2020. szeptember 30., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 30 - SZERDA - Ézsaiás 40

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 5. fejezet 1903. nap

AZ IGAZI ORVOS-MISSZIONÁRIUS

5. fejezet (4. rész) – A lélek gyógyítása  

 Jézus erre ennyit mondott: "Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj!" A beteg megújult reménnyel nézett Jézusra, akinek tekintetéhez, hangjához nem volt fogható. Puszta jelenlétéből szeretet és erő sugárzott. A rokkant ember megragadta hitével Krisztus szavait. Szó nélkül engedelmeskedett, és minden tagja engedett akaratának.

Minden idegszálát és izmát új élet járta át; béna tagjai egészségesen mozdultak meg. Talpra ugrott és biztos, könnyed léptekkel indult el, dicsérve Istent és örvendezve megújult erejének.

Jézus a gyógyítás előtt semmiféle bizonyítékát nem adta isteni hatalmának. Az ember mondhatta volna: Uram, ha meggyógyítasz, engedelmeskedem szavadnak. Kételkedésével elvesztette volna a gyógyulás egyetlen lehetőségét. De nem! Ez az ember hitt Krisztus szavaiban, elhitte, hogy meggyógyult. Azonnal cselekedni próbált, és Isten erőt adott neki. Akart járni, és járt is. Követte Krisztus parancsát, és meggyógyult.

A bűn elszakított bennünket Istentől, az Élettől. Lelkünk megbénult. Önerőből mi sem tudunk jobban szent életet élni, mint ahogyan a tehetetlen ember sem tudott járni. Sokan felismerik tehetetlenségüket; sóvárognak olyan lelki életre, amellyel összhangba kerülhetnének Istennel, és ezt iparkodnak elérni, de hiába. Kétségbeesve kiáltanak fel: "Oh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből?" (Róm 7:24). Ti csüggedő, küszködő emberek, tekintsetek fel! A Megváltó a vére által megvásárolt emberek fölé hajolva kimondhatatlan szeretettel és szánalommal mondja: "Akarsz-é meggyógyulni?" Neked is mondja, hogy kelj fel gyógyultan és békés szívvel! Ne várj addig, amíg gyógyultnak nem érzed magad! Higgy a Megváltó szavában! Akard, amit Krisztus akar! Akard szolgálni Őt! És miközben Igéjének szavai szerint cselekszel, erőt kapsz. Bármi legyen az a régóta tartó bűnös szokás vagy eluralkodó szenvedély, amely megkötözte tested-lelked, Krisztus meg tud és meg akar szabadítani. Életet lehel a bűnei miatt "holt" lélekbe (Ef 2:1). Megszabadítja a gyengesége, a balszerencséje vagy a bűnei által láncra vert foglyot.

A bűntudat gyökereiben mérgezte meg az életet. De Krisztus ezt mondja: "Elveszem bűneidet; békességet adok neked. Megvásároltalak vérem árán. Enyém vagy. Kegyelmem megerősíti meggyengült akaratodat; megszabadítalak a bűntudattól." Amikor kísértések törnek rád, amikor gondok és problémák vesznek körül, amikor levert és csüggedt vagy, és már-már erőt vesz rajtad a kétségbeesés, tekints Jézusra, és az Ő jelenlétének fénye szétoszlatja a téged körülzáró sötétséget! Amikor a bűn akarja uralni lelkedet, és megterheli lelkiismeretedet, tekints a Megváltóra! Kegyelme elég a bűn legyőzéséhez. Bár még kétségektől remegsz, fordulj hozzá hálás szívvel! Ragadd meg a felkínált reménységet! Krisztus szeretne befogadni családjába. Ereje segít gyengeségedben; Ő vezetni fog lépésről lépésre. Tedd kezedet az övébe, és engedd, hogy vezessen!

Sohase érezd azt, hogy Krisztus távol van! Ő mindig közel van. Szeretete körülvesz. Keresd Őt! Ő szeretné, ha megtalálnád. Ő nemcsak azt akarja, hogy ruháját érintsd meg, hanem azt is, hogy állandóan vele járj.

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 40

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%2040&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%2040&version=NT-HU

„Vigasztaljátok népemet! Vigasztaljátok népemet!” Ezt kéri Isten Ézsaiástól a nagy nyomorúság idején, amikor az asszírok legyőzéssel fenyegették Júdát az i.e. 7. században. Ézsaiás könyvének ez a fejezete lett Händel híres Messiás oratóriumának bibliai alapja. Händel megzenésítette és kórusok ezrei éneklik világszerte karácsonykor. A 259 oldalas zeneművet mindössze 24 nap alatt komponálta és egyszerűen ezt írta aláírásul: „SDT”, „Soli Deo Gloria”, vagyis: Egyedül Istené a dicsőség.

Való igaz, Ézsaiás könyvének következő fejezetei annyira félelmetesek, magasztosak, reménnyel és Isten jóságával telítettek, hogy Händel reakciója teljesen helyénvaló. Isten, és egyedül csak Isten hozza rendbe a dolgokat, Ő befejezi, amit elkezdett, és reményt ad a zűrzavarban!

Júda népe félt. Az északi királyság, Izrael csak néhány évtizeddel korábban esett ellenségei áldozatául nagy bűnei miatt (2Kir 17). Akház király újabb lelki mélységbe süllyesztette az országot. Ezékiás jó király volt, de az asszír seregek Júda elleni szüntelen támadásait nem tudta megállítani. Júda népe, úgy a vezetők, mint a szegények, bálványimádók, önzők és megvesztegethetők lettek, elfeledkeztek az igazságról. (Lásd még E. G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó. 190. oldal.)

Bár Ézsaiás üzenete, hogy: „Ímhol Istenetek!” (9. vers) és „De akik az Úrban bíznak” (31. vers), mégis Isten maga az, aki véget vet népe hadviselésének és megbocsátja gonoszságukat. „Kétszeresen” sújtotta őket bűneikért, kétszeresen adja megbocsátását és békességét is (2. vers). Ő maga jön el majd egy napon, miután Keresztelő János „elkészíti az Úr útját”, hogy az Úr dicsősége végül megjelenjen (3-5. vers). Isten szava az, ami tovább tart a földön, mint az emberiség (6-8. vers).

„Emeld föl hangodat erősen!” (9. vers), Isten „mint pásztor, úgy legelteti nyáját” (10-11. vers – új prot. ford.). Ő nagyon nagy, hatalmasabb, mint az óceánok és a hegyek, minden értelemnél hatalmasabb (12-14. vers). Isten nagyobb, mint bármely nemzet, aki rájuk támad (15-17. vers). Ő nem egyszerűen aranyból, vagy fából készült szobor (18-20. vers). Isten nagyobb, mint a föld hatalmasai (21-24. vers). Ő, maga teremtette a világmindenséget (25-26.vers).

Figyelemreméltó, hogy Júda hitehagyásának közepette Isten Ézsaiás által a remény gyengéd szavait küldi nekünk. Hányszor fordult elő, hogy önmagunkra támaszkodtunk és bajba kerültünk? Milyen gyakran zártuk be fülünket Isten bölcsességének hallása elől, és végül olyan mélyre süllyedtünk, hogy már nem láttuk többé a fényt? Amit e gödör mélységében tapasztaltakból tanulhattunk, Isten azt mondja Ézsaiásnak, hogy kiáltson neked és nekem: Tekints most rám, felejtsük el a múltat, én mindent újjá teszek.

Miért mondod… rejtve van sorsom az Úr előtt, … hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az ÚR?” A Teremtő útjai kifürkészhetetlenek, de Ő ad erőt a megfáradtaknak, „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” (28-31. vers – új prot. ford.). A sasok a szél áramlatait kihasználva szállnak, soha nem repülnek a széliránnyal szemben.

Legyen a mai nap reménységünk kezdete, egy minden eddiginél nagyobb reménységé!

Ron E M Clouzet

269. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN   5. fejezetéhez (szeptember 27 – október 3.).

Most van itt az ideje, hogy teljes szívünkkel és elménkkel elhiggyük Isten Igéjét. Ez a fejezet bemutatja, hogy milyen a testi egészség kapcsolata a lelki egészséggel. Talán nem tapasztaljuk meg a testi betegség múlását, amíg Jézus el nem jön ismét, azonban a szívünk és elménk meggyógyulhat a bennünk élő Jézus erejével.

Sokszor beszélgettem olyan betegekkel, akik mentálisan kerültek válságba. Jézushoz kiáltanak, hogy mentse meg őket, majd a hangjuk és a hanglejtésük démonikussá válik. Az elméért folyó harc bontakozik ki előttünk. Halkan Jézushoz kezdek imádkozni a veszély elmúltáért és a szenvedő beteg gyógyulásáért, aki a gondozásom alatt áll. „Jézus ismeri minden ember körülményeit.” (30. o.) Vágyik arra, hogy menedéket és gyógyulást keressünk nála.

Nézz fel Jézusra és összpontosíts a szavára! Naponta fogadd be, és beszélgess vele állandóan! Aztán higgyél abban, amit Ő mond. Ne várj arra, hogy „érezd” a szíved és az elméd gyógyulását. Ha bizonytalannak érzed magad, vagy sötétség vesz körül, nézz fel Jézusra. Ő lépésről lépésre vezetni fog téged. Kapaszkodj az ígéretébe, és Ő megújítja a szívedet. Ma jobban, mint valaha Krisztus szolgálatát kell választanunk teljes eltökéltséggel és teljes szívvel. Jézus megszabadít a bűn láncaitól, amely gúzsba köt, és megment a haláltól. 

Cheri Holmes
sürgősségi osztályon dolgozó nővér, Lynden, Washington, USA
Fordította Gősi Csaba
 
  

2020. szeptember 29., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 29 - KEDD - Ézsaiás 39

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 5. fejezet 1903. nap

AZ IGAZI ORVOS-MISSZIONÁRIUS

5. fejezet (3. rész) – A lélek gyógyítása   

"Akarsz-é meggyógyulni?"

"Van pedig Jeruzsálemben a Juh-kapunál egy tó, amelyet héberül Bethesdának neveznek. Öt tornáca van. Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását" (Jn 5:2-3).

A tó vize bizonyos időközökben felkavarodott. A közhiedelem szerint ezt valamilyen természetfölötti hatalom okozta. Azt is hitték, hogy aki a víz felkavarodása után először lép a vízbe, meggyógyul, bármi legyen is a betegsége. A betegek százai látogattak el erre a helyre; de amikor a víz zavaros lett, a betegek tömegei a tóhoz tódulva eltaposták a gyengébb férfiakat, nőket és gyermekeket. Sokan még csak a tó közelébe sem tudtak jutni. Sokan pedig, akiknek sikerült eljutniuk a tóig, meghaltak a szélén. A tó körül menedékhelyek épültek, hogy a betegek védelmet találhassanak a nappali hőség és az éjszakai hideg ellen. Egyesek ezekben a fedett csarnokokban töltötték az éjszakát, és a gyógyulás hiú reményében nap mint nap a tó széléhez kúsztak.

Jézus éppen Jeruzsálemben volt. Egyedül járkált: láthatóan elmélkedett és imádkozott. Közben a tóhoz ért. Meglátta a szerencsétlen betegeket, akik lesték azt, amit gyógyulásuk egyedüli lehetőségének véltek. Jézus szerette volna gyakorolni gyógyító hatalmát, és minden beteget meggyógyítani. De éppen szombat volt. Tömegek mentek istentiszteletre a templomba, és Jézus tudta, hogy az ilyen cselekedet - a gyógyítás - fellobbantja a zsidók előítéletét, és munkájának hamar véget vetnek.

De a Megváltó meglátott egy különlegesen súlyos esetet: egy harmincnyolc esztendeje tehetetlen, rokkant embert. Betegsége nagyrészt saját bűnös életmódjának következménye volt, és az emberek Isten büntetését látták benne. Hosszú éveket élt meg nyomorultan, egyedül, társtalanul, az Isten kegyelméből való kitaszítottság érzésével. Amikor a víz felkavarodása várható volt, tehetetlenségén szánakozó emberek elvitték a csarnokokhoz. A kedvező pillanatban azonban nem volt ott senki, aki segített volna neki. Látta a víz fodrozódását, de sohasem tudott a tó szélénél tovább jutni. Mások, az erősebbek, megmártóztak előtte a vízben. A szegény, tehetetlen beteg nem tudott versenyezni a tülekedő, önző tömeggel. Örökös próbálkozása, amely egyetlen célpontra irányult, szorongása, folytonos csalódása régen felemésztette maradék erejét is.

A beteg ott feküdt matracán, és egyszer-egyszer felemelve fejét szemét a tóra meresztette. Egyszer csak egy kedves, szánakozó arc hajolt fölé, és "akarsz-é meggyógyulni?" szavai megragadták figyelmét. Reménység ébredt szívében. Érezte, hogy valamilyen módon segítséget kap. De a bizakodás fénye csakhamar elhalványult. Eszébe jutott, hányszor próbált eljutni a tóhoz, és most már nincs sok kilátása arra, hogy megéri a víz újbóli felkavarodását. Ernyedten fordult el, és így szólt: "Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felkavarodik, bevigyen engem a tóba; és mire én odaérek, más lép be előttem."

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 39

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%2039&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%2039&version=NT-HU

Ézsaiás könyvének 39. fejezete igen rövid. Ezékiás király meggyógyult halálos betegségéből, mert Istenhez imádkozott kegyelemért, és mert követte az Isten által tanácsolt természetes gyógymódokat (lásd Ézs 38:21). Rendkívüli, csodálatos gyógyulásának híre messze földre eljutott. Babilon királya, amint tudomást szerzett róla, szinte azonnal elküldte fiát és néhány főtisztviselőjét jókívánságokkal és ajándékokkal Ezékiáshoz.

Úgy tűnik azonban, hogy Ezékiás király saját dicsőségét, gazdagságát és hatalmát mutatja meg a pogány követeknek, ahelyett, hogy a hatalmas, egyetlen igaz Istenről beszélne nekik, aki képes meggyógyítani és megszabadítani (lásd Ézs 37:20). Ahelyett, hogy az Isten igazságáról szóló üzenet – amely miatt Ő meghosszabbította életét (lásd Ézs 38:19) – megosztására használná ezt a lehetőséget, inkább magára és királysága dicsőségére tereli a babiloniak figyelmét.

Ellen White így ír erről a Próféták és királyok című könyvében: „Ezékiás a követek látogatásakor hűtlennek bizonyult megbízatásához. E kudarcának története mindenki számára fontos tanulságot hordoz. Sokkal többet kellene beszélnünk életünk drága fejezeteiről, Isten irgalmáról és jóságáról, a Megváltó páratlan szeretetéről. Ha szívünk és gondolatvilágunk telve van Isten szeretetével, akkor nem nehéz elmondani azt, ami lelkünket betölti. A nagyszerű gondolatok, nemes törekvések, az igazság világos felismerése, önzetlen célok, kegyesség és szentség utáni vágyakozás olyan szavakban jut kifejezésre, amelyek feltárják, milyen kincset rejteget szívünk. 

Társainknak, akikkel napról napra együtt vagyunk, szükségük van segítségünkre és tanácsainkra. Olyan lelki állapotban lehetnek, amikor az idejében mondott szó maradandóan lelkükbe vésődik. Lehet, hogy holnap egyesekkel már nem találkozhatunk. Milyen hatással vagyunk útitársainkra?” (Budapest, 1995, Advent Kiadó. 216. oldal.)                                 

Ellen White következtetése Ezékiás király története alapján, hogy ha helyesen használjuk a megfelelő alkalmakat, a jóra való befolyásunk százakat, ezreket is elérhet és pozitívan befolyásolhat. Mit teszünk tehát az Istentől kapott befolyásunkkal ma?  Ha eljönnek hozzánk, életünkre kíváncsian, „tárlatvezetést” tartunk nekik, mint Ezékiás, vagy rámutatunk az igaz Istenre, aki egyedül képes gyógyulást és jólétet adni az országnak?

Imádságom: Urunk! Kérünk, bocsásd meg, hogy túl gyakran tulajdonítjuk a Te dicsőségedet magunknak! Bocsásd meg, hogy keresztényként oly gyakran elszalasztjuk annak lehetőségét, hogy hatalmadról és igazságodról beszéljünk! Bocsásd meg, hogy befolyásunkat a magunk érdekében használjuk, ahelyett, hogy Rád irányítanánk mások figyelmét! Ismét Neked szenteljük magunkat és a mai naptól többé nem tulajdonítjuk magunknak azt, ami csakis a Tiéd. Ámen.

Melodious Echo Mason

269. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN   5. fejezetéhez (szeptember 27 – október 3.).

Most van itt az ideje, hogy teljes szívünkkel és elménkkel elhiggyük Isten Igéjét. Ez a fejezet bemutatja, hogy milyen a testi egészség kapcsolata a lelki egészséggel. Talán nem tapasztaljuk meg a testi betegség múlását, amíg Jézus el nem jön ismét, azonban a szívünk és elménk meggyógyulhat a bennünk élő Jézus erejével.

Sokszor beszélgettem olyan betegekkel, akik mentálisan kerültek válságba. Jézushoz kiáltanak, hogy mentse meg őket, majd a hangjuk és a hanglejtésük démonikussá válik. Az elméért folyó harc bontakozik ki előttünk. Halkan Jézushoz kezdek imádkozni a veszély elmúltáért és a szenvedő beteg gyógyulásáért, aki a gondozásom alatt áll. „Jézus ismeri minden ember körülményeit.” (30. o.) Vágyik arra, hogy menedéket és gyógyulást keressünk nála.

Nézz fel Jézusra és összpontosíts a szavára! Naponta fogadd be, és beszélgess vele állandóan! Aztán higgyél abban, amit Ő mond. Ne várj arra, hogy „érezd” a szíved és az elméd gyógyulását. Ha bizonytalannak érzed magad, vagy sötétség vesz körül, nézz fel Jézusra. Ő lépésről lépésre vezetni fog téged. Kapaszkodj az ígéretébe, és Ő megújítja a szívedet. Ma jobban, mint valaha Krisztus szolgálatát kell választanunk teljes eltökéltséggel és teljes szívvel. Jézus megszabadít a bűn láncaitól, amely gúzsba köt, és megment a haláltól. 

Cheri Holmes
sürgősségi osztályon dolgozó nővér, Lynden, Washington, USA
Fordította Gősi Csaba
 
  

2020. szeptember 28., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 28 - HÉTFŐ - Ézsaiás 38

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 5. fejezet 1902. nap

AZ IGAZI ORVOS-MISSZIONÁRIUS

5. fejezet (2. rész) – A lélek gyógyítása  

 A farizeusok pedig attól való félelmükben, hogy elvesztik a tömeg feletti hatalmukat, így szóltak szívükben: "Káromlásokat szól. Ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanemha egyedül az Isten?" (Mk 2:7).

Jézus, miközben rájuk szegezte tekintetét - amelytől összegörnyedtek és hátrahúzódtak - így szólt: "Miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben? Mert mi könnyebb, ezt mondani-é: Megbocsáttattak néked a te bűneid; vagy ezt mondani: Kelj föl és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani" - a gutaütött felé fordulva folytatta: "Kelj föl, vedd a te ágyadat, és eredj haza" (Mt 9:4-6).

Ekkor az az ember, akit hordágyon vittek Jézushoz, fiatalos rugalmassággal és energiával talpra állt, és azonnal felvéve "nyoszolyáját, kiméne mindenkinek láttára; úgy hogy mindenki elálmélkodék, és dicsőíté az Istent, ezt mondván: Sohasem láttunk ilyet!" (Mk 2:12).

Az elhaló test meggyógyításához nem kevesebb, mint teremtő erő kellett. Ugyanaz a hang, amely életre szólította a föld porából teremtett embert, életre hívta a haldokló gutaütöttet is. És ugyanaz az erő, amely megelevenítette a testét, megújította a szívét is. Aki a teremtéskor "szólt és meglett", aki "parancsolt és előállott" (Zsolt 33:9), életet hirdetett a vétkeiben és bűneiben halott léleknek is. A test meggyógyítása tanúskodott arról a hatalomról, amely megújította a szívét is.

Krisztus felszólította a gutaütöttet, hogy keljen fel és járjon, "hogy... megtudjátok - mondta -, hogy az ember Fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani".

A gutaütött Krisztusban megtalálta mind lelkének, mind testének gyógyulását. Lelkileg kellett meggyógyulnia, mielőtt értékelni tudta testi egészségét. A gutaütött testének meggyógyítása előtt lelkiismeretén kellett könnyíteni, és lelkét a bűntől megtisztítani. Ezt a leckét nem szabad figyelmen kívül hagynunk. A fizikai betegségtől szenvedők ezrei sóvárognak ma - a gutaütötthöz hasonlóan - erre az üzenetre: "Megbocsáttattak a te bűneid". Betegségük oka a bűnteher a maga nyugtalanságával és kielégítetlen vágyaival. Csak akkor könnyebbülhetnek meg, ha a lélek Orvosához fordulnak. Az a békesség, amit csakis Ő adhat, megeleveníti lelküket, és meggyógyítja testüket.

A gutaütött gyógyulása láttán az emberek úgy érezték, hogy megnyílt a menny; és feltárult előttük egy szebb élet dicsősége. Amikor a meggyógyult ember pehelysúlyként cipelve ágyát áthaladt a tömegen, minden lépésnél magasztalva Istent, az emberek hátrahúzódva adtak helyet neki, és miközben lenyűgözve bámultak rá, egymás között halkan suttogták: "Bizony csodadolgokat láttunk ma!" (Lk 5:26).

A gutaütött családjában nagy volt az öröm, amikor a meggyógyult visszatért hozzájuk, könnyedén cipelve ágyát, amelyen röviddel azelőtt óvatosan vitték el közülük. Örömkönnyeket hullatva gyűltek köré, és alig mertek hinni a szemüknek. Ott állt előttük férfikorának teljében. Karja, amelyből korábban hiányzott az élet, most azonnal engedelmeskedett akaratának. Összeaszott, ólomszínű teste most üde volt, és majd kicsattant az egészségtől. Biztos, könnyed léptekkel járkált. Öröm és bizakodás vésődött minden arcvonására; lelki tisztaság és béke foglalta el a bűn és szenvedés nyomait. Boldog hálaadás szállt fel ebből a házból és Isten megdicsőült Fia által, aki visszaadta a reményvesztett reménységét és a porba sújtott erejét. Ez az ember és az egész család kész volt életét adni Jézusért. Semmi kétely nem fátyolozta be hitüket, hitetlenség nem kezdte ki Krisztus iránti hűségüket, aki árnyékba borult otthonukat elárasztotta fénnyel.

Áldjad én lelkem az Urat,

És egész bensőm az ő szent nevét.
Áldjad én lelkem az Urat,
És el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.
Aki megbocsátja minden bűnödet,
Meggyógyítja minden betegségedet.
Aki megváltja életedet a koporsótól; ...
És megújul a te ifjúságod, mint a sasé.
Ellen G. White A Nagy Orvos lábnyomán
Igazságot cselekszik az Úr,
És ítéletet minden elnyomottal...
Nem bűneink szerint cselekszik velünk,
És nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint...
Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz,
Olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.
Mert ő tudja a mi formáltatásunkat;
Megemlékezik róla, hogy por vagyunk. (Zsolt 103:1-14).

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 38

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%2038&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%2038&version=NT-HU

„Azokban a napokban halálos betegségbe esett Ezékiás…”. Ezzel a hírrel találkozunk közvetlenül az után, hogy láthattuk Isten Jeruzsálemért végzett hatalmas, győzedelmes munkáját. A Bibliából nem tudjuk meg, miért lett beteg Ezékiás. Talán éppen az asszír ostromgyűrű ideje előtt betegedett meg. Érdekes megfigyelni a parancsot, amit Ezékiás király Istentől kapott, miszerint el kell rendeznie háza ügyeit. Ez azt jelentheti, hogy bár addig is igazságban és teljes szívvel járt az Úr előtt (3. vers), mégis volt rendbetennivalója a házában, királyságában a halála előtt.

A hír hallatán Ezékiás ahelyett, hogy kétségbe esett volna, sírva és alázatosan ismét Istenhez fordult kegyelemért. Bámulatos látni, ahogy ebben a részben az Úr hajlandó egyezkedni, és amikor a szív igazi alázatát, és természetesen megújulását is látja, hajlandó ítéletét megváltoztatni, vagy teljesen elvetni.

Ezékiás megalázza magát, és az Úr válaszul még 15 esztendei életet ad neki. Sőt még a Nap járását is visszafordítja, az árnyékot tíz fokkal visszafelé mozdítja a napórán, annak jeleként, hogy meggyógyítja Ezékiást, és Jeruzsálemet is megszabadítja az asszír támadóktól. Emiatt gondolhatjuk, hogy a király megbetegedése az asszír invázió idején történhetett.

Isten kegyelmére válaszul Ezékiás hálaéneket zeng, egy dalt, amelyből sokat megtudhatunk az emberi természet állapotáról.  Ez az a dal, amit ma is zenghet mindenki, akit Isten megmentett. „Éveim megrövidíttettek, de Te meggyógyítottál és visszaadtad életem. Nagy keserűségben voltam, de Te szeretted lelkemet, és kihoztál engem a bűn sírgödréből. Dicsőítelek Téged, mert a hátad mögé vetetted bűneimet.  A halálban nem tudunk Téged dicsőíteni.  A halottak nem tudnak dicsérni Téged, Istenem, csak az élők. Köszönöm neked, hogy tovább maradhatok az élők sorában!” (Saját parafrázis a 10. és a 16-19.vers alapján.)

Rendkívül fontos leckét tanulhatunk ebből a fejezetből, különösen napjainkban. Olyan korban élünk, amikor tombol a nagy küzdelem és mindnyájan veszteségeket szenvedünk a jó és a rossz közötti harc következményei miatt.

Bátorítson bennünket a 2Krón 7:14-ben található gondolat: „És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket.”

Néhányunknak fizikai, testi gyógyulásra van szüksége, ám mindnyájunknak lelki gyógyulásra. Egyetlen percet se vesztegessünk tovább, hanem tegyük rendbe házunkat és szívünket, alázzuk meg magunkat és imádkozzunk! Imádkozzunk magunkban és gyülekezetként közösen is, hogy Isten meghosszabbítsa napjaink idejét és adjon még időt nevének dicsőítésére és arra, hogy másokat is az igazságához vezethessünk. Mert eljövetele nagyon közel már, és Ő nem szeretné, ha nyájából akár egyetlen gyermeke is elveszne. 

Melodious Echo Mason

269. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN   5. fejezetéhez (szeptember 27 – október 3.).

Most van itt az ideje, hogy teljes szívünkkel és elménkkel elhiggyük Isten Igéjét. Ez a fejezet bemutatja, hogy milyen a testi egészség kapcsolata a lelki egészséggel. Talán nem tapasztaljuk meg a testi betegség múlását, amíg Jézus el nem jön ismét, azonban a szívünk és elménk meggyógyulhat a bennünk élő Jézus erejével.

Sokszor beszélgettem olyan betegekkel, akik mentálisan kerültek válságba. Jézushoz kiáltanak, hogy mentse meg őket, majd a hangjuk és a hanglejtésük démonikussá válik. Az elméért folyó harc bontakozik ki előttünk. Halkan Jézushoz kezdek imádkozni a veszély elmúltáért és a szenvedő beteg gyógyulásáért, aki a gondozásom alatt áll. „Jézus ismeri minden ember körülményeit.” (30. o.) Vágyik arra, hogy menedéket és gyógyulást keressünk nála.

Nézz fel Jézusra és összpontosíts a szavára! Naponta fogadd be, és beszélgess vele állandóan! Aztán higgyél abban, amit Ő mond. Ne várj arra, hogy „érezd” a szíved és az elméd gyógyulását. Ha bizonytalannak érzed magad, vagy sötétség vesz körül, nézz fel Jézusra. Ő lépésről lépésre vezetni fog téged. Kapaszkodj az ígéretébe, és Ő megújítja a szívedet. Ma jobban, mint valaha Krisztus szolgálatát kell választanunk teljes eltökéltséggel és teljes szívvel. Jézus megszabadít a bűn láncaitól, amely gúzsba köt, és megment a haláltól. 

Cheri Holmes
sürgősségi osztályon dolgozó nővér, Lynden, Washington, USA
Fordította Gősi Csaba
 

 

2020. szeptember 27., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 27 - VASÁRNAP - Ézsaiás 37

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 5. fejezet 1901. nap

AZ IGAZI ORVOS-MISSZIONÁRIUS

5. fejezet (1. rész) – A lélek gyógyítása  

 Sokan azok közül, akik Krisztus segítségét kérték, saját maguk okozták betegségüket. Krisztus mégsem fordult el tőlük. Amikor Krisztus ereje átjárta e betegeket, felismerték bűneiket, és sokan nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is meggyógyultak.

Köztük volt a kapernaumi gutaütött is. Már nem is remélte, hogy meggyógyul, akárcsak a bélpoklos. Betegsége bűnös életének következménye volt, és szenvedését súlyosbította a bűntudat. Hiába könyörgött a farizeusoknak és az orvosoknak, hogy könnyítsenek rajta. Gyógyíthatatlannak mondták ki, bűnösnek ítélték, és kijelentették, hogy Isten haragja miatt meg fog halni.

A gutaütött kétségbe volt esve. Ám hallott Jézus cselekedeteiről. Mások, olyan bűnösök, tehetetlenek, mint amilyen ő is, meggyógyultak, és kezdte hinni, hogy ő is meggyógyulhat, ha elviszik a Megváltóhoz. Reménye azonban alábbhagyott, amikor eszébe jutott, hogy mitől beteg; mégsem tett le teljesen a gyógyulás lehetőségéről.

Mélységesen vágyott arra, hogy letehesse bűneinek terhét. Nagyon szeretett volna Jézussal találkozni, bűnei bocsánatáról megbizonyosodni, és a mennyel megbékülni. Ezután szívesen élne tovább, vagy meghalna, ahogy Isten akarja.

Nem volt vesztegetni való ideje. Sorvadt teste már a halál jeleit hordta magán. Esdekelve kérte barátait, vigyék el ágyán Jézushoz. Barátai szívesen vállalkoztak e feladatra, de olyan sűrű tömeg szorongott a házban, és a ház körül, ahol a Megváltó tartózkodott, hogy a beteg és barátai nem tudtak közelébe férkőzni, vagy akár csak a hangját meghallani. Jézus Péter házában tanított. A tanítványok - szokásukhoz híven - Jézus körül ültek; "és ott ülének a farizeusok és a törvénynek tanítói, akik jöttek Galileának és Júdeának minden faluiból és Jeruzsálemből" (Lk 5:17). Sokan közülük kémkedés céljából jöttek, hogy valamivel bevádolhassák Jézust. Rajtuk kívül ott tolongott a sokarcú tömeg, a tudni vágyók, a tisztelők, a kíváncsiak és a hitetlenek sokasága; különböző nemzetiségűek és a társadalom különböző rétegeiből valók. "És az Úrnak hatalma vala ővele, hogy gyógyítson" (Lk 5:17). Az élet Lelke lebegett az összegyűltek felett, de a farizeusok és a doktorok nem érzékelték jelenlétét. Nem volt hiányérzetük, és nekik nem szólt a gyógyítás. "Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen" (Lk 1:53).

Akik a gutaütöttet hordozták, újra és újra megpróbáltak utat törni a tömegen keresztül, de hiába. A beteg leírhatatlan lelki gyötrelemmel nézett szét. Hogyan adná fel a reményt, amikor a sóvárgott segítség olyan közel van?! Javaslatára barátai felvitték a ház tetejére, felbontották a tetőzetet, és leeresztették őt Jézus lábához.

A beszélgetés félbeszakadt. A Megváltó rátekintett a beteg szomorú ábrázatára, látta reá szegeződött esdeklő tekintetét. Jól ismerte a tehertől roskadozó lélek sóvárgását, hiszen Krisztus volt az, aki már otthon felébresztette lelkiismeretét. Amikor a beteg megbánta bűneit, és elhitte, hogy Jézus meg tudja gyógyítani, a könyörületes Megváltó áldását árasztotta reá. Jézus figyelte, amint a hit első felvillanásából kibontakozik az a meggyőződés, hogy Ő a bűnös egyedüli segítője; és látta, hogy a beteg - miközben igyekszik közelébe kerülni - erőfeszítésének arányában a hite is egyre erősebbé válik. Krisztus volt az, aki ezt a szenvedő embert önmagához vonzotta. Jézus - "bízzál fiam! Megbocsáttattak néked a te bűneid" - szavai (Mt 9:2) kellemes zeneként hatoltak fülébe.

A bűn terhe lehull a beteg lelkéről. Lehetetlen kételkednie. Krisztus szavaiból kitűnt, hogy tud az emberi szívben olvasni. Ki tagadhatja akkor, hogy van hatalma a bűnöket megbocsátani? Remény foglalja el a kétségbeesés helyét, az öröm pedig a nyomasztó bánatét.

Az ember fizikai fájdalma megszűnt, és egész lénye átalakult. Több kívánsága nincs; nyugodtan, csendesen fekszik. Boldogabb annál, hogynem szólni tudna.

Sokan lélegzet-visszafojtva figyelték ennek a különös intézkedésnek minden mozzanatát. Sokan úgy érezték, hogy Jézus szavai nekik is szólnak. Hiszen az ő lelküket is beteggé tette a bűn! Ők is mélységesen szeretnének ettől a tehertől megszabadulni.

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 37

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%2037&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%2037&version=NT-HU

Szanhérib Rabsakén keresztül küldött gúnyos üzenete után elképzelhetjük a szorongást Ezékiás király udvarában. Azonban Ezékiás megszaggatta a ruháit, zsákruhát öltött, és ahelyett, hogy összevonta volna a seregét, vagy földi bölcsességet vett volna igénybe, Istenhez fordult.

Ahogy láthatjuk, ebben a fejezetben Rabsaké továbbra is meg akarja félemlíteni Ezékiást, hogy ne bízzon az Úrban (ez alkalommal egy istenkáromló levélen keresztül – 14. vers). Azonban ezek a lépések csak megerősítették Ezékiást, hogy még erősebben az Úrba kapaszkodjon. Ez egy fontos lecke számunkra, akik kisebb-nagyobb nehézségekkel nézünk szembe.

Rendkívül szeretem Ezékiás imáját az Úrhoz. „Seregeknek Ura, Izráel Istene, ki a Kerubokon ülsz! Te, csak Te vagy a föld minden országainak Istene, Te teremtéd a mennyet és a földet” (16. vers). Az a mód, ahogyan Ezékiás elkezdte az imáját, nagyon fontos. Emlékezzünk, hogy két kérub takarta be a frigyláda fedelét a szentélyben (4Móz 7:89). Azzal, hogy megemlíti Istent, amint ezen kérubok között ül, Ezékiás emlékezteti az Urat arra, hogy Ő a kegyelem Istene. Szintén kiemeli, hogy Isten nem csak egy hatalmas Isten, de Ő az egyetlen és Ő minden földi királyság királya, mint az egész föld teremtője. Ezért neki egyáltalán nem nehéz megoldani Szanhérib király és az ő Asszír szolgájának a problémáját.

Ezékiás folytatja az imáját: „Uram hallgass meg, és nézz reám. Látod, miket mondanak rólad? És az is igaz, hogy már rengeteg nemzetet elpusztítottak. De azok a nemzetek fa és kő istenekben bíztak. Te nem olyan isten vagy. Hallgasd meg imámat és ments meg minket, hogy az összes nemzet (mind az Asszírok, mind a környező népek) láthassák, hogy csakis TE vagy az egyetlen igaz Isten, és csak Te tudsz szabadítást adni.” (Az író saját parafrázisa a 16-20. versek alapján.)

Miért ne válaszolna Isten egy ilyen védőbeszédre? Zsoltárok 50:15-ben ezt olvashatjuk: „És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.” És Isten pontosan ezt tette, megszabadította Jeruzsálemet. A fejezet utolsó versében az Úr angyala egymaga elpusztított 185 000 fegyverest az asszír seregből. Szanhérib nem csak megszégyenülve vonult haza, de nem sokkal később a saját fiai gyilkolták meg.

Amikor leküzdhetetlen nehézségekkel állunk szemben, első védelmi vonalunk mindig az Isten ígéreteire alapozott ima legyen. Mint Ezékiás király, aki Isten elé tárta a fenyegető levelet, nekünk is úgy kell letenni minden terhünket (kisebbet és nagyobbat) Isten elé, és kérjük az Ő ígéretének beteljesedését.

Hozzátok gondotokat, örömötöket, szükségleteiteket és aggodalmaitokat, s mindazt, ami nyom és kínoz Isten elé! Terheiteket sohasem találja nehezeknek, soha ki nem fáraszthatjátok Őt. Ő, aki hajatok szálát is számon tartja, nem közömbös gyermekei szükségletei iránt. »Igen irgalmas az Úr és könyörületes« (Jak 5:11). Nyomorunk és jajkiáltásunk szívéig hat. Vigyétek őhozzá mindazt, ami szíveteket nyomja. Senki sem oly nehéz, hogy ne bírná el, mert hisz Ő tart fenn világokat, kormányozza a világmindenség ügyeit. Békességünk feltételei közül egyik sem oly jelentéktelen, hogy ne részesítené figyelemben” (Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 1999, Advent Kiadó. 75-76. oldal). 

Melodious Echo Mason

269. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN   5. fejezetéhez (szeptember 27 – október 3.).

Most van itt az ideje, hogy teljes szívünkkel és elménkkel elhiggyük Isten Igéjét. Ez a fejezet bemutatja, hogy milyen a testi egészség kapcsolata a lelki egészséggel. Talán nem tapasztaljuk meg a testi betegség múlását, amíg Jézus el nem jön ismét, azonban a szívünk és elménk meggyógyulhat a bennünk élő Jézus erejével.

Sokszor beszélgettem olyan betegekkel, akik mentálisan kerültek válságba. Jézushoz kiáltanak, hogy mentse meg őket, majd a hangjuk és a hanglejtésük démonikussá válik. Az elméért folyó harc bontakozik ki előttünk. Halkan Jézushoz kezdek imádkozni a veszély elmúltáért és a szenvedő beteg gyógyulásáért, aki a gondozásom alatt áll. „Jézus ismeri minden ember körülményeit.” (30. o.) Vágyik arra, hogy menedéket és gyógyulást keressünk nála.

Nézz fel Jézusra és összpontosíts a szavára! Naponta fogadd be, és beszélgess vele állandóan! Aztán higgyél abban, amit Ő mond. Ne várj arra, hogy „érezd” a szíved és az elméd gyógyulását. Ha bizonytalannak érzed magad, vagy sötétség vesz körül, nézz fel Jézusra. Ő lépésről lépésre vezetni fog téged. Kapaszkodj az ígéretébe, és Ő megújítja a szívedet. Ma jobban, mint valaha Krisztus szolgálatát kell választanunk teljes eltökéltséggel és teljes szívvel. Jézus megszabadít a bűn láncaitól, amely gúzsba köt, és megment a haláltól. 

Cheri Holmes
sürgősségi osztályon dolgozó nővér, Lynden, Washington, USA
Fordította Gősi Csaba
 

2020. szeptember 26., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 26 - SZOMBAT - Ézsaiás 36

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 4. fejezet 1900. nap

AZ IGAZI ORVOS-MISSZIONÁRIUS

4. fejezet (7. rész) – A hit érintése  

„Nyugalmat találtok”

Kedvesen biztatta a küszködőket: "Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek" (Mt 11:29).

Krisztus e szavakat minden emberhez szólta. Mindegyikük megviselt, megterhelt, akár tudja, akár nem. Mindenkire nehezednek olyan terhek, amelyeket csak Krisztus tud levenni róluk. A legsúlyosabb nyűg a bűnteher. Megsemmisülnénk, ha azt egyedül kellene hordanunk. De a Bűntelen Lény helyünkbe lépett, és "az Úr mindnyájunk vétkét őreá veté" (Ésa 53:6).

Bűneink terhét Jézus hordozta. Ő leveszi e terhet fáradt vállunkról. Ő nyugalmat ad nekünk. A gond és fájdalom terhét is Ő hordozza. Hív, hogy adjuk át neki minden gondunkat, mert Ő szívén visel minket.

Idősebb testvérünk az örökkévalóság trónjánál van. Szemmel tart minden egyes lelket, aki mint Megváltójára tekint reá. Tapasztalatból ismeri az emberiség gyengeségeit, tudja, mire van szükségünk, és hogy miben áll a kísértések súlyos volta. Hiszen "hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban ment maradt" (Zsid 4:15 - új kat. ford.). Jézus őrködik feletted, Isten remegő gyermeke! Sátán megkísért? Jézus megszabadít. Gyenge vagy? Ő megerősít. Tudatlan vagy? Ő megvilágosít. Megsebeztek? Ő meggyógyít. Az Úr, aki "elrendeli a csillagok számát", "meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket" (Zsolt 147:4.3).

Bármi aggaszt és bánt, ügyedet tárd az Úr elé, és akkor erőt kapsz a próbák elviseléséhez. Szorult helyzetedből és nehézségeidtől való szabadulásra is módot találsz. Minél gyengébbnek és tehetetlenebbnek érzed magad, annál erősebb leszel az Ő erejében. Minél súlyosabbak a terheid, annál áldottabb lesz a nyugalom, amikor átadod ezeket a terheket a Teherhordozónak.

A körülmények barátokat elszakíthatnak egymástól. A széles tenger háborgó hullámai köztük és köztünk csapkodhatnak. De semmilyen körülmény, semmilyen távolság nem választhat el bennünket a Megváltótól. Bárhol vagyunk, Ő mellettünk van, hogy támogasson, megőrizzen, védelmezzen és bátorítson. Krisztus jobban szereti megváltottait, mint az anya gyermekét. Kiváltságunk, hogy megnyugodjunk szeretetében, és ezt tudjuk mondani: "Bízni fogok Őbenne, mert Ő életét adta értem."

Az emberi szeretet változékony, de Krisztus szeretete nem változik. Amikor segítségért kiáltunk hozzá, Ő kinyújtja kezét, hogy megmentsen bennünket.

"Mert a hegyek eltávoznak,

És a halmok megrendülnek;

De az én irgalmasságom tőled el nem távozik,

És békességem szövetsége meg nem rendül,

Így szól könyörülő Urad" (Ésa 54:10).

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 36

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%2036&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%2036&version=NT-HU

Itt olvashatjuk Szanhérib király júdabeli hódítását: a fejezet (és Ézsaiás 37-38  fejezeteinek) történelmi leírása csaknem szóról szóra megegyezik a 2Királyok 18-20. fejezetek leírásával, bár a Királyok második könyvében kicsivel több részletet találunk.

Tekintsünk egy kicsit a színfalak mögé: Salamon király uralkodásának lelki hanyatlása után a korábban egységes izraeli nép lassan két különböző királyságra szakadt. Az északi izraeli királyságra és a déli Júdára. Izrael áldozatul esett az ellenséges népeknek a korrupt vezetők és királyok miatt. Habár Júdában is voltak korrupt királyok, mégis volt néhány nemes uralkodó is, ezért terjesztette ki Isten az áldását egy kicsit tovább Júdára. Ezékiás is a jó királyok közé tartozott.

Amikor Ezékiás király hatalomra lépett, ellentétben bűnös apjával, Akház királlyal, azonnal eltávolítatta a „magaslatokat” és lerombolta az imádati helyeket, a ligeteket, elpusztította a bálványokat. Továbbá annyira mélyen megbízott az Úrban, hogy a Biblia ezt írja: „és ő utána nem volt hozzá hasonló Júda minden királyai között sem azok között, akik ő előtte voltak. Mert az Úrhoz ragaszkodott, és el nem hajlott ő tőle” (2Kir 18:5,6).

Mikor Ezékiás már negyedik éve uralkodott Júdában, Asszíria hadba indult, és Samáriát, az északi Izrael királyságának a fővárosát ostrom alá vette. Azonban nem telt el tíz év sem, hogy Asszíria felvonult Júda ellen is. Ekkor eset el sok erődített város és ekkor került Jeruzsálem, a főváros is ostrom alá. Sokaknak ekkor úgy tűnhetett, hogy egész Júda el fog esni. De a Biblia azt írja, „Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?” (Róm 8:31).

Álljunk meg egy pillanatra és elemezzük, hogyan beszélt Rabsaké, Szanhérib király arrogáns lákisi szóvivője Ezékiás király embereihez, mikor arról próbálta őket meggyőzni, hogy adják meg magukat. Eléggé meghökkentő. Idézem:

-        Kiben bíztok meg? (4. vers)

-        Valószínűleg nem tudtok az Úrra támaszkodni, vagy igen? (7. vers)

-        Ne engedjétek, hogy Ezékiás vagy az ő Istene becsapjon titeket (14-15. vers)!

-        Inkább kössetek velünk egyezséget – és mi gabonával és musttal, kenyérrel és szőlővel teli földre viszünk titeket (17. vers).

-        Vigyázzatok, nehogy Ezékiás elhitesse veletek, hogy az Úr megszabadít titeket (18. vers)!

-        Talán más királyságokat megmentettek az isteneik az asszír király kezéből? (18. vers)

-        Nem! Ezért ne is várjátok, hogy az Úr titeket meg fog szabadítani (19. vers).

-        Sokkal erősebbek vagyunk, mint bármelyik isten (19-20. vers).

Micsoda istenkáromlás! Azonban nem halljuk ezeket a szavakat napjainkban másoktól itt a földön? Néha ezek a gúnyos szavak olyan emberektől jönnek, akik magukat kereszténynek vallják. Melyik szóra hallgatunk: a szkepticizmus és kétség szavára, vagy a hitünkre? Az ihletet szöveg így szól: „Figyeljünk oda szavainkra! Szóljunk hittel, és hitünk lesz. Ne adjunk helyet a csüggedésnek egy gondolat erejéig sem Isten munkáját illetően! A kétely egyetlen szavát se ejtsük ki! Olyan az, mint a mag, amit ha elvetünk, a csüggedés és hitetlenség gyümölcsét termi a beszélő és a hallgató szívében egyaránt ” (Evangelism, 633. o.).

Ne számítson, hogy milyen körülmények között vagyunk, ne számítsanak a körülvevő seregek, az előttünk tornyosuló akadályok, vessük bizalmunkat Istenbe és figyeljük, hogy mi mindent fog tenni értünk!

Melodious Echo Mason

268. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN   4. fejezetéhez (szeptember 20-26.).

A tinédzser fiamnak torokgyulladása, abban a kritikus időszakban, amikor minden felsőlégúti tünet különleges óvintézkedést igényelt. Az elkülönítéstől való félelem, valamint a szűrési idő alatt őt ért megbélyegzés következtében nagyon rosszul érezte magát. Érzelmileg nem volt rá felkészülve, hogy olyan személyzettel találkozik, aki teljes védőfelszerelésbe öltözve jelenik meg. Engem arra kértek, hogy várjak az autóban. Aggódó tekintete kínnal telivé tette a várakozásomat.

14 napra karanténba kellett vonulnia. Az elszigeteltsége alatt csak nőtt a poszttraumás stressze, ami azért alakult ki, mert védőfelszerelésben lévő személyzettel találkozott. „Anya, ahogy az orvos fel volt öltözve, biztos, hogy COVID-19-em van.” Isten azonban jó hírrel árasztott el minket a negyedik napon, amikor megkaptuk a negatív teszteredményt. Azoknak, akiket érint, az elszigetelés borzalma egy csapást jelent.

Jézus idejében a leprások voltak a társadalom legmegvetettebb emberei. A COVID-19 elszigetelést megtapasztalni semmiség, ha ehhez hasonlítjuk. A leprások a teljes emberi társadalomból voltak száműzve. Jézus jött, és ugyanazzal a jósággal fordult azokhoz is, akiket a társadalom és a vallás mérhetetlenül tisztátalannak bélyegzett. Krisztus a vérfolyásos asszony szívét felkészítette a reményre, a bizalomra, és hogy higgyen az Ő ígéreteiben. Jézus készen áll arra, hogy az Ő hatalmához a hozzáférést biztosítsa. Hitben kell törekednünk az Ő erkölcsi tisztaságára.

Urunk, Atyánk, add, hogy a megpróbáltatásoktól ne erőtlenedjünk el. Istenünk, lásd meg a hitet bennünk, adj bátorságot, hogy a jelenlétedbe kerülhessünk. Ámen. 

Ruth Haamankuli
Egészségügyi szolgálatok igazgatója és gyülekezeti vén, Minnetonka Hetednapi Adventista Egyház, Minnesota
Fordította Gősi Csaba