2024. május 31., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 31 - PÉNTEK - Hóseás könyve 7

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Hóseás könyve 7 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=H%C3%B3se%C3%A1s%207&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=H%C3%B3se%C3%A1s%207&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

1.    Miközben Isten gyógyítani akarja népét, népe betegíti önmagát.  Így indul a fejezet: „Amikor gyógyítani akartam Izráelt, lelepleződött Efraim bűne és Samária gonoszsága. Álnokul élnek, tolvaj tör be a házba, rablóbanda fosztogat az utcán.”    

2.    Isten nehezen ért el eredményeket népe megjavításában, és ez az eredmény is rövid életű volt. Hóseás több képpel szemlélteti, hogy Izrael népe Isten kérlelése ellenére hogyan süllyed makacsul egyre mélyebbre a pusztulás útján. Isten inti őket, de nem látnak, nem hallanak. Az előző két fejezetben is volt arról szó, hogy Istent keressék, de ez egy időben eredménytelennek látszott /5:6/, aztán a nyomorúság kezdte rávinni őket /5:15/, hogy keressék Istent, és lassan úgy tűnt, belátják, hogy ez az egyedüli út.  /6:3/ De amilyen nehezen ismerték fel, hogy Istenüket keressék, olyan könnyen meg is feledkeztek Róla.

3.    Istent szomorú, hogy népe inkább csak panaszkodik nyomorúságára, mintsem Hozzá fordulna segítségért. Így panaszkodik Isten népére: „Ahelyett, hogy szívből kiáltanának hozzám, csak jajgatnak fekvőhelyükön, keseregnek a gabona és a must hiánya miatt, elfordulnak tőlem. Én neveltem őket, és erősítettem karjukat, mégis rosszat gondolnak rólam.”   

4.    Ezen kívül még egy olyan Istent látunk:

a.    akinek szeretetteljes vágya, hogy az erőtlen Izrael Hozzá forduljon, de ők képtelenek a helyes döntésre

b.    aki gyógyítani akarja népét

c.    aki szomorkodik, hogy gyermekei nem tértek meg Istenükhöz, az Úrhoz, és bajaik ellenére sem keresték Őt

d.    akiről népe rosszat gondol, minden jósága ellenére is

Ima éretted: Istenem, kérlek, segítsd meg az olvasót, hogy engedjen Téged meggyógyítani őt! Adjad, hogy ne csak panaszkodjon bajaira, hanem inkább szívből kiáltson fel Hozzád, Jézus nevében, Ámen

Olvasmány – E.G. White JÉZUS ÉLETE 32-33. fejezet

33. fejezet – KIK AZ ÉN TESTVÉREIM? (2. rész)

Ezután azokat figyelmeztette, akiket érintettek szavai, boldogan hallgatták Őt, de nem rendelték alá magukat, hogy a Szentlélek bennük lakozzék. Nemcsak az ellenállás, hanem a mulasztás is rombolja a lelket. "Mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, - mondotta Jézus - víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve, és nem talál: akkor ezt mondja: Visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. És odamenvén, üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt. Akkor elmegy és vesz maga mellé más hét lelket, gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén, ott lakoznak" (Mt 12:435).

Sokan voltak Krisztus idejében - ahogyan ma is -, akiket Sátán hatalma egy időre, úgy tűnik, megtört. Isten kegyelme által megszabadultak a lelkeket uralma alatt tartó gonosz szellemektől. Örvendeztek Isten szeretetében, ám, akár a példázatbeli köves földhöz hasonlító hallgatók, nem lakoztak abban. Nem rendelték alá magukat naponta Istennek, hogy Krisztus szívükben lakozhassék, és amikor a gonosz lélek visszatért, s vett maga mellé "más hét lelket, gonoszabbakat ő magánál" (Mt 12: 45), mindenestül a gonosz hatalmába kerültek.

Amikor a lélek aláveti magát Krisztusnak, új erő veszi birtokába az új szívet. Olyan változás megy végbe, amelyet az ember maga sohasem képes véghezvinni. Természetfeletti munka ez, természetfeletti elemet visz az emberi természetbe. A Krisztusnak alárendelt lélek az Ő vára lesz, melyet megtart e lázadó világban. Szándéka az, hogy az Övén kívül semmilyen hatalmat ne ismerjenek el. A mennyei közbenjárók által így birtokba vett lélek már bevehetetlen a Sátán ostromának. Ám, hacsak alá nem vetjük magunkat Krisztus irányításának, a gonosz fog uralkodni felettünk. Elkerülhetetlenül a világ feletti uralomért vívó két nagyhatalom egyike vagy másika irányít bennünket. Nem szükségszerű, hogy szabad akaratból a sötétség országának szolgálatába álljunk, uralma alá kerüljünk. Csak éppen el kell mulasztanunk a szövetségkötést a világosság országával. Ha nem működünk együtt a mennyei közvetítőkkel, akkor Sátán veszi birtokba a szívet, s lakóhelyévé teszi. A gonosz elleni egyetlen védekezés az, ha hit által Krisztus lakozik a szívben, igazságban. Hacsak nincs élő kapcsolatunk Istennel, sohasem állhatunk ellent a szentségtelen hatásoknak - önszeretetnek, saját vágyaink kielégítésének, a bűnre való kísértésnek. Lemondhatunk számos rossz szokásról, egy időre elhagyhatjuk Sátán társaságát, de ha nincs élő kapcsolatunk Istennel, ha nem vetjük alá magunkat neki percről percre, vereséget szenvedünk. A Krisztussal fenntartott személyes ismeretség és folytonos közösség híján az ellenség kénye-kedvének vagyunk kiszolgáltatva, s végül az ő parancsait kell végrehajtanunk.

"Ennek az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz - mondotta Jézus - ezzel a gonosz nemzetséggel is" (Mt 12 : 45). Senki sincs úgy megkeményedve, mint az, aki semmibe vette a kegyelmi hívást, és a kegyelem Lelke ellen cselekedett. A Szentlélek elleni bűn leggyakoribb formája az, amikor valaki kitartóan semmibe veszi a menny bűnbánatra hívó szavát. Minden lépés, amellyel elutasítjuk Krisztust, egy lépés a megváltás elutasítására is, és a Szentlélek elleni bűn felé is.

A zsidó nép Krisztus elutasításával ezt a megbocsáthatatlan bűnt követte el. A kegyelmi hívás elvetésével mi is ugyanabba a hibába eshetünk. Megbántjuk az élet Fejedelmét, és szégyent hozunk Rá a Sátán zsinagógája és a mennyei világ előtt, ha nem hallgatunk az Ő hírnökeire, hanem inkább Sátán közvetítőire figyelünk, akik elvonják a lelkeket Krisztustól. Ha valaki így cselekszik, az nem talál sem reményt, sem megbocsátást, míg végül már nem is vágyik arra, hogy megbékéljen Istennel.

Miközben Jézus még tanította a népet, tanítványai üzenetet hoztak, hogy anyja és testvérei odakinn vannak, s látni szeretnék Őt. Jézus olvasott szívükben, "Ő pedig felelvén, monda a hozzá szólónak: Kicsoda az én anyám; és kik az én testvéreim? És kinyújtván kezét az ő tanítványaira, monda: Ímé az én anyám és az én testvéreim! Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám" (Mt 12: 48-50).

Mindazt, aki hittel elfogadja Krisztust, az emberi rokonságnál szorosabb kapocs köti össze Vele. Eggyé lesz Vele, amiképpen Ő is egy az Atyával. Anyja is közelebbi és biztonságosabb kapcsolatban volt Vele hit és cselekedetek által, mint a természetes rokonság által. Testvéreinek semmi hasznuk sem származik a kapcsolatból, ha nem fogadják el Őt személyes Megváltójuknak.

Micsoda támaszra lelt volna Krisztus földi rokonaiban, ha mennyei követként hisznek Benne, és együttműködnek Vele Isten munkájának végzésében! Hitetlenségük beárnyékolta Jézus földi életét. Ez is része volt annak a keserűségnek, melyet a kín poharából Ő kiürített érettünk.

2024. május 30., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 30 - CSÜTÖRTÖK - Hóseás könyve 6

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Hóseás könyve 6 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=H%C3%B3se%C3%A1s%206&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=H%C3%B3se%C3%A1s%206&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

1.   Isten várja, hogy keressük őt.  A fejezet az előző fejezet folytatása. Az előző fejezet végén Isten abban reménykedik, hogy a nyomorúság hatására népe elkezdi keresni Őt. Ez a fejezet egy felhívással kezdődik, hogy térjünk vissza Hozzá, azaz keressük Őt, mert azért sebzett meg bennünket, hogy Nála keressünk gyógyulást. Isten minden eszközt felhasznál, hogy közelebb vezessen Önmagához, mert tudja, hogy ez az egyetlen megoldás minden bajunkra.    

2.   Isten a probléma gyökerét orvosolja. Két fejezettel korábban arról olvashattunk, hogy miden probléma gyökere Isten ismeretének, a szeretetnek és az igazságnak a hiánya. Ez a fejezet pedig ezekre kínál orvosságot: Ismerjük meg az Urat, mert az Ő eljövetele biztos, legyünk hűségesek és gyakoroljuk a szeretetet.

3.   Istent nem lehet pótcselekvésekkel becsapni. Isten az Ő ismeretét, az igazságot és a szeretetet várja, népe pedig áldozatokkal próbálja helyettesíteni azokat. Istent azonban nem lehet megvesztegetni és félrevezetni. Csak azt tudja elfogadni, amit kért.

4.   Isten állhatatosságot szeretne a Vele való kapcsolatban. Izraelben néha fellángolt az Isten iránti hűség vágya, de mindig nagyon rövid életű volt. Isten itt ebben a fejezetben arra panaszkodik, hogy „Hűségetek csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő harmat.”   

5.   Ezen kívül még egy olyan Istent látunk:

a.   aki szeretné megismertetni magát az emberrel

b.   aki bekötöz, meggyógyít és feltámaszt

c.    aki maga is néha tanácstalan (felteszi a kérdést, hogy „mit cselekedjem veled?”)

Ima éretted: Istenem, kérlek, segítsd meg az olvasót, hogy Téged keressen, megismerjen Téged és élete tele legyen hűséggel és szeretettel, Jézus nevében, Ámen

Olvasmány – E.G. White JÉZUS ÉLETE 32-33. fejezet

33. fejezet – KIK AZ ÉN TESTVÉREIM? (1. rész)

Máté 12:22-50; Márk 3:20-35.

József fiai egyáltalán nem rokonszenveztek Jézus munkájával. Az életéről, munkájáról érkező hírek megdöbbentették, aggodalommal töltötték el őket. Hallották, hogy egész éjszakákat töltött imában, napközben pedig óriási tömeg kísérte, s még enni sem maradt ideje. Barátai úgy érezték, kimeríti magát a megfeszített munkával, s nem tudták mire vélni a farizeusok iránti magatartását, néhányan pedig attól tartottak, hogy elméje megzavarodott.

Testvérei hallottak erről is, és a farizeusok vádjáról is, mely szerint Jézus Sátán hatalmával űzött ördögöket. Érzékenyen érintette őket a szemrehányás, melyet Jézussal való rokonságuk miatt kaptak. Tudták, hogy szavai és cselekedetei milyen megmozdulást idéztek elő, és nemcsak megriadtak bátor kijelentéseitől, hanem méltatlankodtak is amiatt, hogy az írástudókat és a farizeusokat elítélte. Elhatározták, hogy vagy meggyőzik Jézust, vagy az ilyen munka beszüntetésére kényszerítik. Rávették Máriát, hogy csatlakozzék hozzájuk. Jézust az anyja iránti szeretete segítségével majd rábeszélik, hogy legyen elővigyázatosabb - gondolták.

Röviddel ezelőtt történt, hogy Jézus másodszor művelt olyan csodát, mellyel megszállott, vak és néma embert gyógyított meg, ezért a farizeusok újból megvádolták: "Az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket" (Mt 9:34). Krisztus nyíltan megmondta nekik, hogy ha a Szentlélek munkáját Sátánnak tulajdonítják, elvágják magukat az áldás kútforrásától. Akik úgy beszéltek Jézus ellen, hogy nem vették észre isteni természetét, azok a Szentlélek által még beláthatják és megbánhatják tévedésüket, és bocsánatban részesülhetnek. Krisztus vére minden bűnt lemos, bármilyen legyen is az, ha a lélek megbánja és hisz, ám ha valaki elutasítja a Szentlélek munkáját, az oda kerül, ahol nincs számára megtérés, sem hit. Isten Lelke munkálkodik a szívben, s ha az ember készakarva utasítja el, és sátáninak minősíti, akkor azt a csatornát vágja el, melyen át Isten kapcsolatba léphet vele. Ha egy lélek végleg visszautasítja a Szentlelket, akkor Isten már semmit sem tehet érte.

A farizeusok, akiket erre Jézus figyelmeztetett, maguk sem hitték el az Ellene felhozott vádat. Mégsem akadt egy sem a méltóságok között, aki a Megváltóhoz húzott volna. Szívükben hallották a Lélek hangját, mely Izrael Felkentjének jelenti ki Őt, és arra készteti őket, hogy vallják magukat tanítványainak. Jézus jelenlétének fényében felismerték szentségtelen voltukat, és kívánták az igazságot, melyre maguk nem tudtak eljutni. Csakhogy miután visszautasították Őt, túlságosan megalázó lett volna számukra, hogy Messiásként fogadják el. Miután ráléptek a hitetlenség útjára, túl büszkék voltak ahhoz, hogy belássák tévedésüket. Elszántan, erőszakosan vitatták a Megváltó tanítását, hogy ne kelljen belátniuk az igazságot. Hatalmának bizonyítékai felbőszítették őket. Nem akadályozhatták meg az Üdvözítőt a csodatételben, nem hallgattathatták el tanításait, de minden tőlük telhetőt megtettek, hogy félreértelmezzék, meghamisítsák szavait. Isten Lelke mégis követte őket, és számos akadályt kellett emelniük, hogy ellenálljanak erejének. A leghatalmasabb közvetítő küzdött velük, aki csak befolyásolhatja az emberi szívet, de ők nem engedtek.

Nem Isten vakítja meg az embereket, nem Ő keményíti meg szívüket. Ő világosságot küld, hogy kijavíthassák hibáikat, biztos útra vezeti őket. Ennek a világosságnak az elvetése miatt vakul meg a szem, keményedik meg a szív. A folyamat sokszor fokozatos, szinte észrevehetetlen. Az ember Isten igéjéből kapja a világosságot, szolgái által vagy Lelkének ereje által, - ám ha ezt a fénysugarat nem veszi figyelembe, a lelki felfogás részben eltompul, s a világosság következő megnyilatkozását kevésbé tisztán érzékeli. Így sűrűsödik a sötétség, míg végül is éjszaka lesz a lélekben. Ez történt a zsidó vezetőkkel is. Meggyőződtek a Krisztust kísérő isteni erő felől, de hogy ellenállhassanak az igazságnak, a Szentlélek munkáját Sátánnak tulajdonították. Ezzel tudatosan választották a csalást, alávetették magukat Sátánnak, és ettől fogva már az ő ereje befolyásolta őket.

Krisztusnak a Szentlélek elleni bűnnel kapcsolatos figyelmeztetéshez szorosan kapcsolódik az üres, gonosz beszéd elleni felhívás. A szavak megmutatják, mi van a szívben. "A szívnek teljességéből szól a száj." A szavak többet jelentenek a jellem kinyilvánításánál - vissza is tudnak hatni a jellemre. Az embereket befolyásolják saját szavaik. Sokszor pillanatnyi, Sátán által keltett indíttatásból irigység vagy gonosz vélekedés jut kifejezésre, olyasmi, amiben nem is igazán hisznek, de a kimondás visszahat a gondolkodásra. Saját beszédük csapja be őket, azt kezdik hinni, hogy amit sátáni ösztönzésre mondtak, igaz. Miután egyszer már kimondtak egy véleményt vagy döntést, gyakran túl büszkék ahhoz, hogy visszavonják, s addig bizonygatják igazukat saját maguknak, míg végül elhiszik. Veszélyes dolog kétkedő szót kimondani, veszélyes kétségbe vonni, bírálni az isteni világosságot. A könnyelmű, tiszteletlen bírálatok megszokása kihat a jellemre - tiszteletlenséget és hitetlenséget táplál. E szokás gyakorlói közül sokan nem is tudnak a veszélyről, míg végül készek a Szentlélek munkáját kritizálni és elutasítani. Jézus így szólt: "Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédedből ismertetel igaznak, és a te beszédedből ismertetel hamisnak" (Mt 12:34-37). 

2024. május 29., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 29 - SZERDA - Hóseás könyve 5

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Hóseás könyve 5 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=H%C3%B3se%C3%A1s%205&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=H%C3%B3se%C3%A1s%205&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

1.   Isten tudja, hol van a baj gyökere.  A fejezet három csoportot és két helyszínt nevez meg a probléma gyökereként 1) A papok (lelki tekintély); 2) a király háza (politikai tekintély) és 3) a nemzetségfők (tekintély a bíráskodás ás a polgári rend területén). A helyreállítást is ennél a három csoportnál kell kezdeni, valamint Micpában és a Tábor hegyen, amelyek a bálványimádás központjai voltak.    

2.   Isten felelőssé teszi a nép vezetőit. A vezetők felelősek, mert a nép követi őket. A vezetők jó eszközök lehetnek Isten kezében a nép Istenhez való vezetésében, de negatív példájukkal sokat is árthatnak.

3.   Istent csak tiszta szívvel lehet megtalálni. A nép úgy gondolta, hogy ajándékokkal és áldozatokkal fogják megkeresni Istent, de Isten nem azokban érdekelt, hanem a szívünkben. Az adományaink mitsem érnek, ha nem adjuk a szívünket is, mégpedig az őszinte, tiszta szívünket.

4.   Isten várja a népet, hogy megkeresse Őt. Isten azért engedi meg a nehézségeket népe életében, mert abban reménykedik, hogy nyomorúságukban meg fogják keresni Őt.  

5.   Ezen kívül még egy olyan Istent látunk:

a.   aki tudja, hol kell kezdeni a probléma megoldását

b.   aki nem az ajándékokban leli örömét, hanem szerető gyermekeiben

c.    aki nem gyönyörködik a testvérháborúban (ebben a fejezetben Júda és Izrael közötti torzsalkodásról olvashatunk)

Ima éretted: Istenem, kérlek, segítsd meg az olvasót, hogy tudatában legyen annak, hogy Te ismered a bajok gyökerét az ő életében is, és adjak, hogy megengedje Neked, hogy kezeld azokat, Jézus nevében, Ámen

Olvasmány – E.G. White JÉZUS ÉLETE 32-33. fejezet

32. fejezet – A százados (4. rész)

Aki Nain kapujánál a bánatos anya mellett állt, az minden, ravatalnál síró gyászolóra odafigyel. Fájdalmunk részvétet kelt Benne. Szerető, könyörületes szívének gyöngédsége változatlan. Szava, mely életre hívta azt a halottat, ma sem kevésbé hatékony, mint amikor a naini ifjúhoz szólt. Ezt mondja: "Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön" (Mt 28:1$). Ezt az erőt nem csökkenti az évek múlása, nem meríti ki túláradó kegyelmének szüntelen gyakorlása sem. Élő Megváltó Ő mindenkinek, aki hisz Benne.

Jézus örömre változtatta az anya bánatát, amikor fiát visszaadta. Az ifjút csupán e földi életre hívta vissza - így el kellett viselnie annak bánatát, nehéz munkáját, veszélyeit, s újra alávetni magát a halál hatalmának. Jézus a mi halottak miatti bánatunkat a hatalmas remény üzenetével vigasztalja: "Én vagyok az Élő; pedig halott valék, és ímé élek örökkön örökké, [...] és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai" (Jel 1:18). "Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok valának" (Zsid 2:14-15).

Sátán nem tarthatja fogva a halottakat, amikor Isten Fia életet ígér nekik. Egyetlen olyan lelket sem tarthat a lelki halálban, aki hittel fogadja Krisztus hatalmi szavát. Isten minden bűnben holt embernek mondja: "Serkenj föl, aki aluszol és támadj fel a halálból" (Ef 5:14). Ez a szó örök élet. Ahogyan Isten szava, amely az első embert életre hívta, ma is életet ad nékünk, ahogyan Krisztus szava: "Ifjú, néked mondom, kelj föl" (Lk 7:14), életet adott a naini ifjúnak, úgy ez a szó: "Támadj föl a halálból" - életet jelent annak, aki elfogadja. Isten "megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába" (Kol 1:13). Mindezt fölajánlja nekünk igéjében. Ha elfogadjuk az igét, megszabadulunk.

És "ha annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő tibennetek lakozó Lelke által" (Róm 8:11). "Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből és feltámadnak, először akik meghaltak volt a Krisztusban; azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk" (lThess 4:16-l7). Ez az a vigasztaló ige, amellyel az Ő parancsa alapján vigasztalnunk kell egymást

2024. május 28., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 28 - KEDD - Hóseás könyve 4

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Hóseás könyve 4 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=H%C3%B3se%C3%A1s%204&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=H%C3%B3se%C3%A1s%204&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

1.    Isten ismeretének hiánya minden rossz gyökere.  A fejezet első verse elmondja, hogy nem ismerik Istent az országban, ezért nincs igazság, nincs szeretet és hűség. A fejezet további része még tovább megy ezzel és elmondja, hogy a további következmények a bálványimádás és paráznaság, sőt a Tízparancsolat minden parancsának áthágása. A Biblia többi része is kiemeli Isten ismeretének fontosságát, amelynek hiánya minden gonoszság gyökere és az üdvösség elvesztésének oka. Jézus példázatban mondja el, hogy akik kint maradnak Isten országából, azért maradnak ki mert nem ismerik Istent és Isten sem ismeri őket.  

2.    Isten többet vár el attól, akire többet bízott. Ez a fejezet kiemeli a papok és a próféták szerepét a nép romlásának folyamatában és a számonkérés is ennek összefüggésében történik

3.    Isten ajándéka a tudomány és az ismeret. Az ismeret hiánya a romlás oka, és mivel a próféták és a papok feladata az ismeret továbbadása, ezért nekik nagy szerepük van a nép erkölcsi tisztaságának megőrzésében.  

4.    Ezen kívül még egy olyan Istent látunk:

a.    aki perbe száll népével az igazság, a szeretet és az istenismeret hiánya miatt

b.    aki számon kéri a felelősöket

c.    aki nem szereti azt, ha valaki hasznot húz mások bűneiből

Ima éretted: Istenem, kérlek, segítsd meg az olvasót, hogy ismerjen Téged és életében ne történjék semmi olyan rossz dolog, ami a Te ismereted hiányából fakad, és adjad, hogy amikor eljössz ő ismerjen Téged és Te is ismerd őt, Jézus nevében, Ámen

Olvasmány – E.G. White JÉZUS ÉLETE 32-33. fejezet

32. fejezet – A százados (3. rész)

Kapernaumtól több mint harminc kilométernyire, a Jezréel gyönyörű, tágas lapályra néző fennsíkon van Nain falu, ahová Jézus ezután lépteit irányította. Sok tanítványa, és mások is elkísérték, útja során is gyülekezett Hozzá a nép, akik sóvárogták szeretetteljes, nyájas szavait, elhozták gyógyulásra váró betegeiket, és remélték, hogy Ő aki oly csodás erőt tart a kezében, majd megismerteti Magát, mint Izrael királya. Sokaság ment utána, boldog, várakozó tömeg követte a sziklás ösvényen a hegyi falu kapuja felé.

Amint közelebb jutottak, látták, hogy temetési menet jön kifelé a faluból. Lassú, szomorú léptekkel haladtak a temetőhely felé. A halottat nyitott ravatalon vitték az élen, körülötte a gyászolók jajveszékelése betöltötte a környéket. A falu egész népe összegyűlt, hogy kifejezze együttérzését a gyászolókkal, és tisztességet tegyen.

A látvány megindító volt. Az anyának, egy özvegynek egyetlen fia hunyt el. A magányos gyászoló a sírhoz kísérte földi támaszát és vigaszát. "És látván őt az Úr, megkönyörüle rajta" (Lk 7:13). Az asszony vakon, sírva haladt tovább, észre sem vette Jézust, aki odalépett hozzá, és szelíden így szólt: "Ne sírj" (Lk 7:13). Jézus kész volt bánatát örömre változtatni, mégsem állhatta meg, hogy ki ne fejezze bensőséges részvétét.

"Odamenvén, illeté a koporsót" (Lk 7:14). Őt még a halál érintése sem tette tisztátalanná. A hozzátartozók csöndben álltak, a gyászolók sírása abbamaradt. A két csoport a ravatal köré gyűlt, remélve a remélhetetlent. Az volt jelen, aki száműzte a betegséget és legyőzte az ördögöket, de vajon van hatalma a halálon is?

Tisztán, hatalommal hangzottak a szavak: "Ifjú, néked mondom, kelj föl!" (Lk 7:14) A hang áttör a halott fülén. Az ifjú kinyitja szemét. Jézus kézen fogja, fölemeli. Pillantása a mellette sírdogáló özvegyre esik, anya és fia hosszan, boldogan, szorosan átölelik egymást. A sokaság némán, elbűvölten néz. "Elfogá mindazokat a félelem" (Lk 7:16). Elcsöndesedve, tisztelettel álltak egy darabig, mintha Isten színe előtt volnának. Azután "dicsőíték az Istent, mondván: Nagy próféta támadt miköztünk; és: Az Isten megtekintette az ő népét" (Lk 7:16). A temetési menet győzelmi felvonulásként tért vissza Nainba. "És kiméne őfelőle e hír az egész Júdeába, és a körül való minden tartományba" (Lk 7:17).

2024. május 27., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 27 - HÉTFŐ - Hóseás könyve 3

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Hóseás könyve 3 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=H%C3%B3se%C3%A1s%203&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=H%C3%B3se%C3%A1s%203&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

1.   Isten szeretete megmagyarázhatatlan.  Hóseás szereti a feleségét, még akkor is, ha hűtlenül megcsalta, és sok fájdalmat okozott neki, ahogy Isten is tovább szereti a hűtlen Izraelt, aki sok fájdalmat és szomorúságot okozott Neki. Emberileg ez nehéz megmagyarázni. Az emberek ilyen esetekben el szokták hagyni társukat, és hallani sem akarnak arról, hogy tovább szeressék őt.

2.   Isten szemével másként néznek ki a dolgok. Mi Izraelben egy hűtlen népet látunk, aki utálatos dolgokkal ingerli és bosszantja Istent. Isten pedig egy szép feleséget lát benne, akit nem lehet nem szeretni.   

3.   Isten megvette népét. Azt olvassuk, hogy Hóseás megvette az asszonyt tizenöt ezüstért és másfél hómer árpáért. Isten Drága véren, a Fia vérén vásárolta meg népét  

4.   Isten hosszútávú kapcsolatra törekszik népével. Amikor Hóseás megvásárolta feleségét, azt mondta, hogy hosszú ideig fog nála lakni. Isten azt tervezi, hogy megvásárolt népe hosszú ideig fog nála lakni. Az egész örökkévalóságon át.  

5.   Ezen kívül még egy olyan Istent látunk:

a.   aki szereti méltatlan népét

b.   aki nagy árat fizet népéért

c.    aki szépnek és szerethetőnek látja menyasszonyát

Ima éretted: Istenem, kérlek, segítsd meg az olvasót, hogy tudja, Te nem az érdemeiért szereted őt, hanem azért, mert Te magad vagy a szeretet, Jézus nevében, Ámen

Olvasmány – E.G. White JÉZUS ÉLETE 32-33. fejezet

32. fejezet – A százados (2. rész)

A századost Jézus jóindulatába ajánló zsidó vének elárulták, milyen távol állnak az evangélium szellemétől. Nem ismerték föl, hogy egyedül nagy szükségünk alapján tarthatunk igényt Isten kegyelmére. Önigazultságukban támogatták a századost, mert az is jóindulatot tanúsított "a mi nemzetünk" iránt. A százados azonban ezt mondta önmagáról: "Nem vagyok méltó" (Mt 8:8). Krisztus kegyelme megérintette szívét. Látta méltatlanságát, mégsem félt segítséget kérni. Nem bízott saját jóságában, érvelése az volt, hogy rászorult a segítségre. Hite igazi valójában ragadta meg Krisztust. Nem csupán mint csodatevőben hitt Jézusban, hanem mint az emberiség barátjában és Megváltójában.

Ezen az alapon jöhet minden bűnös Krisztushoz. "Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket" (Tit 3:5). Ha Sátán bűnösnek mond, s szerinte nem reménykedhetsz Isten áldásában, mondd meg neki, hogy Krisztus a bűnösöket megmenteni jött el a világra. Semmink sincs, ami Isten kegyébe ajánlhatna, de a kérelem - amelyet most és örökké nyomatékosan előtárhatunk - magában a kimondhatatlanul nyomorult állapotunkban van és ez teszi szükségessé az Ő megmentő erejét. Ha teljesen lemondunk az önbizalomról, a Kálvária keresztjére tekinthetünk, mondván:

"Mivel mit sem hozhatok, Keresztedhez borulok."    

A zsidókat gyermekkoruktól tanították a Messiás munkásságának mibenlétére. Birtokukban voltak a pátriárkák és próféták ihletett kijelentései, az áldozati rendszer jelképes tanításai. Ők azonban elvetették a világosságot, s most Jézusban egyáltalán nem azt látták, amire vártak. A századost - aki pogánynak született, akit a császári Róma bálványimádásában neveltek és képeztek ki katonának - neveltetése és környezete látszólag elválasztotta a lelki élettől. Ráadásul a zsidók vakhite, s polgártársainak Izrael népével szembeni gyűlölködése is kirekesztette, ez az ember mégis felfogta az igazságot, amelyet Ábrahám gyermekei nem láttak meg. Nem várta meg, hogy maguk a zsidók elfogadják Jézust, aki Messiásnak vallja magát. Amikor a "világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert" (Jn 1:9), erre a férfira ráragyogott, és ő - bár kívülálló volt - felismerte Isten Fiának dicsőségét.

Jézus számára ez előlegezte azt a munkát, amit majd az evangélium fog elvégezni a pogányok között. Örömmel tekintett előre, amikor majd minden nemzetből lelkek gyűlnek össze országába. Mélységesen szomorúan ecsetelte a zsidóknak, hogy mi lesz az eredménye, ha visszautasítják kegyelmét: "Mondom néktek, hogy sokan eljőnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában; ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogaknak csikorgatása" (Mt 8:11-12). Sajnos mennyien ma is ugyanezt a végzetes csalódást készítik elő! Miközben a pogányság sötétjében élő lelkek elfogadják Krisztus kegyelmét, a keresztény világban milyen sokan vannak, akikre hiába fénylik a világosság - semmibe veszik.

2024. május 26., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 26 - VASÁRNAP - Hóseás könyve 2

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Hóseás könyve 2 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=H%C3%B3se%C3%A1s%202&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=H%C3%B3se%C3%A1s%202&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

1.   Amikor maga Isten is nehéz helyzetbe kerül.  Isten olyan helyzetbe kerül ebben a fejezetben, hogy Izraelről ki kell mondani, hogy nem felesége, ő pedig nem a férje. Mit tehet Isten ebben a helyzetben? Csak azt teheti, hogy elengedi. Nem teljesíti többé férj és családfenntartó kötelességeit. Tegye meg az, akit Izrael szeret és akihez ragaszkodik. Viszont Isten szíve annyira jóságos, hogy nem tudja ezt végérvényesen megtenni. A fejezet végén újra próbálkozik megnyerni ennek a hűtlen asszonynak az érzelmeit, szerelmét és bizalmát.

2.   Amikor Isten népe néz, de nem lát. Izrael megtapasztalta Isten csodás és bőséges gondoskodását. Mindent megkapott, amire szüksége volt, de mindezt a szeretőinek tulajdonította. Úgy gondolta, hogy tőle kapta és fel sem merült benne, hogy ez Isten gondoskodása volt. Istennek meg kellett vonnia mindezt tőle, hogy rájöjjön az igazságra.   

3.   Amikor Isten útját állja az embernek. Isten úgy próbálja visszatartani Izraelt a hűtlenségtől, hogy tövissel torlaszolja el az útját, hogy ne találjon oda szeretőihez. Milyen kétségbeejtő próbálkozása egy megcsalt Istennek? És Isten nem tartja méltóságon alulinak, hogy ezt tegye, mert annyira szereti népét. Sajnos próbálkozása nem jár sok sikerrel.  

4.   Isten nem törődik bele a kudarcba. Ha nem tudja eltorlaszolni Izrael útját, másképp próbálkozik. Kicsalogatja a pusztába és szívére beszél. Megadja mindazt, amit korábban megvont tőle. Ilyet csak egy végtelenül szerelmes ember tud megtenni. A fejezet a Biblia egyik legreményteljesebb és legérzelemdúsabb ígéretével zárul: „Azért most én csábítom őt: elvezetem a pusztába, és szívére beszélek… Ott majd úgy felel nekem, mint ifjúsága idején, mint akkor, amikor kijött Egyiptom földjéről. Azon a napon férjednek fogsz hívni - így szól az Úr... Azon a napon szövetséget kötök javukra a mezei vadakkal, az égi madarakkal… Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat.”   

5.   Ezen kívül még egy olyan Istent látunk:

a.   aki nem szakít végleg hűtlen népével

b.   aki mindennel ellátta Izraelt, bár előre tudta, hogy Izrael nem fogja értékelni és másnak fogja tulajdonítani

c.    aki annyi megalázás után sem tudott elfordulni hűtlen népétől

d.   aki reménykedik abban, hogy népe visszatér hozzá

e.   aki annyi hűtlenkedés után is bízik abban, hogy a népe egyszer hű lesz hozzá

f.     aki úgy fogadja vissza Izraelt (hűtlen feleségét), mintha mi sem történt volna

g.   aki soha nem veti szemére Izrael múltját

Ima éretted: Istenem, kérlek, segítsd meg az olvasót, hogy tudja, nem tehet olyat, amitől te végleg megutálod őt. Te mindent megpróbálsz, hogy megismerjen Téged, hogy visszanyerd bizalmát és hűségét. Adjad, hogy tudja, te úgy bocsátasz meg neki, hogy soha nem veted szemére múltját és hűtlenségét, Jézus nevében, Ámen

Olvasmány – E.G. White JÉZUS ÉLETE 32-33. fejezet

32. fejezet – A százados (1. rész)

Máté 8:5-13; Lukács 7:1-17.

Krisztus így szólt a királyi emberhez, akinek fiát meggyógyította: "Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek" (Jn 4:48). Bántotta, hogy saját népe kéri számon Messiás-voltának külső jeleit. Újra és újra elcsodálkozott hitetlenségükön. És csodálkozott a százados hitén, mikor az Hozzá jött. A százados nem kételkedett a Megváltó hatalmában. Még arra sem kérte, hogy személyesen vigye véghez a csodát. "Csak szólj egy szót, - mondotta - és meggyógyul az én szolgám" (Mt 8:8).

A százados szolgáját agyvérzés érte, és már halálán volt. A rómaiak a szolgákat rabszolgáknak tekintették, piacokon adták-vették, rosszul, sőt kegyetlenül bántak velük, ám a százados szeretettel ragaszkodott szolgájához, és szívből kívánta gyógyulását. Hitte, hogy Jézus meggyógyíthatja. Még nem látta a Megváltót, de amit hallott Felőle, az hittel töltötte el. Ez a római a zsidók formalizmusa ellenére meg volt győződve arról, hogy hitük az övénél felsőbbrendű. Ő már áttörte a nemzeti előítélet és gyűlölet gátját, amely elválasztotta a győzőket a legyőzöttektől. Kinyilvánította tiszteletét Isten iránt, és jóindulatú volt a zsidókhoz, mint az Úr imádóihoz. Krisztus tanításában - ahogyan elmondták neki - megtalálta, amire a léleknek szüksége van. Ami lelkiség csak találtatott benne, az megrezdült a Megváltó szavaira. Ám méltatlannak érezte magát, hogy Jézus színe elé járuljon, ezért a zsidó vénekhez fordult, hogy tolmácsolják kérését szolgája meggyógyítását illetően. Ők ismerik a Nagy Tanítót, és - gondolta - tudják, hogyan közelítsék meg, hogy elnyerjék kegyét. {DA 315.2}  

Amikor Jézus Kapernaumba ért, a vének küldöttsége fogadta, akik elmondták Neki a százados kérését. Hangsúlyozták: "Méltó, hogy megtedd néki; mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építtette nékünk" (Lk 7:4-5).

Jézus azonnal elindult a tiszt otthona felé, de a tolongó sokaság miatt lassan haladt. Jövetelének híre megelőzte, és a százados alázatosan ezt üzente Neki: "Uram, ne fáraszd magad; mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj" (Lk 7: 6). A Megváltó mégis tovább haladt, s végül a százados Hozzá merészkedett, és ezzel egészítette ki az üzenetet: "Magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek" (Lk 7:7); "hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljő; és az én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi" (Mt 8:8-9). Ahogyan én a római hatalmat képviselem, és katonáim elismerik tekintélyemet, mint feljebbvalóét, úgy képviseled Te a Végtelen Isten hatalmát, és minden teremtmény engedelmeskedik szavadnak. Parancsolhatod, hogy a betegség távozzék, s az engedelmeskedni fog Neked. Felszólíthatod mennyei követeidet, s ők részesíthetnek az éltető erőben. Csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.

"Jézus pedig ezeket hallván, elcsudálkozék őrajta; és hátrafordulván monda az őt követő sokaságnak: Mondom néktek, ilyen hitet Izráelben sem találtam!" (Lk 7: 9) A századoshoz pedig így szólt: "Legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában" (Mt 8 :13).