2021. március 31., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 31 - SZERDA - Náhum 1

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 43. fejezet 2085. nap

ISTEN SZOLGÁJÁNAK SZÜKSÉGLETE 

"Jöjj fel hozzám a hegyre."

43. fejezet (4. rész) – A menny előíze

Az imádkozás kiváltsága

Nekünk is időt kell szakítanunk az elmélkedésre, imádkozásra és lelki felüdülésre. Nem értékeljük az ima erejét és hatékonyságát úgy, ahogy kellene. Az ima és a hit megvalósítja azt, amire a földön semmilyen hatalom nem képes. Ritkán kerülünk minden vonatkozásban kétszer azonos helyzetbe. Folytonosan új dolgoktörténnek velünk, és új próbákkal küzdünk, amelyekben a régi tapasztalatok nem adhatnak elegendő eligazítást. Folyamatos világosságra van szükségünk, ami Istentől jön.

Krisztusnak mindig van üzenete azok számára, akik figyelnek szavára. A Gecsemáné kerti lelki gyötrelem éjszakáján az alvó tanítványok nem hallották Jézus hangját. Volt valami homályos képük az angyalok jelenlétéről, de nem érzékelték a jelenet súlyát és dicsőségét. Álmosságuk és kábultságuk miatt nem nyerték el azt a bizonyosságot, amely lélekben megerősítette volna őket a rájuk váró félelmetes eseményekre. Ugyanígy ma is pontosan azok az emberek, akiknek a legnagyobb szükségük lenne a mennyei útmutatásra, sokszor maradnak anélkül, mert nem keresik a mennyel való bensőséges közösséget.

A kísértések, amelyeknek naponta ki vagyunk téve, szükségszerűvé teszik az imát. Mindenfelől veszélyek leselkednek ránk. Különösen azok vannak kísértésnek kitéve, akik igyekeznek másokat az erkölcsi fertőből kiemelni és a pusztulástól megmenteni. Mivel folytonosan testközelbe kerülnek a gonoszsággal, erősen kell kapaszkodniuk Istenbe, különben ők maguk is megfertőződnek. Rövid és sorsdöntő az az út, amely a szentség magaslatáról a mélységbe visz. Egyetlen pillanat alatt megszülethetnek az ember sorsát örökre megpecsételő elhatározások. Egyetlen elvesztett csata elég ahhoz, hogy a lelkünk védtelen maradjon. Egyetlen bűnös szokás, ha nem szállunk határozottan szembe vele, acéllánccá szilárdul, és megkötözi az egész embert.

Azért maradnak sokan magukra a kísértésekben, mert nem tekintenek szüntelen az Úrra. Ha engedjük, hogy Istennel való kapcsolatunk megszakadjon, védtelenül maradunk. Minden jó szándék és elhatározás kevés a bűn leküzdéséhez. Imádkozó embereknek kell lennetek. Ne erőtlenül, csupán alkalomszerűen, rendszertelenül imádkozzatok, hanem buzgón, kitartóan, szüntelenül! Nem mindig kell az imádkozáshoz leborulni. Legyen szokásotok a Megváltóval beszélgetni, amikor egyedül vagytok, amikor az utcán jártok, és amikor mindennapi munkátokban szorgoskodtok! A szív szótlan fohásza szálljon fel folytonosan segítségért, világosságért, erőért, ismeretért! Legyen minden lélegzetvétel egy-egy imádság!

 

Mai Bibliai szakasz: Náhum 1

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=N%C3%A1hum%201&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=N%C3%A1hum%201&version=NT-HU

Náhum ismételten kihangsúlyozza, hogy Isten a legnagyobb „szuperhatalom", aki fenntartja és irányítja a világ történelmének eseményeit és a kormányzatokat. Abban a korban élünk, amikor „… dühösködnek a nemzetek, és hiábavalóságot gondolnak, … amikor fölkerekednek a föld királyai, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és fölkentje ellen…. Az egekben lakozó kineveti, az Úr megcsúfolja őket” (Zsolt 2:1-4).

Uralhatták bár az asszírok az akkor ismert világ nagy részét a Kr. e. VII. században, kegyetlen visszaéléseik, és a prófétai figyelmeztetések sorozatos elutasítása miatt hamar betelt gonoszságuk pohara, ami megítélésükhöz vezetett. Az uralkodói tisztség áldása nagy felelősséggel is jár. Az uralkodói hatalmat jóra kell használni, mindenki számára biztosítani kell az alapvető emberi jogokat.

Náhum, az ismeretlen próféta felhívja az asszírok figyelmét, hogy Isten minden népet számon tart. Amennyiben elmulasztották az emberiséget szolgálni, akkor jobb, ha magukra vetnek. Isten nem gerjed hirtelen haragra, de ítélete végérvényes lesz.

Végezetül Isten nemcsak megszabadítja népét az elnyomástól, de a gonoszságnak is mindörökre véget vet, soha többé nem ütheti fel ismét a fejét. Még a tartós igazságtalanság és a végső üldöztetés során is bízhat Isten népe az Ő jóságában, mert „jó az Úr, menedék a szorongattatás idején” (Náh 1:7).      

Gary Councell

295. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  43. fejezetéhez (március 28 – április 3.).

Miroslav Kis hite komoly próbának lett kitéve második osztályban az akkori kommunista Jugoszláviában. A tanára durván megverte őt, amiért nem volt iskolában szombaton. Miroslav, bár komolyan megbüntették, azzal az elhatározással ment vissza az iskolába, hogy még akkor sem fogja a szombat törvényét megszegni, ha a halállal is kell szembenéznie.

Honnan vette ez a kisgyermek ezt az élő, félelem nélküli hitet? A hithű részvétel a gyülekezeti alkalmakon, a családi Istentiszteletek és az imádságok voltak, amik lehorgonyozták a lelkét. Isten szavából hosszabb részeket emlékezetébe vésett, és a Szentlélek fogta az írott tanításokat, azokat élő elvekké alakította, amelyek átjárták, alakították és irányították Miroslav döntéshozó képességét.

Bárki elérheti ezt a magasabb fokú tapasztalatot Istennel: nem csak hinni Istenben, hanem hinni neki, ismerni őt, megbízni benne és engedelmeskedni neki. Ez a tapasztalat abból fakad, ha értékes órákat töltünk mély lelki közösségben Istennel és az Ő szavával.

Ellen White arra bíztat minket, hogy szemléljük az Ő dicsőségét. Az alábbiakat tehetjük:

-          táplálhatjuk valamennyi léleknek az Isten utáni vágyódását,

-          átadhatjuk magunkat a lelki gondolatok kultúrájának és a szent együttléteknek,

-          kiállhatjuk, hogy a Láthatatlant látjuk,

-          a nem látott dolgokat magunk előtt tarthatjuk,

-          elmélkedhetünk az Ő jelleméről,

-          őszintén, állhatatosan és állandóan imádkozhatunk,

-          lelki feltöltődést kaphatunk,

-          dicsőíthetjük egyedül és társaságban,

-          lelkek megmentéséért munkálkodhatunk,

-          küzdhetünk a győzelemre jutásért,

-          örvendezhetünk az Ő szeretetének,

-          megismerhetjük, milyen az, ha szabadok vagyunk Krisztusban,

-          mindig az Ő fényében járhatunk,

-          átadhatjuk az akaratunkat neki,

-          és hagyhatjuk a Szentlélek átalakító erejét az életünkben működni.

Ez a magasabb fokú tapasztalat!

Ada Mendez

Személyes Missziószolgálatok Vezetője, Buchanan HNA Egyház, Michigan, USA

Fordította Gősi Csaba

 

2021. március 30., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 30 - KEDD - Mikeás 7

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 43. fejezet 2084. nap

ISTEN SZOLGÁJÁNAK SZÜKSÉGLETE 

"Jöjj fel hozzám a hegyre."

43. fejezet (3. rész) – A menny előíze

Istennel a hegyen

"Jöjjetek fel énhozzám a hegyre" - szól Isten hozzánk. Mózesnek, mielőtt Izrael megszabadításában Isten eszközévé lehetett, negyven évet kellett a puszta magányában elvonultan Istennel bensőséges közösségben töltenie. Mielőtt Isten üzenetét tolmácsolta a fáraónak, az égő csipkebokorban megszólaló angyallal beszélt. Mielőtt Isten népe képviselőjeként átvette a törvényt, fel kellett mennie a hegyre, és ott meglátta Isten dicsőségét. Mielőtt végrehajtotta az ítéletet a bálványimádókon, elrejtőzött a szikla hasadékában, és az Úr így szólt: "Kiáltom előtted az Úr nevét": "irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú... de nem hagyja a bűnöst büntetlenül" (2Móz 33:19; 34:6-7). Mielőtt életével együtt letette Izraelért hordozott terhét, Isten felhívta a Piszga tetejére, és eléje tárta az Ígéret Földjének dicsőségét.

Mielőtt a tanítványok elindultak misszióútjukra, Jézus felvitte őket a hegyre. Pünkösd erejének és dicsőségének megnyilatkozása előtt volt a Megváltóval töltött éjszaka, az együttlét a galileai hegyen, a búcsújelenet az Olajfák hegyén, és az angyalok ígérete, valamint a napokig tartó imádkozás és bensőséges együttlét a felházban.

Jézus, amikor valamilyen nagy próba vagy fontos feladat előtt állt, elvonult a hegyek magányába, és az éjszakát az Atyához való imádkozással töltötte. Egy éjszakai imádkozás előzte meg az apostolok elhívását, a Hegyibeszédet, a megdicsőülést; valamint a tárgyalótermi és a kereszten elszenvedett lelki gyötrelmet és a feltámadás dicsőségét.

 

Mai Bibliai szakasz: Mikeás 7

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mike%C3%A1s%207&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mike%C3%A1s%207&version=NT-HU

Kétségbe esünk vajon már a hírek hallatán is?  A világ minden tájától etnikai tisztogatásról, háborúkról, éhínségről és tragédiákról szóló híreket hallhatunk. Mikeás is bizonyára kétségbe esett, de a helyreállítás ígéretének tudata megvigasztalta, és hajlandó volt várni rá.

Mikeás könyve azzal végződik, amivel kezdődött, az eljövendő ítélet bejelentésével, de az utána következő rendezés reményével is, miszerint minden ismét rendbe jön. Az ítélet, tehát jó hír!

Pál apostol így szól egyszerre az ítéletről és az evangéliumról: „Azon a napon, amelyen Isten megítéli az emberek titkait az én evangéliumom szerint a Jézus Krisztus által” (Róm 2:16) Az ítélet tehát része az evangélium jó hírének.

A Jelenések könyvének angyala is a közelgő ítélet jó hírét jelenti be: „Féljétek Istent, és adjatok dicsőséget neki, mert eljött ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait” (Jel 14:7).

Az ítélet jó hír, mert a kereszten minden elrendeztetett. Bizalommal járulhatunk tehát Isten kegyelmének trónjához, mert Krisztus igazságának köntöse elfedez minket. Jézus a főpapunk, a bírónk, a védőügyvédünk és a tanúnk, ezért nem kell félnünk.

                                                                                   Gordon Bietz 

295. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  43. fejezetéhez (március 28 – április 3.).

Miroslav Kis hite komoly próbának lett kitéve második osztályban az akkori kommunista Jugoszláviában. A tanára durván megverte őt, amiért nem volt iskolában szombaton. Miroslav, bár komolyan megbüntették, azzal az elhatározással ment vissza az iskolába, hogy még akkor sem fogja a szombat törvényét megszegni, ha a halállal is kell szembenéznie.

Honnan vette ez a kisgyermek ezt az élő, félelem nélküli hitet? A hithű részvétel a gyülekezeti alkalmakon, a családi Istentiszteletek és az imádságok voltak, amik lehorgonyozták a lelkét. Isten szavából hosszabb részeket emlékezetébe vésett, és a Szentlélek fogta az írott tanításokat, azokat élő elvekké alakította, amelyek átjárták, alakították és irányították Miroslav döntéshozó képességét.

Bárki elérheti ezt a magasabb fokú tapasztalatot Istennel: nem csak hinni Istenben, hanem hinni neki, ismerni őt, megbízni benne és engedelmeskedni neki. Ez a tapasztalat abból fakad, ha értékes órákat töltünk mély lelki közösségben Istennel és az Ő szavával.

Ellen White arra bíztat minket, hogy szemléljük az Ő dicsőségét. Az alábbiakat tehetjük:

-          táplálhatjuk valamennyi léleknek az Isten utáni vágyódását,

-          átadhatjuk magunkat a lelki gondolatok kultúrájának és a szent együttléteknek,

-          kiállhatjuk, hogy a Láthatatlant látjuk,

-          a nem látott dolgokat magunk előtt tarthatjuk,

-          elmélkedhetünk az Ő jelleméről,

-          őszintén, állhatatosan és állandóan imádkozhatunk,

-          lelki feltöltődést kaphatunk,

-          dicsőíthetjük egyedül és társaságban,

-          lelkek megmentéséért munkálkodhatunk,

-          küzdhetünk a győzelemre jutásért,

-          örvendezhetünk az Ő szeretetének,

-          megismerhetjük, milyen az, ha szabadok vagyunk Krisztusban,

-          mindig az Ő fényében járhatunk,

-          átadhatjuk az akaratunkat neki,

-          és hagyhatjuk a Szentlélek átalakító erejét az életünkben működni.

Ez a magasabb fokú tapasztalat!

Ada Mendez

Személyes Missziószolgálatok Vezetője, Buchanan HNA Egyház, Michigan, USA

Fordította Gősi Csaba

 

2021. március 29., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 29 - HÉTFŐ - Mikeás 6

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 43. fejezet 2083. nap

ISTEN SZOLGÁJÁNAK SZÜKSÉGLETE 

"Jöjj fel hozzám a hegyre."

43. fejezet (2. rész) – A menny előíze

Az eljövendő dicsőséget bemutató látomások, ezek az Isten kezével megrajzolt jelenetek legyenek drágák Isten gyermekeinek!

Az örökkévalóság küszöbén állva halljátok meg a kedves üdvözlést, amely azokhoz szól, akik ebben az életben együttműködtek Krisztussal, és kiváltságnak és megtiszteltetésnek tartották, hogy érte szenvedhetnek. Az angyalokkal együtt leteszik koronájukat a Megváltó lábához, és így kiáltanak: "Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmat és tisztességet és dicsőséget és áldást...

A királyi székben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké" (Jel 5:12-13).

A megváltottak majd köszöntik ott azokat, akik a Megváltóhoz vezették őket. Együttesen dicsőítik Őt, aki meghalt azért, hogy emberi lények elnyerhessék azt az életet, ami Isten életéhez hasonlítható. A harc lezárult. Minden megpróbáltatás és küzdelem véget ért. Amikor a megváltottak Isten trónja köré állnak, győzelmi ének tölti be az egész mennyet. Mind együtt zengik a boldog éneket: "Méltó, méltó a megöletett Bárány", aki megváltott bennünket Istennek.

"Látám, és ímé egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből; és a királyi szék előtt és a Bárány előtt állnak vala, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak; és kiáltanak nagy szóval, mondván: Az idvesség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül, és a Bárányé!" (Jel 7:9-10).

"Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt; és szolgálnak néki éjjel és nappal az ő templomában; és aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettök. Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé; sem a nap nem tűz rájok, sem semmi hőség: mert a Bárány, aki a királyi szék közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket; és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet" (Jel 7:1417). "És a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak" (Jel 21:4).

Sohasem szabad szem elől veszítenünk a láthatatlan dolgokról kapott látomást. Így tudunk megfelelő értékrendet tartani az örökkévaló és az ideig való dolgok között. Ez ad erőt ahhoz, hogy másokat a magasabb rendű életre serkentsünk.

"Szent vagy, szent vagy, szent vagy, szentséges Isten!

Minden reggel szívünk és ajkunk téged áld.

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, énekelje minden,

Dicsérjen, Isten, téged a világ!

Szent vagy, szent vagy, szent vagy! Dicsérnek téged

Tiszta égi lények, szeráfok, kérubok.

Néked, Urunk Isten, hódolattal zengnek

Allelujázva mind az angyalok.

Szent vagy, szent vagy, szent vagy! Nem látja fényed,

Nem csodálhat téged a bűnös, földi szem;

Mindenható Isten, mégis bízik lelkem,

Meglátlak téged majd a mennyben fenn.

 

Mai Bibliai szakasz: Mikeás 6

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mike%C3%A1s%206&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mike%C3%A1s%206&version=NT-HU

Ha Mikeás ma írna nekünk, talán ezt kérdezné: „Az Úr elégedett lesz csak azzal, hogy mindig ott vagy a gyülekezetben, szolgálsz mint diakónus, presbiter, vagy bevételeid nagy százalékát az egyháznak adományozod?”

„Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.” (Mik 6:8).

Sokkal könnyebb olyan dolgokat tenni, amelyek könnyen mérhetőek (mint például fizetésünk szokatlanul magas százalékát felajánlani a gyülekezetnek) mint igazsággal és könyörületességgel fordulni másokhoz. Könnyebb vitatkozni a föld koráról vagy a Biblia más vitatott pontjairól, mint úgy élni, mint akik tényleg a föld őrzői és irgalmasak minden ember irányába. Azok a könnyen észrevehető megnyilvánulások és ezek a viselkedésformák, melyeket túl gyakran lényegtelennek tartunk, azt az érzést kelthetik bennünk, hogy különlegesek és elégedettek vagyunk magunkkal.  

Ellen G. White ezt mondja „Amikor az igazság üzenete különleges erővel érkezik a lélekhez, Sátán arra indítja eszközeit, hogy vitát szítsanak valamilyen jelentéktelenebb kérdésről… A minket leginkább érintő kérdések: Üdvözítő hittel hiszek Isten Fiában? Összhangban áll-e életem az isteni törvénnyel?” (Jézus Élete, 332. oldal).

Gordon Bietz 

295. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  43. fejezetéhez (március 28 – április 3.).

Miroslav Kis hite komoly próbának lett kitéve második osztályban az akkori kommunista Jugoszláviában. A tanára durván megverte őt, amiért nem volt iskolában szombaton. Miroslav, bár komolyan megbüntették, azzal az elhatározással ment vissza az iskolába, hogy még akkor sem fogja a szombat törvényét megszegni, ha a halállal is kell szembenéznie.

Honnan vette ez a kisgyermek ezt az élő, félelem nélküli hitet? A hithű részvétel a gyülekezeti alkalmakon, a családi Istentiszteletek és az imádságok voltak, amik lehorgonyozták a lelkét. Isten szavából hosszabb részeket emlékezetébe vésett, és a Szentlélek fogta az írott tanításokat, azokat élő elvekké alakította, amelyek átjárták, alakították és irányították Miroslav döntéshozó képességét.

Bárki elérheti ezt a magasabb fokú tapasztalatot Istennel: nem csak hinni Istenben, hanem hinni neki, ismerni őt, megbízni benne és engedelmeskedni neki. Ez a tapasztalat abból fakad, ha értékes órákat töltünk mély lelki közösségben Istennel és az Ő szavával.

Ellen White arra bíztat minket, hogy szemléljük az Ő dicsőségét. Az alábbiakat tehetjük:

-          táplálhatjuk valamennyi léleknek az Isten utáni vágyódását,

-          átadhatjuk magunkat a lelki gondolatok kultúrájának és a szent együttléteknek,

-          kiállhatjuk, hogy a Láthatatlant látjuk,

-          a nem látott dolgokat magunk előtt tarthatjuk,

-          elmélkedhetünk az Ő jelleméről,

-          őszintén, állhatatosan és állandóan imádkozhatunk,

-          lelki feltöltődést kaphatunk,

-          dicsőíthetjük egyedül és társaságban,

-          lelkek megmentéséért munkálkodhatunk,

-          küzdhetünk a győzelemre jutásért,

-          örvendezhetünk az Ő szeretetének,

-          megismerhetjük, milyen az, ha szabadok vagyunk Krisztusban,

-          mindig az Ő fényében járhatunk,

-          átadhatjuk az akaratunkat neki,

-          és hagyhatjuk a Szentlélek átalakító erejét az életünkben működni.

Ez a magasabb fokú tapasztalat!

Ada Mendez

Személyes Missziószolgálatok Vezetője, Buchanan HNA Egyház, Michigan, USA

Fordította Gősi Csaba

 

2021. március 28., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 28 - VASÁRNAP - Mikeás 5

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 43. fejezet 2082. nap

ISTEN SZOLGÁJÁNAK SZÜKSÉGLETE 

"Jöjj fel hozzám a hegyre."

43. fejezet (1. rész) – A menny előíze

Napról napra egyre többet kell megtanulnunk Krisztustól, hogy tanításaival összecsengő tapasztalatokat szerezzünk. Magasztos és szent célokat valósíthatunk meg. Isten azt akarja, hogy ismeretben és erényekben állandóan növekedjünk. Törvénye az Ő hangjának visszhangja, amely mindenkit hív: "Jöjjetek feljebb. Legyetek szentek, még szentebbek!" Keresztény jellemünk napról napra tökéletesedhet.

Akik a Mester szolgálatába álltak, azoknak olyan tapasztalatokra van szükségük, melyek sokkal magasabbak, mélyebbek és szélesebbek, mint ahogy azt sokan gondolnák. Isten nagy családjának tagjai közül sokan aligha tudják, mit jelent az Ő dicsőségét szemlélni, és dicsőségről dicsőségre jutni. Sokuknak már van némi fogalma Krisztus tökéletes voltáról, és szívükben túlárad az öröm. Vágynak jobban, mélyebben érzékelni a Megváltó szeretetét. Ápolják ezért lelkükben az Isten utáni vágyakozás minden szikráját! A Szentlélek munkálkodik azokban, akik ezt akarják; formálja azokat, akik formálódni akarnak, alakítja azokat, akik át akarnak alakulni. Gyakoroljátok a lelki gondolkodást, és ápoljátok a szent közösséget! Isten dicsőségének még csak a kora hajnali sugarait láttátok. Ha kitartóan törekedtek megismerni az Urat, meg fogtok győződni arról, hogy "az igazak ösvénye... olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig" (Péld 4:18).

"Ezeket beszéltem néktek - mondta Krisztus -, hogy megmaradjon tibennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék" (Jn 15:11).

Krisztus mindig maga előtt látta, mit fog eredményezni küldetése. Fáradozással és önfeláldozással teli földi életét megvidámította az a gondolat, hogy mindez a vajúdás nem hiábavaló. Élete feláldozásával helyreállítja az emberiségben Isten képmását. Kiemel bennünket a porból, jellemünket saját jellemének mintájára újjáalakítja, és megszépíti saját dicsőségével.

Krisztus látta, hogy lelke miként vajúdik majd, és elégedett volt. Megjelent szeme előtt a végtelenségbe nyúló örökkévalóság, és látta azok boldogságát, akik az Ő megaláztatása árán bocsánatban és örök életben részesülnek. Vétkeik miatt kapott sebeket, bűneik miatt törték Őt össze. Ő bűnhődött, hogy nekik békességük legyen, és az Ő sebei árán gyógyulnak meg. Hallotta az üdvözültek ujjongását. Hallotta a megváltottakat a Mózes és a Bárány énekét énekelni. Noha előbb vérrel kell megkeresztelkednie, noha a világ bűnei ártatlan lelkére súlyosodnak, noha kimondhatatlan lelki gyötrelem árnya borul reá, de az elé táruló örömért vállalta a keresztet, és nem gondolt annak szégyenével.

Ebben az örömben minden követője osztozni fog. Bármilyen csodálatos és dicső is lesz az örökkévalóság, nem minden jutalom van a végső szabadulásig fenntartva. Hit által már itt osztozhatunk a Megváltó örömében. Mózeshez hasonlóan ki kell tartanunk, mint akik látják a Láthatatlant.

Az egyház most küzdő egyház. Most egy sötétségben veszteglő, majdnem teljesen bálványimádásba merült világgal állunk szemben. De közeleg a nap, amikor a harc véget ér. Az egyház győzni fog. Isten akarata lesz meg a földön, ahogy a mennyben is. Az üdvözültek a menny törvényén kívül más törvényt nem fognak ismerni. Mindnyájan boldog, eggyé vált család lesznek, magukra öltve Krisztus igazságának - a dicsőítésnek és hálaadásnak - palástját. Az egész természet a maga páratlan szépségében dicsőítéssel és imádattal adózik Istennek. A világ a menny fényességében fürdik majd. A hold fénye olyan lesz, mint a nap fénye, és a nap hétszerte fényesebb lesz, mint amilyen most. Az évek boldogságban peregnek majd. E kép felett a hajnalcsillagok együtt énekelnek, és Isten fiai örömükben kiáltoznak, miközben Isten és Krisztus együtt hirdeti ki: "Nem lesz többé bűn, és halál sem lesz többé."

 

Mai Bibliai szakasz: Mikeás 5

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mike%C3%A1s%205&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mike%C3%A1s%205&version=NT-HU

“És a Jákóbnak maradéka olyan lészen a sok nép között, mint az Úrtól való harmat.” (Mikeás 5:6). A Hetednapi Adventista Egyház az utolsó idők maradék népének tartja magát. A 28 hitelvünkből a 13.-nak a címe: „A maradék és küldetése” (Lásd: http://huc.adventista.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=47 ). Fontos, hogy a „maradék” és a „küldetés” szót együtt használjuk. Ha az egyház csakis a saját létezésére koncentrál, és megfeledkezik a küldetésről, akkor a tagok a saját fontosságuk méregetésénél ragadhatnak le, és nem koncentrálnak a munkára, amelyet végezniük kellene.

Ahogy ez az alapelv is kifejezi, ha maradék vagyunk, akkor maradékként is kell viselkedjünk. „A maradék egyház az ítélet órájának érkezését, a krisztusi megváltást hirdeti, és hírnöke a második Advent jövetelének. (Lásd a fenti linket az adventista.hu -n).

A maradék egyház nem csak egy klub, ahova tartozni lehet, hanem feladata is van. A maradék küldetés nélkül már nem maradék. A létezésük nem csak a tisztaságukon alapszik, hanem a küldetésük beteljesítésében is. A maradék Isten kegyelmi cselekedetének következtében részesül  megváltásban. Az a tény, hogy a létezésünk, mint maradék egyház Istentől és az Ő kegyelmétől függ, megóv attól a gondolkodástól, hogy mi egy zártkörű klub vagyunk, és segít minket a küldetésünkre koncentrálni.

Gordon Bietz 

295. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  43. fejezetéhez (március 28 – április 3.).

Miroslav Kis hite komoly próbának lett kitéve második osztályban az akkori kommunista Jugoszláviában. A tanára durván megverte őt, amiért nem volt iskolában szombaton. Miroslav, bár komolyan megbüntették, azzal az elhatározással ment vissza az iskolába, hogy még akkor sem fogja a szombat törvényét megszegni, ha a halállal is kell szembenéznie.

Honnan vette ez a kisgyermek ezt az élő, félelem nélküli hitet? A hithű részvétel a gyülekezeti alkalmakon, a családi Istentiszteletek és az imádságok voltak, amik lehorgonyozták a lelkét. Isten szavából hosszabb részeket emlékezetébe vésett, és a Szentlélek fogta az írott tanításokat, azokat élő elvekké alakította, amelyek átjárták, alakították és irányították Miroslav döntéshozó képességét.

Bárki elérheti ezt a magasabb fokú tapasztalatot Istennel: nem csak hinni Istenben, hanem hinni neki, ismerni őt, megbízni benne és engedelmeskedni neki. Ez a tapasztalat abból fakad, ha értékes órákat töltünk mély lelki közösségben Istennel és az Ő szavával.

Ellen White arra bíztat minket, hogy szemléljük az Ő dicsőségét. Az alábbiakat tehetjük:

-          táplálhatjuk valamennyi léleknek az Isten utáni vágyódását,

-          átadhatjuk magunkat a lelki gondolatok kultúrájának és a szent együttléteknek,

-          kiállhatjuk, hogy a Láthatatlant látjuk,

-          a nem látott dolgokat magunk előtt tarthatjuk,

-          elmélkedhetünk az Ő jelleméről,

-          őszintén, állhatatosan és állandóan imádkozhatunk,

-          lelki feltöltődést kaphatunk,

-          dicsőíthetjük egyedül és társaságban,

-          lelkek megmentéséért munkálkodhatunk,

-          küzdhetünk a győzelemre jutásért,

-          örvendezhetünk az Ő szeretetének,

-          megismerhetjük, milyen az, ha szabadok vagyunk Krisztusban,

-          mindig az Ő fényében járhatunk,

-          átadhatjuk az akaratunkat neki,

-          és hagyhatjuk a Szentlélek átalakító erejét az életünkben működni.

Ez a magasabb fokú tapasztalat!

Ada Mendez

Személyes Missziószolgálatok Vezetője, Buchanan HNA Egyház, Michigan, USA

Fordította Gősi Csaba

 

2021. március 27., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 27 - SZOMBAT - Mikeás 4

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 42. fejezet 2081. nap

ISTEN SZOLGÁJÁNAK SZÜKSÉGLETE 

"Jöjj fel hozzám a hegyre."

42. fejezet (7. rész) – Fejlődés és szolgálat

Céltudatosság

Életében Krisztus mindent alárendelt feladatának, a megváltás nagy munkájának, amelynek véghezviteléért jött. Ugyanezt az odaadást, önmegtagadást és áldozatot, valamint Isten szavának követelményei iránti alárendelést kell tanítványainak is kinyilvánítaniuk.

Mindenki, aki elfogadja Krisztust személyes Megváltójának, vágyik arra a kiváltságra, hogy Istent szolgálhassa. Amikor elgondolkozik azon, hogy mit tett érte a menny, szívét határtalan szeretet, imádat és hála hatja át. Ég a vágytól, hogy képességeinek Isten szolgálatára való odaszentelésével jelezze háláját. Vágyik megmutatni szeretetét Krisztus és megvásárolt tulajdonai iránt. Fáradozni kíván, nehézséget hordozni, áldozatot hozni.

Isten őszinte munkása megtesz mindent, ami tőle telik, mert ezzel megdicsőítheti Mesterét. Isten kívánalmait figyelembe véve azt cselekszi, ami helyes. Igyekszik fejleszteni minden képességét. Minden feladatot úgy teljesít, hogy azt Istenért teszi. Egyetlen vágya az, hogy Krisztusnak hódoljon, és tökéletesen szolgálja őt.

Van egy kép, amely egy eke és egy oltár között álló tulkot ábrázol, ezzel a felirattal: "Kész bármelyikre." Kész a barázdák között keményen dolgozni, vagy az áldozati oltáron meghalni. Ez Isten őszinte gyermekének a beállítottsága - kész odamenni, ahova a kötelesség szólítja, kész énjét megtagadni, a Megváltó ügyéért áldozatot hozni.

 

Mai Bibliai szakasz: Mikeás 4

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mike%C3%A1s%204&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mike%C3%A1s%204&version=NT-HU

Az első világháború kitörése után, H. G. Wells írt egy könyvet „A háború, amely véget vet minden háborúnak” és ez a kifejezés szinte szállóige lett abban az időben. Sajnos azonban az nem az utolsó háború volt, mert úgy tűnik, hogy napjainkban vég nélküli háborúkban élünk. Emberek összefognak, és más embercsoportok ellen indítanak háborúkat teológiai, politikai és néha gazdasági alapon.

Jézus ezt mondja „Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég” (Mt 24:6).

Gyakran hallom emberektől, hogy a világunkban zajló szörnyű konfliktusok az Úr közeli eljövetelét jelzik. De Jézus figyelmeztet, hogy legyünk türelemmel, mert ez még nem a vég. Jézus azt mondja, hogy a világ háborúk zűrzavarában lesz addig, amíg vissza nem tér, és ez így is van. Háborúk mindig is voltak az emberi történelemben. De Mikeás ígérete ez: „És sok népek között ítéletet tészen, és megfedd erős nemzeteket nagy messze földig és fegyvereiket kapákká kovácsolják, dárdáikat pedig sarlókká; nép népre fegyvert nem emel, és hadakozást többé nem tanulnak” (Mik 4:3).

Csodálatos ígéret. Imádkozzunk, hogy ez a nap minél hamarabb eljöjjön. Maranatha! „Jöjj el Urunk!” „Ámen, bizony jövel Uram Jézus!” (Jel 22:20).

Gordon Bietz 

294. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  42. fejezetéhez (március 21-27.).

A keresztény élet a szeretet által motivált szelídségből, türelemből, alázatosságból, kedvességből, tetterős állhatatosságból, bátorságból, krisztusi önmegtagadásból és finoman állhatatos erőből áll. Ez erőt igényel!

Miért pont erőből? Mert akadályokba fogunk ütközni, amikor a Mester művét építjük. Nem lehetünk gyöngék; rendelkeznünk kell a lélek szorgalmával, néha acélidegekkel is és kiforrott jellemmel. Továbbá nem bátortalanodhatunk el könnyedén. Azt kell tennünk, ami helyes, különösen akkor, amikor senki sem lát. Ahogy Jézus mondta János 13:15-ben, kövessük az Ő példáját.

Ahogy ezt a fejezetet olvasom, megtanulom befogadni azt. Miközben teljes idős munkát keresek, talán elfogadok olyan munkát is, amelyhez nem tartoznak valódi előnyök vagy a legjobb fizetés, azonban lehetővé teszi, hogy több emberrel dolgozzak, szemtől szemben. Van néhány munkatársam a jelenlegi két részmunkaidős állásomban, akiket elérek, de ha az Úr azt akarja, hogy több legyen, nyitva kell tartanom a szememet, hogy meglássam az Ő akaratát.

Egészségügyi szakemberként néha együtt imádkozom a betegeimmel. Mégis nagyon sok kihagyott alkalmat látok, ami előnyére vált volna több betegemnek. Túlzottan sokat foglalkozom azzal, hogy más emberek mit gondolnak. Azért imádkozom, hogy mostantól ne engedelmeskedjek ennek a hangnak. Ez nem Krisztustól való. Azért imádkozom, hogy utat leljek, hogy minden helyzetben Krisztusért munkálkodjak.

Imádkozzunk azért, hogy szerető, szelíd, állhatatos jellem erejével rendelkezzünk Krisztusért. Végezzük el ezt a munkát.

Emily Cecil

Okleveles dietetikus, Adrian, Michigan, USA

Fordította Gősi Csaba