2020. március 31., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 31 - KEDD - Zsoltárok 58


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy küzdelem 29. fejezet 1721. nap

Lucifer eltávozott Isten közvetlen közeléből. Elment, hogy elégedetlenséget szítson az angyalok között. Munkáját titokban végezte, és egy ideig valódi szándékát az Isten iránti tisztelet látszata mögé rejtve igyekezett elégedetlenséget ébreszteni a mennyei lények között. A törvény ellen lázította őket. Azt állította, hogy e törvények szükségtelen korlátokat szabnak. Lucifer arra biztatta az angyalokat, lényük szentségére hivatkozva, hogy kövessék saját akaratuk parancsait. Azzal a kijelentésével, hogy Isten igazságtalan vele, amikor a legnagyobb dicsőségben Krisztust részesíti, sajnáltatni akarta magát. Azt állította, hogy nem azért igényel nagyobb hatalmat és dicsőséget, mert önmagát szeretné felmagasztalni, hanem a menny minden lakója számára szabadságot akar biztosítani, hogy eljussanak a lét magasabb szintjére.

A nagy irgalmú Isten sokáig tűrt Lucifernek. Elégedetlenkedése kezdetén Lucifer még nem vesztette el kimagasló helyét; sőt még akkor sem, amikor hazugságait a hűséges angyaloknak mondogatni kezdte. Még sokáig a mennyben maradhatott. Isten újra és újra bocsánatot kínált neki azzal a feltétellel, hogy megbánja bűnét és engedelmeskedik. Isten olyan eszközökkel próbálta Sátánt meggyőzni tévedéséről, amelyeket csak a végtelen szeretet és bölcsesség tud kigondolni. Az elégedetlenség szelleme mindaddig ismeretlen volt a mennyben. Először Lucifer maga sem látta, hova sodródik. Nem volt tisztában a saját érzéseivel. De amikor bebizonyosodott, hogy elégedetlenségének semmi oka nincs, már tudta, hogy tévedett, hogy Isten kívánalmai jogosak, és ezt az egész menny előtt be kell ismernie. Ha ezt megtette volna, megmenthette volna önmagát és sok angyaltársát. Ekkor még nem számolta fel teljesen Isten iránti hűségét. Elhagyta ugyan oltalmazó kérubként betöltött helyét, de ha elismerve a Teremtő bölcsességét, vissza akart volna térni Istenhez, és örömmel vállalta volna az Isten csodálatos tervében neki szánt helyet, újra elfoglalhatta volna tisztét. De büszkesége nem engedte meghódolni. Elszántan védte a maga álláspontját, bizonygatva, hogy nincs szüksége bűnbánatra, és teljesen belevetette magát az Alkotója elleni nagy küzdelembe.

Lángeszének minden képességét a megtévesztésre összpontosította, hogy megnyerje a vezetése alatt álló angyalok rokonszenvét. Még azt a tényt is, hogy Krisztus figyelmeztette és tanácsolta őt, kiforgatta, és saját áruló céljai szolgálatába állította. Azoknak, akiket a szeretet és a bizalom legerősebb szálai fűztek hozzá, Sátán azt mondta, hogy Isten őt rosszul ítéli meg, álláspontját nem veszi figyelembe, és szabadságát korlátozza. Sátán először csak elferdítette Krisztus szavait, majd megmásította, és kimondottan hazudott, azzal vádolva Isten Fiát, hogy meg akarja alázni a menny lakói előtt. Ürügyet keresett az angyalokkal való vitára. Azokat pedig, akiket nem tudott fellázítani és teljesen a maga oldalára állítani, azzal vádolta, hogy a mennyei lények érdekeivel szemben közömbösek. Pontosan azzal vádolta az Istenhez hűségeseket, amit ő követett el. Igazolni akarta azt a vádját, hogy Isten igazságtalan vele szemben, ezért a Teremtő szavainak és tetteinek hamis beállításához folyamodott. Isten szándékait ravaszul vitatva el akarta bizonytalanítani az angyalokat. Mindazt, ami egyszerű volt, titokzatosságba burkolta. Ravaszul kiforgatva Jahve legvilágosabb kijelentéseit, kételyt ébresztett velük szemben. Magas beosztása, a menny kormányzatával való szoros kapcsolata nagyobb súlyt adott állításainak, és sok angyalt rábírt arra, hogy lázadjon a Menny tekintélye ellen, miként ő is.

A bölcs Isten hagyta, hogy Sátán addig folytassa munkáját, mígnem az elégedetlenség szelleme nyílt lázadássá érett. Sátán terveinek teljesen ki kellett bontakoznia ahhoz, hogy valódi jellegüket és céljukat mindenki felismerhesse. Lucifernek mint felkent kérubnak kimagasló helye volt; a mennyei lények végtelenül szerették, és nagy befolyást gyakorolt rájuk. Isten uralma nemcsak a menny lakóira terjedt ki, hanem minden teremtményére, a világegyetem összes lakójára is. Sátán azt gondolta, hogy ha az angyalokat maga mellé tudja állítani, akkor a többi világ is vele tart. Saját szempontjait ravaszul előtérbe helyezte, hogy célját elérje. Nagyon ügyesen tudott hazudni, és a hazugság mögé bújva előnyt szerzett magának. Még a hűséges angyalok sem voltak egészen tisztában jellemével, sem azzal, hogy tevékenysége hova vezet.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 58

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Az 58. zsoltár egyes részeinek megfelelő fordítását illetően nincs egyetértés a fordítók között. Amíg a nyitósor az egyik modern angol fordítás, a New International Version szerint „az uralkodókat és bírákat” szólítja meg, egy másik pedig a „ti, istenek” megszólítást alkalmazza, addig a legrégebbi változatban, a King Jamesben „Ó, gyülekezet” szerepel. (A magyar Károlyi-változatban „embernek fiai”, míg a Magyar Biblia-társulat új fordítású változatában „ti, hatalmasok” olvasható – a fordító) Amennyiben ez a zsoltár az istenekhez szól, akkor azt állítja, hogy ők nem ítélkeznek helyesen, mivel a szívük terve gonosz, és a kezeik erőszakot osztanak a Földön. Sok isten létezett az ókori világban, de ők az emberi képzelet szüleményei voltak, és az ember romlottságát tükrözték. Ezek az istenek emberien viselkedtek. Viaskodtak és veszekedtek, cselt szőttek és megtévesztettek. Míg a Biblia Istene minket teremtett a maga képére, addig az ember az ő isteneit a saját képére teremtette, így azok szükségszerűen gonoszak lettek. Ezek után mégis hogyan is tudnának igazságosan és becsületesen ítélni?
Ha azonban Dávid az igazságtalan uralkodókról és bírákról ír, akkor e zsoltár üzenete róluk szól, mert ők is emberiek, és a saját romlottságát élik ki. Mi azt várjuk el a bíróktól, hogy megvesztegethetetlen módon szolgáltassanak igazságot; az uralkodónak pedig az a kötelessége, hogy fenntartsa a jogrendet, és ezáltal biztonságos társadalmat alakítson ki. Viszont, ahogy azt Baron Acton 1887-ben megállapította, „A hatalom hajlamos romlásra késztetni, az abszolút hatalom pedig teljesen megront.” A történelem tele van hihetetlen mértékű elnyomásról és igazságtalanságról szóló történettel. A feldúlt tájon olyan uralkodók sötét árnyéka lépked, mint Adolf Hitler és még számtalan más, aki az országa földjét a saját népe vérével áztatta. Miért nem avatkozott be Isten már korábban, hogy véget vessen az általuk gyakorolt terroruralomnak? Ha az időnek a romlott uralkodók és bírák áldozata feldúlt holttestének milliárdjaival bevetett tarlóit szemléljük, arra érzünk indíttatást, hogy Dáviddal együtt kiáltsunk fel. „Isten, rontsd meg a fogaikat a szájukban; az oroszlánok zápfogait törd össze, Uram!” (7. vers; Károlyi) Teljes joggal érzünk óriási felháborodást a hatalmukkal való embertelen visszaélésük miatt, és ugyancsak teljes joggal várjuk a napot, amikor „elhordja őket a haragos szél... s az emberek majd mondogatják, »Valóban, az igazra mégis jutalom vár, van még Isten, aki ítél a Földön!«” (10. és 12. vers; a Szent István Társulat Biblia-fordítása)
De gondoljunk csak ebbe! Ezen emberek mindegyike ártatlan kisbabaként született, szerető anya keblén nyugodott. Hogyan változott mégis ez a nyilvánvaló ártatlanság ennyire gonosszá? A lehetőség igazából már a kezdettől ott volt. „Eltértek a gonoszok a fogantatásuk óta; tévelygenek a hazugok az anyjuk méhétől kezdve.” (4. vers) A nyugtalanító igazság azonban az, hogy mindannyian ugyanezzel a gonoszra való hajlammal születünk. Ha azonban mégsem járunk ezen emberek lábnyomában, azt csakis Istennek köszönhetjük. Ahogy egy nagy prédikátor mondta, „Csak és egyedül Isten kegyelméből vagyok képes bármire is.”
Garth Bainbridge

243. heti olvasmány A NAGY KÜZDELEM  29. fejezetéhez (március 29 –április 4.).

Még mielőtt szülővé váltam, valaki azt mondta nekem: „Bár ésszerűnek kell lenned, kerüld el az érvelést a gyermekeddel szemben. Ahelyett, hogy azt kérdeznéd tőle, miért tett valamit, kérdezd azt, hogy megtette-e vagy nem.” Azt tartották fent, hogy ha egy gyermektől azt kérdezzük, miért tett valamit, azzal csak arra ösztönözzük őt, hogy azt gondolja, ha elég jó magyarázattal tud előállni, akkor bármilyen viselkedés ésszerűnek hangozhat és ezáltal megbocsátható. Úgy gondolták, ezzel arra ösztönözzük a gyermekeket, hogy saját maguk felmentésében próbáljanak szakértővé válni, ahelyett, hogy felelősséget vállalnának a tetteikért.

Azt nem tudom, hogy ez jó nevelési tanács volt-e vagy nem, de azt tudom, hogy az emberek már a bűnbeesés óta próbálkoznak mentségek keresésével a bűneikre. Sajnos azonban a kifogások sosem vezetnek jó megoldásra. „A bűn eredetére lehetetlen olyan magyarázatot találni, ami megindokolná létezését.” (A nagy küzdelem, 438. o.) Sátán hosszú évek óta próbálja a felelősséget Istenre kenni, azzal, hogy ilyen vagy olyan magyarázatot kínál. Isten Igéje azonban így szól: „Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.” (Példabeszédek 28:13) Krisztus kegyelmére támaszkodni az egyetlen megoldás a bűn problémájára. Mondd el Neki ma: „Nincs mentségem a bűneimre, de bánom őket, és teljességgel az áldozatodra és a kegyelmedre támaszkodom.”

Karen D. Lifshay
Hermiston Hetednapi Adventista Egyház
Oregon, USA
Fordította Gősi Csaba

2020. március 30., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 30 - HÉTFŐ - Zsoltárok 57


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy küzdelem 29. fejezet 1720. nap

De volt valaki, aki visszaélt ezzel a szabadsággal. Benne - akit Krisztus után Isten a legjobban kitüntetett, és aki a menny lakói közül a leghatalmasabb és legdicsőségesebb volt - fogant meg a bűn. Bukása előtt Lucifer volt az első oltalmazó kérub. Szent volt és makulátlan. "Így szól az Úr Isten: Te valál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben. Édenben, Isten kertjében voltál; rakva valál mindenféle drágakövekkel." "Valál felkent oltalmazó Kérub; és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál. Feddhetetlen valál utaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned" (Ez 28:12-15).

Lucifer örökké élvezhette volna Isten megbecsülését, az angyalsereg szeretetét és tiszteletét; használhatta volna nemes képességeit mások áldására és Alkotója dicsőségére. De - mondja a próféta "szíved felfuvalkodott szépséged miatt; megrontottad bölcsességedet fényességedben" (Ez 28:17). Luciferben lassan-lassan kialakult az önfelmagasztalás vágya. "Ollyá tevéd szíved, minő az Isten szíve. " "Ezt mondád:... az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén... Fölibük hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz" (Ez 28:6; Ésa 14:13-14). Ahelyett, hogy igyekezett volna a teremtmények Isten iránti szeretetét és hűségét a legmagasabb szintre növelni, Lucifer megpróbálta szolgálatukat és hódolatukat a maga számára megnyerni. Ez az angyalfejedelem arra a dicsőségre sóvárgott, amelyet a végtelen Atya egyedül Fiának adott, és olyan hatalomra pályázott, amelynek a gyakorlása egyedül Krisztus kiváltsága volt.

Az egész menny örömmel dicsőítette a Teremtőt, és boldogan sugározta vissza dicsőségét. Amíg Istent ilyen tisztelet övezte, az egész mennyben béke és boldogság honolt. Egy disszonáns hang azonban megzavarta a menny harmóniáját. Az "én" szolgálata és magasztalása, amely Isten tervével ellenkezett, balsejtelmeket ébresztett azok lelkében, akiknek Isten dicsősége volt a legfontosabb. A mennyei tanácskozó testületek kérlelték Lucifert. Isten Fia elétárta a Teremtő nagyságát, jóságát és igazságosságát, valamint törvényének szentségét és változatlanságát. A menny rendjét Isten állapította meg; és ha Lucifer eltér attól, meggyalázza Alkotóját, magát pedig romlásba dönti. De a végtelen szeretettel és irgalommal adott figyelmeztetés csak ellenállást keltett. Lucifer hagyta, hogy a Krisztussal szembeni féltékenység eluralkodjék rajta, és még elszántabb lett.

A maga dicsőségétől eltelve elsőbbség után vágyott. Lucifer a neki adományozott magas méltóságot nem tartotta Isten ajándékának, és nem volt hálás érte Teremtőjének. Büszkélkedett fényességével és magasztos helyével. Istennel egyenlő akart lenni. A mennyei sereg szerette és tisztelte Lucifert. Az angyalok boldogan hajtották végre parancsait, Ő volt a legbölcsebb és legdicsőségesebb közöttük. De a menny elismert Királya Isten Fia volt, akinek hatalma és tekintélye felért az Atyáéval. Isten mindig Krisztussal tanácskozott, Lucifer előtt pedig nem tárult fel Isten minden szándéka. "Miért legyen Krisztus az első? - kérdezte ez a hatalmas angyal. - Miért megbecsültebb Ő, mint Lucifer?"

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 57

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Az 57. zsoltár a címe alapján „Bizalom Istenben”; időrendben is illik az 56. után, ahol kegyelemért könyörög Istenhez a szerző. Sámuel első könyve 22. fejezetének 1. ezt mondja. Elment azért onnan Dávid, és az Adullám-barlangba menekült.” És itt, „Hozzá gyülekezett mindenféle elnyomott, eladósodott és elkeseredett ember, ő pedig a vezérükké lett. Azonban a szívében egyedül volt a félelmével, a kétségével és zavarodottságával, vajon Isten elhívása, hogy király legyen, be fog-e valamikor is teljesülni. Minden jel arra mutatott, hogy Saul kezében van a sorsa; Saul a trónon ül, ő pedig üldözöttként egy barlangban bujkál.

Amíg a barlangban megírta ezt a zsoltárt, visszanyerte a bátorságát a bizalom és dicsőítés lenyűgöző hangjaival. Kijelenti, „Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem.” És amíg arra vár, hogy az ő javára forduljon a dolgok alakulása, így szól. „A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll.” A New King James-fordítás ezt mondja, „…aki mindent megtesz értem”. Ő az az Isten, aki cselekszik, tesz, és véghez visz. „Segítséget küld nekem a Mennyből, csúffá teszi az üldözőimet… Isten elküldi a szeretetét és hűségét.” A szeretetet és hűséget nem valami elvont dologként küldi el az Úr; amit ez jelent, az az, hogy Isten saját magát jelenti ki szeretetben és hűségben.

Így Dávid félelem nélkül lehet úgyszólván „az oroszlánok között”. Biztos abban, hogy a gonoszság, amit ellene terveznek, visszafordul rájuk. „Hálót vetettek a lábaim elé, megalázták a lelkemet. Vermet ástak nekem, de maguk estek abba.” A legcsüggesztőbb körülmények között is dicsőíti az Urat. Kétszer is elismétli a refrént. Magasztaljanak téged a Mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész Földön!” Isten minden felett áll, és hatalmasabb, mint bármilyen ellenséges hatalom. Hosszú idővel az előtt, hogy bármi jelét látta volna annak, miszerint az ő javára fordulnának a dolgok, Dávid már megbékélt Isten céljával. „Mert a szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig.” A barlang a magasztalás hangjától visszhangos. Felemeli a hangját, és énekel. „Ébredj, lelkem, ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt!” Nem a Nap ébreszti őt, hanem ő a Napot az énekével és dicsőítésével!

Ahogy Ellen White mondja, „Ha többször magasztalnánk az Urat, és kevesebb lenne az elkedvetlenítő gyászos beszéd, sokkal többször születne győzelem.” (Evangélizálás, 499. oldal) Ne hagyd, hogy a barlangod a sírod legyen; töltsd be Isten jelenlétnek fényével, azáltal, hogy dicsőíted Őt!

Garth Bainbridge

243. heti olvasmány A NAGY KÜZDELEM  29. fejezetéhez (március 29 –április 4.).

Még mielőtt szülővé váltam, valaki azt mondta nekem: „Bár ésszerűnek kell lenned, kerüld el az érvelést a gyermekeddel szemben. Ahelyett, hogy azt kérdeznéd tőle, miért tett valamit, kérdezd azt, hogy megtette-e vagy nem.” Azt tartották fent, hogy ha egy gyermektől azt kérdezzük, miért tett valamit, azzal csak arra ösztönözzük őt, hogy azt gondolja, ha elég jó magyarázattal tud előállni, akkor bármilyen viselkedés ésszerűnek hangozhat és ezáltal megbocsátható. Úgy gondolták, ezzel arra ösztönözzük a gyermekeket, hogy saját maguk felmentésében próbáljanak szakértővé válni, ahelyett, hogy felelősséget vállalnának a tetteikért.

Azt nem tudom, hogy ez jó nevelési tanács volt-e vagy nem, de azt tudom, hogy az emberek már a bűnbeesés óta próbálkoznak mentségek keresésével a bűneikre. Sajnos azonban a kifogások sosem vezetnek jó megoldásra. „A bűn eredetére lehetetlen olyan magyarázatot találni, ami megindokolná létezését.” (A nagy küzdelem, 438. o.) Sátán hosszú évek óta próbálja a felelősséget Istenre kenni, azzal, hogy ilyen vagy olyan magyarázatot kínál. Isten Igéje azonban így szól: „Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.” (Példabeszédek 28:13) Krisztus kegyelmére támaszkodni az egyetlen megoldás a bűn problémájára. Mondd el Neki ma: „Nincs mentségem a bűneimre, de bánom őket, és teljességgel az áldozatodra és a kegyelmedre támaszkodom.”

Karen D. Lifshay
Hermiston Hetednapi Adventista Egyház
Oregon, USA
Fordította Gősi Csaba

2020. március 29., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 29 - VASÁRNAP - Zsoltárok 56


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy küzdelem 28. fejezet 1719. nap

29. A bűn eredete

Sok embert a bűn eredete és oka nagyon elbizonytalanít. Látják a gonoszság munkáját, és rettenetes következményeit: a szenvedést, a pusztulást, és azt kérdezik, miként lehetséges mindez annak a Lénynek az uralma alatt, akinek a bölcsessége, hatalma és szeretete végtelen. Ez olyan titok, amelyre nem találnak magyarázatot. Bizonytalanságuk és kétkedésük vakká teszi őket, és nem veszik észre az Isten Igéjében világosan kinyilatkoztatott és az üdvösség szempontjából nélkülözhetetlen igazságokat. Vannak olyanok is, akik - miközben a bűn létezéséről kérdezősködnek - azt is meg akarják tudni, amit Isten nem nyilatkoztatott ki. Ezért nem találnak megoldást problémáikra. S mivel hajlanak a kételyre és az akadékoskodásra, mentségül hozzák fel ezt Isten Igéjének elvetésére. Mások pedig azért nem tudnak megnyugtató magyarázatot adni a bűn nagy problémájára, mert a hagyomány és a téves magyarázatok elhomályosítják az Isten jelleméről, kormányzatának jellegéről és a bűnnel való bánásmódjának elveiről adott bibliai tanítást.

A bűn eredetére lehetetlen olyan magyarázatot találni, ami megindokolná létezését. De eleget tudhatunk mind a bűn eredetéről, mind végleges megszüntetéséről ahhoz, hogy világosan lássuk: Isten igazságosan és jóakarattal kezeli a bűnt. Semmit sem tanít a Szentírás világosabban, mint azt, hogy Isten semmiképpen sem felelős a bűn létrejöttéért; hogy Ő nem vonta vissza önkényesen kegyelmét; hogy nem volt hiba kormányzatában, ami alkalmat adott volna a lázadásra. A bűn "betolakodó", amelynek jelenlétét nem lehet megindokolni. A bűn titokzatos, érthetetlen; mentegetése egyenlő volna igazolásával. Ha mentséget lehetne találni rá, vagy okot létezésére, akkor megszűnne bűn lenni. A bűnre egyetlen meghatározás van, amelyet Isten Igéje ad: "a bűn pedig a törvénytelenség"; egy olyan elv testet öltése, mely harcban áll Isten kormányzatának alapjával: a szeretet nagyszerű törvényével.

A bűn keletkezése előtt béke és boldogság uralta az egész világegyetemet. Minden tökéletes összhangban volt a Teremtő akaratával. Az Isten iránti szeretet mindent túlszárnyalt, az egymás iránti szeretet pedig tiszta volt. Krisztus, az Ige, Isten egyszülöttje egy volt az örökkévaló Atyával - természetben, jellemben és szándékban. Ő volt az egyetlen lény az egész világegyetemben, aki tanácskozhatott Istennel, és osztozhatott szándékaiban. Krisztus által teremtette Isten a mennyei lényeket. "Őbenne teremtetett minden, ami van a mennyekben... akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok" (Kol 1:16); és Krisztusnak, éppúgy mint az Atyának, az egész menny hódolatát fejezte ki.

Mivel Isten kormányzatának alapja a szeretet törvénye, az összes teremtett lény boldogsága azon múlott, hogy tökéletes összhangban vannak-e a törvény nagyszerű elvével, az igazságossággal. Isten szeretetből fakadó szolgálatot kíván minden teremtményétől - olyan hódolatot, amely Isten jellemének megértéséből fakad. A Teremtő nem talál örömet a kikényszerített engedelmességben. Mindenkinek szabad akaratot ad, hogy önként szolgálhasson neki.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 56

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Mindenkinek, aki az Egyesült Államokban lakik, ismerősek a szavak, melyek az 56. zsoltárban visszhangoznak. Amerika pénzérméibe ütve olvashatjuk a mottót: „Istenben bízunk”, amely az 5. és a 12. versen alapul: „Istenben bízom, nem félek; ember mit árthatna nékem?” Először 1864-ben jelentek meg ezek a szavak az USA pénzérméin, az amerikai polgárháború idején, hogy kinyilvánítsák azt a hitet és reménységet, hogy Isten fogja őket megsegíteni, és Ő fog megbékéléshez vezetni. 

Mint oly’ sokszor, Dávidot most is azok a gondolatok foglalkoztatták, amik ellenséges fenyegetettség esetén szokták meglepni a királyt. Ahogy a címben is olvashatjuk, a zsoltár akkor íródott, amikor Dávid Saul elől rejtőzködött néhány segítőkész filiszteus között. A filiszteusok Izrael ősi ellenségei voltak, ezért ez nem lehetett hosszú távú megoldás, így Dávid visszatért Júdeába, Adullám barlangjába. Saul fenyegetése azonban nem hagyott alább, Dávid három alkalommal is megemlíti, hogy támadóinak erőszakossága minden nap, egész napon át, végeláthatatlanul fenyegette. Istent hívta segítségül: „Megmenekülhetnek-e gazságuk ellenére? Taszítsd el haragodban e népséget, Istenem”" (8. vers - új prot. ford.). Ez bizonyítaná számára, hogy Isten az ő oldalán áll. „Ebből tudom meg, hogy Isten velem van” (10. vers).

A sok megpróbáltatás közepette Dávid három olyan dolgot említ, amelyek bennünket is vigasztalhatnak és bátoríthatnak, amikor úgy érezzük, hogy az egész világ ellenünk fordult. Elsőként, kifejezi Istenbe vetett rendíthetetlen bizalmát az ellentmondásos körülmények ellenére is. „Ha félek is, benned bízom! Istenben, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?! (4-5. vers – új prot. ford). Ehhez hozzáteszi személyes bizonyosságát: „velem van az Isten” (10. vers). Pál is használja ezt a kifejezést azoknak a kérdéseknek a kezdetén, amelyek abban a kijelentésben csúcsosodnak ki, hogy Jézus Krisztusban senki sem szakaszthat el bennünket Isten mélységes szeretetétől (Róm 8:31-39). „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?

Másodszor, Dávid Istenhez járul, és így esedezik: „Te számon tartod kesergésemet” („hányattatásomat – angol fordítások), „Gyűjtsd könnyeimet tömlődbe, legyenek benne könyvedben! (9. vers – új prot. ford). Isten számon tartja szenvedéseinket; minden fájdalmunkba, amit érzünk, beleremeg a szíve. Különösképpen megérinti Őt azon gyermekeinek a szenvedése, akiket olyan kezek bántanak, amelyek csak azért támadnak jó emberekre, mert a jelenlétük is zavaró számukra.

Dávid reménységének harmadik kijelentése pedig ez: „megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én lábaimat az eleséstől; hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában (14. vers). Jézus mindazokra alkalmazza ezeket a szavakat, akik követik Őt. „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága” (Jn 8:12). Bármi történjék is velünk ezen a világon – ahol a szenvedés és veszedelem elkerülhetetlen, és ahol úgy tűnik, mindannyiunk végső sorsa a halál – Jézus arról biztosít bennünket, hogy ha Őt követjük, akkor soha, soha nem járunk sötétségben, hanem miénk lesz az életnek világossága”.

Garth Bainbridge

243. heti olvasmány A NAGY KÜZDELEM  29. fejezetéhez (március 29 –április 4.).

Még mielőtt szülővé váltam, valaki azt mondta nekem: „Bár ésszerűnek kell lenned, kerüld el az érvelést a gyermekeddel szemben. Ahelyett, hogy azt kérdeznéd tőle, miért tett valamit, kérdezd azt, hogy megtette-e vagy nem.” Azt tartották fent, hogy ha egy gyermektől azt kérdezzük, miért tett valamit, azzal csak arra ösztönözzük őt, hogy azt gondolja, ha elég jó magyarázattal tud előállni, akkor bármilyen viselkedés ésszerűnek hangozhat és ezáltal megbocsátható. Úgy gondolták, ezzel arra ösztönözzük a gyermekeket, hogy saját maguk felmentésében próbáljanak szakértővé válni, ahelyett, hogy felelősséget vállalnának a tetteikért.

Azt nem tudom, hogy ez jó nevelési tanács volt-e vagy nem, de azt tudom, hogy az emberek már a bűnbeesés óta próbálkoznak mentségek keresésével a bűneikre. Sajnos azonban a kifogások sosem vezetnek jó megoldásra. „A bűn eredetére lehetetlen olyan magyarázatot találni, ami megindokolná létezését.” (A nagy küzdelem, 438. o.) Sátán hosszú évek óta próbálja a felelősséget Istenre kenni, azzal, hogy ilyen vagy olyan magyarázatot kínál. Isten Igéje azonban így szól: „Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.” (Példabeszédek 28:13) Krisztus kegyelmére támaszkodni az egyetlen megoldás a bűn problémájára. Mondd el Neki ma: „Nincs mentségem a bűneimre, de bánom őket, és teljességgel az áldozatodra és a kegyelmedre támaszkodom.”

Karen D. Lifshay
Hermiston Hetednapi Adventista Egyház
Oregon, USA
Fordította Gősi Csaba

2020. március 28., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 28 - SZOMBAT - Zsoltárok 55


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy küzdelem 28. fejezet 1718. nap

Most van a nagy engesztelési nap. Az Úr azt kívánta, hogy míg a jelképes szolgálat főpapja Izraelért engesztelést végez, az egész Izrael, bűnbánattal és alázattal sanyargassa meg lelkét előtte, hogy ki ne "irtassék ... az ő népe közül". Annak pedig, aki azt akarja, hogy neve bent maradjon az élet könyvében, most e rövid kegyelmi idő alatt kell bűnbánó szívvel és őszinte megtéréssel megsanyargatnia lelkét Isten előtt. Tartsunk mélységes, lelkiismeretes önvizsgálatot! A léhaságból és felszínességből, amit oly sok állítólagos keresztény megenged magának, ki kell gyógyulni. Súlyos harc vár mindazokra, akik uralomra törő bűnös természetüket igába akarják hajtani. A felkészülés munkája személyes munka. Nem csoportosan fogunk üdvözülni. Az egyik ember tisztasága és odaszentelődése nem ellensúlyozza e tulajdonságok hiányát a másikba. Minden nemzetnek meg kell jelennie Isten ítélőszéke előtt, de Isten minden egyes ember ügyét olyan alaposan vizsgálja meg, mintha rajta kívül nem volna senki más a földön. Mindenkinek a mérce alá kell állnia. Senkin sem maradhat egyetlen folt, vagy sömörgőzén, vagy valami afféle.

Ünnepélyesek azok a jelenetek, amelyek az engesztelés záró szakaszához kapcsolódnak. Súlyos érdekek fűződnek e munkához. A mennyei templomban most folyik az ítélet. Már hosszú évek óta tart. Hamar - senki sem tudja, hogy milyen hamar - az élők nevéhez érnek. Isten félelmes jelenlétében kerül mérlegre az életünk. Most fogadjuk meg - jobban, mint valaha - a Megváltó figyelmeztetését:

"Vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő" (Mk 13:33). "Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád" (Jel 3:3).

A vizsgálati ítélet lezárulásakor mindenkinek eldől a sorsa - életre vagy halálra. A kegyelemidő röviddel az előtt ér véget, hogy az Úr megjelenik az ég felhőiben. Krisztus - miként a Jelenések könyve ismerteti - előre látva korunkat, kijelentette: "Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék meg ezután is. És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz" (Jel 22:1112).

Az igazak és a gonoszok ekkor még élik halandó életüket a földön. Az emberek ültetnek és építenek, esznek és isznak, mit sem tudva arról, hogy a mennyei templomban elhangzott a végső, megmásíthatatlan döntés. Az özönvíz előtt, amikor Noé belépett a bárkába, Isten bezárta a bárka ajtaját, a gonoszok pedig kívül maradtak. Az utóbbiak, nem tudva, hogy végzetük megpecsételődött, még hét napig élték nemtörődöm, élvezetszerető életüket, és kinevették a közelgő ítéletre figyelmeztető intéseket. "Akképpen lesz - mondja a Megváltó - az ember Fiának eljövetele is" (Mt 24:39). Csendben, észrevétlenül, mint éjfélkor a tolvaj, jön el a döntő óra, amelyben minden ember sorsa megpecsételődik; és Isten végleg visszavonja kegyelmét a bűnöstől.

"Vigyázzatok azért... hogy ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva" (Mk 13:35-36). Veszélyben vannak azok, akik belefáradtak az őrködésbe, a világ varázsai felé fordulnak. Miközben az üzletember belemerül a nyereséghajhászásba, a szórakozni vágyó élvezetet keres, a divat rabja ékességeit rendezgeti - lehet, hogy pont abban az órában mondja ki az egész föld Bírája az ítéletet: "Megmérettél a mérlegen, és híjával találtattál" (Dán 5:27).

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 55

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

A legelső szavaktól elkeseredett sürgetés jellemzi az 55. zsoltárt. „Istenem, hallgasd meg az imádságomat, és ne rejtőzz el a könyörgésem elől!” Dávid az érzelmi zűrzavaráról beszél. „Kesergek a baj miatt, és megzavarodtam.” „Szívem reszket a bensőmben, és halálfélelem tört rám. Félelem és rettegés fogott el, és borongás járt át engem.” (5-6. vers)

Itt a különösen nagy aggodalom feszültségével szembesülünk. Dávid félelmének oka nem pontosan az ismerős ellenség szokásos fenyegetése. Sokkal rosszabb. „Mert nem ellenség szidalmazott engem, hiszen azt elszenvedem; nem a gyűlölőm emelkedett föl ellenem, hiszen elrejtőztem volna előle. Hanem te, hozzám hasonló halandó, bizalmasom és jó barátom, akivel édes bizalomban éltünk együtt, és akivel Isten házába jártunk a sokasággal együtt.” (14-15. vers) Ismerősen hangzik ez? Az aggodalom szintje, amit érezhetünk, attól függ, hogy menyire érezzük fenyegetőnek a helyzetet, mennyire fontos a kapcsolatunk az illetővel, továbbá az emlékünktől, tapasztalatunktól, hogy miképpen kezeltük a hasonló helyzetet és gondot a múltban.

Az egyik reakció – gyakran az első –, hogy szeretnénk elfutni és elrejtőzni. Dávid is így érzett. Bárcsak el tudna repülni, mint egy gerle a pusztaság szélére, ahol menedéket találna mindettől!  Egyesek szokásszerűen elhárítanak mindenféle konfliktust. Megbénítja őket, és remélik, hogy majd magától elmúlik. Ám általában nem ez történik, csak egy másik napon szembesülnünk kell azzal.

Dávid, ahelyett, hogy elfutott volna az elől, inkább átadta a gondját Istennek. „Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem. Este, reggel és délben sóhajtozom és jajgatok, és Ő meghallja a hangomat. Megszabadítja a lelkemet a rám támadóktól.” (17-19. vers) Dávid tapasztalatát kifejezve, a dicsőítő gyülekezet a következő éneklésére bátorodott. „Vesd az Úrra a terhedet, és ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz.” (25. vers) Ez felhívás és ígéret, amihez továbbra is ragaszkodhatunk. Amikor eljön az aggodalom napja, nem kell egyedül viselnünk a gondunkat. Ahogy Péter apostol később írta, „Mindenféle gondotokat őrá vessétek, mert neki gondja van rátok.” (1Pt 5:7)

Garth Bainbridge

242. heti olvasmány A NAGY KÜZDELEM  28. fejezetéhez (március 22 -28.).

Mit tartalmaz a személyi aktád? Tettél már valaha betekintést a munkahelyi aktádba? Az iskolaiba? A kórtörténetedbe? Emlékszem, amikor lehetőségem lett belenézni az iskolai aktámba, nem voltam túlságosan lenyűgözve néhány tanárom beírásával. „Reményteli” – ismételgették gyakran, pedig ez nem mindig felelt meg a jegyeimnek. Annak ellenére, hogy a tesztek alapján a tehetséges kategóriába kerültem, és úgy éreztem, jól megy az iskola, valójában meglehetősen nyugtalan gyerek voltam. Őszintén szólva, nem tudtam megfejteni, miért kell egész nap egy padban üldögélni, mikor annyi csodálatos dolgot csinálhatnék helyette. Így végig álmodoztam az iskolai éveimet, és nem voltak különösen jó jegyeim.

Sokkal jobban foglalkoztat a mennyei személyi aktám, hiszen „Az élet könyve azoknak a nevét tartalmazza, akik valaha is Isten szolgálatába léptek.” (A nagy küzdelem, 480. o.) Ha az üdvösségem teljes egészében a jó és rossz tetteim bejegyzésein múlna a végső ítélet során, nem örülnék túlzottan, ha ott azt látnám: „reményteli.” Istennek hála, a mennyei könyvekben „Azoknak a neve mellett, akik őszintén megbánták bűneiket, és hittel igényelték Krisztus engesztelő áldozatként bemutatott vérét, ez olvasható: bocsánatot kapott.” (A nagy küzdelem, 483. o.) Milyen csodálatos ígéret ez! Többé már nem a velem kapcsolatos reményekről szól a dolog, hanem a Krisztussal való kapcsolatomról és az Ő makulátlan aktájáról.

És veled mi a helyzet? Vajon a te neved mellett az olvasható az élet könyvében, hogy bocsánatot kapott?

Karen Lifshay
Hermiston Hetednapi Adventista Egyház
Oregon, USA
Fordította Gősi Csaba

2020. március 27., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 27 - PÉNTEK - Zsoltárok 54


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy küzdelem 28. fejezet 1717. nap

Sátán számtalan tervet eszel ki gondolataink lekötésére, hogy ne foglalkozzunk azokkal a dolgokkal, amelyeket a legjobban kellene ismernünk. Az őscsaló gyűlöli azokat a nagyszerű igazságokat, amelyek nyomán az ember megismeri az engesztelő áldozatot és a korlátlan hatalmú Közbenjárót. Sátán tudja, hogy számára minden azon múlik, hogy el tudja-e az emberek figyelmét terelni Jézusról és az igazságról.

Azok, akik részesülni akarnak a Megváltó közbenjárásának áldásaiban, ne engedjék, hogy szentségük és istenfélelmük elmélyítését bármi is gátolja! Szórakozás, hivalkodás és nyerészkedés helyett fordítsák inkább az értékes órákat az igazság buzgó, imádságos kutatására. A szentély és a vizsgálati ítélet tanát Isten népének jól kell ismernie. Mindannyiunknak tudni kell, hogy nagy Főpapuknak mi a tisztsége és munkája. Különben soha nem lesz olyan hitünk, amilyenre most van szükség, és soha nem fogjuk tudni betölteni azt a helyet, amelyet Isten nekünk szán. Minden egyes ember üdvözülhet, illetve elveszhet. Mindenkinek az ügye függőben van Isten ítélőszéke előtt. Mindenkinek szemtől szemben kell a nagy Bíróval találkoznia. Milyen fontos tehát, hogy mindenki sokat elmélkedjék ezeken az ünnepélyes jeleneteken: az ítélők leülnek, a könyvek megnyílnak, és a napoknak végén Dániellel együtt minden egyes ember felkel sorsára.

Mindazoknak, akik ismerik ezeket az igazságokat, bizonyságot kell tenniük arról a nagyszerű üzenetről, amelyet Isten bízott rájuk. A mennyei templom annak a munkának a központja, amelyet Krisztus végez az emberiségért. Ez a munka a föld minden lakóját érinti. Elénk tárja a megváltás tervét, elvisz minket egészen az idők végéig, és megmutatja az igazság és a bűn közötti küzdelem diadalmas kimenetelét. A legfontosabb dolog, hogy mindenki tüzetesen kutassa ezeket a témaköröket, és hogy meg tudjon felelni mindenkinek, aki reménységének oka felől érdeklődik.

Krisztus közbenjárása az emberért a mennyei templomban éppoly lényeges része a megváltás tervének, mint halála volt a kereszten. Halálával Krisztus elkezdte a megváltás munkáját, feltámadása után pedig a mennybe ment, hogy befejezze. Hittel a függöny mögé kell lépnünk, "ahová útnyitóul bement érettünk Jézus" (Zsid 6:20). A Golgota keresztjének fénye tükröződik vissza azon a helyen. Ott többet megérthetünk a megváltás titkaiból. Az ember megváltása végtelen sokba került a mennynek; ez az áldozat arányban áll Isten áthágott törvényének legsúlyosabb kívánalmaival. Jézus megnyitotta az utat az Atya trónjához. Közbenjár az emberért, hogy azok, akik hittel fordulnak hozzá, kívánságaikat őszintén Isten elé tárhassák.

"Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer" (Péld 28:13). Ha azok, akik hibáikat eltitkolják és igazolni próbálják, meglátnák, hogy Sátán miként ujjong, és miként csúfolja Krisztust és a szent angyalokat miattuk, sietve megvallanák és elhagynák bűneiket. Sátán a jellemhibákat kihasználva megpróbálja a személyiséget befolyásolni. Tudja, hogy ez sikerülni fog, ha az ember melengeti a hibáit. Ezért folyvást igyekszik Krisztus követőit azzal a végzetes filozófiával félrevezetni, hogy úgy sem tudnak győzni. De Jézus - megsebzett kezére és összezúzott testére mutatva - képviseli ügyüket, és ezt mondja azoknak, akik követni akarják; "Elég néked az én kegyelmem" (2Kor 12:9). "Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű" (Mt 11:29-30). Senki se higgye tehát, hogy nem tud megváltozni. Isten hitet és erőt ad hibái legyőzéséhez.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 54

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Ebben a zsoltárban egy sürgős segélykiáltással találkozunk, amikor a zifeusok felfedték Saul előtt Dávid búvóhelyét, és segítséget ajánlottak a nyomra vezetésben. A zifeusok Dávid törzséből, Júdából valók voltak, mégis elárulták őt Saulnak. Ha úgy érzed, hogy valaki elárult téged, akiről azt gondoltad, hogy benne megbízhatsz, akkor ez a zsoltár neked szól. Vagy bizonyos értelemben nem mindnyájunknak szól, akik ebben a félelmetes világban élünk, ahol minden nap szükségünk van arra, hogy térdre essünk és kérjük Istent, hogy szabadítson meg, védelmezzen és tartson meg minket?

Ennek a zsoltárnak a központi gondolata a 4. versben található: „Isten a segítőm nékem, az Úr az én lelkemnek támogatója.” Ezért fordul Dávid Istenhez szorult helyzetében. Az eredeti héberben az első két vers ugyanúgy kezdődik: „Ó Isten!” – „Ó, Isten szabadíts meg engem; Ó Isten hallgass meg engem.” Dávid imája nagyon egyszerű és közvetlen. Amikor Péter süllyedt, elég volt neki felkiáltani: „Uram, ments meg”, és Jézus karja azonnal kinyúlt, hogy megmentse őt. Amikor bajban vagy, imád nagyon egyszerű és lényegre törő, gyakran csak ennyi, hogy „Istenem, segíts!” Isten nem veti meg ennek az imának az egyszerűségét.

Dávid három isteni tulajdonságot nevez meg: „Isten, a te neveddel szabadíts meg engemet, és a te hatalmasságoddal állj bosszút értem... a te igazságod által rontsd meg őket.” Isten saját neve „Jehova” benne rejlik a mi megváltónk Jézus nevében (Yeshua — Jehova megment). Péter kijelentette: „És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk” (ApCsel 4:12). Hatalmánál fogva meg tud menteni bennünket: „Veled van Istened, az Úr, ő erős, és megsegít” (Sof 3:17). Ő megszabadít bennünket attól, ami fenyeget bennünket, mert Ő igaz és hűséges a szövetséghez, amelyet népével kötött.

Dávid várja ezt a szabadítást, amikor ezt mondja: „Kész szívvel áldozom néked: áldom a te nevedet, Uram, mert jó.” A kész szívvel való áldozás nem egy kikényszerített, és még csak nem is elvárt - ez önkéntes „plusz”, hálánk jele Megváltó Istenünk iránt. Amikor győzünk, el kell ismernünk, hogy Isten szerezte a győzelmet, egyébként könnyen elfelejtjük azt az időt, amikor segítségért kiáltottunk Hozzá, és helyzetünk megváltozott.

Garth Bainbridge

242. heti olvasmány A NAGY KÜZDELEM  28. fejezetéhez (március 22 -28.).

Mit tartalmaz a személyi aktád? Tettél már valaha betekintést a munkahelyi aktádba? Az iskolaiba? A kórtörténetedbe? Emlékszem, amikor lehetőségem lett belenézni az iskolai aktámba, nem voltam túlságosan lenyűgözve néhány tanárom beírásával. „Reményteli” – ismételgették gyakran, pedig ez nem mindig felelt meg a jegyeimnek. Annak ellenére, hogy a tesztek alapján a tehetséges kategóriába kerültem, és úgy éreztem, jól megy az iskola, valójában meglehetősen nyugtalan gyerek voltam. Őszintén szólva, nem tudtam megfejteni, miért kell egész nap egy padban üldögélni, mikor annyi csodálatos dolgot csinálhatnék helyette. Így végig álmodoztam az iskolai éveimet, és nem voltak különösen jó jegyeim.

Sokkal jobban foglalkoztat a mennyei személyi aktám, hiszen „Az élet könyve azoknak a nevét tartalmazza, akik valaha is Isten szolgálatába léptek.” (A nagy küzdelem, 480. o.) Ha az üdvösségem teljes egészében a jó és rossz tetteim bejegyzésein múlna a végső ítélet során, nem örülnék túlzottan, ha ott azt látnám: „reményteli.” Istennek hála, a mennyei könyvekben „Azoknak a neve mellett, akik őszintén megbánták bűneiket, és hittel igényelték Krisztus engesztelő áldozatként bemutatott vérét, ez olvasható: bocsánatot kapott.” (A nagy küzdelem, 483. o.) Milyen csodálatos ígéret ez! Többé már nem a velem kapcsolatos reményekről szól a dolog, hanem a Krisztussal való kapcsolatomról és az Ő makulátlan aktájáról.

És veled mi a helyzet? Vajon a te neved mellett az olvasható az élet könyvében, hogy bocsánatot kapott?

Karen Lifshay
Hermiston Hetednapi Adventista Egyház
Oregon, USA
Fordította Gősi Csaba