2016. augusztus 10., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - augusztus 10 - szerda - 2 Krónikák 29

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 43. fejezet 395. nap

Ha Mózes életén az az egy folt nem esik a bűn miatt, amikor Kádesben vizet fakasztva a kősziklából elmulasztott Istennek dicsőséget adni, akkor bemehetett volna az ígéret földjére, azután halált nem látva ragadtatott volna el! De nem sokáig maradt a sírban! Krisztus maga jött le a mennyből azokkal az angyalokkal, akik eltemették Mózest, és előhívta az alvó szentet. Sátán örvendezett, amikor sikerült Mózest Isten elleni bűnre vinnie, amely által a halál uralma alá került. A nagy ellenség kinyilatkoztatta, hogy az isteni ítélet: "por vagy te és ismét porrá leszesz" (1Móz 3:19) neki adta a halál uralmát. A sír hatalmát még sohasem törték meg és mindazokat, akik a sírban vannak, foglyaiként követeli, hogy sohase szabadulhassanak sötét börtönükből.

Most először szándékozott Krisztus életet adni a holtnak. Mikor az élet fejedelme és a fénylő angyalok a sírhoz közeledtek, Sátán féltette hatalmát. Gonosz angyalaival ott állt, hogy vitatkozzék a területére való behatolásról, amelyet sajátjának tekintett. Azzal kérkedett, hogy Isten szolgája az ő foglya lett. Kijelentette, Mózes sem volt képes megtartani Isten törvényét, mert jogot formált Jahvét illető dicsőségre, amely a legnagyobb bűn, hiszen ő is ezért száműzetett a mennyből, és ezzel a törvényszegéssel Mózes az ő hatalmába került. Megismételte az eredeti vádakat, amiket az isteni uralom ellen felhozott, és megint kifogásolta Istennek vele szembeni igazságtalanságát.

Krisztus nem bocsátkozott vitába Sátánnal. Felemlíthette volna neki gonosz munkáját, amit csalásával idézett elő a mennyben, annak lakói közül sokaknak romlását okozván, rámutathatott volna édeni hazugságára, amellyel Ádámot és Évát bűnbe vitte és halált hozott az emberiségre; emlékeztethette volna Sátánt hogy saját munkája vitte Izraelt zúgolódásra és lázadásra, ami gyengítette vezetőjének türelmét, és ami miatt a halál hatalmába került. De Krisztus mindent Atyjára bízott, mondván: "Dorgáljon meg téged az Úr!" (Júd 9).

Az Üdvözítő nem bocsátkozott vitába ellenfelével, hanem akkor és ott megkezdte a bukott ellenfél hatalmát megtörő, valamint a halottat életrekeltő munkáját. Itt volt Isten Fia felsőbbségének bizonyítéka, amit Sátán nem vonhatott kétségbe. A feltámadás mindörökre bizonyossá lett. Sátántól elragadták a zsákmányt, a megholt igazak ismét élhetnek.

Mózes a bűn következtében jutott Sátán hatalmába. Saját érdeme szerint jogos foglya volt a halálnak, de mégis feltámadt halhatatlan életre, mert ehhez joga volt a Megváltó nevében. Megdicsőülve jött elő sírjából és Szabadítójával Isten városába emelkedett.

Krisztus áldozatának bemutatásáig Isten igazságosságát és szeretetét a legvilágosabban Mózessel való bánásmódja szemlélteti. Isten kizárta Mózest Kánaánból, ami által felejthetetlen tanítást adott: ő tökéletes engedelmességet kíván, és azt, hogy az ember ne akarja magának tulajdonítani a Teremtőt illető dicsőséget. Mózes buzgó könyörgését, hogy részese legyen Izrael örökségének, nem hallgathatta meg, de nem felejtette el és nem hagyta el szolgáját! A menny Istene megértette azokat a szenvedéseket, amelyeket Mózes eltűrt. A küzdelem és a próbák hosszú évei alatt hűséges szolgálatának minden tettét feljegyezte. A Piszga tetején Isten hívta el Mózest a földi Kánaánnál dicsőbb örökségbe.

A megdicsőülés hegyén ott volt Mózes Illéssel. Az Atya küldte őket a Fiúhoz, a világosság és dicsőség hordozóiként. Így teljesedett be végül Mózes imája, amelyet évszázadokkal azelőtt mondott. Ott állt a "jó hegyen" népe örökségén belül, bizonyságot tévén róla, akiben Izraelnek minden ígéretei összpontosultak. Az emberi szemnek kinyilatkoztatott utolsó jelenet ilyen a menny által nagyra becsült ember történetében.

Mózes Krisztus előképe volt. ő maga jelentette ki Izraelnek: "Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai közül, olyat mint én: azt hallgassátok!" (5Móz 18:15). Isten jónak látta a szenvedés és a megaláztatás iskolájában nevelni Mózest, mielőtt felkészült volna arra, hogy Izrael seregét a földi Kánaánba vezesse. És bár Isten mennyei Kánaánba zarándokló Izraelét olyan fejedelem vezeti, akinek isteni küldetéséhez emberi iskoláztatásra nincs szükség, mégis szenvedések által lett tökéletessé. "Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek" (Zsid 2:18). Megváltónk nem tanúsított emberi gyengeséget vagy tökéletlenséget, mégis meghalt, hogy bemenetelt szerezzen nekünk az ígéret földjére. "Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, a hirdetendőknek bizonyságára, Krisztus ellenben mint Fiú a maga háza felett, akinek háza mi vagyunk, ha a bizodalmat és reménységnek dicsekedését mindvégig erősen megtartjuk" (Zsid 3:5-6).

Mai Bibliai szakasz: 2 Krónikák 29

Ezékiás ébredésre és megújulásra szólít. Ellentétben az édesapjával, Akházzal, Ezékiás trónra lépése magával hozta az egész nemzet lelki megújulását. Ebben a fejezetben a „megszentel” szó nyolcszor szerepel, a „megtisztít" pedig háromszor. A megújuláshoz és reformációhoz vezető első lépés az, hogy elkötelezzük magunkat szívünk alapos felkészítésére.

Ezékiás először a vezetőkhöz, papokhoz és lévitákhoz intézte felhívását (4-5, 20. vers). Miután a szentélyt megtisztították, helyreállították, és önmagukat is odaszentelték a szolgálatra, egy felemelő istentisztelet következett a nép vezetőinek körében (28, 33-34. vers). Amikor a vezetők megújultak és megtörtént a szolgálat helyreállítása az Úr házában, (35. vers), a nép is az ő nyomdokaikba lépett, ahogy azt a következő fejezet lejegyzi számunkra.

Valmy Karemera
a Fiatalok Jézusért szervezet elnökhelyettese

54. heti olvasmány a PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 43. és 44. fejezeteihez (aug. 7-13).

Amikor Mózes felment a Piszga hegy tetejére, egy látomást kapott a jövőről. Látta a föld minden részletét egészen a föld újjáteremtéséig. Megdöbbenve látta, hogy annyi keresztény utasítja el a törvényt, amit a szent hegyen hallott, ahogyan Isten elmondta. Ugyanakkor örömmel töltötte el, amikor azt látta, hogy Isten törvényét egy hűséges maradék még mindig tiszteletben tartja. Micsoda hatalmas emlékeztető ez számunkra, akik annyira közel élünk a második eljövetelhez, hogy tiszteljük Isten törvényét! Feltettem a kérdést magamnak, hogy vannak-e a saját életemben olyan területek, ahol kompromisszumot kötöttem Isten törvényéhez képest, és imádkoztam, hogy Jézus napvilágra hozza azokat.

Ahogyan Mózes könyveinek végére érünk, láthatjuk Isten rendkívüli megbocsátó képességét. Mózes meghalt a bűne miatt, de ő volt az első személy, aki valaha feltámadt. Ez Isten csodálatos kegyelme, amely Sátánnal szembeni erőteljes konfrontációban nyilvánult meg. Amikor Isten megjelent, hogy feltámassza Mózest, Sátán és az angyalai felvonultak, hogy Mózest végérvényesen a halálnak követeljék. Krisztus nem bocsátkozott semmilyen tárgyalásba Sátánnal. Isten Fiának felsőbbsége lehetővé tette, hogy Mózes a sírból az örök életre támadjon fel.

Isten igazságosságának és kegyelmének megjelenése bátorságot és erőt ad a saját életemben. A történetnek nincs vége a halállal. Tovább folytatódik Isten hihetetlen ajándékával, a Fiával, Jézus Krisztussal, aki magára vette a halál büntetését, hogy mi örökké élhessünk. Szeretem Istent az Ő szeretete és igazságossága miatt. Az igazságossága végső soron meg fogja tisztítani ezt a bolygót a bűntől és a szeretete biztosítja az örök megváltásomat. Ez lenyűgöző!

Brian Kittleson
presbiter
Spencerville Hetednapi Adventista gyülekezet
Maryland, USA

                    Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése