerint Jézus képes gyógyítani a leprát, hogy nagy sokaság gyűlt össze, hogy hallgassák, és meggyógyítsa őket betegségeikből (Lk 5:15 - új prot. ford.).

Ma is jó hír, hogy Jézusnak van ereje, és vágyik is rá, hogy megtisztítson bennünket testileg és lelkileg egyaránt. Jöjj ma Jézushoz, és imádkozz így: „Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani engem.”

Tanulmányozd Lukács 5. fejezetének többi történetét is Isten központú, evangéliumi igazságok után kutatva, majd tedd fel a kérdést magadnak: hogyan formálhatják át ezek az életemet? Ahogy követed Isten erejét, és megtalálod a szereplők indítékait, látni fogod miért hallgatták oly buzgón Jézus szavait a galileaiak; így lelki táplálékra és gyógyulásra lelsz majd.

 Douglas Jacobs, D.Min.

136. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  16. fejezetéhez (március 11-17.).

Nikodémus nem átlagos személy volt. Ő a szanhedrin tagja volt – ma úgy hívnánk őt, hogy vallási vezető. Ismerte az összes tantételt, a bibliai szövegeket, valamennyi érvre tudta az ellenérvet, és a zsidó közösség felnézett rá, mint olyasvalakire, aki rendkívül lelki ember. Nikodémus azonban felismerte, hogy hiányzik valami a keresztény tapasztalatából. Szüksége volt olyan tapasztalatra, ami jóval túlmutat a pusztán elméleti tudáson és a vallási formaságokon. Amikor Nikodémus Jézussal találkozott azon az estén, azzal a szándékkal ment, hogy teológiai eszmecserét folytassanak, Jézus azonban nem pazarolta az időt, és megmutatta, mire van leginkább szüksége. A legnagyobb szükséglete az volt, hogy újjászülessen a Szentlélek által.

Ugyanezt elmondhatjuk a mi keresztény tapasztalatunkról. Azt gondoljuk, hogy pusztán azért, mert ismerjük az igazságot és mert a megfelelő dolgokat tesszük és esszük, Isten kegyét élvezzük. Jézus azonban megmutatta Nikodémusnak, hogy mennyire értelmetlenek ezek a dolgok, hogy ha nem megy végbe a szívünkben a teljes átalakulás.

Fel kell ismernünk, hogy semmit sem tehetünk, hogy változtassunk nyomorúságos állapotunkon. Csak amikor Jézusra tekintünk és elfogadjuk az Ő igazságát sajátunként, akkor kezd a Szentlélek a szívünkben lakozni. Akkor, és csakis akkor, nyilvánulhatnak meg az életünkben a szeretet, az öröm, a béke, a türelem, az előzékenység, a jóság, a szelídség és a mértékletesség gyümölcsei, és élhetünk igazi hiteles keresztény életet.

Joseph Tean, a Kelet-ázsiai Oktatási Intézet hallgatója
Pineng, Malajzia
Fordította Gősi Csaba