2021. május 8., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 8 - SZOMBAT - Máté 10

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

 


Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – E.G. White Az imádság 5. fejezet 2122. nap

 

5. fejezet (7. rész) – ISTEN IMÁRA VONATKOZÓ ÍGÉRETEI

Ima folytán erőt nyerünk a győzelemhez. – Fel kell öltenünk Istenünk minden fegyverét, és minden pillanatban felkészülten kell állnunk a harcra a sötétség hatalmasságaival. Ha kísértések és megpróbáltatások jönnek ránk, járuljunk Istenhez, és küzdjünk Ővele imában. Isten nem enged minket üresen távozni, hanem kegyelmet és erőt ad, hogy győzhessünk, és az ellenség hatalmát megtörjük. – Tapasztalatok és látomások, 46. o.

A kapott áldások egyenes arányban vannak hitünkkel. – El ne mulasszátok összhangba hozni könyörgéseitekkel életeteket, hogy elnyerhessétek a kért áldásokat. Ne hagyjátok meggyöngülni hiteteket, mert az elnyert áldás a hittel arányos. „Legyen a ti hitetek szerint.” „Bármit kértek bizalommal, megkapjátok.” (Mt 9:29; 21:22) Imádkozzatok, higgyetek, örvendezzetek! Énekeljetek dicséretet Istennek, hisz meghallgatja imáitokat. Fogjátok szaván az Urat. „Hűséges, aki az ígéreteket tette.” (Zsid 10:23) Egyetlen őszinte, buzgó kérés sem vész kárba. Az út nyitva, a folyam ömlik. Gyógyító ereje van; az élet, egészség és üdvösség üdítő áramlatait önti. – Bizonyságtételek 7. kötet, 274. o.

 

Mai Bibliai szakasz: Máté 10

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9%2010&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9%2010&version=NT-HU

Volt már veled úgy, hogy várakozással tekintettél egy olyan út elé, ahol kis székeken ülve, síneken felkaptatva jutsz a magasba, hogy onnan éles kanyarok közt zuhanj újra lefelé? Ezt nevezik hullámvasútnak. Még mindig emlékszem az első ilyen élményemre gyerekkoromból. Sorban álltam és vártam, hogy én következzek. Izgatott voltam és egy kicsit ideges. Az izgalom érzelmi hulláma azonban sokkal erősebb volt a féleleménél. A félelem csak később jött.

Emlékszem, hogyan szálltunk be, hogyan csatoltak be minket, hogyan indultunk el felfelé, egyre magasabbra és magasabbra. A végén olyan magasan voltunk, hogy úgy éreztem, meg tudom érinteni az eget. Be kell vallanom, abban a pillanatban azt kívántam, hogy valaki állítsa le a menetet és vigyen vissza engem a földre. De úgy látszott, senkit nem érdekeltem. Sosem fogom elfelejteni, ahogyan elöntött a félelem, mikor lefelé száguldottunk. Úgy tűnt, bele fogunk ütközni a földbe.

Jézus tanítványai valami hasonlót éhettek át. Lelkileg egyre magasabbra és magasabbra jutottak. Különleges feladatokhoz kaptak megbízást és erőt: betegek meggyógyításához, leprások megtisztításához, halottak feltámasztásához és démonok kiűzéséhez (8. vers). És akkor, hirtelen azt közölte velük Jézus, hogy nem mindig lesz azonban ez így. Üldöztetés vár rájuk, meg fogják verni őket, ki fogják őket űzni a zsinagógákból, a saját rokonaik fogják őket üldözni (16. vers).

Mikor ma a kereszténységről beszélünk, hajlamosak vagyunk Jézus követésének fontosságát lebecsülni. Gyakran beszélünk a keresztény élettel járó számos áldásról, szólunk a végső jutalomról: a mennyről. Jézus ezen üzenete azonban más jellegű. Azt mondta, hogy a keresztény élet nem csak egy gyönyörű és örömteli utazás, hanem olyan, mint a fent említett menet a hullámvasúton, és mint a tanítványok élete. Lehet, hogy először izgatottak vagyunk, de azután jön a félelem, amikor fájdalmakon és szenvedéseken megyünk át. Utálhatnak és üldözhetnek, de néha ezt jelenti a keresztet hordozni és Jézust követni (38. vers).

Akkor viszont miért készek mégis a keresztények Jézusért szenvedni? A válasz a mi iránta való szeretetünk – mert Ő előbb szeretett minket (1Jn 4:19). Jézus igazi követői a világon mindennél és mindenkinél jobban szeretik Őt (37. vers).

Oleg Kostyuk 

300. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 5. fejezetéhez (május 2-8.).

Érezted már valaha, hogy Isten több millió kilométer messzire van tőled, és az imáid mintha visszapattannának a mennyezetről? Én is éreztem már, hogy Istent bizonyára más, sürgősebb imák kötik le, és az enyémnek egy kicsit várnia kell. De figyelj csak ide! Szeretem azt a szóképet, amit ez a fejezet ír le: Krisztus az összekötő kapocs Isten és ember között, emberi karjával átöleli a bukott emberiséget, isteni karjával megragadja a mindenható trónját. Milyen hatalmas ígéret az Ő folytonos szeretetéről és erejéről! Megnyugtató tudni, hogy Jézus velem van, hall engem, és folytatja szolgálatát a nevemben. Jó tudni, hogy megérti, milyen embernek lenni, és hogy együtt erez velünk a küzdelmeinkben. És mégis, mivel legyőzte a bűnt, előkészíti az utat nekünk, amelyet az isteni kegyelem és gyógyulás jellemez. Ahogy egyre jobban elmerülünk a vele való kapcsolatunkban, rá fogunk jönni, hogy Ő méltó a bizalmunkra. Megválaszolja imáinkat a megfelelő időben és úgy, ahogy számunkra a legjobb. Kezdem érteni a békét, amely abból ered, hogy tudjuk, hogy Istent érdekli a mi jólétünk. Értékes ígéret, hogy tudhatjuk, Ő nem rejtőzik el előlünk, és hogy rá fog találni az, aki Őt keresi imában… És Ő valóban egy nagyértékű gyöngy!

Jane Cvancara Wendt

Egészségügyi Szolgálatok, Glendale, Arizona, USA

Fordította Gősi Csaba

 

2021. május 7., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 7 - PÉNTEK - Máté 9

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

 


Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

 

Olvasmány – E.G. White Az imádság 5. fejezet 2121. nap

 

5. fejezet (6. rész) – ISTEN IMÁRA VONATKOZÓ ÍGÉRETEI

Imáink folytán angyalok fognak segítségünkre sietni. – Ha beszéd közben elönt az indulat, inkább hallgass el. Egyetlen szót se szólj! Imádkozz, mielőtt megszólalnál, és az angyalok segítségedre sietnek, elűzik a gonosz angyalokat mellőled, akik Isten becsmérlésére akartak bírni, munkája megszégyenítésére, saját lelked erejének gyengítésére. – Bizonyságtételek 2. kötet, 82. o.

Az angyalok mellénk állnak válaszként imáinkra. – Mind azok számára, akik összhangban dolgoznak Isten akaratával és terveit követik, biztosított az angyalok óvó jelenléte. Kitartó, alázatos imában kérhetjük, hogy a mennyei segítség mellénk álljon. A mennyei hatalom és világosság láthatatlan seregei a nyájas, alázatos hívőt oltalmazzák, és együtt dolgoznak vele. – Válogatott bizonyságtételek 1. kötet, 97. o.

Az ima hatására az evangélium gyorsabban terjed. – Isten hatalmas tetteket vinne véghez népéért, ha teljesen az Ő irányítása alá helyezné magát. Arra van szüksége, hogy szüntelenül a Szentlélekben lakozzék. Ha többet imádkozna, és a felelősséghordozók tanácsaiban jobban megalázná magát Isten előtt, az isteni vezetés gazdag bizonyítékának lenne tanúja, s munkája gyors fejlődésnek indulna. – Bizonyságtételek 8. kötet, 238. o.

 

Mai Bibliai szakasz: Máté 9

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9%209&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9%209&version=NT-HU

Jézus elvegyült az bűnösök között. Tolvajok, prostituáltak, iszákosok és vámszedők barátja volt. Gyakran együtt is étkezett velük. Az első század kegyes törvénytudói ezeket a cselekedeteket botrányosnak tartották.

Itt, Máté evangéliuma 9. fejezetében arról olvashatunk, hogyan keresték fel Jézust Keresztelő János tanítványai egy kérdéssel, ami foglalkoztatta őket: Miért hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek?” (Mt 9:14)

Jézus napjaiban a judaizmus szerint a böjtölés azt fejezte ki, hogy az ember siratja ezt a világot és Isten eljövendő országába vágyódik. Ez a megalázkodás, valamint az imádság egyik módja volt a kegyelemért és a római elnyomás alól való szabadulásért. Így nem meglepő, hogy a vallási vezetők összezavarodtak látva Jézust, amint a Mennyek Országáról tanít, és közben vámszedőkkel és bűnösökkel eszik és ünnepel, ahelyett, hogy böjtölne, amiképpen azt várták tőle.

Jézus egy példázattal válaszol a kérdésükre, ami elsőre talán nehezen érthető: „Senki sem vet pedig új posztóból foltot az ócska ruhára… Új bort sem töltenek ó tömlőkbe” (Mt 9:16.17).

Jézus itt két dologra hívja fel a figyelmet. Először is, ha kivágsz egy új ruhából egy darabot, hogy azzal foltozd meg a régit, nem használsz vele a réginek, és az új, nagyobb ruhadarabot is tönkretetted. Másodszor az újbort régi tömlőbe öntve, a régi tömlő kireped, és elveszik a jó bor.

Az első esetben látjuk, hogy ha kis dolgokat ragadunk ki Jézus tanításaiból és cselekedeteiből, akkor elveszítjük az egész képet. Más szóval előfordulhat, hogy csak arra figyelünk, amit szeretünk Jézusból és tanításaiból, és ezeket beépítjük régi gondolkodásmódunkba. Vagy teljesen magunkévá kell tennünk, amit Jézus mondott, vagy inkább egyáltalán ne.

A második állítás még drasztikusabb – próbáld csak meg Jézus új tetteit és tanításait beilleszteni a régi élet- és gondolkodásmódodba: az eredmény robbanni fog!

Ebben a szakaszban Jézus nagyon fontos tanulsággal szolgál minden egyes tanítványa számára. Ha Jézus a házadba jön, hogy veled vacsorázzon, és igazán szívedbe fogadod tanításait, akkor elkerülhetetlenül új életet kezdesz majd élni. Megtapasztalod, hogy megváltoznak a régi beidegződéseid, és az egész életed új értelmet nyer.

Oleg Kostyuk 

300. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 5. fejezetéhez (május 2-8.).

Érezted már valaha, hogy Isten több millió kilométer messzire van tőled, és az imáid mintha visszapattannának a mennyezetről? Én is éreztem már, hogy Istent bizonyára más, sürgősebb imák kötik le, és az enyémnek egy kicsit várnia kell. De figyelj csak ide! Szeretem azt a szóképet, amit ez a fejezet ír le: Krisztus az összekötő kapocs Isten és ember között, emberi karjával átöleli a bukott emberiséget, isteni karjával megragadja a mindenható trónját. Milyen hatalmas ígéret az Ő folytonos szeretetéről és erejéről! Megnyugtató tudni, hogy Jézus velem van, hall engem, és folytatja szolgálatát a nevemben. Jó tudni, hogy megérti, milyen embernek lenni, és hogy együtt erez velünk a küzdelmeinkben. És mégis, mivel legyőzte a bűnt, előkészíti az utat nekünk, amelyet az isteni kegyelem és gyógyulás jellemez. Ahogy egyre jobban elmerülünk a vele való kapcsolatunkban, rá fogunk jönni, hogy Ő méltó a bizalmunkra. Megválaszolja imáinkat a megfelelő időben és úgy, ahogy számunkra a legjobb. Kezdem érteni a békét, amely abból ered, hogy tudjuk, hogy Istent érdekli a mi jólétünk. Értékes ígéret, hogy tudhatjuk, Ő nem rejtőzik el előlünk, és hogy rá fog találni az, aki Őt keresi imában… És Ő valóban egy nagyértékű gyöngy!

Jane Cvancara Wendt

Egészségügyi Szolgálatok, Glendale, Arizona, USA

Fordította Gősi Csaba

 

2021. május 6., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 6 - CSÜTÖRTÖK - Máté 8

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

 


Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

 

Olvasmány – E.G. White Az imádság 5. fejezet 2120. nap

 

5. fejezet (5. rész) – ISTEN IMÁRA VONATKOZÓ ÍGÉRETEI

Isten imáinkra válaszul bölcsességet ad. – Az Úr ígéretet tett: „Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik neki.” Isten rendelkezése, hogy akik felelősségeket hordoznak, gyakran gyűljenek össze, tanácskozzanak egymással, és komolyan imádkozzanak azért a bölcsességért, amelyet az Úr adhat csak. Bajaitokat egyesülten tárjátok Isten elé. Kevesebbet beszéljetek, sok drága idő vesz kárba beszélgetéssel, amelyből nem fakad világosság. Hittestvéreink együttesen böjtöljenek és imádkozzanak azért a bölcsességért, amelyet Isten megígért és bőségesen árasztana rájuk. – Bizonyságtételek lelkészeknek, 499. o.

Krisztus kegyelme rendelkezésünkre áll, még mielőtt imádkoznánk. – Még az ima elmondása előtt… a Krisztustól származó kegyelem egyesül az emberi lélekért dolgozó kegyelemmel. – Krisztus példázatai, 206. o.

Bátran kérhetjük ígéretei teljesedését. – „Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek.” (Jn 15:7) Imáitokban hivatkozzatok erre az ígéretre! Kiváltságunk, hogy szent bátorsággal járuljunk az Úr elé. Ha őszintén kérjük, hogy árasszon ránk világosságot, Ő meghallgat és válaszol kérésünkre. Ám ennek az a feltétele, hogy imánkkal teljes összhangban éljünk, különben hiábavaló minden könyörgésünk.

Egyszer láttam egy apát, aki miután elolvasott egy igeszakaszt és imádkozott, szinte még fel sem állt térdeiről, máris szidni kezdte gyermekeit. Hogyan is tudna Isten válaszolni az ilyen imára? És ha akkor járul az Atya elé, miután leszidta gyermekeit, vajon jótékony hatást gyakorol rájuk az imája? Nem, hacsak éppen nem a bűnbánatát fejezi ki előbbi cselekedete miatt. – Gyermeknevelés, 499. o.

 

Mai Bibliai szakasz: Máté 8

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9%208&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9%208&version=NT-HU

Életének utolsó éveiben Thomas Jefferson, az Amerikai Egyesült Államok harmadik elnöke elkészített egy új  evangéliumot, aminek ezt a címet adta: „A názáreti Jézus élete és erkölcsi értékei”   A Máté, Márk, Lukács és János evangéliumaiból kiválasztott igeverseket Jefferson kiollózta  és időrendi sorrendbe rakta. Ám ebből a válogatásából kihagyta az Újszövetség minden olyan részét, melyekben természetfeletti jelenségek szerepelnek. Más szóval Jefferson létrehozta a saját, csodatételek nélküli evangéliumát.

Thomas Jefferson el tudta fogadni Jézust, de a csodatételeit nem. Azonban, ha kihagyjuk az evangéliumokból a csodatételeket, nagyon keveset láthatunk meg Jézusból, hiszen csodatételei nélkül nem ismerhetjük meg, kicsoda valójában Jézus: Ő Isten Fia.

Amikor Jézus befejezte a Hegyi Beszédet, „Álmélkodik vala a sokaság az Ő tanításán, mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van” (Mt 7:28-29). Azzal, hogy a Hegyi Beszédet evangéliumának ebben a részében örökítette meg, Máté először Jézusnak a szavai által gyakorolt hatalmát mutatja be. Ebben és a következő fejezetben Máté bemutatja Jézus hatalmát a cselekvésben is.

A Máté evangéliumában megörökített csodák Jézus hatalmának nagyon fontos bizonyítékát adják. Először is, Jézusnak hatalma van a betegségek felett. Máté a leprásnak, a római százados szolgájának és Péter anyósának meggyógyításával támasztja ezt alá. Másodszor, az éjszakai vihar lecsendesítésének történetével megmutatja, hogy Jézusnak hatalma van a természet erői fölött (23-27. vers). Harmadszor pedig, Jézus a démoni erőknek is felette áll (28-34. vers).

Ma is küszködhetünk betegségekkel, de ne feledjük, hogy Jézusnak hatalma van felettük. Aszály fenyegetheti földjeinket, de jusson eszünkbe, hogy Jézus a természetnek is Ura. Végül pedig, ha démonok gyötörnek is bennünket, soha ne feledjük, hogy még a démonok is elismerik a mi Urunk, Jézus erejét és hatalmát.

Oleg Kostyuk 

300. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 5. fejezetéhez (május 2-8.).

Érezted már valaha, hogy Isten több millió kilométer messzire van tőled, és az imáid mintha visszapattannának a mennyezetről? Én is éreztem már, hogy Istent bizonyára más, sürgősebb imák kötik le, és az enyémnek egy kicsit várnia kell. De figyelj csak ide! Szeretem azt a szóképet, amit ez a fejezet ír le: Krisztus az összekötő kapocs Isten és ember között, emberi karjával átöleli a bukott emberiséget, isteni karjával megragadja a mindenható trónját. Milyen hatalmas ígéret az Ő folytonos szeretetéről és erejéről! Megnyugtató tudni, hogy Jézus velem van, hall engem, és folytatja szolgálatát a nevemben. Jó tudni, hogy megérti, milyen embernek lenni, és hogy együtt erez velünk a küzdelmeinkben. És mégis, mivel legyőzte a bűnt, előkészíti az utat nekünk, amelyet az isteni kegyelem és gyógyulás jellemez. Ahogy egyre jobban elmerülünk a vele való kapcsolatunkban, rá fogunk jönni, hogy Ő méltó a bizalmunkra. Megválaszolja imáinkat a megfelelő időben és úgy, ahogy számunkra a legjobb. Kezdem érteni a békét, amely abból ered, hogy tudjuk, hogy Istent érdekli a mi jólétünk. Értékes ígéret, hogy tudhatjuk, Ő nem rejtőzik el előlünk, és hogy rá fog találni az, aki Őt keresi imában… És Ő valóban egy nagyértékű gyöngy!

Jane Cvancara Wendt

Egészségügyi Szolgálatok, Glendale, Arizona, USA

Fordította Gősi Csaba

 

2021. május 5., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 5 - SZERDA - Máté 7

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

 


Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

 

Olvasmány – E.G. White Az imádság 5. fejezet 2119. nap

 

5. fejezet (4. rész) – ISTEN IMÁRA VONATKOZÓ ÍGÉRETEI

Isten az általa megfelelőnek tartott időben és módon válaszol imáinkra. – Minden szent, aki igaz szívvel fordul Istenhez, hittel küldve hozzá kéréseit, választ kap imáira. Hitetek ne engedje el Isten ígéreteit, ha nem látjátok vagy nem értitek imáitokra a közvetlen feleletet. Ne féljetek, bízzátok magatokat Istenre! Támaszkodjatok biztos ígéretére: „Kérjetek és adatik néktek.” Isten bölcsebb, mintsem tévedjen, és túl jó, hogy bármely jó dolgot vissza tartson egyenesen járó szentjeitől. Az ember tévedhet. Bár becsületes szívvel küldi fel kéréseit, nem mindig kéri azt, ami javára vagy Isten dicsőségére lenne. Mikor ez történik, bölcs és jóságos Atyánk hallja imáinkat, és felel rájuk, néha azonnal is. De azt adja, ami a leginkább javunkra van, és legjobban szolgálja dicsőségét. Áldásokat áraszt ránk. Ha be tudnánk pillantani tervébe, világosan látnánk, hogy tudja, mi szolgál javunkra, és meghallgatja imánkat. Semmi ártalmasat sem ad. Áldásokat küld, amelyekre szükségünk van ahelyett, amit kértünk, mivel az nem használna, hanem ártana nekünk.

Láttam, hogy amikor nem azonnal felel imáinkra, szilárdan kellene ragaszkodnunk hitünkhöz, és nem szabad engednünk a bizalmatlanság lelkületének, mivel az elválaszt minket Istentől. Ha hitünk meginog, semmit sem kapunk tőle. Istenbe vetett bizalmunk legyen erős, és amikor a legnagyobb szükségünk van rá, záporként hull majd ránk az áldás. – Bizonyságtételek 1. kötet, 120–121. o.

 

Mai Bibliai szakasz: Máté 7

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9%207&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9%207&version=NT-HU

A zsidó szóbeli hagyomány őrzi ezt a történetet. Egyszer egy bizonyos pogány ember megjelent Sámmáj rabbi előtt és ezt mondta: „Megtéríthetsz engem azzal a feltétellel, hogy megtanítod velem az egész Tórát (törvényt), amíg én fél lábon állok.” Sámmáj rabbi a kezében levő lapáttal elzavarta az embert. Ezután a pogány elment Hillélhez, akinek elmondta ugyanezt: „Meg tudod nekem tanítani az egész Tórát, miközben fél lábon állok?” Hillél ránézett és ezt mondta: „amit te magad is gyűlölsz, ne tedd a felebarátoddal. Ez az egész Tóra, a többi csak magyarázat; menj el és tanuld meg.”

A Hegyi beszédben Jézus bemutatta ezt az általános igazságot: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták” (Mt 7:12 új prot. ford.). Érdekes, hogy az ezt megelőző versek arról beszélnek, hogy mennyire szeretünk másokat bírálgatni és kritizálni. Máté 7 első mondata is azt mondja, hogy „Ne ítéljetek!” Érdekes lehet számunkra az a tény, hogy ez nem egy felhívás, vagy kérés. A kijelentés sokkal erősebb. Ez egy parancs!

Sokunknak olyan könnyű bírálgatni és kritizálni akkor, amikor bennünket viszont nem kritizálnak vagy bírálgatnak. Ezért van az, hogy a legdurvább kritika mindig pletyka formájában, zárt ajtók mögött hangzik el. Jézus viszont arra bátorít, hogy szabaduljunk meg attól a próbálkozásunktól, hogy mások életét éljük. Azt akarja, hogy a saját életünket éljük, saját kapcsolatinkra összpontosítsuk Vele és embertársainkkal.  

John Stott a 20. századi angol prédikátor egyszer ezt mondta: „A Hegyi beszéd valószínűleg a legismertebb része Jézus tanításainak, de kétségtelenül a legkevésbé megértett és minden bizonnyal a legkevésbé megtartott része.”  

Tagadhatatlan tény, hogy Jézusnak ezen tanításai szemben állnak saját természetünkkel, de figyelmünket összpontosítsuk a Törvény és Próféták legfontosabb tanítására, amit Jézus kiemelt: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük.”

Oleg Kostyuk 

300. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 5. fejezetéhez (május 2-8.).

Érezted már valaha, hogy Isten több millió kilométer messzire van tőled, és az imáid mintha visszapattannának a mennyezetről? Én is éreztem már, hogy Istent bizonyára más, sürgősebb imák kötik le, és az enyémnek egy kicsit várnia kell. De figyelj csak ide! Szeretem azt a szóképet, amit ez a fejezet ír le: Krisztus az összekötő kapocs Isten és ember között, emberi karjával átöleli a bukott emberiséget, isteni karjával megragadja a mindenható trónját. Milyen hatalmas ígéret az Ő folytonos szeretetéről és erejéről! Megnyugtató tudni, hogy Jézus velem van, hall engem, és folytatja szolgálatát a nevemben. Jó tudni, hogy megérti, milyen embernek lenni, és hogy együtt erez velünk a küzdelmeinkben. És mégis, mivel legyőzte a bűnt, előkészíti az utat nekünk, amelyet az isteni kegyelem és gyógyulás jellemez. Ahogy egyre jobban elmerülünk a vele való kapcsolatunkban, rá fogunk jönni, hogy Ő méltó a bizalmunkra. Megválaszolja imáinkat a megfelelő időben és úgy, ahogy számunkra a legjobb. Kezdem érteni a békét, amely abból ered, hogy tudjuk, hogy Istent érdekli a mi jólétünk. Értékes ígéret, hogy tudhatjuk, Ő nem rejtőzik el előlünk, és hogy rá fog találni az, aki Őt keresi imában… És Ő valóban egy nagyértékű gyöngy!

Jane Cvancara Wendt

Egészségügyi Szolgálatok, Glendale, Arizona, USA

Fordította Gősi Csaba

 

2021. május 4., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 4 - KEDD - Máté 6

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

 


Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

 

Olvasmány – E.G. White Az imádság 5. fejezet 2118. nap

 

5. fejezet (3. rész) – ISTEN IMÁRA VONATKOZÓ ÍGÉRETEI

Jézus az Atya elé viszi imádságainkat, még ha nem oly ékesszólóak is. – A mennyben minden őszinte imádság meghallgatásra talál. Lehet, hogy ezt az imádságot nem mondják el gördülékenyen, folyékonyan, de ha ebben az imádságban benne van az imádkozó szíve, akkor ez az imádság felszáll abba a szentélybe, ahol Jézus szolgál, és Ő jelenti ezt az imádságot az Atyának egyetlen ügyetlen, dadogó szó nélkül, szépen, és az teljes lesz tökéletessége tömjénjének jó illatával. – Jézus élete, 667. o.

Az imádkozó erőt nyer a kísértések fölötti győzelemre. – Mindenki felelős a tetteiért, amelyeket e földi próbaidő alatt követett el. Mindenkinek van ereje, hogy uralkodjék cselekedetein, ha akar. Akik gyengék ahhoz, hogy gondolataik és tetteik romlatlanok és erényesek legyenek, segítséget kaphatnak a gyámoltalanok barátjától. Jézus ismeri az emberi természet minden gyengeségét, s ha kérik, erőt ad akár a leghevesebb kísértés legyőzéséhez is. Mindenki megkaphatja ezt az erőt, ha alázattal kutat utána. – Gyermeknevelés, 466–467. o..

 

Mai Bibliai szakasz: Máté 6

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9%206&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9%206&version=NT-HU

Az Úr Imáját minden keresztény jól ismeri. Sokszor olyan megszokottá válik, hogy már nem is tűnik fel, milyen forradalmi módon közelíti meg az imádkozást. Ugyanakkor ez az ima mindig is egy mélyreható üzenetet tartalmazó imádság volt, és az marad a jövőben is.

Maga a nyelv is, amelyen az ima íródott, mély értelemmel ruházza fel az Úr Imáját. Az Újszövetséget görög nyelven jegyezték fel. Jézus viszont arám nyelven beszélt, mert ez volt a mindennapi kommunikáció nyelve. A bibliakutatók egyetértenek abban, hogy Jézus ezt az imát is arámul mondta el, ami már önmagában is nagyon újszerűnek és rendkívülinek számított.

Habár a zsidók arámul beszéltek a köznapi életben, imáikat mégis héberül mondták el újra és újra, nem pedig arámul. A hébert szent nyelvnek tartották. Éppen ezért a köznapi arámi nyelven imádkozni teljességgel elfogadhatatlan volt Jézus idejében. Ugyanígy manapság a muszlimok sem a mai, köznapi arab nyelven citálják imáikat, hanem egy régi, klasszikus arab nyelvet használnak a hetedik századból. Keresztények is néha ragaszkodnak a régiesebb nyelvezethez, azt gondolva, hogy az szentebb. Valami hasonló történt a középkorban is, amikor a kereszténység körében a latin volt az imádkozás nyelve. Történelmi tény, hogy egyedül a latin nyelvű Biblia volt elfogadható az istentiszteleteken abban az időben.

Jézus azonban, amikor arra tanított, hogy hogyan imádkozzuk, teljeséggel figyelmen kívül hagyta kora vallásos nézetét. Jézus számára nem volt szent nyelv, és nem volt szent kultúra. Minden hívő Isten jelenlétébe léphet a szívéhez legközelebb álló nyelvet használva.

Jézus többet is tett annál, mint hogy mindennapi nyelven imádkozott; mindjárt az első szó, amit kimondott az „Abba” volt, ami apát jelent. A mai napig ez az első szó, amit a gyerekek megtanulnak a Közel-Keleten, ami azt jelenti, hogy „apa”, vagy „apu”. Az „Abba” szó kifejezi a tiszteletet is, és a közeli, bensőséges személyes kapcsolatot is Isten és ember között.

Amikor ma imádkozunk, emlékezzünk, hogy Ő a mi apukánk, és használjuk a szívünk szerint való nyelvezetet! 

Oleg Kostyuk 

300. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 5. fejezetéhez (május 2-8.).

Érezted már valaha, hogy Isten több millió kilométer messzire van tőled, és az imáid mintha visszapattannának a mennyezetről? Én is éreztem már, hogy Istent bizonyára más, sürgősebb imák kötik le, és az enyémnek egy kicsit várnia kell. De figyelj csak ide! Szeretem azt a szóképet, amit ez a fejezet ír le: Krisztus az összekötő kapocs Isten és ember között, emberi karjával átöleli a bukott emberiséget, isteni karjával megragadja a mindenható trónját. Milyen hatalmas ígéret az Ő folytonos szeretetéről és erejéről! Megnyugtató tudni, hogy Jézus velem van, hall engem, és folytatja szolgálatát a nevemben. Jó tudni, hogy megérti, milyen embernek lenni, és hogy együtt erez velünk a küzdelmeinkben. És mégis, mivel legyőzte a bűnt, előkészíti az utat nekünk, amelyet az isteni kegyelem és gyógyulás jellemez. Ahogy egyre jobban elmerülünk a vele való kapcsolatunkban, rá fogunk jönni, hogy Ő méltó a bizalmunkra. Megválaszolja imáinkat a megfelelő időben és úgy, ahogy számunkra a legjobb. Kezdem érteni a békét, amely abból ered, hogy tudjuk, hogy Istent érdekli a mi jólétünk. Értékes ígéret, hogy tudhatjuk, Ő nem rejtőzik el előlünk, és hogy rá fog találni az, aki Őt keresi imában… És Ő valóban egy nagyértékű gyöngy!

Jane Cvancara Wendt

Egészségügyi Szolgálatok, Glendale, Arizona, USA

Fordította Gősi Csaba

 

2021. május 3., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 3 - HÉTFŐ - Máté 5

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

 


Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

 

Olvasmány – E.G. White Az imádság 4. fejezet 2116. nap

 

5. fejezet (2. rész) – ISTEN IMÁRA VONATKOZÓ ÍGÉRETEI

Ha kérünk Tőle, kapni fogunk Tőle. – Isten tervének része, hogy hitből fakadó imáinkra olyan dolgokat is megadjon nekünk, amiket ima nélkül nem kaptunk volna meg. – A nagy küzdelem, 525. o.

Isten hallja az imát. Krisztus így szólt: „Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.” (Jn 14:14) Ezt is mondja: „Aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya.” (Jn 12:26) Ha Isten Igéje szerint élünk, minden drága ígéretét beteljesíti életünkben. Krisztus elfogad bennünket, ha átadjuk magunkat neki, bár nem vagyunk méltók kegyelmére. [48] Isten azokért és azok által munkálkodik, akik követik Őt. – A nagy Orvos lábnyomán, 226–227. o.

Amikor az Úr segítségét kéred, tiszteld meg Megváltódat azzal, hogy áldásait hittel elfogadod. Minden erő, minden bölcsesség rendelkezésünkre áll. Csak kérnünk kell. – A nagy Orvos lábnyomán, 514. o.

A menny tele van áldásokkal, melyeket Isten ki szeretne árasztani mindazokra, akik kitartóan keresik Őt, kérvén a segítséget, amelyet csakis az Úr adhat meg. – Isten fiai és leányai, 123. o.

 

Mai Bibliai szakasz: Máté 5

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9%205&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9%205&version=NT-HU

Mikor volt utoljára, hogy igazi örömöt tapasztaltál? Mi okozott igazi boldogságot neked?

Jézus a Hegyi beszédet a boldogmondások listájával kezdi. Hogyan magyarázod ezt: Boldog vagy, ha sírsz? Boldog vagy, ha szegénységben élsz? Nem úgy tűnik, mintha lenne értelme.

Jézus a Hegyi beszédben valóban radikális. Mikor Jézus ezekkel a szavakkal fejjel lefelé fordította a Római Birodalom és a zsidó vallási elit politikai és társadalmi világát. A Hegyi beszéd, amely Máté evangéliumának ötödik, hatodik és hetedik fejezetében olvasható, Jézus királysága kiáltványának is nevezhető, az Ő kormányának törekvéseiről szól. Más szóval Jézus azt mondja: „Ez olyan, mint a mennyek országa, mely mindenkiért eljött erre a világra”.

Királyságában Jézus bemutatja azokat a fogalmakat, amelyek látszólag ellentmondanak az emberi természetnek, de éppen ezért olyan erős és olyan életet átalakító erejű a Hegyi beszéd. Életünk legmélyebb, legrejtettebb szegleteit érinti.

Jézus hordozza a fájdalmainkat, bánatunkat és a minket ért rossz bánásmódot, ezeket felválthatja annak az öröme, hogy Jézus velünk van. Talán a legjobb példa Jézust követőinek az élete. Amikor Pált és Silást súlyosan megverték és börtönbe vetették, ők akkor is énekeltek, imádkoztak és magasztalták az Istent (ApCsel 16: 23-25). Az egyetlen magyarázat erre a Jézus iránti öröm a szívükben. Megértették az Isteni uralom valódi értelmét, képesek voltak megtapasztalni ezt már itt a földön is. Ez a Tőle való teljes függés örömét és a Benne való teljes hitet jelenti.

Napjainkban a Hegyi beszédet tekintik a kereszténység legszebb nyilatkozatának, de így is nehéz gyakorolni ezt. Nem csoda, ha Gandhi 1927-ben a ceyloni híres előadásában ezt mondta: „Sok keresztény jut el a Hegyi beszéd megtagadásáig”. Más szóval megtagadjuk azt az utat, melyről Jézus megmondja, hogy úgy kell élnünk.

Olvasd el újra Máté 5. fejezetét és gondolkodj el azon, hogyan tudnád megélni a te életedben a Hegyi beszédet.

Oleg Kostyuk 

300. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 5. fejezetéhez (május 2-8.).

Érezted már valaha, hogy Isten több millió kilométer messzire van tőled, és az imáid mintha visszapattannának a mennyezetről? Én is éreztem már, hogy Istent bizonyára más, sürgősebb imák kötik le, és az enyémnek egy kicsit várnia kell. De figyelj csak ide! Szeretem azt a szóképet, amit ez a fejezet ír le: Krisztus az összekötő kapocs Isten és ember között, emberi karjával átöleli a bukott emberiséget, isteni karjával megragadja a mindenható trónját. Milyen hatalmas ígéret az Ő folytonos szeretetéről és erejéről! Megnyugtató tudni, hogy Jézus velem van, hall engem, és folytatja szolgálatát a nevemben. Jó tudni, hogy megérti, milyen embernek lenni, és hogy együtt erez velünk a küzdelmeinkben. És mégis, mivel legyőzte a bűnt, előkészíti az utat nekünk, amelyet az isteni kegyelem és gyógyulás jellemez. Ahogy egyre jobban elmerülünk a vele való kapcsolatunkban, rá fogunk jönni, hogy Ő méltó a bizalmunkra. Megválaszolja imáinkat a megfelelő időben és úgy, ahogy számunkra a legjobb. Kezdem érteni a békét, amely abból ered, hogy tudjuk, hogy Istent érdekli a mi jólétünk. Értékes ígéret, hogy tudhatjuk, Ő nem rejtőzik el előlünk, és hogy rá fog találni az, aki Őt keresi imában… És Ő valóban egy nagyértékű gyöngy!

Jane Cvancara Wendt

Egészségügyi Szolgálatok, Glendale, Arizona, USA

Fordította Gősi Csaba

 

2021. május 2., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 2 - VASÁRNAP - Máté 4

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

 


Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

 

Olvasmány – E.G. White Az imádság 4. fejezet 2116. nap

 

5. fejezet (1. rész) – ISTEN IMÁRA VONATKOZÓ ÍGÉRETEI

Isten megígéri, hogy meghallgatja az imát és válaszol rá. – Krisztus a híd Isten és ember között. Megígérte személyes közbenjárását a Nevére való hivatkozás által. Feddhetetlensége erényét a fohászkodónak tulajdonítja. Védőbeszédet mond az emberért, az ember pedig, a menny segítségével, Annak befolyását felhasználva, aki életét adta a világért, saját magát védheti Isten előtt. Ha elismerjük Isten előtt, hogy értékeljük Krisztus érdemeit, közbenjáró imáink kellemesek lesznek az Úr előtt. Ki érthetné meg ennek a kegyelemnek és szeretetnek az értékét?! Krisztus érdemei révén közeledvén Istenhez, papi ruháját öltjük magunkra. Közel helyez magához, mellette lehetünk, és Ő átölel emberi karjával, s eközben másik, isteni karjával a Végtelen Isten trónjába kapaszkodik. A kezünkben található tömjénezőbe beleönti az Ő érdemeit, hogy bátorítsa kéréseinket. Megígéri, hogy meghallgatja és megválaszolja imáinkat. – Adventista Bibliakommentár 6. kötet, 1078. o.

A Szentlélek által megfogalmazott egyszerű imák felszállnak a mennybe a nyitott kapun, a tárt ajtón, melyről Krisztus kijelentette: megnyitottam, és senki be nem zárhatja. Ez az imánk, Krisztus tökéletességének tömjénfüstjével vegyülve, édes illatként száll fel az Atyához, s ő majd felelni fog. – Bizonyságtételek 6. kötet, 467. o.

Láttam, hogy Isten meghallgat és megválaszol minden hittel mondott, őszinte szívből fakadó imát, és a fohászkodó elnyeri az áldást, amelyre oly nagy szüksége volt, s amely a legtöbbször túlszárnyalja elvárásait. Egyetlen ima sem vész el, ha hittel küldik fel Istenhez, és őszinte szívből fakad. – Bizonyságtételek 1. kötet, 121. o.

A szükség idején mondott nehémiási ima menedék, amit a hívő ember igénybe vehet olyan helyzetekben, amikor más formájú imára nincs lehetőség. A kavargó élet nehézségeivel küzdők és már-már csatát vesztők a kuszaságok útvesztőjében felküldhetnek egy-egy fohászt mennyei eligazításért. A tenger és a szárazföld utasa nagy veszélyben így bízhatja rá magát a menny oltalmára. A hirtelen nehézségben vagy veszélyben a szív segítségért kiálthat hozzá, aki megígérte, hogy hűséges, hívő gyermekei segítségére siet, bármikor hívják. Minden helyzetben és körülményben a fájdalomtól és gondtól lesújtott vagy heves kísértéstől megtámadott lélek biztonságot, támaszt és segítséget találhat a szövetségét megtartó Isten kimeríthetetlen szeretetében és erejében. – Próféták és királyok, 631–632. o.

 

Mai Bibliai szakasz: Máté 4

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9%204&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9%204&version=NT-HU

Mikor estél utoljára kísértésbe, amikor ténylegesen, erős kísértésed volt? Újdonság volt? Vagy valami szokásos, ami minden nap, héten, hónapban vagy évben feltűnik? Hogy viselted? Ellenálltál, vagy engedtél a kísértésnek?

Thomas Brooks Precious Remedies Against Satan's Devices (Hasznos ellenszerek Sátán csábításai ellen) című könyvében ezt írja: „Sátán elsődleges eszköze a lélek bűnre csábításában az, hogy felmutatja a csalit, de elrejti horgot; kiteszi az arany kupát, de benne méreg lapul.” A kísértés maga a csali a horgon.

Máté a negyedik fejezetben Jézust fiatal felnőttként mutatja be, amint a Lélek elvezeti a pusztába. Ez rögtön az után történt, hogy a mennyei hang kijelentette, Ő Isten fia (Mt 3:17). Ekkor érkezik az ördög, és megkísérti Őt. Jézus kísértése nem csak abból állt, hogy a köveket kenyérré változtassa. Sátán ezzel elsődlegesen Jézus önazonosságát kérdőjelezte meg. „Valóban Isten fia vagy? Ha igen, bizonyítsd be!” A pusztában Jézus küzdelme életcéljával és küldetésével volt összefüggésben.

Jézus a mieinkhez nagyon hasonló krízist élt át. Másokhoz hasonlóan, akik Isten tervében keresik helyüket, Jézus is tisztázta magában élete küldetését: módszereit, célját és alapelveit. Hitünk útján gyakran elágazásokhoz érkezünk. Talán sokan megkérdőjelezik, hogy valóban Isten fiai és leányai vagyunk. Vagy nehezen találjuk meg életünk célját. De Jézus példát adott nekünk. Küldetésének bizonyossága és azonosságtudata az Isten Igéjében található ígéreteken alapult. Sátán minden támadását a Szentírással verte vissza (Mt 4:4, 7, 10).

Életünk minden napján és minden órájában kísértések érnek bennünket, és az egyik legnagyobb az, hogy megfeledkezhetünk róla, hogy mi Isten fiai vagyunk „mint akik az ő végzése szerint hivatalosak” (Róm 8:28). A jó hír az, hogy Jézus ugyanazokat a kísértéseket szenvedte el, mint mi napjainkban. Ő tudja, hogy min megyünk keresztül. Soha ne felejtsük el, hogy az Ő gyermekei vagyunk, Neki célja van a mi életünkkel. Valami jobbat szándékozik tenni velünk.

Oleg Kostyuk 

300. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 5. fejezetéhez (május 2-8.).

Érezted már valaha, hogy Isten több millió kilométer messzire van tőled, és az imáid mintha visszapattannának a mennyezetről? Én is éreztem már, hogy Istent bizonyára más, sürgősebb imák kötik le, és az enyémnek egy kicsit várnia kell. De figyelj csak ide! Szeretem azt a szóképet, amit ez a fejezet ír le: Krisztus az összekötő kapocs Isten és ember között, emberi karjával átöleli a bukott emberiséget, isteni karjával megragadja a mindenható trónját. Milyen hatalmas ígéret az Ő folytonos szeretetéről és erejéről! Megnyugtató tudni, hogy Jézus velem van, hall engem, és folytatja szolgálatát a nevemben. Jó tudni, hogy megérti, milyen embernek lenni, és hogy együtt erez velünk a küzdelmeinkben. És mégis, mivel legyőzte a bűnt, előkészíti az utat nekünk, amelyet az isteni kegyelem és gyógyulás jellemez. Ahogy egyre jobban elmerülünk a vele való kapcsolatunkban, rá fogunk jönni, hogy Ő méltó a bizalmunkra. Megválaszolja imáinkat a megfelelő időben és úgy, ahogy számunkra a legjobb. Kezdem érteni a békét, amely abból ered, hogy tudjuk, hogy Istent érdekli a mi jólétünk. Értékes ígéret, hogy tudhatjuk, Ő nem rejtőzik el előlünk, és hogy rá fog találni az, aki Őt keresi imában… És Ő valóban egy nagyértékű gyöngy!

Jane Cvancara Wendt

Egészségügyi Szolgálatok, Glendale, Arizona, USA

Fordította Gősi Csaba