2022. március 31., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 31 - CSÜTÖRTÖK - 2 Mózes 27

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 2Móz 27 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20M%C3%B3zes%2027&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20M%C3%B3zes%2027&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak  

 

1.    Az erőt, hatalmat és védelmet biztosító Isten. Ez a fejezet az oltár leírásával kezdődik, amelynek négy szarva van. A szarv az ókorban az erőt, a hatalmat és a védelmet jelképezte. Amikor egy ember megragadta az oltár szarvát, amikor ellensége elől menekült, az oltalmat biztosított számára a veszélyben.                    

2.    Isten, aki a biztosítja a bűnök rendezését. Az oltár lett az a hely, ahol a bűnért való áldozatokat bemutatták és ez a fejezet beszámol az oltár elkészítéséről, amely eszköze volt a bűnök megbocsátásának és rendezésének. Az oltár a kereszt jelképe volt, amelyen Jézus bűneink rendezése miatt szenvedett. Az oltár elkészítése hasonlít a kereszt ácsolásához és elkészítéséhez, amelyen Jézus Krisztus bemutatta Isten irántunk való szeretetét.

3.    Isten, aki elválasztja a szentet a közönségestől. A szentsátor udvarának kerítése elválasztotta a szentet a közönségestől. A kerítésen belül szent cselekmények és történtek, amelyek teljesen különböztek a kerítésen kívül történt dolgoktól.   

4.    Isten, aki utat nyit önmagához. A szentsátor udvarába egy kapun lehetett bejutni, amely egy függöny volt „kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból, művészi módon kihímezve.” Ezek igen drága és finom anyagok voltak, jelezve azt, hogy Isten milyen sokat tett azért, hogy a kapun keresztül bejussunk a szenthelyre, ahol vele találkozunk.     

5.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben, aki egy gyakorlatias Isten (mindent úgy kellett elkészíteni, hogy könnyen szétszedhető, könnyen összerakható és szállítható legyen);  aki folyamatosan ügyel, őrködik, vigyáz ránk és vezet (a folyamatosan világító lámpa ezt jelképezi).             

Olvasmány – E.G. White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT 9. fejezet

9. fejezet – Felrázás (19. rész)

Törekedjünk, hogy a koronánknak súlya legyen

Nem fáradhatunk bele, nem lehetünk félénkek. Rettenetes veszteség lenne, ha az örök dicsőségét elcserélnénk a könnyű életért, a kényelemért, a gyönyörökért és a testi élvezetért. A győztesre Isten kezéből ajándék vár. Senki nem szolgál rá közülünk, ezt ő ingyen adja. Csodálatos és dicsőséges lesz ez az ajándék, de emlékezzünk arra, hogy „csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve”. Amikor tehát a győzelemért való küzdelemre kapunk ösztönzést, igyekezzünk arra, hogy koronánkat Jézus erejével csillagok sokasága tegye súlyossá. „Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok, örökkön-örökké.” (Review and Herald, 1881. október 25.)

Szolgálatra váltattunk meg

Az Úr az ő eljövetelekor szemügyre vesz minden egyes talentumot; követelni fogja a gondjainkra bízott tőke kamatát. Alázata és kínszenvedése, fáradozással teli élete és szégyenteljes halála által Krisztus mindenkit, aki az ő nevét viseli és követőjének vallja magát, megváltott a szolgálatra. (Testimonies, IX, 104.)

Mindnyájunkat a lehető legsúlyosabb kötelezettség terheli, hogy kihasználjuk képességeinket, ily módon mentve lelkeket neki. „Nem a magatokéi vagytok.” Így szól: „mert áron vétettetek meg”, dicsőítsétek azért Istent szolgáló élettel, amely férfiakat és nőket nyer meg, hogy a bűn helyett az igazságnak éljenek. Krisztus tulajdon vére árán vétettünk meg – megvétettünk, hogy hű szolgálat által visszakerülhessünk Isten tulajdonába. (Testimonies, IX, 104.)

Az Úr üzenetet adott át nekem a népe számára. Fel kell serkenniük, ki kell terjeszteniük sátoraikat, szélesíteniük kell határaikat. Fivéreim és nővéreim, áron vétettetek meg, és mindent, amitek van, és mindent, amik vagytok, Isten dicsőségére és embertársaitok üdvére kell használnotok. Krisztus meghalt a kereszten, hogy megmentse a világot a bűnben való elveszéstől. E munkában kéri a ti együttműködéseteket. Legyetek a segítő keze! Buzgó, fáradhatatlan erőfeszítéseket téve kell igyekeznetek az elveszettek megmentéséért. Emlékezzetek arra, hogy bűneitek tették szükségessé a keresztet. (Testimonies, VII, 9.)

A Megváltó követőit szolgálatra váltotta meg. Urunk arra tanít, hogy az élet valódi célja a szolgálat. Jézus maga is munkás volt, és valamennyi követőjére a szolgálat törvényét – az Úr és embertársaik szolgálatának törvényét – hagyja örökül... Ez az a kapocs, ami Istenhez és felebarátainkhoz köt bennünket. (Christ’s Object Lessons, 326.)

Menjetek előre

A keresztény életet gyakran veszik körül veszedelmek, és a kötelesség elvégzése nehéznek tűnik. A képzelet elöl fenyegető romlást, hátul fogságot és halált lát. Isten szava mindazonáltal világosan hangzik: Menjetek előre! Engedelmeskedjünk a parancsnak még akkor is, ha szemünk képtelen áthatolni a sötétségen. Az előrehaladást gátló akadályok soha nem tűnnek el a bizonytalan és kétkedő lélek számára. Akik arra az időre halasztják az engedelmességet, mikor majd minden bizonytalanság eloszlik, és nem marad a kudarcnak vagy a vereségnek semmilyen kockázata, soha nem fognak engedelmeskedni. A hit túllát a nehézségeken, és megragadja a láthatatlant, mi több, a Mindenhatót, tehát nem vallhatnak kudarcot. A hit Krisztus kezének megragadása minden vészhelyzetben. (Gospel Workers, 262.)

A mi elgondolásaink teljesen korlátoltak. Isten állandó előrehaladásra szólít fel bennünket a világosság terjesztésének munkájában. Tanulmányoznunk kell az emberek megszólítását szolgáló kipróbált eszközöket és módszereket. A hit füleivel meg kell hallanunk a seregek Urának hatalmas kapitányát, aki így szól: Menjetek előre. Lépnünk kell, és Isten nem hagy cserben bennünket. El fogja végezni a maga részét, ha mi is megtesszük a magunkét. Testvéreim, akik sok ideje jártok az igazságban, nem végeztétek el azt a munkát, amelynek elvégzésére pedig Isten felszólított titeket. Hol van a lelkekért érzett szeretetetek? (Historical Sketches, 289–290.)

Krisztus örömét lelte a lelkek megmentésében. Legyen ez a ti munkátok és a ti örömetek is. Teljesítsetek be minden kötelességet és vigyetek véghez minden áldozatot Krisztusért, és akkor ő állandó segítőtök lesz. Menjetek egyenesen előre oda, ahova a kötelesség szólít; ne gátoljanak titeket látszólagos nehézségek. Lássatok neki Istentől kapott feladataitoknak, és amikor időnként nehéz terheiteket hordozzátok, ne kérdezzétek: „Miért lopja a napot az én atyámfia, igát sem viselve?” Végezd el a hozzád legközelebb eső feladatot, éspedig alaposan és jól, nem vágyva dicséretre, hanem a Mesternek munkálkodva, mert az övéi vagytok. (Southern Watchman, 1903. április 2.)

Isten népének felfelé és előre kell tartania az irányt a diadalig. Józsuénál nagyobb vezeti most Izrael hadait. A közülünk való üdvösségünk parancsnoka szólta a következőket bátorításunkra: „Íme, én veletek vagyok a világ végezetéig.” „Bízzatok, én meggyőztem a világot.” Biztos győzelemre fog vezetni bennünket. Amit Isten megígért nekünk, azt ő bármikor teljesítheti. Azt a munkát pedig, amelynek elvégzését népére bízta, véghez tudja vinni általuk. (Testimonies, II, 122.)

Miért nem csordul bennünk túl Krisztus Lelke? Miért indítanak meg bennünket oly kevéssé egy szenvedő világ szívet tépő kiáltásai? Mérlegre helyezzük azt a felmagasztalt helyzetünket, kiváltságunkat, hogy egy újabb csillagot helyezhetünk Krisztus koronájára – amely mind egy-egy lélek, akit megszabadítunk attól a lánctól, amivel Sátán kötözte meg őt: egy-egy lélek, akit megmentünk Isten országa számára? A gyülekezetnek meg kell értenie kötelezettségét, tudniillik hogy elvigye a jelenvaló igazság evangéliumát minden teremtménynek. Esedezem hozzátok, hogy olvassátok el Zakariás könyve harmadik és negyedik fejezetét. Ha megértjük e fejezeteket, ha befogadjuk a benne foglaltakat, el fogunk végezni egy munkát azokért, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Ez az a munka, ami azt jelenti a gyülekezetnek, hogy „egyre előbbre és mind feljebb” tart. (Testimonies, VI, 296.)

A Föld lakóinak nagy többsége behódolt az ellenségnek. Bennünket azonban nem tévesztett meg. Sátán látszólagos diadala ellenére Krisztus egyre előbbre viszi művét a mennyei szentélyben és ezen a világon. Isten Igéje a gonoszságot és a romlottságot úgy ábrázolja, mint ami létezni fog az utolsó napokban. Amikor látjuk a prófécia beteljesedését, hitünknek Krisztus országa végső diadalában kell megerősödnie, és megújuló bátorsággal kell nekiindulnunk kijelölt munkánk elvégzésére. (Gospel Workers, 26–27.)

https://white-konyvtar.hu/fejezet/KSz/felfedezesek/1925/13.515/

 

Olvasmány Ellen White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT című könyvének 9. fejezetének 3-ik részéhez (március 28 – április 2.).

Érezted már valaha, hogy nincs elég tehetséged Isten munkáját végezni? Érvelhetsz azzal, hogy mivel nem vettél részt lelkipásztori képzésben és nem tanultál prédikálni, ezért nincs szükség az erőfeszítéseidre és nem lesz semmi eredményük. Semmi sem áll messzebb az igazságtól.

Szeretem azt gondolni, hogy annak, hogy Isten két emberi lényt teremtett a teremtéskor, az egyik oka (a szaporodáson kívül), hogy egy személy nem tudja bemutatni Isten jellemét a világegyetemnek a maga teljességében. Isten két képviselőt teremtett kezdetben, és azóta is használja erre a célra az embereket.

Ezekben az utolsó napokban Isten jellemét legjobban az Ő népe, az egyház mutatja be. A Biblia az egyházról úgy beszél, mint Krisztus testéről, a szent templomról, amely sok tagból áll. Megismétlem, ahhoz, hogy Krisztust tökéletesen ábrázoljuk, sok emberre van szükség, akik különböző adottságokkal rendelkeznek. Időnként prédikátorra van szükség. Más alkalommal a vízvezetékszerelő tehet „szolgálatot” annak, aki szükséget szenved. Senki sem akar prédikációt hallgatni, amikor a lefolyó eldugult, de egy elhivatott vízvezetékszerelőt, aki másokat becsületesen szolgál, pont annak a csodának fognak tartani, amire szükségük volt.

Milyen tálentumokkal rendelkezel? Ezeket Isten szolgálatába helyezed-e? Kérdezd meg Istent, hogyan mutathatod be Jézust mások számára, miközben azokat a tálentumokat használod, amelyeket Ő adott neked.

„Az Úr nagy tervében mindenkinek megvan a helye. Fölösleges tehetséget nem adományoz.” Bizonyságtételek 9., 37. o. Keresztény szolgálat 99. o.

Karen D. Lifshay

Kommunikációs asszisztens, Hermiston HNA Egyház, Oregon, USA

Fordította Gősi Csaba


2022. március 30., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 30 - SZERDA - 2 Mózes 26

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 2Móz 26 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20M%C3%B3zes%2026&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20M%C3%B3zes%2026&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak  

 

1.    Isten, aki megvédi szentélyét. Ez a fejezet a szentély külső burkolatát írja le. Ez védte az illetéktelenektől a szentsátor berendezéseit és szertartásait. A Szentek szentjében Isten lakott és ott volt a királyiszéke.                   

2.    Isten, aki tiltja a bálványimádást, de nem tilt minden ábrázolást. A Szentek szentjét határoló kárpitot angyal ábrázolások díszítették. Az ábrázolás és a bálványimádás között különbséget tesz a Biblia.

3.    Isten, aki megvédte gyermekeit. A kárpit védelmet jelentett az izraeliták számára. Eltakarta a Szentek szentjét és a frigyládát. Ha valaki belépett, vagy csak betekintett a Szentek szentjébe meghalt. Ettől védte Isten az övéit a kárpittal.         

4.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben, aki részletes és pontos leírást biztosít a sátor építéséhez; aki a legtökéletesebb tervet biztosította az építéshez; aki minden részletbe üzenetet és tanulságot helyezett el.             

Olvasmány – E.G. White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT 9. fejezet

9. fejezet – Felrázás (18. rész)

A keresztény élet látképe

Az Isten beszédét befogadó szív nem olyan, mint a vizét elpárologtató tavacska vagy a repedezett kút, amely elveszti kincsét, hanem a kiapadhatatlan források által táplált hegyi patakhoz hasonlít, amelynek friss, habzó vize szikláról csörgedezik, felüdítve a fáradt, szomjas, teher alatt roskadozó embert. Hasonló a szüntelen áramló folyóhoz, amely útjában egyre mélyül és szélesedik, míg életadó vize szét nem árad az egész földre. A csobogva haladó patak hátrahagyja ajándékait, a zöldellő természetet és a termékeny földet. Partján üdébb a fű, dúsabb a fa lombja és több virág nyílik. Amikor a föld rőtre és barnára ég a Nap perzselő hevétől, a folyó medrét zöldellő sáv jelzi.

Így van ez Isten hűséges gyermekeivel is. Krisztus vallása éltető, mindent átható elvekben és élő, tevékeny lelkiségben mutatkozik meg. Ha szívünk nyitott az igazság és a szeretet mennyei befolyása előtt, ezek az elvek úgy áradnak tova, mint a patakok a kietlen pusztában, gyümölcsöt teremve ott, ahol most sivárság és terméketlenség honol. (Prophets and Kings, 233–234.)

A keresztény ember jelszavai

A keresztény életben három jelszó van, amire ügyelnünk kell, ha nem akarjuk, hogy Sátán rajtunk üssön, nevezetesen: Vigyázz, imádkozz, dolgozz! (Testimonies, II, 283.)

Minden lélek, amely vallást tett Krisztusról, elkötelezte magát, hogy mindenné lesz, ami számára lehetséges, és lelki munkásként tevékeny, buzgó és hatékony Mestere szolgálatában. Krisztus minden embertől elvárja, hogy végezze kötelességét; ez legyen a jelszó követői táborában. (Testimonies, V, 460.)

Lelki bénultság

Az erő a mozgásból nyerhető. Mindenki, aki műbe állítja Istentől kapott képességét, gyarapodik a talentumokban, amiket az ő szolgálatára szentelhet. Akik semmit nem tesznek az Úr művéért, nem fognak növekedni a kegyelemben és az igazság ismeretében. Az az ember, aki csak heverészik és nem mozgatja végtagjait, minden ereje, ami a használatukhoz kell, el fogja hagyni. Ily módon az a keresztény is, aki nem használja Isten adta erejét, nemcsak hogy nem növekedik Krisztusban, hanem a már meglevő erejét is elveszti, és lelki bénává lesz. Azok, akik Isten és felebarátaik iránti szeretettel törekszenek másoknak segíteni, lesznek megalapozottak, erősek és szilárdak az igazságban. Az igaz keresztény az Úrért munkálkodik, nem ösztönzésre, hanem elvből; nem csak egy napig vagy egy hónapig, hanem teljes életében. (Testimonies, V, 393.)

A biztos orvosság

Létezik egy biztos orvosság az elcsüggedtek számára: a hit, az ima és a munka. A hit és a tevékenység napról napra növekvő bizonyosságot és megelégedést ad. Kísért a gondolat, hogy átengedd magadat a nyugtalanító balsejtelmeknek és a teljes csüggedésnek? A legsötétebb napokban se félj, még ha a látszat mindennél is félelmetesebb! Legyen hited Istenben! Ő tudja, mire van szükséged. Övé minden hatalom. Végtelen szeretete és könyörülete soha nem fogy el. Ne félj attól, hogy nem váltja be az ígéretét. Ő az örök igazság. Soha nem mondja fel szövetségét, amelyet az őt szeretőkkel kötött. Hűséges szolgáit a szükségletük szerinti mértékben ruházza fel teljesítőképességgel. (Prophets and Kings, 164–165.)

Csupán egy valódi orvosság létezik a lelki restségre, ez pedig a munka – éspedig a segítségedre szoruló lelkekért végzett szolgálat. (Testimonies, IV, 236.)

Ez az a recept, amit Krisztus felírt a félénk, kételkedő, remegő léleknek. A bánattal terheltek, akik gyászos ábrázattal járkálnak az Úr előtt, serkenjenek fel és segítsenek valakit, akinek támogatásra van szüksége. (Testimonies, VI, 266.)

Azok a keresztények, akik állandóan növekednek a komolyságban, a buzgóságban, az odaadásban és a szeretetben – soha nem esnek vissza. (Review and Herald, 1887. június 7.)

Akik nem veszik ki részüket ezen önzetlen fáradozásból, azoknak van ez a beteges érzése, azok fáradnak bele a tusakodásba, a kételyekbe, a zúgolódásba, a vétkekbe és a sajnálkozásba, míg el nem veszítik a tudatát annak, hogy mi jelenti az igaz vallást. Érzik, hogy nem mehetnek vissza a világba, ott függnek a Sion peremén csip-csup féltékenykedésekkel, irigységekkel, csalódásokkal és lelkiismeret-furdalással. A hibakeresés köti le minden figyelmüket, és testvéreik botlásaival és tévedéseivel táplálkoznak. Vallási életük minden tapasztalatát kizárólag a reménytelenség, a hitetlenség és a napfény hiánya jellemzi. (Review and Herald, 1890. szeptember 2.)

Jogosulatlan mentegetőzések

Amikor Jézus elment, valamennyi emberre ráhagyta munkáját, így a semmittevés jogosulatlan mentegetőzés. A tétlenkedés az oka annak, miért sújtja próba a testvéreket; Sátán ugyanis a hanyagok elméjét az ő terveivel tölti be, amiket aztán be is indít… A semmittevés szüli a testvérekkel szembeni gonosz tanúskodásokat, hozza be a széthúzást Krisztus gyülekezetébe. Jézus így szól: „Aki velem nem gyűjt, tékozol.” (Review and Herald, 1888. március 13.)

Fivéreim és nővéreim, sokan húzzátok ki magatokat a munka alól azzal a mentséggel, hogy a képességeitek nem elegendőek a másokért végzett munkához. De vajon Isten alkotott titeket ilyennek, képességek híján? Nem tulajdon tétlenségetek okozta e tehetetlenséget, amit szabad választásotok állandósított? Nem adott az Úr nektek is legalább egy talentumot, amit megszaporíthatnátok, nem saját kényelmetekre és örömetekre, hanem őneki? Felfogtad kötelezettségedet, hogy felfogadott szolgájaként, a rád bízott tőke bölcs és ügyes használata által jövedelmet termelj neki? Nem tékozoltál el alkalmakat, amikor képességeidet e célra fejleszthetted volna? Nagyon is így áll, hogy kevesen vannak valódi tudatában Isten iránti felelősségüknek. (Testimonies, V, 457.)

Sokan ápolják azt a nézetet, hogy mivel nekik a munkájukkal és az üzletükkel kell törődniük, nem tudnak tenni semmit a lelkek megmentése és Megváltójuk művének előbbre vitele érdekében. Azt mondják, hogy nem végezhetnek félmunkát, ezért elfordulnak a vallási kötelességektől és az áhítattól, és beletemetkeznek a világba. Az üzleti dolgaikat tekintik elsődlegesnek, elfeledkeznek az Úrról, ő pedig haragszik rájuk. Ha valakinek olyan munkája van, ahol nem tud fejlődni a mennyei életben és a tökéletes szentségben a Mindenható félelmében, váltaniuk kell, menjenek át olyan területre, ahol Jézus minden órában velük lehet. (Testimonies, II, 233–234.)

https://white-konyvtar.hu/fejezet/KSz/felfedezesek/1925/13.515/

 

Olvasmány Ellen White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT című könyvének 9. fejezetének 3-ik részéhez (március 20-27.).

Érezted már valaha, hogy nincs elég tehetséged Isten munkáját végezni? Érvelhetsz azzal, hogy mivel nem vettél részt lelkipásztori képzésben és nem tanultál prédikálni, ezért nincs szükség az erőfeszítéseidre és nem lesz semmi eredményük. Semmi sem áll messzebb az igazságtól.

Szeretem azt gondolni, hogy annak, hogy Isten két emberi lényt teremtett a teremtéskor, az egyik oka (a szaporodáson kívül), hogy egy személy nem tudja bemutatni Isten jellemét a világegyetemnek a maga teljességében. Isten két képviselőt teremtett kezdetben, és azóta is használja erre a célra az embereket.

Ezekben az utolsó napokban Isten jellemét legjobban az Ő népe, az egyház mutatja be. A Biblia az egyházról úgy beszél, mint Krisztus testéről, a szent templomról, amely sok tagból áll. Megismétlem, ahhoz, hogy Krisztust tökéletesen ábrázoljuk, sok emberre van szükség, akik különböző adottságokkal rendelkeznek. Időnként prédikátorra van szükség. Más alkalommal a vízvezetékszerelő tehet „szolgálatot” annak, aki szükséget szenved. Senki sem akar prédikációt hallgatni, amikor a lefolyó eldugult, de egy elhivatott vízvezetékszerelőt, aki másokat becsületesen szolgál, pont annak a csodának fognak tartani, amire szükségük volt.

Milyen tálentumokkal rendelkezel? Ezeket Isten szolgálatába helyezed-e? Kérdezd meg Istent, hogyan mutathatod be Jézust mások számára, miközben azokat a tálentumokat használod, amelyeket Ő adott neked.

„Az Úr nagy tervében mindenkinek megvan a helye. Fölösleges tehetséget nem adományoz.” Bizonyságtételek 9., 37. o. Keresztény szolgálat 99. o.

Karen D. Lifshay

Kommunikációs asszisztens, Hermiston HNA Egyház, Oregon, USA

Fordította Gősi Csaba

2022. március 29., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 29 - KEDD - 2 Mózes 25

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 2Móz 25 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20M%C3%B3zes%2025&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20M%C3%B3zes%2025&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak  

 

1.    Isten, aki méltó a legjobb adományainkra. Isten felszólítja a népet, hogy gyűjtsenek neki adományokat a szentsátor építéséhez. Tizennégyféle adományt sorol fel. A tizennégy a hetes szám szorzata, ami a tökéletesség száma; a felsorolt adományok pedig a legjobb minőségű anyagok. Isten a legjobbat és a legtökéletesebbet adja nekünk, ezért nekünk is illik a legjobb minőséget adni Istennek.                

2.    A népe között lakozó Isten. A szentsátor nem az időről-időre megszervezett istentiszteletek helyszíne csupán, hanem Isten állandó lakóhelye. Isten nem csak akkor jelenik meg, amikor a népe összejön az istentiszteletre, hanem mindig ott lakik, ami előre mutat arra az időre, amikor az Isten sátora az emberekkel lesz és velük lakik. Isten nem csak időnként megjelenő vendég lesz, hanem ott lesz az állandó lakóhelye.

3.    Isten trónja a földön. Isten azt mondta, hogy frigyláda fedele lesz az a hely, ahol lakni fog és ahonnan parancsaival és útmutatásaival irányítani fogja a népet. A nép sokszor megkérdőjelezte, hogy közöttük van-e az Isten. Isten pedig a pontos helyét is megmondta, hogy hol van közöttük és mit tesz.

4.    Isten, aki eszközöket biztosít az Ő megismerésére és a vele való közösség megélésére. A szentély tartozékai az Istennel való kapcsolattartás eszközei és elmondják miből tevődik össze egy hívő ember élete. A szent kenyerek asztala az Igére, Isten szavára utal, amelyről Jézus azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden Igéjével. A gyertyatartó és az olaj a világosságra és a Szentlélek munkájára utal. Isten Szavát a Szentlélek világítja meg számunkra. Az illatétel oltár az ima jelképe. Tehát a keresztény ember életében fontos szerepet kap a Biblia, a Szentlélek és az ima.          

5.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben, aki az ember szívből jövő adományait örömmel fogadja; aki pontos útmutatást ad a szentély berendezésére és működésére vonatkozóan; aki a szimbólumok helyes alkalmazásával folyamatos kapcsolatot létesít az ember és Ura között; aki jelenlétével óriási áldásban részesíti népét.             

Olvasmány – E.G. White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT 9. fejezet

9. fejezet – Felrázás (17. rész)

Ne menj el a kicsiny dolgok mellett, mert hogy te a nagy munkára vársz. Sikerrel végezheted el a kis feladatot is, de teljes kudarcot vallhatsz a nagy munkákkal próbálkozva, és ilyenkor a csüggedés lesz úrrá rajtad. Bárhol is elvégzésre váró munkát látsz, vágj bele! Akár gazdag vagy, akár szegény, nagy vagy kicsi, Isten az érte elvégzendő tevékeny szolgálatra hív el. Ez pedig abból áll majd, hogy minden erőddel végzed, amit a kezed talál, és fejleszted talentumaidat és munkára való alkalmasságodat. A naponként adódó alkalmak elhanyagolása által leszel gyümölcstelen és kiszáradt fa. Ezért van oly sok terméketlen fa az Úr kertjében. (Testimonies, IX, 129.)

Isten azt kívánja tőlünk, hogy használjunk minden ajándékot, amellyel bírunk; és ha így teszünk, még nagyobb ajándékaink is lesznek, amiket használhatunk. Nem adja nekünk ajándékainkat természetfeletti módon a hiányzó képesítése; de miközben használjuk azt, amink van, együtt munkálkodik velünk abban, hogy gyarapítson és erősítsen minden egyes képességet. A teljes szívű, buzgó áldozat a Mester szolgálatában növelni fogja erőnket. (Christ’s Object Lessons, 353–354.) 

Krisztus szíve megindul azok láttán, akik a szó minden értelmében szegények; megsajnálja az igazságtalanul bántott szelídeket és az igazság után éhező embereket, akik szemmel láthatóan nem nyertek kielégülést, s megindul a sok-sok emberen, akik nem tudják, hogyan fogjanak hozzá a munkához. Ő mintegy tárt karokkal fogadja a dolgok azon állapotát, amely sok lelkészt elcsüggesztene. (Gospel Workers, 37.)

Nem kell elmennünk pogány országokba, vagy akár kilépnünk otthonunk szűk köréből, ha oda szólít a kötelességünk, hogy Jézusért munkálkodjunk. Végezhetjük ezt családi körben, a gyülekezetben, akár azok között, akikkel kapcsolatba kerülünk vagy akikkel üzletelünk. (Steps to Christ, 86.)

Ha Krisztus életét és tanítását tesszük tanulmányunk tárgyává, valamennyi lezajlódó esemény egy mély benyomást keltő tanulmányhoz ír szöveget. (Testimonies, IX, 63.)

A földi élet a mennyeinek a kezdete; a földi oktatás beavatás a mennyei elvekbe; az itteni életen át tartó szolgálat felkészülés az ottani életen át tartó munkára. Amik most vagyunk jellemben és szent szolgálatban, bizonyosan előképe annak, amik leszünk. (Education, 307.)

Akik visszautasítják a kiváltságot, hogy Krisztussal együtt szolgáljanak, elutasítják az egyetlen olyan felkészítést, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy részt nyerjenek vele az ő dicsőségében és ami jellemerővel és jellemszépséggel ajándékozza meg őket ebben az életben. (Education, 264.)

Senki ne gondolja, hogy önzően élhetnek, majd miután saját érdekeiket szolgálták, bemehetnek Uruk örömébe. Nem lehet részük az önzetlen szeretet örömében. Nem lennének alkalmasak a mennyei udvarban való megjelenésre. Nem tudnák értékelni azt a tiszta légkört, ami a mennyet áthatja. Az angyalok éneke és hárfajátéka nem szerezne nekik örömet. A mennyei tudás az ő elméjük számára rejtély lenne. (Christ’s Object Lessons, 364–365.)

Krisztus felszólít bennünket, hogy munkálkodjunk kitartóan és béketűréssel a bűneikben elvesző ezrekért, akik mint kihalt parton veszteglő roncsok élnek szanaszét a világban. Akiknek részük van a Megváltó dicsőségében, részt kell vállalniuk az ő szolgálatában is, segítve a gyengéket, a nyomorultakat és a csüggedőket. (Testimonies, IX, 31.)

Az egyszerű embereknek el kell foglalniuk helyüket mint munkások. Osztozva felebarátaik bánatában, amiként az Üdvözítő is az emberiség bajaiban, hit által látni fogják őt, amint velük munkálkodik. (Testimonies, VII, 272.)

Jézus áll követendő mintaként minden tanítvány előtt. Isten valamennyi gyermekére nézve előre elrendelte, „hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek” (Rm 8:29). Mindenkiben Krisztus hosszútűrő szeretetének, szentségének, szelídségének, irgalmának kell megmutatkoznia és igazságának feltárulnia. (The Desire of the Ages, 827.)

Mindnyájunkhoz szól a felhívás, hogy helyezzünk mindent a szolgálat oltárára. Isten nem mindenkit kér meg arra, hogy úgy szolgáljon, mint Elizeus, de arra sem szólít fel mindenkit, hogy adja el mindenét, amije van. Azt azonban kéri, hogy az ő szolgálatát tegyük az első helyre az életünkben, és ne engedjünk egyetlen napot sem elmúlni anélkül, hogy ne tettünk volna valamit műve előbbre vitelére. Isten nem ugyanazt a munkát várja el mindnyájunktól. Az egyiket külhonban teljesítendő szolgálatra hív el; a másiktól talán azt kéri, hogy adjon a javaiból az evangélium támogatására. Az Úr elfogadja kinek-kinek a felajánlását. Az élet és minden ahhoz fűződő érdek odaszentelése, ami szükséges. Akik ily módon odaszentelődnek, azok meghallják a menny hívását és engedelmeskednek annak. (Prophets and Kings, 221.)

Az e világ szerint bölcs embernek, aki gondolkodik és tervez, és akinek üzleti dolgai szüntelen ott forognak az elméjében, arra kell igyekeznie, hogy az örökkévaló érdekekhez kapcsolódó dolgokban váljon bölccsé. Ha ugyanannyi erőt fejtene ki a mennyei kincs és annak az életnek a biztosítása érdekében, amely Isten életével mérhető össze, amennyi erőt földi nyeresége érdekében fejt ki, mi az, amit ne tehetne meg? (Testimonies, VI, 297.)

Isten alacsony állásokban levő emberek által fog munkálkodni, hogy kijelentse a jelenvaló igazság üzenetét. Sokakat fogunk az ilyenek között látni, amint ide-oda sietnek, a Szentlélektől kényszerítve, hogy átadják a világosságot a sötétségben élő embereknek. Az igazság olyan, mint a tűz a csontjaikban, ami égő vággyal tölti be őket, hogy megvilágosítsák a sötétségben ülőket. Még az iskolázatlan emberek közül is sokan fogják hirdetni az Úr beszédét. Isten Lelke gyermekeket fog arra késztetni, hogy elinduljanak és szólják a mennyei üzenetet. A Lélek kitöltetik azokra, akik engednek az ő késztetéseinek. Lerázva magukról az őket kötő emberi törvényeket és az elővigyázatoskodást, csatlakozni fognak az Úr seregéhez. (Testimonies, VII, 26–27.)

https://white-konyvtar.hu/fejezet/KSz/felfedezesek/1925/13.515/

 

Olvasmány Ellen White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT című könyvének 9. fejezetének 2-ik részéhez (március 20-27.).

Érezted már valaha, hogy nincs elég tehetséged Isten munkáját végezni? Érvelhetsz azzal, hogy mivel nem vettél részt lelkipásztori képzésben és nem tanultál prédikálni, ezért nincs szükség az erőfeszítéseidre és nem lesz semmi eredményük. Semmi sem áll messzebb az igazságtól.

Szeretem azt gondolni, hogy annak, hogy Isten két emberi lényt teremtett a teremtéskor, az egyik oka (a szaporodáson kívül), hogy egy személy nem tudja bemutatni Isten jellemét a világegyetemnek a maga teljességében. Isten két képviselőt teremtett kezdetben, és azóta is használja erre a célra az embereket.

Ezekben az utolsó napokban Isten jellemét legjobban az Ő népe, az egyház mutatja be. A Biblia az egyházról úgy beszél, mint Krisztus testéről, a szent templomról, amely sok tagból áll. Megismétlem, ahhoz, hogy Krisztust tökéletesen ábrázoljuk, sok emberre van szükség, akik különböző adottságokkal rendelkeznek. Időnként prédikátorra van szükség. Más alkalommal a vízvezetékszerelő tehet „szolgálatot” annak, aki szükséget szenved. Senki sem akar prédikációt hallgatni, amikor a lefolyó eldugult, de egy elhivatott vízvezetékszerelőt, aki másokat becsületesen szolgál, pont annak a csodának fognak tartani, amire szükségük volt.

Milyen tálentumokkal rendelkezel? Ezeket Isten szolgálatába helyezed-e? Kérdezd meg Istent, hogyan mutathatod be Jézust mások számára, miközben azokat a tálentumokat használod, amelyeket Ő adott neked.

„Az Úr nagy tervében mindenkinek megvan a helye. Fölösleges tehetséget nem adományoz.” Bizonyságtételek 9., 37. o. Keresztény szolgálat 99. o.

Karen D. Lifshay

Kommunikációs asszisztens, Hermiston HNA Egyház, Oregon, USA

Fordította Gősi Csaba

2022. március 28., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 28 - HÉTFŐ - 2 Mózes 24

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 2Móz 24 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20M%C3%B3zes%2024&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20M%C3%B3zes%2024&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak  

 

1.    A kapcsolatát minél szélesebb körben kiterjeszteni akaró Isten. Isten nemcsak Mózessel szeretett volna bensőséges közösségre lépni, hanem mindenkivel. Mózes után kezdte kiterjeszteni Áronra, Józsuéra, Nádábra és Abíhúra valamint Izrael 70 vezetőjére és rajtuk keresztül az egész népre. Évszázadokkal később Fián, Jézus Krisztuson keresztül az egész világra. Isten mindenkivel bensőséges közösségre akar lépni, aki elfogadja hívását.                

2.    A szövetségét vérrel megpecsételő Isten. Mózes égőáldozatot mutatott be a szövetség szentesítésére, amelynek vérével meghintette az oltárt és a népet. A Bibliában a vér életet jelent. A szövetségnek ára volt, nemcsak állatok életébe, hanem Jézus Krisztus életébe került, aki vérét, azaz életét adta azért, hogy szövetségre léphessünk Istennel. Drága véren, Jézus Krisztus vérén váltott meg bennünket a bűneinkből.

3.    Az önmagát látni engedő Isten. Bár a Biblia azt mondja, hogy Isten jelenléte a bűnös ember számára megemésztő tűz, most több embernek is megengedi, hogy lássák Őt, anélkül, hogy meghalnának. Isten évszázadokon keresztül azért fáradozott, hogy egyre több ember megláthassa Őt. Az Újszövetség azt mondja, hogy Jézus dicsőségét fedetlen arccal szemlélhetjük. Jézus pedig kijelentette, hogy aki látta Őt, látta az Istent. Sőt ez az ember üdvösségének feltételévé is vált, mert Jézus azt mondta, hogy az az üdvösség, az az örök élet, hogy megismerjük az igaz Istent és Jézus Krisztust. Isten nagyon várja azt a pillanatot, amikor szemtől-szembe láthatjuk Őt egy örökkévalóságon át.          

4.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben, aki kijelöli mindenki feladatát; aki ismeri emberi gyengeségeinket, hogy ígérgetni tudunk, de megtartani saját erőnkből képtelenek vagyunk; aki gondoskodik arról, hogy emlékezzünk arra, amit elmondott nekünk (Mózes mindent feljegyzett); és úgy is látjuk Őt ebben a fejezetben, mint a találkozás Istenét. Isten veled is találkozni akar, amikor imádkozol, szombaton a szombatiskolában, az istentiszteleten, a természetben és Jézus Krisztus életén és áldozatán keresztül is.             

Olvasmány – E.G. White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT 9. fejezet

9. fejezet – Felrázás (16. rész)

A gonosznak való ellenálláshoz az erőt leginkább az előretörő szolgálat által nyerjük meg. (The Acts of the Apostles, 105.)

A jogosság, a könyörületesség és a jóakarat minden egyes tette zene a menny számára. (Review and Herald, 1881. augusztus 16.)

Krisztus lelkülete misszionáriusi lelkület. A megújult szív számára a legelső indíttatás az, hogy más embereket vigyen az Üdvözítőhöz. (The Great Controversy, 70.)

A kegyelemben való növekedés egyetlen útja az, ha mély érdeklődéssel végezzük a Krisztus által reánk hagyott munkát. (Review and Herald, 1887. június 7.)

Ne várjatok nagy alkalmakra, ne számítsatok különleges képességekre, mielőtt munkába állnátok, hogy Istennek dolgozzatok. (Steps to Christ, 87.)

Az az ember lesz áldás a társadalom számára és él sikeresen, legyen egyébként bár műveltebb vagy kevésbé művelt, aki minden erejét Isten és embertársai szolgálatára veti latba. (Southern Watchman, 1903. április 2.)

Sokan, akiket Isten elsőrendű munka véghezvitelére jelölt ki, nagyon keveset végeznek el, mert nagyon kevésre törekszenek. (Christ’s Object Lessons, 331.)

Ha százból kilencvenkilencszer kudarcot vallasz, de egy lelket sikerül megmentened a pusztulásból, nemes cselekedetet vittél véghez a Mester ügyében. (Testimonies, IV, 132.)

Az Isten és az egyes lelkek között külön-külön fennálló kapcsolat annyira teljes és megkülönböztetett, mintha nem lenne más lélek, akiért az ő egyszülött Fiát adta. (Steps to Christ, 105.)

Az Úr lát és megért téged, és gyengeséged dacára is felhasznál, amennyiben talentumodat az ő szolgálatára szentelt ajándék gyanánt ajánlod fel; a tevékeny és önzetlen szolgálatban ugyanis a gyengék erősek lesznek, és az ő drága, dicsérő szavaiban gyönyörködhetnek majd. Az Úr öröme az erő egyik alkotóeleme. Ha hűséges vagy, a minden értelmet felülhaladó békesség lesz jutalmad ebben az életben, az eljövendőben pedig bemehetsz Urad örömébe. (Testimonies, VIII, 34.)

A kevés talentummal rendelkező emberek is ha híven megőrzik szívüket Isten szeretetében, sok lelket nyerhetnek meg Krisztusnak. Harlan Page szegény kétkezi munkás volt, átlagos képességekkel és csekély műveltséggel; legfőbb törekvése azonban az volt, hogy előmozdítsa Isten ügyét, és erőfeszítéseit határozott siker koronázta. Embertársai üdvéért fáradozott akár magánbeszélgetésekben, akár buzgó imában. Imaórákat indított el, vasárnapi iskolát szervezett, traktátusokat és egyéb vallási olvasmányokat terjesztett. Halálos ágyán pedig, ábrázatán az örökkévalóság tükörképével, el tudta mondani: „Tudom, hogy mindez Isten kegyelme, és amit elvégeztem, abban nem volt senkinek semmilyen érdeme; de úgy gondolom, bizonyságom van rá, hogy személyes közreműködésem által száznál több lélek tért Istenhez.” (Testimonies, V, 307–308.) {ChS 101.9}  

Ez a világ nem a keresztény menny, hanem pusztán Isten műhelye, ahol alkalmassá tétetünk arra, hogy a szent mennyben a bűntelen angyalok társaságába kerüljünk. (Testimonies, II, 187.)

Jézus legegyszerűbb és legszegényebb tanítványa is áldás lehet mások számára. Talán nem is gondolnak arra, hogy most valami különlegesen jót művelnek, mindazonáltal akaratlan befolyásuknak köszönhetően az áldások olyan hullámait indíthatják el, amelyek szélesednek és elmélyülnek, és az áldott eredményeket talán soha nem ismerik meg, míg el nem jön a végső jutalmazás napja. Nem érzékelik, nem tudják, hogy nagy dolgot vinnének véghez. Senki nem kéri tőlük, hogy a siker miatti aggodalmaskodással csigázzák el magukat. Egy a dolguk, hogy nyugodtan menjenek előre, elvégezve híven a munkát, amit az Isten gondviselése jelöl ki számukra, és akkor életük nem lesz hiábavaló. Saját lelkük is egyre jobban elváltozik Krisztus hasonlatossága szerint; a Megváltó munkatársai ők ebben az életben, ily módon készülve a magasabb rendű munkára és az eljövendő élet semmitől be nem árnyékolt örömeire. (Steps to Christ, 88.)

Sokan vannak, akik átadták magukat Krisztusnak, mégsem vesznek észre semmilyen alkalmat nagy munka elvégzésére vagy áldozatok meghozatalára az ő szolgálatában. Ők, meglehet, abban a gondolatban találnak megnyugvást, hogy nem szükségképpen a vértanú saját akaratáról való lemondása tesz leginkább kedvessé bennünket Isten előtt; lehet, hogy nem is a veszéllyel és a halállal naponta szembenéző misszionárius neve van legfelül a mennyei feljegyzésekben. A keresztény, aki a magánéletében, az én naponkénti feladásában, szándéka őszinteségében, a gondolat tisztaságában, a bántások közepette tanúsított szelídségében, a hitben és a kegyességben, a legkisebb dolgokban való hűségében így viseli magát, akinek az otthoni élete Krisztus jellemét ábrázolja ki – az ilyen Isten szemében akár a világhírű misszionáriusnál és a vértanúnál is értékesebb lehet. (Christ’s Object Lessons, 403.)

Nem a befektetett munka mennyisége vagy annak látható eredménye, hanem a lelkület, amellyel a feladatot végzik, teszi azt értékessé Isten előtt. (Christ’s Object Lessons, 397.)

A Mester dicséretét nem az elvégzett feladat nagysága váltja ki, mivelhogy sok dologra tettünk szert, hanem a hűség, amit a legkisebb megbízásunkban is tanúsítunk. Nem az elért nagy eredmények, hanem a mozgató indítékok esnek nagy súllyal latba Istennél. Többre értékeli a jóságot és a hűséget, mint a véghezvitt munka nagyságát. (Testimonies, II, 510–511.)

https://white-konyvtar.hu/fejezet/KSz/felfedezesek/1925/13.515/

 

Olvasmány Ellen White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT című könyvének 9. fejezetének 2-ik részéhez (március 20-27.).

Érezted már valaha, hogy nincs elég tehetséged Isten munkáját végezni? Érvelhetsz azzal, hogy mivel nem vettél részt lelkipásztori képzésben és nem tanultál prédikálni, ezért nincs szükség az erőfeszítéseidre és nem lesz semmi eredményük. Semmi sem áll messzebb az igazságtól.

Szeretem azt gondolni, hogy annak, hogy Isten két emberi lényt teremtett a teremtéskor, az egyik oka (a szaporodáson kívül), hogy egy személy nem tudja bemutatni Isten jellemét a világegyetemnek a maga teljességében. Isten két képviselőt teremtett kezdetben, és azóta is használja erre a célra az embereket.

Ezekben az utolsó napokban Isten jellemét legjobban az Ő népe, az egyház mutatja be. A Biblia az egyházról úgy beszél, mint Krisztus testéről, a szent templomról, amely sok tagból áll. Megismétlem, ahhoz, hogy Krisztust tökéletesen ábrázoljuk, sok emberre van szükség, akik különböző adottságokkal rendelkeznek. Időnként prédikátorra van szükség. Más alkalommal a vízvezetékszerelő tehet „szolgálatot” annak, aki szükséget szenved. Senki sem akar prédikációt hallgatni, amikor a lefolyó eldugult, de egy elhivatott vízvezetékszerelőt, aki másokat becsületesen szolgál, pont annak a csodának fognak tartani, amire szükségük volt.

Milyen tálentumokkal rendelkezel? Ezeket Isten szolgálatába helyezed-e? Kérdezd meg Istent, hogyan mutathatod be Jézust mások számára, miközben azokat a tálentumokat használod, amelyeket Ő adott neked.

„Az Úr nagy tervében mindenkinek megvan a helye. Fölösleges tehetséget nem adományoz.” Bizonyságtételek 9., 37. o. Keresztény szolgálat 99. o.

Karen D. Lifshay

Kommunikációs asszisztens, Hermiston HNA Egyház, Oregon, USA

Fordította Gősi Csaba