2021. január 31., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 31 - VASÁRNAP - Ezékiel 40

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 34. fejezet 2026. nap

AZ OTTHON 

Az élet gyakorlóiskola, amelyből szülőknek és gyermekeknek úgy kell vizsgázniuk, hogy beléphessenek a felsőbb – a mennyei iskolába

34. fejezet (1. rész) – Az igazi nevelés misszionáriussá képez

Az igazi nevelés misszionáriusi kiképzés. Isten misszionáriussá hívta el minden gyermekét. Hivatásunk Istent és embertársainkat szolgálni. Neveltetésünknek az legyen a célja, hogy alkalmassá formáljon bennünket erre a szolgálatra.

Nevelés a szolgálatra

A keresztény szülőknek és tanítóknak szem előtt kell tartaniuk ezt a célt. Nem tudjuk, hogy gyermekeink milyen területen szolgálnak majd. Lehet, hogy életüket családi körben élik le; talán az élet egyszerű dolgaiban foglalatoskodnak majd, vagy pogány földeken az evangélium tanítóiként fognak szolgálni. De Isten mindnyájukat egyaránt misszionáriusaivá hívta el, hogy a kegyelmi üzenetet hirdessék a világnak.

Isten képességeikkel, energiájukkal, bátorságukkal és élénk felfogásukkal együtt szereti a gyermekeket és fiatalokat, és összhangba akarja őket hozni a menny eszközeivel. Olyan nevelésben kell részesülniük, amely segíti őket abban. hogy önzetlen szolgálatban Krisztus mellé álljanak.

Az idők végén minden gyermekéről - akárcsak az első tanítványokról - ezt mondta Krisztus: "Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra" (Jn 17:18), hogy Isten képviselői legyenek; hogy nyilvánvalóvá tegyék az Ő Lelkét; hogy kinyilatkoztassák jellemét; hogy végezzék munkáját.

Gyermekeinket az élet válaszút elé állítja. A világ önzésre és vágyaik kielégítésére biztatja őket. Mindenfelől a világ csábításait látják. Az önzés és a bűnös vágyak vonzerejével akarja őket letéríteni arról az ösvényről, amelyet az Úr kijelölt megváltottai számára. Döntésükön múlik, hogy életük áldás vagy átok lesz-e. Égnek a vágytól, hogy túláradó energiájukkal kipróbálják szunnyadó képességeiket. Meg kell találniuk annak módját, hogyan vezethetik le fölös energiájukat. Vagy a jó dolgokban vagy a rosszakban fognak tevékenykedni.

Isten Igéje nem nyomja el a cselekvőképességet, hanem helyes mederbe tereli. Isten nem mondja azt az ifjúságnak, hogy kevésbé legyen törekvő. Jellemének azokat az elemeit, amelyek az embert igazán sikeressé és megbecsültté teszik az emberek között - az elfojthatatlan vágyakozást valami jobb után, a rettenthetetlen akaraterőt, a serény igyekezetet, a lankadatlan kitartást -, nem szabad gyengíteni. Isten kegyelme által úgy kell az ifjúságot irányítani, hogy céljaikat a pusztán önző és földi érdekeknél annyival magasabbra tűzzék, mint amennyivel magasabb az ég a földnél.

Nekünk - mint szülőknek és keresztényeknek - kötelességünk gyermekeinknek helyes irányt mutatni. Körültekintéssel, bölcsen, tapintatosan kell lábukat a krisztusi szolgálat ösvényére helyezni. Istentől kapott szent megbízatásunk, hogy gyermekeinket az Ő szolgálatára neveljük. Elsőrendű kötelességünk, hogy olyan hatásoknak tegyük ki őket, amelyek eredményeként a szolgáló életet választják; és hogy biztosítsuk számukra a szükséges kiképzést.

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 40

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2040&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2040&version=NT-HU

A 40. fejezet bevezeti Ezékiel könyvének azt a részét, amely részletesen leírja a megújult templom épületét és szolgálatait, valamint beszél az új város fekvéséről és a helyreállított Izrael területéről.

Ahogy a 40. fejezet látomása elkezdődik, néhány bevezető téma kerül említésre. A látomás a Nagy Engesztelési Napon kezdődik (Kr. e. 537. október 22.), ami Ezékiel próféta szolgálatának majdnem a legvégére tehető. A zsidó hit szerint ezen a napon a szentély megtisztul. A szentély megtisztítása mellett egy erőteljes látomást is találunk a felújított és helyreállított Templomról. A látomás egy hegyen történik, ami gondolatainkba idézi a Sinai-hegyet, ahol az izraeliták a törvényt és a szent sátor leírását eredetileg megkapták. Itt egy korábbi próféta – Mózes – Isten nevében beszél, és most Ezékielnél Isten egy hasonló sémát alkalmaz.  

Amikor Ezékiel a látomást kapja, arra sürgetik, hogy szenteljen különös figyelmet a látomás részleteire, mert mindenről pontosan be kell számolnia Izrael népének. Fogolyként Babilonban, távol szeretett városától, Jeruzsálemtől és Templomuktól Izrael népének reményteljes biztatásra van szüksége. Látniuk és hallaniuk kell szemléletes leírását, amit Isten a jövőben tenni akar értük.

Ha saját helyzetünket nézzük ezen a világon, igen nagy szükségünk van arra, hogy megengedjük Istennek, hogy bátorítson bennünket az új égről és az új földről szóló tervével, amit számunkra készített.

Jon Dybdahl 

287. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  34. fejezetéhez (január 31 – február 6.).

A fiatalság energiája és lelkesedése – te jó ég! Négy kislányunk van, és úgy tűnik, sosem fáradnak el. Irigykedtél már valaha a körbe-körbe futkosó gyerekekre, akik azok körül rohangásznak, akik már az élet következő szakaszában vannak? A gyerekek mindig buzgón ügyködnek, megosztanak valamit, tapasztalatokat gyűjtenek stb. És mindezt az energiát mások szolgálatába lehet állítani! Annyi kis módja van annak, hogy a gyerekek mások számára áldássá váljanak már az otthonokban. Kezdve egészen a totyogókortól, már korán megtanulhatják mi csal mosolyt a családtagok arcára, és ahogy idősödnek, mindez áldássá alakulhat át a körülöttük lévők számára. Megtanulják félretenni a saját vágyaikat, kihasználni az idejüket és erőforrásaikat olyan tevékenységekre, amelyek nem annyira szórakoztatják őket néha. Mindez segít nekik, hogy mások áldására lehessenek és felkészíti őket a jövőbeni szolgálatra.

A szülőknek sok területen szükségük van a gyerekük oktatásában a gyakorlatiasabb megközelítésre a koronavírus miatt. Ez tökéletes alkalmat jelent, hogy lehetőségeket biztosítsunk a szolgálatra! Még ha olyan idők is járnak, amikor korlátozott a másokkal való kapcsolattartás, felhívhatjuk lakáshoz kötött ismerőseinket, kézzel készíthetünk képeslapot, amivel tudathatjuk valakivel, hogy gondolunk rá, vagy barátságosan integethetünk az ablakon keresztül – mindezek mosoly csalhatnak valakinek az arcára. Még ha saját kreatív tárad korlátozott is (mint az enyém), az interneten rengeteg ötletet találsz. És azt is észrevehetjük, hogy ha rászánjuk az időt, hogy imádkozzunk azért, hogy hogyan is legyünk mások áldására, Isten olyan alkalmakat teremt számunkra, amire soha nem is gondoltunk korábban. Ha másokra is gondolunk, eltereljük a figyelmünket magunkról, az valóban sokkal több boldogságot okoz. Határozottan sok önfegyelem és tervezés szükségeltetik hozzá a szülők részéről, de a jutalom felbecsülhetetlen.

Stephanie Gladden Livergood

Fordította Gősi Csaba

  

2021. január 30., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 30 - SZOMBAT - Ezékiel 39

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 33. fejezet 2025. nap

AZ OTTHON 

Az élet gyakorlóiskola, amelyből szülőknek és gyermekeknek úgy kell vizsgázniuk, hogy beléphessenek a felsőbb – a mennyei iskolába

33. fejezet (3. rész) – Az otthon befolyása

Legyen az otthon olyan hely, ahol vidámság, szívélyesség és szeretet lakik! Ahol ezek a kedves jellemvonások jelen vannak, ott boldogság és béke honol. Jöhetnek bajok, de ez az emberiség osztályrésze. Béketűrés, hálaérzet és a szeretet őrizze meg a napfényt a szívben, bármilyen felhősek is a nappalok! Az ilyen otthonokban jelen vannak Isten angyalai.

Mind a férj, mind a feleség keresse meg, hogyan tehetné társát boldoggá! Sohase maradjanak el azok a kis figyelmességek és apró kedveskedések, amelyek vidámmá és napfényessé teszik az életet! A férj és feleség között legyen tökéletes bizalom! Együtt mérlegeljék felelősségüket, és együtt dolgozzanak azon, ami gyermekeiknek a legjobb! Gyermekeik előtt sohase bírálják egymás elgondolásait, és ne vonják kétségbe egymás ítélőképességét! Óvakodjék a feleség attól, hogy megnehezítse férjének gyermekeikért végzett munkáját; a férj pedig támogassa feleségét bölcs tanácsaival és szerető bátorítással!

Ne emeljen rideg és tartózkodó magatartás válaszfalat a szülők és gyermekek közé! Ismerjék meg a szülők gyermekeiket; tanúsítsanak megértést ízlésük és hajlamaik iránt, osztozzanak érzéseikben, és hozzák felszínre, ami a szívükben van!

Szülők! Éreztessétek meg gyermekeitekkel azt, hogy szeretitek őket; hogy minden erőtökkel azon munkálkodtok, hogy boldogok legyenek! Ha ezt teszitek, fiatal lelkükben sokkal nagyobb súlya lesz a szükséges korlátozásoknak. Irányítsátok gyermekeiteket gyengéden és megértéssel, de eközben ne feledjétek el azt, hogy "az ő angyalaik... mindenkor látják az én mennyei Atyám orcáját" (Mt 18:10). Ha azt akarjátok, hogy az angyalok elvégezzék azt a munkát, amit Isten gyermekeitekért rájuk bízott, a ti részeteket megtéve működjetek együtt velük!

Az igazi otthon bölcs és szerető irányításával felnevelkedett gyermekek nem vágynak a jó útról letérve máshol keresni kedvtelést és társaságot. Nem csábítja őket a bűn. Otthonuk szelleme alakítja ki jellemüket, formálja szokásaikat és elveiket, amelyek erős bástyaként védik őket a kísértések ellen, amikor az otthon védő szárnyai alól kikerülve elfoglalják helyüket a világban.

A gyermekeknek - éppúgy, mint a szülőknek - fontos feladataik vannak a családban. Tudniuk kell, hogy ők is annak a családi munkaközösségnek részei, amelyben táplálják, ruházzák, szeretik és segítik őket. E sok jótéteményt úgy viszonozhatják, hogy hordozzák a család terheinek reájuk eső részét, és a lehető legtöbb boldogságot viszik abba a családba, amelynek ők is tagjai.

A gyermekeket olykor ingerlik a korlátozások, de a későbbi évek során áldani fogják szüleiket odaadó gondoskodásukért, és hogy szigorral és éberen védték és vezették őket azokban az években, amikor még tapasztalatlanok voltak.

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 39

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2039&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2039&version=NT-HU

Ezt a fejezetet Góg és Mágóg végzetének vagy a gonosz erők pusztulásáról szóló fejezetnek is nevezhetnénk. Isten közbeavatkozására elpusztult az a hatalmas hadsereg, amely Izrael ellen támadt. A korábbiakban az ellenség Északról jött, Asszíria és Babilon, akik engedélyt kaptak, hogy leigázzák Izraelt bűneik miatt. Most Góg és Mágóg érkezett Északról, egy még erősebb ellenség. Magát Istent kérte Izráel, hogy mentse meg őket. Majd Ezékiel bemutatja az ellenség nagy erejét. Amikor végül legyőzték őket, még ennél is hatalmasabb módon nyilatkozott meg Isten Seregének felsőbbrendűsége. Góg zsákmányul szerzett fegyverei két évre való tűzifát biztosítottak Isten népének. Hét hónapig tartott csak eltemetni az ellenséges katonák holttesteit.

Végül mindez visszavezet bennünket Ezékiel fő és vissza-visszatérő mondanivalójához: Izrael végül megérti, hogy Isten küldte őket fogságba bűneik miatt, de kegyelmesen visszahozza és védelmezi őket. Ezután a nép tudni fogja, hogy az Úr az Isten (20. vers). Nem csak ez történik meg, hanem Isten Lelke is ki fog töltetni Izráel házára (29. vers).

Nincs olyan hatalmas ellenség, nincs oly nagy gonoszság, amit Isten ne tudna legyőzni. Ha fogságban vagyunk, mint ahogy Izráel volt, még ha bűneink fogságában is, Isten elég hatalmas és kegyelmes ahhoz, hogy megmentsen bennünket, és aztán tudni fogjuk, hogy Ő az Isten.

Isten ítéletének és győzelmének teljessége Góg felett jól látható a megszokott áldozati folyamat visszafordulásában. Általában emberek áldoznak állatokat. A 17-20. versekben madarak és mezei vadak eszik a leölt lovak és katonák húsát, mintegy áldozati ételt. Ez valóban elborzasztó kép, ugyanakkor világos tanítás is arról, hogy Isten teljes, megsemmisítő győzelmet tud aratni a legnagyszerűbb hadseregek és a világ legnagyobb hatalmasságai ellen is. Ők akartak másokat megszégyeníteni és leigázni, végül azonban ők szégyenülnek meg, és vereségük teljességre jut.

Jon Dybdahl 

286. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  32-33. fejezeteihez (január 24-30.).

A koragyermekkori ráhatások nagyon fontosak a kezdetektől fogva! Ismertem egy családot, akik azt mondták, hogy a gyerekük képzését akkor fogják elkezdeni, amikor eléri az iskolás kort – valójában a nevelés az első perctől fogva elkezdődik, akár beismerjük, akár nem. A gyerekek rengeteget tanulnak csupán a körülöttük lévő környezet által. Továbbá ahogyan öltözködnek, az étrend, amit kínálnak nekik és a tevékenységek, amelyek rendelkezésükre állnak, hogy az idejüket eltöltsék velük, mind formálják a jövőbeli egészségüket és jellemüket. Időnként majdhogynem megdöbbentő felismerni, hogy szülőként a saját életmódunkkal kapcsolatos döntéseinknek hihetetlen hatása van a kicsinyeinkre.

Mindkét szülő fontos a családban és a nevelési folyamatban. Míg általában az anyuka az apró-cseprő dolgokkal foglalatoskodik egész nap, az apuka épp olyan fontos a jellem formálásában. Egyénileg és együtt is, a szülők feladata, hogy olyan környezetet teremtsenek, ahol a gyerek szeretve és biztonságban érzi magát. A gyerekeimet megelőzően én egészen biztos voltam benne, hogy a szülőség gyerekjáték lesz. Négy gyerekkel később naponta felismerem a teljes alkalmatlanságomat és hogy percről percre szükségem van segítségre, hogy megüssem a szintet, ami ezeken az oldalakon elő van írva. Micsoda áldás tudni, hogy az angyalok segítenek a gyerekeink nevelésében! 

Stephanie Gladden Livergood

Fordította Gősi Csaba

 

2021. január 29., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 29 - PÉNTEK - Ezékiel 38

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 33. fejezet 2024. nap

AZ OTTHON 

Az élet gyakorlóiskola, amelyből szülőknek és gyermekeknek úgy kell vizsgázniuk, hogy beléphessenek a felsőbb – a mennyei iskolába

33. fejezet (1. rész) – Az otthon befolyása

Az apa felelőssége

A család feje a férj és apa. A feleség szeretetet, megértést vár tőle, és a gyermeknevelésben segítséget. Ez így van jól. A gyermekek éppen úgy az övéi, mint az anyáé. Neki sem mindegy, mi lesz gyermekei sorsa. A gyermekek támogatást és irányítást várnak apjuktól. Fontos, hogy helyes fogalmai legyenek az életről, és arról, hogy milyen hatások és kapcsolatok szolgálják családja javát. Mindenekelőtt szabályozza életét az Isten iránti szeretet és félelem, valamint az Ige tanítása, hogy gyermekeit a helyes úton tudja vezetni!

Az apa a család törvényhozója, és Ábrahámhoz hasonlóan Isten törvényét otthona vezérelvévé kell tennie. Isten így szólt Ábrahámról: "Tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének..." (1Móz 18:19); hogy nem fog bűnös hanyagsággal szabad teret adni a gonoszságnak; nem lesz gyenge, oktalanul engedékeny, részrehajló; nem fogja feláldozni a kötelességről vallott meggyőződését a rosszul értelmezett szeretet oltárán. Ábrahám nem csupán helyes utasításokat adott, hanem az igaz és igazságos törvények tekintélyét is megőrizte. Isten rendszabályokkal mutat irányt nekünk. Ne engedjük, hogy a gyermekek az Igében megjelölt biztos ösvényről a minden oldalról nyitott, veszedelembe vezető utakra tévedjenek! Kedvesen, de határozottan, állhatatos, imádságos erőfeszítéssel kell helytelen kívánságaikat féken tartani, és hajlamaiknak határt szabni.

Az apának kell családjában a szigorúbb erényeket érvényre juttatni: a határozottságot, a feddhetetlenséget, a becsületességet, a béketűrést, a bátorságot, a szorgalmat és a gyakorlatiasságot. Amit pedig gyermekeitől megkíván, azt neki magának is gyakorolnia kell, példát mutatva saját férfias magatartásával.

De ti, apák, ne csüggesszétek el gyermekeiteket! Egyesítsétek a szeretetet a tekintéllyel, a kedvességet és a megértést a határozott fegyelmezéssel! Szabad időtökből szenteljetek néhány órát gyermekeiteknek, ismerjétek meg őket; vegyetek részt munkájukban és játékaikban, nyerjétek meg bizalmukat! Ápoljátok a barátságot velük, különösen a fiúkkal! Így tudtok mély és jó befolyást gyakorolni rájuk.

Tegye meg az apa a maga részét családja boldoggá tevésében! Bármilyen gondja vagy munkahelyi problémája van is, ne engedje, hogy azok árnyékot vessenek családjára; mindig mosolyogva és kedves szavakkal lépjen otthonába!

Bizonyos értelemben az apa a család papja, aki a reggeli és az esti áldozatot a családi oltárra helyezi. De a feleség és a gyermekek is imádkozzanak vele, és együtt dicsőítsék Istent énekkel! Mielőtt az apa reggel dolgozni indul, gyűjtse maga köré gyermekeit, és Isten előtt leborulva bízza őket mennyei Atyja gondjaira! A napi gondok elmúltával pedig hálaimával és dicsőítő énekkel köszönje meg együtt a család, hogy a nap folyamán Isten gondot viselt róluk.

Apák és anyák, bármennyire sürgős is a munkátok, ne mulasszátok el gyermekeiteket Isten oltára köré gyűjteni! Kérjétek otthonotokra Isten angyalainak oltalmát! Ne felejtsétek el, hogy drága gyermekeitek kísértések céltáblái! Mind fiatalt, mind időset naponta gyötörnek bosszúságok. Akik türelmes, szeretettel teli, derűs életet akarnak élni, azoknak imádkozniuk kell. Csak akkor tudunk énünkön győzelmet aratni, ha Istentől állandóan segítséget kapunk.

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 38

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2038&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2038&version=NT-HU

Természetes, hogy amikor Isten helyreállítja népét, a gonosz ismét feltámad ellenük. A 38-39. fejezetekben egy nagy gonosz szövetség történetét láthatjuk, ami a helyreállított Izraelre támad, és azt is, hogyan oldja meg Isten ezt a problémát.

Az Izrael-ellenes (Isten ellenes) szövetség neve Góg és Magóg földjéről származik. Sem Góg személyéről, sem Magóg földjéről, nem tudunk többet, mint hogy a messzi Északról támad. A Biblia szerint ez sok idő múlva következik be (7-8. és 16. vers). Érdekes módon a Jelenések könyvének 20:7 igeverse is Góg és Magóg elnevezéssel illeti az Isten ellen, az ezer esztendő végén felsorakozott hadsereget. Sok magyarázat született ezen igeversek értelmezésére, amiket nem fogunk most megtárgyalni. A központi gondolat azonban világos. Isten népének végleges helyreállítása előtt, egy gonosz szövetség támad rájuk, de Isten nem engedi, hogy legyőzzék népét.

Napjainkban is ez a helyzet. Isten népének nem kell meglepődnie a gonoszok ellenségeskedése miatt. Ez elkerülhetetlen egy olyan világban, ahol Sátán tevékenykedik. Amit azonban egyértelműen látni kell: ahogy Gógot és Magógot utolérte Isten ítélete, úgy a Jelenések könyvében szereplő gonosz erők ellen is ítéletre kel majd az Úr.

Ebben az összecsapásban nemcsak Isten népe menekül meg, hanem Isten még a pogányok sokasága előtt is felmagasztaltatik, megszenteltetik és kiderül, hogy ki is Ő valójában. Amikor ez megtörténik, mindenki tökéletesen meg fogja érteni, mit jelent Ezékiel kijelentése: „Én vagyok az Úr.” Isten azt akarja, hogy mindnyájan megtudjuk, hogy Ő az üdvözítő, kegyelmes Úr, aki képes mindent megtenni népe megmentéséért.

Jon Dybdahl 

286. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  32-33. fejezeteihez (január 24-30.).

A koragyermekkori ráhatások nagyon fontosak a kezdetektől fogva! Ismertem egy családot, akik azt mondták, hogy a gyerekük képzését akkor fogják elkezdeni, amikor eléri az iskolás kort – valójában a nevelés az első perctől fogva elkezdődik, akár beismerjük, akár nem. A gyerekek rengeteget tanulnak csupán a körülöttük lévő környezet által. Továbbá ahogyan öltözködnek, az étrend, amit kínálnak nekik és a tevékenységek, amelyek rendelkezésükre állnak, hogy az idejüket eltöltsék velük, mind formálják a jövőbeli egészségüket és jellemüket. Időnként majdhogynem megdöbbentő felismerni, hogy szülőként a saját életmódunkkal kapcsolatos döntéseinknek hihetetlen hatása van a kicsinyeinkre.

Mindkét szülő fontos a családban és a nevelési folyamatban. Míg általában az anyuka az apró-cseprő dolgokkal foglalatoskodik egész nap, az apuka épp olyan fontos a jellem formálásában. Egyénileg és együtt is, a szülők feladata, hogy olyan környezetet teremtsenek, ahol a gyerek szeretve és biztonságban érzi magát. A gyerekeimet megelőzően én egészen biztos voltam benne, hogy a szülőség gyerekjáték lesz. Négy gyerekkel később naponta felismerem a teljes alkalmatlanságomat és hogy percről percre szükségem van segítségre, hogy megüssem a szintet, ami ezeken az oldalakon elő van írva. Micsoda áldás tudni, hogy az angyalok segítenek a gyerekeink nevelésében! 

Stephanie Gladden Livergood

Fordította Gősi Csaba

 

2021. január 28., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 28 - CSÜTÖRTÖK - Ezékiel 37

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 33. fejezet 2024. nap

AZ OTTHON 

Az élet gyakorlóiskola, amelyből szülőknek és gyermekeknek úgy kell vizsgázniuk, hogy beléphessenek a felsőbb – a mennyei iskolába

33. fejezet (1. rész) – Az otthon befolyása

Az otthon legyen a gyermek számára a legvonzóbb hely a világon, és az anya jelenléte a legnagyobb vonzerő. A gyermek szíve érzékeny és tele van szeretettel. Könnyen boldoggá tehető, és könnyen elszomorítható. Szelíd fegyelmezéssel, kedves szavakkal és tettekkel az anyák szívükhöz láncolhatják gyermekeiket.

A gyermekek szeretik a társaságot, és ritkán esik meg, hogy magányosan jól szórakoznak. Megértésre és gyengédségre vágynak. Úgy gondolják, anyjuk is örül annak, aminek ők. Természetes nekik, hogy apró-cseprő örömeikkel, fájdalmaikkal anyjukhoz menjenek. Ne sebezze meg érzékeny szívüket azzal az anya, hogy közönnyel kezeli azokat a dolgokat, amelyek - bár neki jelentéktelenek - gyermekeinek nagyon fontosak! Anyjuk megértése és helyeslése nagyon sokat számít nekik. Egy helyeslő pillantás, egy biztató vagy dicsérő szó olyan nekik, mint a napsugár, és sokszor egész napjukat boldoggá teszi.

Ne küldje el maga mellől gyermekeit bosszantó lármájuk vagy fárasztó kis kívánságaik miatt! Inkább találjon ki nekik szorgos kezüket és élénk fantáziájukat lefoglaló szórakozást vagy könnyű munkát!

Ha az anya megérti gyermekei érzéseit, és irányítja szórakozásaikat és elfoglaltságaikat, akkor megnyeri bizalmukat, és eredményesebben tud javítani rossz szokásaikon, gátat vetni önző és indulatos megnyilatkozásaiknak. Sokat ér az idejében mondott intő vagy feddő szó. Türelmes, éber szeretettel az anya helyes irányba tudja terelni gyermekei gondolatvilágát; szép és vonzó jellemvonásokat alakíthat ki bennük.

Ne neveljék az anyák gyermekeiket önállótlan és önző emberekké! Ne képzeltessék velük azt, hogy ők a világ közepe, és hogy mindennek körülöttük kell forognia! Egyes szülők túl sok időt és figyelmet fordítanak gyermekeik szórakoztatására. Pedig a gyermekeket arra kell nevelni, hogy szórakoztassák el magukat, érvényesítsék saját leleményességüket és ügyességüket. Így megtanulják élvezni az egész apró örömöket is. Kis csalódásaik és próbáik hősies elviselésére kell nevelni őket. Ahelyett, hogy túl sok figyelmet szentelnétek minden jelentéktelen fájdalomnak és sérülésnek, inkább tereljétek el figyelmüket ezekről, és tanítsátok meg őket könnyen venni a kis bosszúságokat és kellemetlenségeket! Igyekezzetek megtanítani a gyermekeket a mások iránti figyelmességre!

De ne hanyagoljátok el a gyermekeket! A gondoktól megterhelt anyák néha úgy érzik, képtelenek időt szakítani kicsinyeik türelmes tanítására és az irántuk érzett szeretetük és megértésük kifejezésére. Ám ne felejtsék el azt, hogy ha a gyermekek megértés és társaság utáni vágyát otthonuk és szüleik nem elégítik ki, olyan források után fognak nézni, ahol veszélybe kerül mind a képzeletük, mind a jellemük.

Időhiány miatt és meggondolatlanságból sok anya megtagad gyermekeitől ártatlan örömöket, miközben dolgos kézzel és fáradt szemmel cicomák készítésén szorgoskodik, ami ifjú szívüket legjobb esetben is csak hiúságra és tékozlásra bátorítja. Ahogy a gyermekek a felnőtt korhoz közelednek, ezek a leckék kevélységükben és erkölcsi gyengeségükben gyümölcsöznek. Az anya ekkor bánkódik gyermekei hibái miatt, és nem ébred tudatára annak, hogy saját vetésének termését aratja.

Egyes anyák következetlenek gyermekeik nevelésében. Néha engedékenységgel rontják őket, máskor pedig megtagadnak tőlük valamilyen ártatlan örömöt, ami pedig gyermeki szívüket nagyon boldoggá tenné. Nem követik ebben Krisztus példáját. Krisztus szerette a gyermekeket; tudta, mit éreznek, és megértette örömüket, próbáikat.

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 37

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2037&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2037&version=NT-HU

Mivel Izrael még mindig fogságban van, amikor Ezékiel a helyreállításról szóló üzenetet hirdeti, magától adódik a kérdés, valóban megteszi ezt Isten? Tényleg megtörténik Izrael helyreállítása? Isten megválaszolja ezeket a kérdéseket. Ez a fejezet egy hanghatásokkal illusztrált isteni üzenet.

A nyitókép egy kiszáradt emberi csontokkal teli völgyben játszódik. Isten a próféta hitét teszi próbára a kérdéssel, hogy vajon ezek a csontok élhetnek-e még valaha.  Ezékiel nem tud világos választ adni. Isten felszólítja Ezékielt, hogy prófétáljon a kiszáradt csontokról úgy, ahogyan Ő utasítja. Isten azt mondja, hogy húst épít a csontokra és életet lehel a keletkezett testekbe, így a csontok élni fognak.  Ezékiel akkor megtudja, hogy Jahve az Isten.

Ezékiel engedelmeskedik és a csontok zörögve-csörögve hatalmas, élő emberi sereggé állnak össze. (10. vers). Ennek jelentése egyértelmű. A halott Izrael Isten cselekvése folytán életre kel a sírból és visszakerül hazájába. A kiszáradt csontok üzenetéből mindenki újból meg fogja tudni és felismeri, hogy Jahve az Isten.

Mi több, a második jelenetben két különálló fadarab ismét  egybeforr. Ez a déli (Júda) és az északi (Izrael) királyság újraegyesülését jelképezi, Dávid királysága alatt. A különvált nemzet ismét eggyé lesz.

Romlott világunkban szembeötlő a minket körülvevő bűn, és talán még Isten népének lelki kiszáradása is. Vívódunk, vajon ezek a lelki száraz csontok is újjáéledhetnek-e?  Isten azt kérdezi tőlünk: „Hiszed-e, hogy ezek a csontok újjáéledhetnek?” Szerintem Isten arra vár, hogy elhiggyük, Ő képes ezeket a XXI. századi kiszáradt szellemi csontokat is új életre kelteni.

Jon Dybdahl 

286. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  32-33. fejezeteihez (január 24-30.).

A koragyermekkori ráhatások nagyon fontosak a kezdetektől fogva! Ismertem egy családot, akik azt mondták, hogy a gyerekük képzését akkor fogják elkezdeni, amikor eléri az iskolás kort – valójában a nevelés az első perctől fogva elkezdődik, akár beismerjük, akár nem. A gyerekek rengeteget tanulnak csupán a körülöttük lévő környezet által. Továbbá ahogyan öltözködnek, az étrend, amit kínálnak nekik és a tevékenységek, amelyek rendelkezésükre állnak, hogy az idejüket eltöltsék velük, mind formálják a jövőbeli egészségüket és jellemüket. Időnként majdhogynem megdöbbentő felismerni, hogy szülőként a saját életmódunkkal kapcsolatos döntéseinknek hihetetlen hatása van a kicsinyeinkre.

Mindkét szülő fontos a családban és a nevelési folyamatban. Míg általában az anyuka az apró-cseprő dolgokkal foglalatoskodik egész nap, az apuka épp olyan fontos a jellem formálásában. Egyénileg és együtt is, a szülők feladata, hogy olyan környezetet teremtsenek, ahol a gyerek szeretve és biztonságban érzi magát. A gyerekeimet megelőzően én egészen biztos voltam benne, hogy a szülőség gyerekjáték lesz. Négy gyerekkel később naponta felismerem a teljes alkalmatlanságomat és hogy percről percre szükségem van segítségre, hogy megüssem a szintet, ami ezeken az oldalakon elő van írva. Micsoda áldás tudni, hogy az angyalok segítenek a gyerekeink nevelésében! 

Stephanie Gladden Livergood

Fordította Gősi Csaba

  

2021. január 27., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 27 - SZERDA - Ezékiel 36

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 32. fejezet 2022. nap

AZ OTTHON 

Az élet gyakorlóiskola, amelyből szülőknek és gyermekeknek úgy kell vizsgázniuk, hogy beléphessenek a felsőbb – a mennyei iskolába

32. fejezet (3. rész) – A gyermek

A beteg gyermek gondozása

A gyermekek betegsége sok esetben hibás bánásmódhoz vezethető vissza. Rendszertelen étkezés, hűvös estéken hiányos öltözék, az egészséges vérkeringést biztosító élénk mozgás, vagy a vért frissítő elegendő levegő hiánya lehet a baj oka. Keressék meg a szülők a betegség okait, és amilyen hamar csak lehet, orvosolják a helytelen körülményeket!

Minden szülő sokat megtudhat a betegség elhárításáról és megelőzéséről, sőt arról is, hogy miként kezelje azt. Különösen az anyának kell tudnia, mit tegyen, ha családjában közönséges betegség fordul elő. Tudnia kell, hogyan lássa el beteg gyermekét. Szeretete és ráérzése alkalmassá teszi őt olyan szolgálat teljesítésére, ami nem bízható idegenre.

Az élettan tanulmányozása

A szülők idejekorán keltsék fel a gyermekek érdeklődését az élettan tanulmányozása iránt, és tanítsák meg őket egyszerűbb alapelveire! Tanítsák meg őket arra, hogyan őrizhetik meg a legjobban testi, szellemi és lelki képességeiket, és hogyan használják fel adottságaikat egymás áldására és Isten dicsőségére. Ez az ismeret felbecsülhetetlen érték az ifjúság számára. Az életet és egészséget érintő dolgok megismerése sokkal fontosabb, mint sok olyan tudomány, amit az iskolákban tanítanak.

Fordítsanak a szülők több időt gyermekeikre és kevesebbet a vendégeskedésre! Tanulmányozzátok az egészség kérdéseit, és gyakoroljátok azt, amit megtanultatok! Tanítsátok meg a gyermekeket arra, hogyan következtessenek az okból az okozatra! Tanítsátok meg őket arra, hogy ha egészségesek és boldogok akarnak lenni, engedelmeskedniük kell a természet törvényeinek! Ne csüggedjetek, ha nem láttok olyan gyors javulást, amilyet szeretnétek, hanem türelmesen és kitartóan munkálkodjatok tovább!

A bölcsőtől kezdve tanítsátok gyermekeiteket az önmegtagadás és önuralom gyakorlására! Tanítsátok meg őket élvezni a természet szépségeit, és hasznos elfoglaltsággal módszeresen edzeni testük és értelmük minden képességét! Neveljétek őket egészséges szervezetű és jó erkölcsű, jókedvű és kedves emberekké! Véssétek zsenge lelkükbe és értelmükbe ezt az igazságot: Isten nem akarja, hogy csupán a jelen örömeiért éljünk, hanem tartsuk szem előtt a végső célt. Tanítsátok meg őket arra, hogy gyáva és gonosz dolog a kísértésnek engedni; ellenállni viszont nemes és bátor tett. Ezek a leckék jó talajba vetett magként olyan termést fognak hozni, amelyek boldoggá teszik szíveteket.

A szülők mindenekelőtt vegyék körül gyermekeiket a vidámság, udvariasság és szeretet légkörével! Abban a családban, ahol szeretet honol, és ahol az kifejezésre jut pillantásban, szavakban és tettekben, az angyalok is örömmel éreztetik jelenlétüket.

Szülők, fogadjátok be szívetekbe a szeretet, a jókedv, a boldog megelégedettség napsugarát; és ennek a fénynek kedves, bátorító hatása világítsa be otthonotokat! Legyetek kedvesek és türelmesek; tanítsátok meg erre gyermekeiteket is, és ápoljátok a család életét derűssé tevő összes kegyelmi ajándékot! Az így megteremtett légkör olyan lesz a gyermekeknek, mint a levegő és a napfény a növényvilágnak: testi-lelki egészség forrása.

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 36

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2036&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2036&version=NT-HU

Akárcsak más prófétai könyvek, Ezékiel könyve is három részre tagolódik. Az első részben elérkezik a büntetés Izraelre, mert kitartott bűnei mellett (1-24. fejezet). A második részben az Izrael körül élő népeket is utoléri az ítélet (25-32. fejezet). Végül a harmadik részben Isten helyreállítást ígér népének. (33-48. fejezet).

A 36. fejezet Isten népének helyreállításával foglalkozik. Megmagyarázza a harmadik rész legfontosabb elveit és segít teológiai mondanivalójának megragadásában. A lényeg, hogy Izrael bűne és az azt követő ítélet nemcsak a nemzetet pusztította el, hanem mivel Jahve Izrael Istene, az Ő nevére is szégyent hoztak és megszentségtelenítették a többi nemzet előtt. Pontosabban, Izrael nemcsak abban bűnös, hogy szégyent hozott a nemzetre, de Isten nevére is szégyent hozott. Isten tehát el fogja távolítani ezt a szégyent. Megáldja és megújítja Izraelt, hogy a környező népek is lássák: „Én vagyok az Úr” (23. vers).

Isten visszaviszi Izraelt a saját földjére, tisztára mossa, új szívet és új lelket ad neki (26. vers). És ami csodálatos, Ezékiel szerint Isten ezt nem azért teszi, mert Izrael megbánást mutatott, hanem az Ő könyörületes tettei fogják Izraelt bűnbánatra vezetni.  Isten azért teszi mindezt, mert azt szeretné, hogy népe megtudja, valójában ki is Ő, és hogy mindent meg tud tenni értük.

Ez a Római levél 5. fejezetének 6. versét juttatja eszembe: „Mert Krisztus, amikor még erőtlenek voltunk, a maga idejében meghalt az istentelenekért.”  Tudatában vagy Isten irántad való nagy kegyelmének?  Hagyod, hogy kegyelme közelebb vonzzon, és megengeded, hogy Ő elvegye életed bűneit?

Jon Dybdahl 

286. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  32-33. fejezeteihez (január 24-30.).

A koragyermekkori ráhatások nagyon fontosak a kezdetektől fogva! Ismertem egy családot, akik azt mondták, hogy a gyerekük képzését akkor fogják elkezdeni, amikor eléri az iskolás kort – valójában a nevelés az első perctől fogva elkezdődik, akár beismerjük, akár nem. A gyerekek rengeteget tanulnak csupán a körülöttük lévő környezet által. Továbbá ahogyan öltözködnek, az étrend, amit kínálnak nekik és a tevékenységek, amelyek rendelkezésükre állnak, hogy az idejüket eltöltsék velük, mind formálják a jövőbeli egészségüket és jellemüket. Időnként majdhogynem megdöbbentő felismerni, hogy szülőként a saját életmódunkkal kapcsolatos döntéseinknek hihetetlen hatása van a kicsinyeinkre.

Mindkét szülő fontos a családban és a nevelési folyamatban. Míg általában az anyuka az apró-cseprő dolgokkal foglalatoskodik egész nap, az apuka épp olyan fontos a jellem formálásában. Egyénileg és együtt is, a szülők feladata, hogy olyan környezetet teremtsenek, ahol a gyerek szeretve és biztonságban érzi magát. A gyerekeimet megelőzően én egészen biztos voltam benne, hogy a szülőség gyerekjáték lesz. Négy gyerekkel később naponta felismerem a teljes alkalmatlanságomat és hogy percről percre szükségem van segítségre, hogy megüssem a szintet, ami ezeken az oldalakon elő van írva. Micsoda áldás tudni, hogy az angyalok segítenek a gyerekeink nevelésében! 

Stephanie Gladden Livergood

Fordította Gősi Csaba

 

2021. január 26., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 26 - KEDD - Ezékiel 35

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 32. fejezet 2022. nap

AZ OTTHON 

Az élet gyakorlóiskola, amelyből szülőknek és gyermekeknek úgy kell vizsgázniuk, hogy beléphessenek a felsőbb – a mennyei iskolába

32. fejezet (3. rész) – A gyermek

A gyermek étrendje

A csecsemő számára a legjobb táplálék az, amit a természet kínál. Ettől nem szabad őt szükségtelenül megfosztani. Szívtelen dolog az anya részéről, hogyha kényelemből vagy a szórakozás kedvéért igyekszik megszabadulni a szoptatás kedves kötelességétől.

Az az anya, aki másnak engedi át gyermeke táplálását, gondolja meg jól, mi lehet ennek a következménye! A szoptató dajka többé-kevésbé átadja saját természetét és temperamentumát a szoptatott gyermeknek.

Aligha lehet túlbecsülni annak fontosságát, hogy a gyermekeket rá kell nevelni a helyes táplálkozási szokásokra. A kicsinyeknek meg kell tanulniuk: azért esznek, hogy éljenek, és nem azért élnek, hogy egyenek. A nevelést már a karon ülő gyermeknél meg kell kezdeni. Csak rendszeres időközönként szabad őt etetni; és ritkábban akkor, amikor már a gyermek nagyobb lesz. Nem szabad édességet, sem az idősebbeknek való - számára emészthetetlen - táplálékot adni neki. A csecsemők gondos és rendszeres táplálása nemcsak egészségükre van jó hatással, és általa nemcsak csendesek és jó kedélyűek lesznek, de olyan szokásokat is megalapoz, amelyek a későbbi évek során is áldást jelentenek számukra.

Akkor is nagy gondot kell fordítani a gyermekek ízlésének és étvágyának nevelésére, amikor már kiléptek a csecsemőkorból. Sokszor megengedik nekik, hogy ők döntsék el, mit és mikor egyenek, tekintet nélkül az egészségükre. Látva, hogy mennyi fáradságba és pénzbe kerülnek az egészségtelen nyalánkságok, a fiatalok azt gondolják, hogy az élet legfőbb célja és a legtöbb öröm forrása az étvágy kielégítése. Az ilyen nevelés következménye falánkság, majd betegség, amelyet rendszerint ártalmas gyógyszerek szedése követ.

A szülőknek kell gyermekeik étvágyát formálniuk, és az egészségtelen ételek fogyasztását megtiltaniuk. De miközben étvágyukat szabályozzuk, óvakodjunk attól a hibától, hogy ízetlen és szükségtelenül sok étel fogyasztását is megköveteljük tőlük. A gyermekeknek is megvannak a jogaik. Az egyik ételből szívesebben esznek, mint a másikból. Ha ez az ésszerűség határán belül mozog, vegyük figyelembe!

A rendszeres étkezésre nagyon oda kell figyelni. Az étkezések között semmit sem szabad enni: Sem cukrászsüteményt, sem gyümölcsöt és semmiféle egyéb ételt. A rendszertelen étkezés emésztőszervi panaszokat okoz, az egészség és a jókedv rovására megy, és amikor a gyermekek asztalhoz ülnek, nem ízlik nekik az egészséges táplálék; az után sóvárognak, ami árt nekik.

Azok az anyák, akik az egészség és jó kedély rovására eleget tesznek gyermekeik kívánságainak, rossz magot vetnek; és ez a mag kikelvén termést hoz. A mértéktelenség együtt nő a kicsinyek növekedésével, és mind értelmi, mind testi erejük áldozatul esik. Azok az anyák, akik ezt teszik, keservesen fogják aratni vetésük gyümölcsét. Gyermekeikből olyan felnőttek lesznek, akik szellemileg és jellemben alkalmatlanok arra, hogy a társadalom vagy a család tiszteletre méltó és hasznos tagjaiként tevékenykedjenek. Az egészségtelen táplálkozás következtében mind lelki és szellemi, mind fizikai képességeik egyaránt károsodnak, lelkiismeretük eltompul, és a jó hatások iránti fogékonyságuk megromlik.

Miközben meg kell tanítani a gyermekeket az étvágy feletti uralkodásra, és arra, hogy az egészségre figyelemmel táplálkozzanak; azt is világossá kell tenni előttük, hogy ezzel csak azt tagadják meg maguktól, ami ártalmas. Lemondanak káros dolgokról olyan valamiért, ami jobb. Legyen asztalunk kívánatos és vonzó, jó dolgokkal megrakva, amelyeket Isten bőségesen adott. Legyen az étkezés ideje vidám és boldog! Miközben Isten ajándékait élvezzük, dicsőítsük hálás szívvel az Ajándékozót!

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 35

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2035&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2035&version=NT-HU

Ezékiel nemzetek ellen szóló üzenete egy teljes kört írt le. Seir hegyét és Edomot említi az első üzenet Ezékiel könyve 25. fejezetében. Most Seir és Edom újra a figyelem központjába kerül. Ezeknek az üzeneteknek az a céljuk, hogy bemutassák Izrael jövőbeni szabadulását. 

Az edomiták kegyetlenül kiszolgáltatták a kardnak úgy Izraelt, mind Júdát. Most őket üldözi a kard. Nincs hegy, völgy vagy szakadék, ahova menekülhetnek vagy elrejtőzködhetnek. Vért ontottak, most a vérontás üldözi őket. Az igazságtalanság egy ideig uralkodhat, de végül az ítélet tetteikhez méltó lesz, ha meg nem térnek. 

Amikor az Úr visszajön, hogyan fogja megítélni azokat, akik nevét viselték? Békében várhatjuk Őt, ha mi magunk is a békességre törekedtünk itt lent. „Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak” (Mt 5:9).

Hogyan reagálok az ártatlanok szenvedéseire? Csatlakozok a tömeghez, amely ellenük támad, mint az a tömeg, amely elítélte és keresztre feszítette Jézust? Vagy az igazság és a méltányosság pártjára állok? A végén az egész világ bírája ezt fogja keresni. Akkor a tökéletes hitelveink semmit sem számítanak, bármilyen nagy is legyen jelentőségük a maguk helyén. Csak az fog számítani, hogy hogyan bántam embertársammal.

Ross Cole 

286. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  32-33. fejezeteihez (január 24-30.).

A koragyermekkori ráhatások nagyon fontosak a kezdetektől fogva! Ismertem egy családot, akik azt mondták, hogy a gyerekük képzését akkor fogják elkezdeni, amikor eléri az iskolás kort – valójában a nevelés az első perctől fogva elkezdődik, akár beismerjük, akár nem. A gyerekek rengeteget tanulnak csupán a körülöttük lévő környezet által. Továbbá ahogyan öltözködnek, az étrend, amit kínálnak nekik és a tevékenységek, amelyek rendelkezésükre állnak, hogy az idejüket eltöltsék velük, mind formálják a jövőbeli egészségüket és jellemüket. Időnként majdhogynem megdöbbentő felismerni, hogy szülőként a saját életmódunkkal kapcsolatos döntéseinknek hihetetlen hatása van a kicsinyeinkre.

Mindkét szülő fontos a családban és a nevelési folyamatban. Míg általában az anyuka az apró-cseprő dolgokkal foglalatoskodik egész nap, az apuka épp olyan fontos a jellem formálásában. Egyénileg és együtt is, a szülők feladata, hogy olyan környezetet teremtsenek, ahol a gyerek szeretve és biztonságban érzi magát. A gyerekeimet megelőzően én egészen biztos voltam benne, hogy a szülőség gyerekjáték lesz. Négy gyerekkel később naponta felismerem a teljes alkalmatlanságomat és hogy percről percre szükségem van segítségre, hogy megüssem a szintet, ami ezeken az oldalakon elő van írva. Micsoda áldás tudni, hogy az angyalok segítenek a gyerekeink nevelésében! 

Stephanie Gladden Livergood

Fordította Gősi Csaba