2023. november 30., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 30 - CSÜTÖRTÖK - Ézsaiás 7

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Ézsaiás könyve 7 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%207&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%207&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

1.    Isten kész még egy gonosz királyt is megsegíteni. Akház gonosz király volt, Isten mégis felajánlotta neki segítségét azt remélve, hogy megtér, felhagy gonoszságával és Júda is elkerülheti a veszedelmet. Amikor Júda megtudta, hogy az arám király összefogott Izrael királyával ellenük, nagyon megijedtek, de mégsem keresték Isten segítségét. 

2.    Isten kész jelt adni egy gonosz királynak. A király szorult helyzetben van, Isten felkínálja a segítséget és azt, hogy kérjen egy jelt tőle, ami megerősítheti bizalmát, hogy segítséget kap, de a király visszautasítja.

3.    Istent a gonoszsággal és hitetlenséggel fárasztani lehet. Ézsaiás kétségbeesetten állapítja meg, hogy egyesek nemcsak az embereket képesek fárasztani, hanem még Istent is.

4.    A visszautasított Isten akkor is ad jelet, ha nem akarják. Isten itt egy feltételes ígéretet ad, ami nem teljesedik be Júda életében, de beteljesedik Jézus Krisztusban sokkal tökéletesebb formában, hiszen Jézus Krisztus igazi Immánuel, akiben Isten tényleg velünk van.  

5.    Ezen kívül még egy olyan Istent látunk:

a.    aki kész bátorítani még engedetlen gyermekeit is

b.    aki a legapróbb részleteiben ismeri a jövőt

c.    aki figyelmeztet a közelgő veszélyre

d.    aki kész elviselni a veszteségeket is azért, hogy új kezdetet biztosítson

Ima éretted: Istenem, kérlek, segítsd meg az olvasót, hogy elhiggye, Te kész vagy segíteni neki, sőt várod, hogy kérje a segítségedet! Adjad, hogy elhiggye, hogy kész vagy jeleket és csodákat is tenni érte! Adjad, hogy megtapasztalja Immánuelt, hogy „velünk van az Isten!” Jézus nevében, Ámen

Olvasmány – E.G. White A NAGY KÜZDELEM 38. fejezet

38. fejezet – AZ UTOLSÓ FIGYELMEZTETÉS (5. rész)

Amikor közeledik a vihar, sokan, akik hitet tettek a harmadik angyal üzenete mellett, de az igazságnak való engedelmesség híján nem szentelődtek meg, elhagyják helyüket, és az ellenség soraiba lépnek. Mivel egyesülnek a világgal, és azonosulnak szellemével, szinte egészen magukévá teszik a világ szemléletét. És amikor a próba jön, csak a könnyű és népszerű utat tudják választani. Tehetséges, kellemes emberek, akik valamikor szívesen követték az igazságot, képességeiket megtévesztésre és félrevezetésre használják. Korábbi testvéreik legelkeseredettebb ellenségeivé válnak. Amikor a szombatünneplőknek a törvény előtt kell hitüket megvédeniük, ezek a hitehagyók Sátán legaktívabb eszközeiként fogják meghazudtolni és vádolni őket. Rágalmakkal és gyanúsítgatásokkal ellenük fogják hangolni a hatalmasságokat.

Az üldözés idején Isten szolgáinak hite próbára lesz téve. E követek híven fogják tolmácsolni a figyelmeztetést, csak Istenre és Igéjére figyelve. Isten Lelke munkálkodik szívükben, és szólásra készteti őket. Szent lelkesedéstől fűtve, és a mennyei sugallat kényszerére indulnak munkába. Nem mérlegelik, hogy az Úrtól rájuk bízott igék hirdetésének milyen következményei lesznek. Nem törődnek földi érdekeikkel, és nem igyekeznek megőrizni sem a hírnevüket, sem az életüket. De egyesek a támadások és gyalázkodások pergőtüzében rémülten kiáltják: "Ha előre láttuk volna szavaink következményeit, csöndben maradtunk volna. " Sátán akadályokat gördít útjukba. Kegyetlen kísértéseivel ostromolja őket, és ők úgy látják, hogy a munka, amelyre vállalkoztak, messze meghaladja képességeiket. Félő, hogy belebuknak. Elmúlt a lelkesedés, amely fűtötte őket. Mégsem tudnak visszafordulni. Érezve tehetetlenségüket, a Mindenhatóhoz sietnek erőért. Ráébrednek arra, hogy nem a saját szavaikat szólták, hanem azét, aki megbízta őket, hogy az intést tolmácsolják. Isten szívükbe helyezte az igazságot, és ők nem tudták elhallgatni.

Isten embereinek a múltban éppilyen próbái voltak. Wiclif, Husz, Luther, Tyndale, Baxter, Wesley azt hirdette, hogy minden tanítást a Biblia mérlegére kell tenni. Kijelentették, hogy mindazt elvetik, amit a Biblia helytelenít. E reformátorokat kegyetlenül üldözték. De ők tovább hirdették az igazságot. Az egyház történelmének minden időszakát egy-egy különleges igazság kibontakozása jellemezte; mindig az, amire Isten népének éppen szüksége volt. Minden új igazság a gyűlölet és a támadások ellenére utat tört magának. Akik fényének áldásaiban részesültek, kísértésnek és próbának voltak kitéve. Az Úr a válságban különleges igazságot ad népének. Ki meri megtagadni hirdetését? Isten azt parancsolja szolgáinak, hogy közöljék a kegyelem utolsó hívását a világgal. E szolgák csak lelkük veszélyeztetésével hallgathatnak. Krisztus követői ne törődjenek a következményekkel! Teljesítsék kötelességüket, és a többit bízzák Istenre!

2023. november 29., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 29 - SZERDA - Ézsaiás 6

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Ézsaiás könyve 6 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%206&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%206&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

1.    A próféta végre meglátja Istent. A próféta már jó ideje végzi szolgálatát, de eddig még nem találkozott az Istennel. Sok kemény és dorgáló üzenetet közölt a néppel, de csak most találkozott vele igazán. Jó prédikátor volt, dolgozott Istenért, de nem ismerte igazán Őt. Ez a találkozás azonban egészen megváltoztatta életét. 

2.    Minél közelebb kerülünk Istenhez, annál jobban látjuk hiányosságainkat. Bár Isten prófétájaként szolgált, de igazán csak most érzett rá méltatlanságára. Ehhez az is hozzájárult, hogy Uzziás király korábban áldozatot akart bemutatni, amit csak papok tehetnek és emiatt leprás lett. Most Ézsaiás találkozik Istennel a templomban és rájön, hogy nemcsak Uzziás volt méltatlan Isten közelébe járulni, hanem ő is.

3.    Isten közelsége nem elpusztít, hanem megtisztít. Ézsaiás megijedt, hogy meghal Isten látványától, azonban Istennek nem ez a célja, hanem az, hogy megtisztítson.

4.    Aki meglátja az Istent, annak küldetése is lesz. Ha találkozunk Istennel, akkor Ő feladatot fog bízni ránk. Te találkoztál már Vele? Megtisztított? Elküldött? Te vállaltad a küldetést?

5.    Ezen kívül még egy olyan Istent látunk:

a.    akinek a dicsősége betölti az egész földet (Isten dicsősége az Ő jelleme)

b.    akinek a jelenléte tiszteletet parancsoló

c.    aki kész elvenni bűneinket

d.    akinek a szava szolgálatra hív

e.    aki sarjat és maradékot ígér a fennmaradás érdekében   

Ima éretted: Istenem, kérlek, segítsd meg az olvasót, hogy találkozzon veled, megtisztuljon és küldetést vállaljon! Jézus nevében, Ámen

Olvasmány – E.G. White A NAGY KÜZDELEM 38. fejezet

38. fejezet – AZ UTOLSÓ FIGYELMEZTETÉS (4. rész)

Amikor a vita egyéb kérdéseket is érint, és az emberek figyelme Isten sárba tiport törvényére terelődik, Sátán akcióba kezd. Az üzenetet kísérő erő felingerli azokat, akik ellenzik hirdetését. A papság majdhogy emberfölötti erőfeszítéssel igyekszik elzárni a világosságot, nehogy híveire sugározzék. Minden rendelkezésre álló eszközzel megkísérli elfojtani e létfontosságú kérdések megvitatását. Az egyház a polgári hatalom fegyveréért kiált, és ebben a munkában a katolikusok és a protestánsok összefognak. A vasárnap megtartását kényszerítők mozgalmának merészsége és elszántsága egyre fokozódik, és a törvényt is igénybe veszik Isten parancsolatainak megtartói ellen. Bírsággal és bebörtönzéssel fenyegetik őket. Egyeseknek pedig magas állást ajánlanak fel, és egyéb jutalmakkal és kedvezményekkel próbálják rávenni őket hitük megtagadására. De ők rendíthetetlenül így válaszolnak: "Mutassátok ki Isten Igéjéből tévedésünket!" Így védekezett Luther is hasonló körülmények között. A törvényszék elé állított hivők ékes bizonyságot tesznek az igazságról, melynek hallatán egyesek állást foglalnak Isten valamennyi parancsolata mellett. Így jut el az igazság olyan emberek ezreihez is, akik különben mitsem tudnának róla.

Az Isten szavának becsületes követői lázadóknak fognak minősülni. Szülők, akiket Sátán elvakított, durvák és kemények lesznek hivő gyermekükhöz. A gazda és a gazdasszony sanyargatja az Isten parancsolatait megtartó szolgát. "A szeretet meghidegül!" Gyermekek elvesztik örökségüket és otthonukat. Szó szerint fognak teljesedni Pál szavai: " Mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak" (2Tim 3:12). Az igazság egyes követőit, akik nem hajlandók megünnepelni a vasárnapot, börtönbe vetik, másokat elűznek hazájukból, egyesek pedig rabszolgasorsra jutnak. Az ember ezt most lehetetlennek tartja. De amikor Isten visszavonja mérséklő Lelkét a földről, és a mennyei elveket gyűlölő ember Sátán hatalmába kerül, az események megdöbbentően fognak alakulni. A szív nagyon kegyetlen tud lenni, ha eltávozik belőle Isten félelme és szeretete.


2023. november 28., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 28 - KEDD - Ézsaiás 5

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Ézsaiás könyve 5 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%205&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%205&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

1.    A szerelmes Isten. Ez a fejezet azzal kezdődik, hogy Isten egy dalt énekel kedveséről, szerelmeséről, és azzal folytatódik, hogy csalódik abban, akit szeret. Isten kedvese az Ő népe, Izrael, az Ő egyháza. Isten végtelenül szereti népét, aki hűtlen és hálátlan Hozzá, pedig mindent megtesz érte.  

2.    Isten nem mindig kapja meg, amit vár. Bár Isten mindenható, mégsem történik minden az ő akarata szerint. Isten azt akarta, hogy Izrael jó szőlőt teremjen, de az vadat termett. Egy másik helyen azt olvassuk, hogy Isten nem akarja, hogy bárki is elvesszen, hanem azt akarja, hogy mindenki megtérjen és üdvösségre jusson. Ennek ellenére sokan fognak elveszni és nem mindenki fog megtérni. Ez annak köszönhető, hogy Isten következményekkel járó szabad akaratot biztosított az embernek. Az ember használja is szabad akaratát, aminek a következményei nem mindig egyeznek meg Isten akaratával.

3.    Isten mindent megtesz népéért. Isten felteszi a kérdést: „mit kellett volna még tennem szőlőmmel?” A válasz: Nem tehetett többet, mint amit megtett. Isten érted is mindent megtett. Az eredmény már nem Tőle függ, hanem tőled.

4.    Ezen kívül még egy olyan Istent látunk:

a.    aki várja, hogy életünkben jó gyümölcsök teremjenek

b.    aki csalódott szeretett népében

c.    aki védelmet épít népe köré, de ha a szükség úgy hozza, elbontja ezt a kerítést, és hagyja, hogy népe learassa hűtlensége következményeit

d.    aki ítéletet tart és igazságot tesz

e.    aki nem szereti, ha igaznak mondjuk a bűnöst és bűnösnek az igazat   

Ima éretted: Istenem, kérlek, segítsd meg az olvasót, hogy fel tudja fogni, el tudja hinni, hogy te szerelmes vagy belé, de nemcsak belé, hanem az egész egyházadba. Segítsd meg, hogy bölcsen éljen Tőled kapott szabad akaratával. Segítsd meg, hogy ne hiába tegyél meg mindent érte, hanem élete szép és jó gyümölcsöket teremjen! Jézus nevében, Ámen

Olvasmány – E.G. White A NAGY KÜZDELEM 38. fejezet

38. fejezet – AZ UTOLSÓ FIGYELMEZTETÉS (3. rész)

Isten minden nemzedék idején elküldte szolgáit, hogy megróják a bűnt mind a világban, mind az egyházban. Az emberek azonban kellemes dolgokat akarnak hallani, és a tiszta, kendőzetlen igazságot nem fogadják szívesen. Számos reformátor, amikor munkáját elkezdte, nagyon óvatosan próbálta az egyház és a nemzet bűneit megróni. Azt remélte, hogy őszinte keresztény életének példamutatásával vissza tudja vezetni az embereket a bibliai elvekhez. De Isten Lelke érintette e reformátorokat - mint annak idején Illést, akit egy gonosz király és egy hitehagyó nép bűneinek megfeddésére indított - és arra kényszerültek, hogy a Biblia világos kijelentéseit prédikálják; azokat az elveket, amelyeket korábban vonakodtak hirdetni, most buzgón hirdették, és elmondták, hogy milyen veszély fenyegeti az embereket. Azt tolmácsolták, amit az Úr adott szájukba, nem félve a következményektől. És az emberek kénytelenek voltak meghallgatni a figyelmeztetést.

A harmadik angyal üzenete tehát hangozni fog. Amikor a legnagyobb erővel kell azt hirdetni, az Úr alázatos eszközök által fog dolgozni, befolyásolva azok értelmét, akik szolgálatára szentelik magukat. A munkásokat inkább a Lélek kenete fogja felkészíteni, mint az oktatási intézmények. A hit és az ima emberei a Lélek indítására szent lelkesedéssel lépnek elő, hogy azt hirdessék, amit Isten mond nekik. Babilon bűnei közismertté válnak. Hogy milyen félelmes következményekkel jár, ha az egyház a polgári hatalmasság által kényszeríti ki rendelkezései megtartását; hogy a spiritizmus behatolt az egyházba; hogy a pápai hatalom lopva, de rohamosan tör előre - ezt mind leleplezik. Ezek a súlyos figyelmeztetések fel fogják ébreszteni az embereket. Ezrek és ezrek figyelnek fel rájuk; akik soha nem hallottak erről. Megdöbbenve hallják, hogy az egyház Babilon, amely bűnben él, tévelyeg és elbukott, mert elvetette a mennyből küldött igazságot. Az emberek felkeresik korábbi tanítóikat, és türelmetlenül kérdezik, hogy igaz-e az, amit hallottak. A lelkészek pedig meséket mondanak, kellemes dolgokat jövendölnek, hogy csillapítsák félelmüket, és megnyugtassák felébresztett lelkiismeretüket. De mivel az embereket nem elégíti ki a puszta emberi tekintély, és szeretnék tudni, mi az, amit világosan "szól az Úr", a nagy tekintélyű papság, akár a régi farizeusok, tekintélyük kétségbe vonása miatt haragra gerjedve, az üzenetet Sátántól származónak bélyegzik, és a bűnt szerető tömegeket felingerlik, hogy szidalmazzák és üldözzék azokat, akik az igazságot hirdetik.

2023. november 27., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 27 - HÉTFŐ - Ézsaiás 4

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Ézsaiás könyve 4 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%204&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%204&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

1.    Isten maradékot ígér. A maradék Izrael fennmaradásának a záloga. Bár bűneik miatt sokan elvesznek, de Izrael megmarad, mert Isten egy sarjat támaszt, amely felnevekedik és dicsőséges gyümölcsöt terem. Isten nemcsak akkor ígért maradékot, hanem a vég idejére is. Ez a maradék a záloga Isten népe győzelmének.

2.    Isten Lelke megtisztít. Ez a fejezet Isten Lelkét ítélő Léleknek és megtisztító Léleknek nevezi. Isten Lelke meg fogja tisztítani Sion Lányát, azaz az Ő egyházát minden szennytől, vértől és tisztátalanságtól. Ezek szerint Isten ítélő Lelke nem elkárhoztatja a bűnöst, hanem megtisztítja.

3.    Isten újabb kivonulást, újabb szabadulást ígér. Ez a fejezet az Egyiptomból való kivonulás kifejezéseit használja, mint felhőoszlop és tűzoszlop. Isten legnagyobb tette az Egyiptomból való szabadítás, amit a szükség miatt meg fog ismételni. Izrael, történelmének legdicsőségesebb időszakát a kivonulással és a pusztai vándorlással azonosítja. Izrael mézesheteit élte Istennel a pusztában. Soha nem volt olyan közel népéhez, mint akkor. Ez a dicsőséges időszak meg fog ismétlődni Isten és népe között Ézsaiás jövendölései szerint.

4.    Ezen kívül még egy olyan Istent látunk:

a.    aki dicső jövőt ígér népének

b.    akinek megbocsátása tökéletes, nyomában áldás fakad.

c.    aki embereket ír fel könyvébe és azok életben maradnak

d.    aki útmutatás, szerető jelenlét és oltalom népének   

Ima éretted: Istenem, kérlek, segítsd meg az olvasót, hogy maradék népedhez tartozzon! Segítsd meg, hogy megélje azt a Veled való szoros közösséget, amilyet Te szeretnél. Jézus nevében, Ámen

Olvasmány – E.G. White A NAGY KÜZDELEM 38. fejezet

38. fejezet – AZ UTOLSÓ FIGYELMEZTETÉS (2. rész)

Aki e félreérthetetlen következmények ismeretében lábbal tiporva Isten törvényét, emberi törvényeknek engedelmeskedik, az magára veszi a fenevad bélyegét, annak a hatalomnak a hűségjelét, amelynek Istent megtagadva engedelmeskedik. A menny intése így hangzik: "Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az Ő haragjának poharába" (Jel 14:9-10).

De Isten büntetése csak akkor fog lesújtani, ha az ember már meggyőződhetett az igazságról, és azt tudatosan elutasította. Sok embernek még soha nem volt alkalma meghallani a korunknak szóló különleges igazságokat. A negyedik parancsolat kötelező voltát még senki nem világította meg nekik igazán. De aki olvas minden szívben, és mérlegre tesz minden indítékot, nem engedi, hogy bárkinek is, aki tudni akarja az igazságot, téves fogalmai legyenek a küzdelem kimeneteléről. Isten nem kíván vak engedelmességet. Mindenki eleget fog tudni ahhoz, hogy értelmesen dönthessen.

A hűség nagy próbája a szombat lesz, mert az igazságnak különösen vitatott pontja. A végső próbatétel idején éles határvonal fog húzódni Isten szolgái és azok között, akik nem szolgálják Őt. Míg a negyedik parancsolat megtagadása és a hamis szombat megtartása, amit az állam törvénye megkíván, egyenlő az istenellenes hatalomnak tett hűségesküvel, addig az igazi szombat megtartása, ahogy az Isten törvénye megszabja, a Teremtő iránti hűség bizonyítéka. Míg az egyik csoport a földi hatalmaknak való engedelmesség jelét elfogadva a fenevad bélyegét veszi fel, a másik a menny tekintélyéhez való hűség jelét választva, megkapja Isten pecsétjét.

Mindeddig sokan rémhírterjesztőknek tartották a harmadik angyali üzenet igazságainak hirdetőit. Jövendöléseiket - hogy az Egyesült Államokban úrrá lesz a vallási türelmetlenség; hogy az egyház és az állam egymással szövetségben üldözni fogja Isten parancsolatainak megtartóit - alaptalannak és képtelenségnek minősítették. Meggyőződéssel mondták, hogy ez az ország soha nem lesz más, mint ami eddig volt - a vallásszabadság védelmezője. De amikor a vasárnapünneplés kötelezésének kérdése mindenütt vita tárgya lesz, kiderül, hogy közeledik ez a kétségbevont és el nem hitt esemény, és a harmadik üzenet még soha nem tapasztalható hatást vált ki.

2023. november 26., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 26 - VASÁRNAP - Ézsaiás 3

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Ézsaiás könyve 3 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%203&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%203&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

1.    Istent nem lehet mással helyettesíteni. Izrael megpróbálta Istent a gazdagsággal, a katonai dicsőséggel, a politikai hatalommal, de még a képmutató vallásossággal is helyettesíteni és ily módon gőgössé vált, lefokozta Istent, és letaszította trónjáról. Ezért Isten elvette Izraeltől ezeket a dolgokat, hogy ráébressze Tőle való függésére.

2.    A nép vezetői Isten munkatársai. Ez az ideális állapot, azonban Izrael vezetői nem munkatársai, hanem vetélytársaivá váltak Istennek. Nem engedelmeskedtek Neki, a néptől pedig az Istennek járó engedelmességet maguknak követelték meg. Isten kénytelen volt közbelépni ebben a helyzetben.

3.    Isten menyasszonya beképzeltté vált. Izraelről (Sion lányáról) ez a fejezet úgy beszél, mint egy kényes, büszke hölgyről, aki csak önmagával foglalkozik és semmi más nem érdekli.

4.    Ezen kívül még egy olyan Istent látunk:

a.    akinek a Seregek Ura a neve

b.    aki néha megvonja azt az embertől azt, amire helyette támaszkodik

c.    aki néha megengedi, hogy a népnek olyan vezetője legyen, amely hozzá illik, őt tükrözi (éretlen emberek, sihederek, komolytalanok)

d.    aki a kudarcot és bukást is megengedi népének, hogy ráébressze arra, hogy rossz úton járnak

e.    aki az igazat igaznak, a rosszat rossznak nevezi

f.      aki törvénykezik népe fölött

g.    aki az összetörtek és nyomorultak oldalára áll  

Ima éretted: Istenem, kérlek, segítsd meg az olvasót, hogy Téged helyezzen az első helyre életében, és ne keressen semmilyen Istenpótlékot! Adjad, hogy hűséges legyen hozzád, mint Vőlegényéhez! Jézus nevében, Ámen

Olvasmány – E.G. White A NAGY KÜZDELEM 38. fejezet

38. fejezet – AZ UTOLSÓ FIGYELMEZTETÉS (1. rész)

„Láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől. És kiálta teljes erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé. " "És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból" (Jel 18:1-2.4).

Ez az ige arra az időre utal, amikor a Jel 18. fejezetének angyala meg fogja ismételni a Jel 14. fejezete (8. vers) második angyalának üzenetét; azt, hogy Babilon elbukott. A Jel 18. fejezetében említett angyal utalni fog azokra a rontásokra is, amelyek 1844 nyara, az üzenet első meghirdetése óta utat találtak a Babilont megtestesítő szervezetekbe. A vallásos világ aggasztó állapotát mutatja be ez az üzenet. Az igazság ismételt elutasításával az emberek lelki látása egyre homályosabb, szíve egyre makacsabb lesz, mígnem teljesen hitetlenségbe merevednek. Isten intéseivel dacolva konokul lábbal tiporják a Tízparancsolat egyik törvényét, és végül még üldözik is azokat, akik a Tízparancsolatot szentnek tartják. Aki Isten Igéjét és népét megveti, az Krisztust veti meg. Amikor az egyházak elfogadják a spiritizmus tanításait, az érzékiséget fékező korlát ledől, és hitvallásuk csak palást lesz, amely alá gonoszságukat rejtik. A természetfölötti megnyilatkoztatásokba vetett hit ajtót nyit az ördög csalásai és tanításai előtt, és a szellemvilág befolyása meg fog mutatkozni az egyházakban.

Így néz ki Babilon e próféciában vázolt időben: "Az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól" (Jel18:5). Gonoszságának mértéke betelt, és pusztulása a küszöbön van. De Istennek még vannak Babilonban gyermekei. A büntető ítélet végrehajtása előtt e hűségeseket ki kell onnan hívni, hogy ne legyenek részesek Babilon bűneiben, és ne érjék őket a Babilont sújtó csapások. Értük van az a mozgalom, amelyet az a mennyből leszálló és a földet dicsőségével beragyogó angyal szimbolizál, aki hangosan kiált, és közhírré teszi Babilon bűneit. Az ő üzenetéhez kapcsolódik ez a felszólítás: "Fussatok ki belőle én népem!". Ez az üzenet és a harmadik angyal üzenete a föld lakóihoz szóló utolsó figyelmeztetés.

A világ félelmetes események előtt áll. A föld hatalmasságai, amelyek egymással összefogva harcot indítanak Isten parancsolatai ellen, elrendelik, hogy mindenki - kicsinyek és nagyok, gazdagok és szegények. szabadok és szolgák (Jel 13:16) - a hamis szombat megtartásával alkalmazkodjon az egyház szokásaihoz. Az engedelmesség megtagadása államellenes cselekménynek fog minősülni, amelyért halálbüntetés jár. Másrészről pedig Isten törvénye, amely elrendeli a Teremtő nyugalomnapjának megtartását, követel engedelmességet, és kinyilatkoztatja mindazok megbüntetését, akik megsértik rendelkezéseit.

2023. november 25., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 25 - SZOMBAT - Ézsaiás 2

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Ézsaiás könyve 2 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%202&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%202&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

1.    Az Úr háza menedék minden nép számára. Ez a fejezet egy próféciát tartalmaz, amely azt mondja, hogy Isten házának hegye minden hegy fölé fog magasodni és a népek özönleni fognak hozzá. Isten hegye és Isten háza Isten egyháza, a gyülekezet. Isten azt jövendöli, hogy a népek rá fognak jönni, hogy Ő az igaz Isten és Hozzá menekülnek.

2.    Az Úr világossága menedék az eltévelyedés ellen. Ez a fejezet egy hívást tartalmaz, hogy járjunk az Úr világosságában. Így leszünk védve az eltévelyedéstől.

3.    Istennél békesség van. Ézsaiás leírja, hogy Isten békét akar és békét fog teremteni világunkban. A békétlenség és háború azért van, mert az emberek nem találták meg Isten házát, és nem járnak Isten világosságában.

4.    Az Úr napja a végső megoldás. A prófétáknál egy gyakran visszatérő kifejezés az „Úr napja.” Világunkban a bűn, a lázadás, a rossz és ennek következményei uralkodnak, de Isten megígérte, hogy eljön az Ő napja, amely ítéletet és szabadulást hoz a népének.

5.    Ezen kívül még egy olyan Istent látunk:

a.    akinek szilárdan áll a háza

b.    aki útjaira és ösvényeire tanít bennünket

c.    aki megfenyíti a népéket és elhozza a békét

d.    aki nem nézi el a hűtlenséget és bálványimádást, bár kész megbocsátani és megszabadítani

e.    aki porba hajtja az ember büszkeségét

f.      akinek fensége elől elrejtőznek a gonoszok

Ima éretted: Istenem, kérlek, segítsd meg az olvasót, hogy megtalálja helyét a Te házadban, a Te családodban. Adjad, hogy mindig a te fényed világosságában járjon, hogy soha el nem tévedjen. Adjad a te békességedet neki, hogy lelkében, környezetében megszűnjön a békétlenség és zűrzavar! Jézus nevében, Ámen

Olvasmány – E.G. White A NAGY KÜZDELEM 37. fejezet

37. fejezet – A SZENTÍRÁS VÉDŐBÁSTYA (7. rész)

Sok embert Isten egészen másként lát, mint ahogy ők gondolják. Sokan gratulálnak maguknak a bűnökért, amiket nem követtek el, és elfelejtik számba venni azokat az elmulasztott jó és nemes tetteket, amiket Isten elvárt volna tőlük. Nem elég csupán fának lenni Isten kertjében. Gyümölcsöt is kell teremni. Isten számon kér tőlük minden elmulasztott jót, amit kegyelme erejével véghez vihettek volna. A mennyei könyvek nyilvántartása szerint hiába foglalják a helyet. De még az ő helyzetük sem teljesen reménytelen. Az Isten irgalmát semmibe vevőket és a kegyelmével visszaélőket a türelmes Szeretet még mindig védelmébe veszi. "Annakokáért mondja: Serkenj föl, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog tenéked a Krisztus. Meglássátok annakokáért, hogy mi módon okkal járjatok... Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok" (Ef 5:14-16).

A próba idején fog meglátszani, ki tette Isten Igéjét élete szabályává. Nyáron nem lehet különbséget tenni az örökzöld és a többi fa között. De amikor eljön a tél és a fagy, az örökzöld változatlan marad, a többi fa pedig lehullatja leveleit. A kétszínű hitvallót sem lehet most megkülönböztetni az igazi kereszténytől. De küszöbön van az az idő, amikor a különbség nyilvánvaló lesz. Ha feltámad az ellenségeskedés, ha újra úr lesz a vakbuzgóság és a vallási türelmetlenség; ha lángra lobban az üldözés, a lágymelegek és a képmutatók meginognak, és feladják hitüket. De az igazi keresztény sziklaszilárdan megáll. Hite erősebb, reménysége fényesebb lesz, mint amilyen a jólét napjaiban volt.

Ezt mondja a zsoltáríró: "A Te bizonyságaid az én gondolataim". "A Te határozataidból leszek értelmes, gyűlölöm azért a hamisságnak minden ösvényét"(Zsolt 119:99.104).

"Boldog ember az, aki megnyerte a bölcsességet. " "Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik" (Péld 3:13; Jer 17:8).