2021. december 31., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - december 31 - PÉNTEK - Jelenések 9

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – E.G. White AZ IGAZI MEGÚJULÁS 8. fejezet 2354. nap

8. fejezet – A közdelem még folyik (6. rész)

Az igazság — vagy jelentéktelen dolgok

Hátat kell fordítanunk azoknak az ezerszám tolakodó dolgoknak, amelyek lekötik a figyelmünket. Vannak események, amelyek felemésztik az időt, és fogva tartják érdeklődésünket, ezeknek soha nincs végük. A legmagasabb rendű érdekek igénylik azt a koncentrált figyelmet és erőfeszítést, amivel olyan sokszor viszonylag jelentéktelen dolgokat tüntetünk ki.

Az új elméletek elfogadása önmagában nem ajándékozza meg új élettel a lelket. Még az önmagában jelentős tények és elméletek megismerésének is csekély az értéke, ha nem tudjuk hasznosítani a gyakorlatban. Éreznünk kell a felelősségünket a lelkünk táplálásáért, amely élteti és ösztönzi lelki létünket…

A tanulmányozandó kérdés számunkra ez: „Mi az igazság – vagyis az az igazság, amit becsben tartanunk, szeretnünk, tisztelnünk kell, és amely iránt engedelmességgel kell viseltetnünk?” A tudomány hívei kudarcot vallottak és kedveszegettekké váltak, miután annyi ideig próbálták Istent felfedezni. Mostani időnkben nekik is így kell tudakozódniuk: „Mi az az igazság, amely képessé tesz minket a lelkünk üdvének elnyerésére?”   

https://white-konyvtar.hu/fejezet/IM/advent/2011/11974.370/

Mai Bibliai szakasz: Jelenések 9

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jelen%C3%A9sek%209&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jelen%C3%A9sek%209&version=NT-HU

Az ötödik jaj az ötödik trombita idején a keresztény Római Birodalom keleti része ellen szól, és egy mennyei  hírnök, egy „csillag” száll le a mennyből egy kulccsal, amit Krisztus adott neki, hogy nyissa meg a „feneketlen mélységet”. Megnyitja a mélység kútját, mire előjönnek a démonok és maga sátán. Hatalommal ruháznak fel egy népet, hogy az ítéletet végrehajthassák a hitehagyó keresztények ellen. Ezek a „jajok”valódi ítéletet jelentenek, akárcsak azok, amelyeket az első négy trombita jelképezett.

Mikor történtek az ötötdik és a hatodik trombita által jelképezett események? Luther Márton és más magyarázók az ötödik trombitát a szaracénokkal azonosították, akik Abu Bakr vezetésével az arábiai sivatagból jöttek. A Kelet-római Birodalom ellen indítottak támadást, amelynek központja Konstantinápolyban volt. A hatodik trombita az ottomán törökök támadását jelezte a hitehagyó kereszténység ellen.

Josiah Litch, William Miller egyik szolgatársa az advent mozgalomban, az ötödik és a hatodik trombita idejét Kr. u. 1299 – Kr. u. 1840-re tette. Ez utóbbi év augusztusában a Török Birodalom hatalma megtört, amikor Mohammed Ali legyőzte a törököket és elfogta hadihajóit. Ezek az események, amelyek Litch jövendölése szerint történtek, nagy hatással voltak a millerita hívőkre Amerikában.

A sáskákról szóló leírás ebben a fejezetben több vonatkozásban emlékeztet a régi arab lovasok öltözékére. Ebben az időszakban megkímélték a szombatünneplők életét, de a többi keresztényt üldözték. A birodalom lakói nagyon vágytak arra, hogy megszabaduljanak a nyomorúságtól, de nem találtak menekvést. A „sáska” harcosok élén ebben az időben király vagy szultán állt, magának sátánnak a képviselője. Az őt követő szultánok szintén nagy pusztítók voltak, hiszen lerombolták az ősi Kelet-római Birodalom még megmaradt egyharmadát.    

Amikor Litch megértette, hogy ezek a dátumok mind véget értek 1840-ben, felfigyelt arra, hogy ez éppen az az időpont, amikor Törökország elfogadta Európa szövetséges erőinek védelmét, így a keresztény nemzetek védelme alá került. Az esemény tökéletesen betöltötte a jövendölést. Amikor ez ismertté vált, tömegek győződtek meg a prófétai magyarázat alapelveinek hitelességéről, amelyeket Miller és társai tettek magukévá. Ez nagy lendületet adott az advent mozgalomnak. Tanult és magas pozícióban lévő emberek csatlakoztak Millerhez, úgy a prédikálásban, mint a könyvkiadásban, így 1840 és 1844 között a munka gyorsan terjedt.

A trombiták által jelzett ítéletek ellenére az emberek többsége nem volt hajlandó megtérni a démonok imádatából, a saját kezűleg gyártott bálványok imádatából, és abból, hogy hamis tanításokban higgyenek. Mit tehetett volna még az Isten? Mi a helyzet veled és velem? Vajon mi odafigyelünk Isten késztetéseire, vagy ellenállunk Neki, és nem térünk meg gonosz útjainkról? Ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, amiket ezek a hamis keresztények elkövettek, és ne utasítsuk vissza Krisztus közbenjárását, hanem boruljunk le előtte minden nap, és igényeljük a magunk számára az Ő kegyelmét!

Dr Kenneth Mathews

335. heti olvasmány AZ IGAZI MEGÚJULÁS 8. fejezeteihez (december 26 – január 2.).

Amikor a fiam kicsi volt, éppen a Zion Nemzeti Parkban lévő látogató központ felé sétáltunk, amikor ő úgy gondolta, hogy inkább a széles, betonból készült szegélyen gyalogol, az ösvény széle mentén. Ezzel lefoglalta magát és elég biztonságosnak tűnt, így nem foglalkoztam vele túlságosan, amíg az ösvény egy kis lejtőhöz nem ért. Csak néhány pillanattal később vettem észre, hogy a beton „szegély” nem követte a példáját a lejtésben, hanem magasabb szinten maradt, és most már egy betonpárkánnyá vált az ösvény széle mentén. Szóltam a fiamnak, hogy le kell jönnie, és visszatérnie az ösvényre. Úgy döntött, leugrik. Biztonságosan földet ért a lábain, és nem lett volna semmi baja, ha nem hajol előre annyira, hogy beverje a fejét egy kőből kirakott szemetes éles szélébe. Volt vér, kiabálás és utána öltések. Már nem élveztük a helyzetet. Az a bizonyos majdhogynem észrevehetetlen, fokozatos eltérés, amíg szegélyből párkánnyá vált, volt a veszély forrása.

Előfordult valaha, hogy eltérítettek az utadról? Igen, ha találkoztál kísértéssel és a saját utadon járást választottad. „A bűn lealacsonyította a lélek képességeit. A kívülről jövő kísértések visszhangra találnak a szívben és a lábak észrevétlenül sietnek a gonoszra.” Az egyetlen hely, ahol biztonságban lehetsz, ha visszatérsz a hit ösvényére és visszatérsz Jézushoz. Ő megígéri a Példabeszédek 3:6-ban, hogy igazgatja útaidat, ha megismered Őt.

Karen D. Lifshay

Hermiston HNA Egyházi kommunikációs asszisztens, Oregon, USA

Fordította Gősi Csaba


2021. december 30., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - december 30 - CSÜTÖRTÖK - Jelenések 8

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – E.G. White AZ IGAZI MEGÚJULÁS 8. fejezet 2353. nap

8. fejezet – A közdelem még folyik (5. rész)

Bízzuk rá magunkat szüntelen

Az ember legfőbb veszedelme abban áll, ha megcsalja önmagát, ha enged az önelégültségnek és ily módon elszakítja magát Istentől, ereje forrásától. Természetes hajlamaink – hacsak nem igazítja helyre Isten Szentlelke – magukban hordozzák az erkölcsi halál magját. Ha nem élünk eleven kapcsolatban Istennel, nem tudunk ellenállni az elbizakodottság, az önszeretet és a bűnre való kísértés megszenteletlen hatásainak.

Ahhoz, hogy segítséget kapjunk Krisztustól, fel kell fognunk szükségletünket. Igazán meg kell ismernünk önmagunkat. Krisztus csak azt az embert tudja megmenteni, aki bűnösnek ismeri saját magát. Csak akkor fogjuk megragadni az isteni erőt, amikor látjuk teljes gyámoltalanságunkat és felhagyunk minden magabízással.

Nem csak a keresztény élet kezdetén kell ezt az énről való lemondást gyakorolnunk. Minden egyes lépésnél, amit a menny felé vivő úton megteszünk, meg kell újítani azt. Minden jó cselekedetünk egy rajtunk kívül álló erőtől függ, azért hát szüntelenül igyekeznünk kell szívünk Isten öröme szerinti állapotára, a bűnök szüntelen és buzgó megvallására, valamint, hogy a lelkünkben megalázkodjunk Előtte. Veszedelmek környékeznek bennünket minden oldalról, és csak akkor vagyunk biztonságban, ha érezzük gyengeségünket, és hitünk karjával kapaszkodunk a mi hatalmas Szabadítónkba.   

https://white-konyvtar.hu/fejezet/IM/advent/2011/11974.370/

 

Mai Bibliai szakasz: Jelenések 8

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jelen%C3%A9sek%208&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jelen%C3%A9sek%208&version=NT-HU

A hitehagyásról szóló látomása után János négy angyalt látott, akik visszatartják a küzdelem, a háború és a vérontás szeleit. Miért? Jézus, az Arkangyal (az angyalok vezére) kelet felől érkezik, és hangos szóval parancsolja meg az angyaloknak, hogy tartsák vissza a pusztítást mindaddig, amíg Isten szolgái lelki értelemben meg nem pecsételtetnek Isten igazsága által. Csak ezután engedik szabadjára ezeket a szeleket, ami után nagy zűrzavar támad, a kegyelmi idő lezárása után. Az "ezek után" jelöli azt a különleges pecsétet, amivel Isten elpecsételi népét önmaga számára a végidőben, a hatodik pecsét ideje alatt, ami 1844. október 22-e és Krisztus második eljövetele közé esik. Csak az Isten pecsétjével elpecsételtettek lesznek képesek megállni a kegyelmi idő lezárása után. A Szentlélek által megerősítve megtartják mind a Tízparancsolatot, és náluk van Jézus bizonyságtétele. Megtartják a hetedik napi szombatnapot, ami az Isten iránti hűség jele, a végidő pecsétje.

János hallotta azoknak a számát, akik elpecsételtettek: 144000; 12000 minden izraeli törzsből. Ez nem a szó szoros értelmében vett Izraeli nemzet, hanem a lelki Izrael, egy különleges csoportja a végidő hívőinek, akiket Isten arra használ, hogy általuk közölje a világgal szeretete legvégső kinyilatkoztatását. Ez a csoport bemutatja, hogy Isten kegyelme által lehetséges megtartani mind a tíz parancsolatot. Isten pecsétjétől sugárzó arccal ők az utolsó tanúk a világ számára, amikor mindenkinek választania kell Isten imádata és fenevad imádata között. Ezek az Isten megváltásának "első gyümölcsei" élve látják meg Jézus eljövetelét.

János két különleges embercsoportot látott, akik minden idők megváltottaiból kerülnek ki. Az első a 144000, aki teljesen Jézus Krisztusnak odaszentelt életet mutatnak be egyedül az Ő kegyelme által, akik szembeszállnak Sátán végidei vádjával, miszerint lehetetlen megtartani Isten Tíz Parancsolatát. A második csoportba azok tartoznak, akik mártírhalált haltak a hitükért, akik ígéret szerint megkapják Krisztus igazságának palástját, akiknek így nem kell éhezni, szomjazni, sem fázni többé.

Az angyalok a Trón körül, a huszonnégy vén, és az élőlények látják ezeket az "első gyümölcsöket", aki eljönnek jelen korunk végén, és látják a hűséges mártírokat, akik Jézusba vetett hitükért haltak meg. Aztán leborulnak a Trón előtt és ezt mondják: "Ámen: áldás és dicsőség és bölcsesség és hálaadás és tisztesség és hatalom és erő a mi Istenünknek mind örökkön örökké, Ámen."
Szövetséget szeretnél-e ma kötni Jézussal, hogy az Ő különleges 144000-e között lehess elpecsételve, akik a végidőben Isten iránti teljes hűséget tanúsítanak? Megpróbálod-e kegyelem által teljesen visszatükrözni Jézust?

Dr Kenneth Mathews

335. heti olvasmány AZ IGAZI MEGÚJULÁS 8. fejezeteihez (december 26 – január 2.).

Amikor a fiam kicsi volt, éppen a Zion Nemzeti Parkban lévő látogató központ felé sétáltunk, amikor ő úgy gondolta, hogy inkább a széles, betonból készült szegélyen gyalogol, az ösvény széle mentén. Ezzel lefoglalta magát és elég biztonságosnak tűnt, így nem foglalkoztam vele túlságosan, amíg az ösvény egy kis lejtőhöz nem ért. Csak néhány pillanattal később vettem észre, hogy a beton „szegély” nem követte a példáját a lejtésben, hanem magasabb szinten maradt, és most már egy betonpárkánnyá vált az ösvény széle mentén. Szóltam a fiamnak, hogy le kell jönnie, és visszatérnie az ösvényre. Úgy döntött, leugrik. Biztonságosan földet ért a lábain, és nem lett volna semmi baja, ha nem hajol előre annyira, hogy beverje a fejét egy kőből kirakott szemetes éles szélébe. Volt vér, kiabálás és utána öltések. Már nem élveztük a helyzetet. Az a bizonyos majdhogynem észrevehetetlen, fokozatos eltérés, amíg szegélyből párkánnyá vált, volt a veszély forrása.

Előfordult valaha, hogy eltérítettek az utadról? Igen, ha találkoztál kísértéssel és a saját utadon járást választottad. „A bűn lealacsonyította a lélek képességeit. A kívülről jövő kísértések visszhangra találnak a szívben és a lábak észrevétlenül sietnek a gonoszra.” Az egyetlen hely, ahol biztonságban lehetsz, ha visszatérsz a hit ösvényére és visszatérsz Jézushoz. Ő megígéri a Példabeszédek 3:6-ban, hogy igazgatja útaidat, ha megismered Őt.

Karen D. Lifshay

Hermiston HNA Egyházi kommunikációs asszisztens, Oregon, USA

Fordította Gősi Csaba

2021. december 29., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - december 29 - SZERDA - Jelenések 7

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – E.G. White AZ IGAZI MEGÚJULÁS 8. fejezet 2352. nap

8. fejezet – A közdelem még folyik (4. rész)

Nincs vesztegetni való idő

Nincs vesztegetni való időnk, mert nem tudjuk, hogy próbaidőnk mikor ér véget. Csak nagyon rövid az az életidő, ami nekünk itt adatik, és nem tudhatjuk, hogy a halál nyila mikor üti át a szívünket. Nem tudhatjuk, hogy meddig szól hozzánk a hívás, hogy hagyjuk el a világ hajszáját minden dolgával együtt. Az örökkévalóság tárul elénk. A függöny mindjárt felemelkedik. Már csak nagyon kevés idő van hátra, amikor minden élő felett felhangzik az ítélet:

„Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; (…) és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék meg ezután is” (Jel 22:11).

Készen vagyunk? Megismertük-e Istent, a menny Urát és törvényadóját? Megismertük-e Jézus Krisztust, Akit helyetteseként küldött el világunkba? Életidőnk lejártakor el tudjuk majd mondani azt, amit Jézus, a mi példaképünk elmondott:

„Én dicsőítettelek téged e földön: elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt. (…) Megjelentettem a te nevedet az embereknek” (Jn 17:4,6).

Isten angyalai igyekeznek minket elvonni önmagunktól és a földi dolgoktól. Bár ne fáradoznának hiába.

Meg kell változnia a szabados gondolkodáshoz szokott értelemnek. „Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen. Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek; hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben; mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok”. (1Pt 1:13-16)

A gondolatoknak Istenre kell összpontosulniuk. Komoly munkát kell végeznünk az érzéki szív gonosz hajlamainak legyőzése érdekében. Erőfeszítéseinknek, önmegtagadásunknak és állhatatosságunknak a vágyott cél végtelen árával kell arányban állnia. Csak akkor nyerjük el az életnek koronáját, ha győzünk, amint Krisztus győzött.   

https://white-konyvtar.hu/fejezet/IM/advent/2011/11974.370/

 

Mai Bibliai szakasz: Jelenések 7

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jelen%C3%A9sek%207&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jelen%C3%A9sek%207&version=NT-HU

A hitehagyásról szóló látomása után János négy angyalt látott, akik visszatartják a küzdelem, a háború és a vérontás szeleit. Miért? Jézus, az Arkangyal (az angyalok vezére) kelet felől érkezik, és hangos szóval parancsolja meg az angyaloknak, hogy tartsák vissza a pusztítást mindaddig, amíg Isten szolgái lelki értelemben meg nem pecsételtetnek Isten igazsága által. Csak ezután engedik szabadjára ezeket a szeleket, ami után nagy zűrzavar támad, a kegyelmi idő lezárása után. Az "ezek után" jelöli azt a különleges pecsétet, amivel Isten elpecsételi népét önmaga számára a végidőben, a hatodik pecsét ideje alatt, ami 1844. október 22-e és Krisztus második eljövetele közé esik. Csak az Isten pecsétjével elpecsételtettek lesznek képesek megállni a kegyelmi idő lezárása után. A Szentlélek által megerősítve megtartják mind a Tízparancsolatot, és náluk van Jézus bizonyságtétele. Megtartják a hetedik napi szombatnapot, ami az Isten iránti hűség jele, a végidő pecsétje.

János hallotta azoknak a számát, akik elpecsételtettek: 144000; 12000 minden izraeli törzsből. Ez nem a szó szoros értelmében vett Izraeli nemzet, hanem a lelki Izrael, egy különleges csoportja a végidő hívőinek, akiket Isten arra használ, hogy általuk közölje a világgal szeretete legvégső kinyilatkoztatását. Ez a csoport bemutatja, hogy Isten kegyelme által lehetséges megtartani mind a tíz parancsolatot. Isten pecsétjétől sugárzó arccal ők az utolsó tanúk a világ számára, amikor mindenkinek választania kell Isten imádata és fenevad imádata között. Ezek az Isten megváltásának "első gyümölcsei" élve látják meg Jézus eljövetelét.

János két különleges embercsoportot látott, akik minden idők megváltottaiból kerülnek ki. Az első a 144000, aki teljesen Jézus Krisztusnak odaszentelt életet mutatnak be egyedül az Ő kegyelme által, akik szembeszállnak Sátán végidei vádjával, miszerint lehetetlen megtartani Isten Tíz Parancsolatát. A második csoportba azok tartoznak, akik mártírhalált haltak a hitükért, akik ígéret szerint megkapják Krisztus igazságának palástját, akiknek így nem kell éhezni, szomjazni, sem fázni többé.

Az angyalok a Trón körül, a huszonnégy vén, és az élőlények látják ezeket az "első gyümölcsöket", aki eljönnek jelen korunk végén, és látják a hűséges mártírokat, akik Jézusba vetett hitükért haltak meg. Aztán leborulnak a Trón előtt és ezt mondják: "Ámen: áldás és dicsőség és bölcsesség és hálaadás és tisztesség és hatalom és erő a mi Istenünknek mind örökkön örökké, Ámen."
Szövetséget szeretnél-e ma kötni Jézussal, hogy az Ő különleges 144000-e között lehess elpecsételve, akik a végidőben Isten iránti teljes hűséget tanúsítanak? Megpróbálod-e kegyelem által teljesen visszatükrözni Jézust?

Dr Kenneth Mathews

335. heti olvasmány AZ IGAZI MEGÚJULÁS 8. fejezeteihez (december 26 – január 2.).

Amikor a fiam kicsi volt, éppen a Zion Nemzeti Parkban lévő látogató központ felé sétáltunk, amikor ő úgy gondolta, hogy inkább a széles, betonból készült szegélyen gyalogol, az ösvény széle mentén. Ezzel lefoglalta magát és elég biztonságosnak tűnt, így nem foglalkoztam vele túlságosan, amíg az ösvény egy kis lejtőhöz nem ért. Csak néhány pillanattal később vettem észre, hogy a beton „szegély” nem követte a példáját a lejtésben, hanem magasabb szinten maradt, és most már egy betonpárkánnyá vált az ösvény széle mentén. Szóltam a fiamnak, hogy le kell jönnie, és visszatérnie az ösvényre. Úgy döntött, leugrik. Biztonságosan földet ért a lábain, és nem lett volna semmi baja, ha nem hajol előre annyira, hogy beverje a fejét egy kőből kirakott szemetes éles szélébe. Volt vér, kiabálás és utána öltések. Már nem élveztük a helyzetet. Az a bizonyos majdhogynem észrevehetetlen, fokozatos eltérés, amíg szegélyből párkánnyá vált, volt a veszély forrása.

Előfordult valaha, hogy eltérítettek az utadról? Igen, ha találkoztál kísértéssel és a saját utadon járást választottad. „A bűn lealacsonyította a lélek képességeit. A kívülről jövő kísértések visszhangra találnak a szívben és a lábak észrevétlenül sietnek a gonoszra.” Az egyetlen hely, ahol biztonságban lehetsz, ha visszatérsz a hit ösvényére és visszatérsz Jézushoz. Ő megígéri a Példabeszédek 3:6-ban, hogy igazgatja útaidat, ha megismered Őt.

Karen D. Lifshay

Hermiston HNA Egyházi kommunikációs asszisztens, Oregon, USA

Fordította Gősi Csaba

2021. december 28., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - december 28 - KEDD - Jelenések 6

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – E.G. White AZ IGAZI MEGÚJULÁS 8. fejezet 2351. nap

8. fejezet – A közdelem még folyik (3. rész)

Istentől nyert képességek a kereszténységhez

A kereszténységnek létezik egy olyan tudománya, amelyet el kell sajátítanunk. Ez a tudomány éppen annyival mélyebb, szélesebb és magasabb minden emberi tudománynál, mint amiképpen magasabbak az egek a földnél. Értelmünket ezzel összhangban kell nevelnünk és kiképeznünk, mert az, amilyen utakon és módokon el kell végeznünk Isten iránti szolgálatunkat, egyáltalán nincs összhangban a velünk született hajlamokkal. Győznünk kell örökletes és szerzett hajlamaink felett! Gyakran előfordul, hogy egész addigi életünkben megszerzett tudást és műveltséget is fel kell adnunk azért, hogy Krisztus iskolájának tanulói lehessünk. Szívünket teljes eltökéltséggel arra kell nevelnünk, hogy maradjon Istenben. Olyan gondolkodásmódot kell kifejlesztenünk, amely képessé tesz a kísértéssel szembeszállni, és megtanít arra, hogy felfelé tekintsünk. Meg kell értenünk, hogy Isten Igéje alapelveinek milyen hatása van a mindennapi életünkre — az alapelvek, amelyek magasabbak az egeknél —, és amelyek, mint az iránytű mutatnak az örökkévalóság felé. Minden tett, minden szó és minden gondolat legyen összhangban ezekkel az alapelvekkel! Mindezeket összhangba kell hozni Krisztussal, valamennyit Krisztusnak kell alávetni. {TR

A Szentlélek értékes ajándékai nem egyetlen pillanat alatt fejlődnek tökélyre. Bátorságra, erőre, szelídségre, hitre, Isten üdvözítő hatalmába vetett megingathatatlan bizalomra hosszú évek tapasztalatával teszünk szert. Isten gyermekei szent igyekezettel és a jóhoz való szilárd ragaszkodással, mint pecséttel határozzák meg életművüket.  

https://white-konyvtar.hu/fejezet/IM/advent/2011/11974.370/

 

Mai Bibliai szakasz: Jelenések 6

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jelen%C3%A9sek%206&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jelen%C3%A9sek%206&version=NT-HU

A mennyei szentély nyitva áll Jézus szolgálata számára. Elkezdi kinyitni a pecséteket a tekercsen, és lovak indulnak futva az időn át. Mit jelképeznek ezek a lovak, és ki irányítja őket? Az első három ló az egyházat jelképezi (Zak 10:3; Ézs 63:11-13), vezetőjük pedig Jézus. A negyedik lovon a halál és a pokol lovagol. Ám a legsötétebb órában is Jézus tartja erősen a halál és a sír kulcsait. Semmi sem történik egyházával, amit Ő ne látna előre, és ne tartana irányítása alatt.

A Jelenések könyve 2-3. fejezetében szereplő hét gyülekezet Isten - különböző korszakokban élő - gyermekeinek szükségletét jelzi, és arról is biztosít, hogy Jézus segít megoldani a problémáikat. A hét pecsétről szóló leírás az egyház politikai és vallási hitehagyását szemlélteti a keresztény korszakban. A hét trombitáról szóló szakasz az egyházra kimondott ítéletről szól, ami a hitehagyás következménye. 

Isten egyháza - amit a fehér ló jelképez - a Kr. u. első két évszázadban működött, és elvitte az evangéliumot az egész római világba. Ők Isten Igéjére támaszkodtak, és a mártíromság volt legfőbb jellemzőjük. A kereszténység meghódítja a pogányságot, Konstantin római császár felveszi a keresztény vallást, és az egyház és állam összevonásával behozza a pogányságot az egyházba. Sátán titkos cselvetéssel eléri azt, amit az üldözéssel nem tudott elérni. Amint az egyház egyesül az állammal - ezt a vörös ló jelképezi - megkezdi azoknak a hívőknek az üldözését, akik elutasítják ezt az új szerveződést. Az Isten Igéje által okozott szakadás kezd megmutatkozni az egyházban.

A hitehagyás egyre mélyebb és mélyebb lesz a sötét középkorban - ez már a fekete ló jelképe - amint Jézus az igazság mérlegén kezdi mérni a hitehagyó egyházat. Az Isten Igéjét és az igazi evangéliumot szinte teljesen elfeledik az emberek, a Szentlelket nem engedik munkálkodni szívükben. Az egyház lelki hanyatlása kiteljesedik, ezt a fakó színű ló jelzi. Az egyházat azonban még mindig Jézus Krisztus irányítja, mert nála vannak a halálnak és a sírnak a kulcsai. Az ötödik pecsét felnyitása az arany oltár alól kiáltó lelkekről szól - ez azok jelképe, akik Isten Igéjéért szenvedtek mártírhalált. Az ő vérük ítéletért kiált. Azt mondja nekik Isten, pihenjenek még egy ideig, mert az ítélet bizonyosan eljön. 

A hatodik pecsét nyílik, és megjelennek Krisztus eljövetelének jelei. A liszaboni földrengés 1755. november 1-én, a sötét nap 1780. május 19-én és a meteoreső 1833. november 13-án mind Jézus közeli eljövetelét jelezték. Mi a hatodik pecsét idején élünk. Az egek még nem nyíltak ketté, a sziklák még nem zuhannak a mélybe. A hatodik pecsét leírása egy kérdéssel végződik: "Ki állhat meg?" Jézus segítségével mindenki!  

Dr Kenneth Mathews

335. heti olvasmány AZ IGAZI MEGÚJULÁS 8. fejezeteihez (december 26 – január 2.).

Amikor a fiam kicsi volt, éppen a Zion Nemzeti Parkban lévő látogató központ felé sétáltunk, amikor ő úgy gondolta, hogy inkább a széles, betonból készült szegélyen gyalogol, az ösvény széle mentén. Ezzel lefoglalta magát és elég biztonságosnak tűnt, így nem foglalkoztam vele túlságosan, amíg az ösvény egy kis lejtőhöz nem ért. Csak néhány pillanattal később vettem észre, hogy a beton „szegély” nem követte a példáját a lejtésben, hanem magasabb szinten maradt, és most már egy betonpárkánnyá vált az ösvény széle mentén. Szóltam a fiamnak, hogy le kell jönnie, és visszatérnie az ösvényre. Úgy döntött, leugrik. Biztonságosan földet ért a lábain, és nem lett volna semmi baja, ha nem hajol előre annyira, hogy beverje a fejét egy kőből kirakott szemetes éles szélébe. Volt vér, kiabálás és utána öltések. Már nem élveztük a helyzetet. Az a bizonyos majdhogynem észrevehetetlen, fokozatos eltérés, amíg szegélyből párkánnyá vált, volt a veszély forrása.

Előfordult valaha, hogy eltérítettek az utadról? Igen, ha találkoztál kísértéssel és a saját utadon járást választottad. „A bűn lealacsonyította a lélek képességeit. A kívülről jövő kísértések visszhangra találnak a szívben és a lábak észrevétlenül sietnek a gonoszra.” Az egyetlen hely, ahol biztonságban lehetsz, ha visszatérsz a hit ösvényére és visszatérsz Jézushoz. Ő megígéri a Példabeszédek 3:6-ban, hogy igazgatja útaidat, ha megismered Őt.

Karen D. Lifshay

Hermiston HNA Egyházi kommunikációs asszisztens, Oregon, USA

Fordította Gősi Csaba


2021. december 27., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - december 27 - HÉTFŐ - Jelenések 5

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – E.G. White AZ IGAZI MEGÚJULÁS 8. fejezet 2350. nap

8. fejezet – A közdelem még folyik (2. rész)

Állhatatosságot kíván

Gyöngécske és időszakos erőfeszítésekkel a helytelen dolgok nem javíthatók meg, sem magatartásbeli megújulások nem állhatnak be. A jellemépítés nem egy nap, nem is egy esztendő, hanem egy egész élet munkája. Az a harc, amely énünk legyőzéséért, a szent életért és a mennyért folyik, egész életen át tart. Folyamatos erőfeszítés és szüntelen tevékenység nélkül nem lehet előrehaladni az isteni életben és a győzelmi koronát sem lehet megszerezni.

Az a tény, hogy milyen sokba kerül az embernek visszakerülni a magasabb rendű állapotba, a legszilárdabb bizonyítéka annak, mennyire alázuhant abból. Csak centiméterről centiméterre, óráról órára vívott szívós küzdelemmel juthatunk a célhoz. Egyetlen szempillantásban bekövetkező óvatlan cselekedet elég, hogy máris a gonosz fogságába kerüljünk. Bilincseinket széttörni és a megszentelt életet elérni viszont már messze nem egy pillanat műve. Ha a célt kitűztük is, és a munkát el is kezdtük, a megvalósítás mégis fáradozást, időt, kitartást, türelmet és áldozathozatalt követel.

A pusztán hangulatból eredő cselekvést nem engedhetjük meg magunknak. Az éberséget egyetlen pillanatra sem nélkülözhetjük. Mindnyájunkat számtalan kísértés ostromol, és hogy a gonosz erőt ne vehessen rajtunk, szilárdan ellene kell állnunk. Majd akkor látjuk be, ha életünk végéhez érkezünk, és éveink sodrásában ezeknek az elengedhetetlen feladatoknak nem tettünk eleget, hogy örök veszteséget szenvedtünk.

Pál apostol élete az „én”-nel folytatott szüntelen harcban telt. Így foglalta össze: „Naponként halál révén állok” (1Kor 15: 31). Akarata és vágyai minden nap összeütközésbe kerültek a kötelességgel és Isten akaratával. Ahelyett, hogy a hajlamait követte volna, Isten akaratát cselekedte, saját természetének keresztre feszítése által.

Küzdelmekkel teli élete végén, visszatekintve a harcokra és a győzelmekre, elmondhatta: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró (2Tim 4:7-8).

A keresztény élet harc és menetelés. Ebben a hadviselésben nincs tűzszünet. Szakadatlan erőfeszítésekre és kitartásra van szükség. Állandó eltökéltséggel diadalmaskodhatunk csak Sátán kísértései felett. A feddhetetlen keresztény élet eléréséhez minden akadályt legyőző erőkifejtésre és eltökélt célratörésre van szükség.

A magasabb szintre jutás érdekében mindnyájunknak keményen és legjobb erőnk szerint kell küzdenünk. Mindnyájunknak saját érdekünkben kell ezt a harcot megharcolni. A mi csatánkat senki más nem nyerheti meg helyettünk.

https://white-konyvtar.hu/fejezet/IM/advent/2011/11974.370/

 

Mai Bibliai szakasz: Jelenések 5

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jelen%C3%A9sek%205&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jelen%C3%A9sek%205&version=NT-HU

János látja az Atyát, amint a trónon ül, és jobb kezében tartja a tekercset, ami minden ember cselekedeteit tartalmazza. A tekercs minden népről, nyelvről és ágazatról tartalmaz szimbolikus nyelven írt információkat, egészen a föld történelmének kezdetétől fogva a végig. János sír, mert úgy tűnik, hogy senki sincs sem a mennyben sem a földön, aki ki tudná nyitni a tekercset és meg tudná oldani a föld bűnproblémáját. 

Új személy érkezik a trónterembe, a Bárány, aki úgy jelenik meg, mint aki éppen megáldoztatott. Jézus, az áldozati Bárány át tudja venni a tekercset, feltörheti a pecsétet, és megismerheti annak tartalmát.A nemrégen megáldoztatott és feltámadott Jézus veszi az emberek életéről és az eseményekről szóló feljegyezéseket tartalmazó tekercset, és cselekedni készül. Ez a nap pünkösd napja, Kr. e. 31-ben. A négy lelkes lény és a huszonnégy vén leborul és imádja a Bárányt, mert vére árán mentette meg őket Isten számára. Mindez arra kell, hogy indítson bennünket is, hogy arcra boruljunk és dicsérjük a Bárányt!  

A hét lámpás vagy lélek, amelyek a Szentlélek teljességét jelképezik, és a trón körül állnak, most kiküldetnek az egész világra. A Szentlélek kitöltetése Jeruzsálemben Kr. e. 31-ben annak közlése volt, hogy a Megváltó beiktatása megtörtént a mennyben. Jézus Krisztus ígérete szerint elküldte a Szentlelket a mennyből követőire annak jeleként és biztosítékaként, hogy Ő Főpapként és Királyként megkapott minden hatalmat mennyen és földön, és Ő lett a Felkent népe fölött.  

Az angyalok, a négy lelkes lény és a huszonnégy vén figyeli Jézus beiktatását mint Főpapunk és Királyunk, ám ők ugyanúgy látták Jézus haláltusáját és győzelmét a földön, valamint szemlélői lesznek annak is, ahogy az emberek győzelmet aratnak Jézus Krisztus hatalma által. Ezek a vének leborulnak és így kiáltanak: "Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő, a gazdagság, a bölcsesség, a hatalom, tisztesség, dicsőség és áldás!" (12. vers). 

Mi is boruljunk le Jézus, az Isten Báránya előtt, hálából megmentő kegyelme iránt! Egyedül Jézus méltó dicséretünkre és tiszteletünkre! 

Dr Kenneth Mathews

335. heti olvasmány AZ IGAZI MEGÚJULÁS 8. fejezeteihez (december 26 – január 2.).

Amikor a fiam kicsi volt, éppen a Zion Nemzeti Parkban lévő látogató központ felé sétáltunk, amikor ő úgy gondolta, hogy inkább a széles, betonból készült szegélyen gyalogol, az ösvény széle mentén. Ezzel lefoglalta magát és elég biztonságosnak tűnt, így nem foglalkoztam vele túlságosan, amíg az ösvény egy kis lejtőhöz nem ért. Csak néhány pillanattal később vettem észre, hogy a beton „szegély” nem követte a példáját a lejtésben, hanem magasabb szinten maradt, és most már egy betonpárkánnyá vált az ösvény széle mentén. Szóltam a fiamnak, hogy le kell jönnie, és visszatérnie az ösvényre. Úgy döntött, leugrik. Biztonságosan földet ért a lábain, és nem lett volna semmi baja, ha nem hajol előre annyira, hogy beverje a fejét egy kőből kirakott szemetes éles szélébe. Volt vér, kiabálás és utána öltések. Már nem élveztük a helyzetet. Az a bizonyos majdhogynem észrevehetetlen, fokozatos eltérés, amíg szegélyből párkánnyá vált, volt a veszély forrása.

Előfordult valaha, hogy eltérítettek az utadról? Igen, ha találkoztál kísértéssel és a saját utadon járást választottad. „A bűn lealacsonyította a lélek képességeit. A kívülről jövő kísértések visszhangra találnak a szívben és a lábak észrevétlenül sietnek a gonoszra.” Az egyetlen hely, ahol biztonságban lehetsz, ha visszatérsz a hit ösvényére és visszatérsz Jézushoz. Ő megígéri a Példabeszédek 3:6-ban, hogy igazgatja útaidat, ha megismered Őt.

Karen D. Lifshay

Hermiston HNA Egyházi kommunikációs asszisztens, Oregon, USA

Fordította Gősi Csaba

2021. december 26., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - december 26 - VASÁRNAP - Jelenések 4

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – E.G. White AZ IGAZI MEGÚJULÁS 8. fejezet 2348. nap

8. fejezet – A közdelem még folyik (1. rész)

Mit művelt a bűn

A mostaninál világosabban meg kell értenünk, mi a tétje annak a nagy küzdelemnek, amelynek mi is részesei vagyunk. Teljesebb mértékben kell felfognunk Isten Igéje igazságainak értékét, és azt a veszélyt is, milyen fondorlatosan képes a nagy hitető elterelni a gondolatainkat róla.

Annak az áldozatnak a végtelen ára, amely a megváltásunkhoz szükséges volt, világossá teszi azt a tényt, hogy a bűn rettentően gonosz dolog. A bűn által az egész emberi szervezet felbolydult, az elme eltévelyedett, a képzelet is megromlott. A bűn lealacsonyította a lélek képességeit. A kívülről jövő kísértések visszhangra találnak a szívben és a lábak észrevétlenül sietnek a gonoszra.

Amiként az értünk hozott áldozat is tökéletes volt, ahhoz hasonlóan kell tökéletesnek lennie a bűn szennyéből való meggyógyulásunknak is. Isten törvénye a gonoszság egyetlen tettére sem ad mentséget, egyetlen igaztalan dolog sem kerülheti el a kárhoztatást. Az evangélium etikája semmilyen más mértéket nem ismer el, csakis az isteni jellem tökéletességét…

https://white-konyvtar.hu/fejezet/IM/advent/2011/11974.370/

 

Mai Bibliai szakasz: Jelenések 4

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jelen%C3%A9sek%204&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jelen%C3%A9sek%204&version=NT-HU

A Jelenések könyve 2-3. fejezetében János tanúja volt, milyen is Jézus Krisztus kegyelme, amit felajánl egyházának a történelem minden korszakában. A 4. fejezetben János egy nyitott ajtót lát a mennybe, és hallja Jézus hangját, akár a trombita szavát, amint hívja őt a mennyei szentélybe. János látomásban látja, ami ott történik. Látja, hogy az egész menny vágyakozva várja Jézust, hogy feltámadása után visszatérjen a mennybe, hogy ott beiktassák, mint a mennyei szentély főpapját és királyát; és kenjék fel a magasztos szolgálatra, hogy megmentse mindazokat, akik általa jönnek – és fognak jönni – Istenhez.

 A Jelenések könyvében nyolc jelenet található a trónteremből, amelyek közül ez az első: János látja az Atyát, amint a trónon ül, tekintete akár a jáspis és a karneol, amelyek Fiának jellemét jelképezik, akinek nemrégen meghozott áldozata lehetővé tette a bűnök bocsánatát. A trónt körülölelő szivárványban a zöld a reménységet, a piros pedig az isteni szeretet áldozatának vérét jelképezi.

A trón körül 24 vén áll, előtte pedig hét lámpás, a Lélek teljessége, és négy lelkes lény, akik dicsőséget, tisztességet és hálát adnak a trónon ülő, mindenható Atyjuknak. Elismerik, hogy Ő a Teremtő, aki akarata szerint alkotott mindent. 

A trón előtt a hét lámpás a Szentlélek teljességét jelképezi, amely kész körülölelni és betölteni a világot. A négy angyali lény Jézus emberi tulajdonságait szimbolizálja, ahogy azok megjelennek az evangéliumokban. Júda törzsének oroszlánja úgy mutatja be Őt, mint az ótestamentumi próféciák beteljesítőjét (Máté). Az ökör az áldozat szerepében szemlélteti Jézust, valamint türelmes, fáradalmas szolgai életét (Márk). A Férfi Jézus emberi mivoltát jelképezi (Lukács), a sas pedig azt a Jézust, aki a menny felé szárnyal (János). Ezek a jellemvonások azokban az emberekben is megjelennek, akik az Ő földi egyházát alkotják.

 A dicsőséges jelenetet szemlélve, miközben az egész menny arra vár, hogy beiktathassa Jézust, mint Főpapot és a világegyetem Királyát, a trón körül álló lények leborulnak, leteszik koronáikat Isten elé, és azt kiáltják: méltó, hogy vegyen dicsőséget, tisztességet és hatalmat, mert Ő teremtett mindent mindenekben. Ők értik, hogy az emberiség azzal a céllal teremtetett, hogy örökre közösségben legyen Alkotójával.

Kenneth Mathews

335. heti olvasmány AZ IGAZI MEGÚJULÁS 8. fejezeteihez (december 26 – január 2.).

Amikor a fiam kicsi volt, éppen a Zion Nemzeti Parkban lévő látogató központ felé sétáltunk, amikor ő úgy gondolta, hogy inkább a széles, betonból készült szegélyen gyalogol, az ösvény széle mentén. Ezzel lefoglalta magát és elég biztonságosnak tűnt, így nem foglalkoztam vele túlságosan, amíg az ösvény egy kis lejtőhöz nem ért. Csak néhány pillanattal később vettem észre, hogy a beton „szegély” nem követte a példáját a lejtésben, hanem magasabb szinten maradt, és most már egy betonpárkánnyá vált az ösvény széle mentén. Szóltam a fiamnak, hogy le kell jönnie, és visszatérnie az ösvényre. Úgy döntött, leugrik. Biztonságosan földet ért a lábain, és nem lett volna semmi baja, ha nem hajol előre annyira, hogy beverje a fejét egy kőből kirakott szemetes éles szélébe. Volt vér, kiabálás és utána öltések. Már nem élveztük a helyzetet. Az a bizonyos majdhogynem észrevehetetlen, fokozatos eltérés, amíg szegélyből párkánnyá vált, volt a veszély forrása.

Előfordult valaha, hogy eltérítettek az utadról? Igen, ha találkoztál kísértéssel és a saját utadon járást választottad. „A bűn lealacsonyította a lélek képességeit. A kívülről jövő kísértések visszhangra találnak a szívben és a lábak észrevétlenül sietnek a gonoszra.” Az egyetlen hely, ahol biztonságban lehetsz, ha visszatérsz a hit ösvényére és visszatérsz Jézushoz. Ő megígéri a Példabeszédek 3:6-ban, hogy igazgatja útaidat, ha megismered Őt.

Karen D. Lifshay

Hermiston HNA Egyházi kommunikációs asszisztens, Oregon, USA

Fordította Gősi Csaba