2020. május 31., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 31 - VASÁRNAP - Zsoltárok 119


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy küzdelem 39. fejezet 1782. nap

39. A nyomorúság ideje

"Abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindez ideig. És abban az időben megszabadul a te néped; aki csak beírva találtatik a könyvben" (Dán 12:1).

Amikor a harmadik angyal üzenetének hirdetése lezárul, Isten visszavonja kegyelmét a föld törvényszegő lakóitól. Isten népe ekkorra befejezi munkáját. Az Úr rájuk árasztotta a "késői eső"-t, elküldte nekik a "felüdülés"-t, és ők felkészültek a próbákra. A mennyben angyalok sietnek ide, s oda. A földről visszatérő angyal jelenti, hogy munkáját elvégezte. A végső próba ráköszöntött a világra, és akik a menny törvényeinek híven engedelmeskedtek, megkapták "az élő Isten pecsété"-t. Jézus ekkor befejezi közbenjárását a mennyei szentek szentjében. Felemeli kezét, és ezt kiáltja: "Elvégeztetett!". És amikor ünnepélyesen kihirdeti, hogy "aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék meg ezután is" (Jel 22:11), az angyalsereg leteszi koronáját. Mindenkinek a sorsa eldőlt - életre vagy halálra. Krisztus elvégezte népéért az engesztelést, és eltörölte bűneiket. Alattvalóinak száma betelt; "az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága" az üdvösség örököseinek tulajdona lesz, és Jézus királyok Királyaként és uraknak Uraként fog uralkodni.

Amikor Jézus kilép a szentek szentjéből, sötétség borul a föld lakóira. E félelmetes időszakban az igazaknak közbenjáró nélkül kell a szent Isten színe előtt élniük. A gonoszokat nem korlátozza már semmi. Sátán teljesen hatalmában tartja azokat, akik megmásíthatatlanul megkeményítették szívüket. Isten türelme véget ért. A világ elutasította irgalmát, megvetette szeretetét, és lábbal tiporta törvényét. A gonoszok túllépték a határt. Próbaidejük lejárt. Isten Lelke, akinek makacsul ellenálltak, végül eltávozott tőlük. A menny kegyelmét nélkülözve védtelenek a gonosszal szemben. Sátán ekkor a végső nagy zűrzavarba taszítja a föld lakóit. Amikor Isten angyalai elengedik az emberi indulatok vad viharát, minden ellentét kiéleződik. Az egész világra kiterjed a pusztulás, ami rettenetesebb lesz, mint ami Jeruzsálemet sújtotta.

Egyiptom elsőszülötteit egyetlen angyal ölte meg, és gyászba borította az egész országot. Amikor Dávid megsértette Istent a népszámlálással, egyetlen angyal okozta azt a rettenetes pusztulást, amely Dávid bűnének büntetése volt. A gonosz angyalok éppúgy pusztítanak Isten engedélyével, mint a szent angyalok Isten parancsára. A gonoszság erői készen állnak a világszéles pusztításra. Csak Isten engedélyére várnak.

Az emberek azzal vádolják Isten törvényének tisztelőit, hogy csapásokat hoznak a világra. A természet félelmes háborgásáért, az emberek viszálykodásáért, a vérontásért és a mérhetetlen szenvedésért - őket okolják. Az az erő, amely az utolsó figyelmeztetést kíséri, felbőszíti a gonoszokat. Haragjuk fellángol azok ellen, akik elfogadták az üzenetet, és Sátán még jobban elmélyíti a gyűlölet és az üldözés szellemét.

Amikor Isten végleg elfordult a zsidó nemzettől, a nép és a papok erről mit sem tudtak. A Sátán irányítása alatt álló és a legiszonyúbb indulatoktól fűtött emberek még mindig Isten választott népének tartották magukat. A templomban tovább folytak a szolgálatok. Áldoztak beszennyezett oltárain, és naponta Isten áldását kérték arra a népre, amely Isten drága Fiának vérét ontotta; szolgáinak és apostolainak életére tört. Amikor a szentélyben elhangzik a visszavonhatatlan ítélet, és a világ sorsa örökre eldől, a föld lakói nem fognak tudni erről. Azok, akiktől Isten végleg visszavonta Lelkét, a vallás formaságait továbbra is megtartják. A sátáni szenvedély, amellyel a gonoszság fejedelme betölti őket gonosz terveinek megvalósításához, az Isten iránti buzgóság látszatát fogja kelteni.

Amikor a keresztény világban különösen kiéleződik a szombat körüli vita, és a vallási tekintélyek a világi hatalmasságokkal összefogva rákényszerítik az emberekre a vasárnap megtartását, egy maroknyi nép, amely határozottan megtagadja a népszerű rendelet iránti engedelmességet, egyetemes gyűlölet tárgyává válik. Hangsúlyt fog kapni az a vélemény, hogy nem szabad megtűrni azt a kisebbséget, amely szembehelyezkedik az egyházi intézménnyel és az állam törvényével; hogy inkább ők szenvedjenek, mintsem egész nemzetekre kiterjedjen a zűrzavar és a jogtalanság. Tizennyolc évszázaddal korábban Krisztus ellen éppen így érveltek a "nép főemberei". "Jobb nékünk - mondta a ravasz Kajafás -, hogy egy ember haljon meg a népért, és az egész nép el ne vesszen" (Jn 11:50). Ez az érv meggyőzőnek fog látszani; és végül azok ellen, akik megszentelik a negyedik parancsolatban foglalt szombatot, egy rendelet fog megjelenni, amely a legszigorúbb büntetésre méltónak ítéli ezeket a hivőket, és megengedi az embereknek, hogy egy meghatározott idő után megöljék őket. A hitehagyó protestantizmus az Újvilágban az Óvilág katolikusaihoz hasonlóan fog eljárni azokkal szemben, akik Isten minden rendelkezését tiszteletben tartják.

Isten népe ekkor kerül abba a szorult helyzetbe, amelyet a próféta Jákób háborúsága idejének nevez. Ezt mondja ugyanis az Úr: "A félelemnek, rettentésnek szavát hallottuk, és nincs békesség... miért változtak orcáik fakósárgává? Jaj! mert nagy az a nap, annyira, hogy nincs hozzá hasonló; és háborúság ideje az Jákóbon; de megszabadul abból!" (Jer 30:5-7).

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 119

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Ez a leghosszabb zsoltár, 22 szakaszra tagolódik a héber ABC alapján. Mindegyik szakasznak vagy versszaknak 8 sora van, amely egy-egy elmélkedés Isten Igéjének a kiválóságáról, és életünkben betöltött fontos szerepéről. Dávid szenvedélyes szerelmi éneke ez Isten Igéjéről. Mivel azonban ez a zsoltár igen hosszú, jegyzetünkben szükségszerűen néhány szempontra kell röviden összpontosítanunk. 

Elsőkét figyeljük meg a három nagy világvallást, az iszlámot, a zsidóságot és a kereszténységet. Figyeljük meg, hogy az első kettő mennyire elkötelezett szent könyvei iránt, de mi a helyzet a kereszténységgel? Friss felmérések szerint a keresztények alig fele hoz erkölcsi döntést a Biblia elveire és értékrendjére alapozva. Nem kellene ennek így lenni!

Lenyűgöző az, ahogyan Isten megőrizte a Szentírást a történelem folyamán. Több mint 400 nyelven jelent meg és több ezer példányban kel el minden héten. Több könyvet írtak a Bibliáról, mint bármely más témáról, és a szerzők többet idéznek a Bibliából, mint bármely más forrásból. Több ősi kézirata van a Bibliának, mint bármely más dokumentumnak a népszerű ősi iratok közül. Így, amikor Dávid Isten Igéjéről, mint világosságról énekel, amely beragyog a sötétségbe, a bizonyíték elsöprő – tehát hadd világítson! 

Oly sok áldás (mentális, fizikális, de legfőképp lelki) származik Isten Igéjének tanulmányozásából. Ahogy Dávid mondja: „Boldogok, akik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt” és szívükbe rejtik az Igét, hogy ne vétkezzenek Isten ellen (2, 11. vers). Ezt tette Jézus. Amikor a pusztában a gonosz megkísértette, Ő a Szentírásra támaszkodott (Mt 4:1-11). Ezt kell tennünk nekünk is, és még inkább, ahogy a végidő felé közeledünk.

Töltsünk időt Isten Igéjével, és ne csak megtanuljuk, hogy mit tartalmaz, hanem hallgassuk, hogy mit mond a szívünknek!

Dwight Nelson

252. heti olvasmány A NAGY KÜZDELEM   39. fejezetéhez (május 31 – június 6.).

Aggódtál már azon, hogy Krisztus a te nevedhez ér az ítéletkor, mielőtt megbántad volna minden bűnödet? Sokakat nyugtalanítanak az ilyen dolgok.

És érezted már azoknak a gúnyolódását, akik megkérdezik, miért tartott Istennek idáig 176 évig, hogy véghez vigye a vizsgálati ítéletet?

Mindkét probléma megoldódik a második bekezdésben. Jézus akkor, és csak akkor zárja le művét, amikor minden ember meghozta a végső döntését. Arra vár, hogy mi megállapodjunk, nem pedig egy jogi eljárás befejezésére.

És ez a fejezet sokkal több kérdésre válaszol, mint amennyit a címből feltételeznél. Több „húsbavágó” kérdés is van benne, még azoknak is hasznosak, akik növényi étrenden élnek.

Amire jutottam, az az, hogy a természetfeletti jelenségek egyre szaporodni fognak, és „Jákob háborúsága idejének” megpróbáltatásai aszerint lesznek jelen életünkben, hogy mennyire gyakoroljuk a hit szerinti életet most. Több önmegtagadó hit most? Kevesebb szenvedés akkor. Több kényelem most? Több szenvedés akkor.

És az első oldalon lévő állítás sem kerülte el a figyelmemet, az, hogy akkorra befejeztük a munkálkodásunkat. Te befejezted már a tiédet? Gondoltál már a felfedezetlen területekre is? A még el nem ért emberekre? Eszedbe jutott már, hogy misszionáriusokat támogass, vagy missziós útra menj Thaiföldre, Laoszba, Mianmarba, Mongóliába, Törökországba, Marokkóba vagy Butánba?

Nem állíthatom, hogy örömmel nézek elébe a nyomorúság idejének. Ez végül is rosszabb a valóságban, mint vártuk. Nagyon várom azonban a megszabadítást, a segítséget és az imákra kapott válaszokat, amiket azokban a szörnyű időkben tapasztalunk majd.

Eugene Prewitt
igazgató, Kelet-Ázsiai Oktatási Intézet
Perak, Malajzia
Fordította Gősi Csaba

2020. május 30., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 30 - SZOMBAT - Zsoltárok 118


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy küzdelem 38. fejezet 1781. nap

A harmadik angyalhoz csatlakozó angyal be fogja tölteni az egész földet dicsőségével. Egy világméretű munka és rendkívüli erő jelentkezésének megjövendölése ez. Az 1840-44-es adventmozgalom Isten hatalmának dicsőséges megnyilatkozása volt. Az első angyal üzenete eljutott a világ minden misszióállomásához, és egyes országokban olyan érdeklődés támadt a vallás iránt, amelyre a XVI. századi reformáció óta nem volt példa. De mindezt túl fogja szárnyalni az a hatalmas megmozdulás, amely a harmadik angyal utolsó intését viszi a világnak.

Ez a munka hasonló lesz a pünkösdnapihoz. Miként az evangélium hirdetésének kezdetén a Szentlélek kiáradásával a "korai eső" hullt, hogy szárba szökkentre a kalászt, az evangélium lezárulásakor a "késői eső" fog hullni, hogy beérlelje a termést. "Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Az Ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljő hozzánk, mint eső, mint késői eső, amely megáztatja a földet" (Hós 6:3). "Ti is, Sionnak fiai! Örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti Istenetekben; mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és kései esőt hullat néktek" (Jóel 2:23). "Az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre. " "És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik" (Acs 2:17.21).

Nem lesz kisebb az az erő, amivel Isten az evangélium hatalmas munkáját lezárja, mint amilyennel ezt a munkát elindította. A próféciák, amelyek az evangélium hirdetésének kezdetén a korai eső kiáradásában teljesedtek, a lezárulásakor a késői esőben ismét teljesedni fognak. Ez a "felüdülés ideje", amelyet Péter apostol előre látott, amikor ezt mondta: "Tartsatok tehát bűnbánatot és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek; hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust" (Acs 3:19-20).

Isten szolgái szent lelkesedéstől fénylő arccal sietnek egyik helyről a másikra, hogy hirdessék a menny üzenetét. Az egész földön ezernyi hangon szól majd a figyelmeztetés. Csodálatos dolgok fognak történni. Betegek meggyógyulnak, és a hivők munkáját jelek és csodák kísérik. Sátán is dolgozik, de hamis csodákkal. Még tüzet is hoz alá az égből az emberek szeme láttára (Jel 13:13). A föld lakóinak el kell dönteniük, ki mellé állnak.

Az üzenet nem annyira érveléssel, mint Isten Lelkének mélységes meggyőzése nyomán fog terjedni. Az érvek már korábban elhangzottak. A magvetés megtörtént, és most a mag ki fog kelni, és termést hoz. A missziómunkások által terjesztett irodalom megteszi a hatását. De sok embert, aki az igazság hatása alá került, még mindig gátol valami az igazság tökéletes megértésében és az engedelmességben. A fénysugarak mindenhova bevilágítanak, és az igazság tisztán felragyog. Isten őszinte gyermekeit a családi és egyházi kapcsolatok nem tudják már visszatartani. Elszakítják ezeket a kötelékeket. Az igazság mindennél drágább nekik. Az igazság ellen szövetkező erőkkel szemben sokan az Úr oldalára állnak.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 118

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Ezt a hálaadó nemzeti zsoltárt három szakaszra lehet osztani: (1) az 1-19. versről úgy vélekednek, hogy az izraeliták énekelték menet közben, amikor a templomba zarándokoltak áldozatot bemutatni vagy az ünnepekre; (2) a 20-28. vers egy párbeszéd azok között, akik a templomban vannak és akik épp megérkeztek; és végül a 29. vers egy hatalmas kórus, amelyet az egész gyülekezet együtt énekel.

Izrael körül vad, harcos népek laktak, akik el akarták foglalni földjüket, de ennek ellenére azok az emberek, akik meg tudták tenni az utat, évente háromszor mindnyájan elhagyták otthonaikat, hogy elmenjenek a gyülekezés helyére, a jeruzsálemi templomba. Mi akadályozta meg ilyenkor ellenségeiket, hogy elfoglalják védtelen otthonaikat? Isten megígérte, hogy népe oltalmazója lesz (2 Móz 34:24).

Húsvétkor minden jeruzsálemi ház nyitva állt a zarándokok számára. De ez nem volt elegendő. Sátrakat állítottak a város minden szabad területén és a környező dombokon. A húsvétot fennkölt és mély benyomást keltő hangulatban ünnepelték, hogy visszaemlékezzenek az egyiptomi rabságból való szabadulásra, és előre tekintsenek arra az áldozatra, amely meg fog szabadítani a bűn rabságából. A húsvétot követte a kovásztalan kenyerek hét napos ünnepe. Ötven nappal az első zsenge bemutatása után következett pünkösd, az aratás ünnepe. A hetedik hónapban a sátoros ünnepet ülték meg, az év nagy gyülekezési ünnepét. Ez az ünnep a nagy örvendezés alkalma volt, amely pontosan a nagy engesztelési nap után következett, amikor bizonyosságot nyertek afelől, hogy bűneikről soha többé nem lesz emlékezés. Ezeken az éves összejöveteleken az idősek és a fiatalok bátorítást nyertek az Úr szolgálatára. Emberek az ország különböző részeiről érősítették a köteléket egymással és Istennel. Ahogy Izrael ősei csodálatos szabadulását, az egyiptomi kivonulást ünnepelte, ugyanúgy kell nekünk is felidéznünk hálatelt szívvel azokat az eseményeket, amelyek által Isten kihozott a sötétségből az Ő kegyelmének és igazságának csodálatos világosságára.

A sátoros ünnep nem csak az aratás ünnepe volt, hanem a múltra is emlékeztetett, amikor Isten vezette népét a pusztában, de előre is mutatott, a végső begyűjtés napjára. Az Úr el fogja küldeni aratóit, hogy összegyűjtsék a konkolyt kötegekben a tűzre, illetve a búzát az Ő csűrébe. Akkor majd a bűnösök a bűnnel együtt megsemmisülnek, és az egész világegyetemben minden teremtett lény együttes öröméneklésben dicsőíti Istent.

Uram, itt az életem, hadd legyen teljesen a tiéd! El tudnád ma mondani ezt az imát?

Jan Harry Cabungcal

251. heti olvasmány A NAGY KÜZDELEM   38. fejezetéhez (május 24-30.).

Ez a fejezet sok lenyűgöző állítást tartalmaz a jelen korunkra vonatkozólag. Szeretnék néhányat megosztani közülük: „Az igazság ismételt elutasításával az emberek lelki látása egyre homályosabb, szíve egyre makacsabb lesz, mígnem teljesen hitetlenségbe merevednek.” Ez az állítás különösen igaz a 4. parancsolat lábbal tiprására, amint azt sok egyház teszi.

„Aki e félreérthetetlen következmények ismeretében lábbal tiporva Isten törvényét, emberi törvényeknek engedelmeskedik, az magára veszi a fenevad bélyegét.” Ez teljesen világossá teszi, hogyan és miért fogja valaki megkapni a fenevad bélyegét. „A hűség nagy próbája a szombat lesz.”

„De Isten büntetése csak akkor fog lesújtani, ha az ember már meggyőződhetett az igazságról, és azt tudatosan elutasította.” Ez mutatja, hogy Isten rendkívüli módon igazságos és könyörületes.

„Az egész földön ezernyi hangon szól majd a figyelmeztetés. Csodálatos dolgok fognak történni. Betegek meggyógyulnak, és a hívők munkáját jelek és csodák kísérik.” Ez nagyon bátorító!

„És sokan az Úr oldalára állnak.”

A körülöttünk lévő eseményekből látható, hogy a vég közel van! Amíg a harmadik angyal üzenetét még mindig hirdetik, esélyünk van felkészülni, és másoknak segíteni felkészülni arra, ami el fog következni.

Vivian Wondzell
nyugalmazott általános iskolai tanár
Dunlap, Tennessee, USA
Fordította Gősi Csaba

2020. május 29., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 29 - PÉNTEK - Zsoltárok 117


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy küzdelem 38. fejezet 1780. nap

Isten embereinek a múltban éppilyen próbái voltak. Wiclif, Husz, Luther, Tyndale, Baxter, Wesley azt hirdette, hogy minden tanítást a Biblia mérlegére kell tenni. Kijelentették, hogy mindazt elvetik, amit a Biblia helytelenít. E reformátorokat kegyetlenül üldözték. De ők tovább hirdették az igazságot. Az egyház történelmének minden időszakát egy-egy különleges igazság kibontakozása jellemezte; mindig az, amire Isten népének éppen szüksége volt. Minden új igazság a gyűlölet és a támadások ellenére utat tört magának. Akik fényének áldásaiban részesültek, kísértésnek és próbának voltak kitéve. Az Úr a válságban különleges igazságot ad népének. Ki meri megtagadni hirdetését? Isten azt parancsolja szolgáinak, hogy közöljék a kegyelem utolsó hívását a világgal. E szolgák csak lelkük veszélyeztetésével hallgathatnak. Krisztus követői ne törődjenek a következményekkel! Teljesítsék kötelességüket, és a többit bízzák Istenre!

Amikor a támadások erősödnek, Isten szolgái ismét elbizonytalanodnak, mert azt hiszik, hogy ők hozták magukra a bajt. De lelkiismeretük és Isten Igéje meggyőzi őket arról, hogy helyesen cselekedtek. És bár a próbák még tartanak, ők erőt kapnak elviselésükhöz. A harc egyre súlyosabb lesz, de a veszéllyel együtt nő a hitük és a bátorságuk is. Ezt mondják: "Nem merjük a világ kegyének elnyeréséért Isten szavát megmásítani, szent törvényét megosztani, egyik részét lényegesnek, a másikat lényegtelennek tartani. Az Úr, akit szolgálunk, meg tud minket szabadítani. Krisztus legyőzte a föld hatalmasságait; mi pedig féljünk a legyőzött világtól?"

Az üldözés különböző formái mögött az az elv húzódik, amely mindaddig érvényesül, amíg Sátán és élő kereszténység létezik. Aki Istennek szolgál, szükségképpen maga ellen ingerli a sötétség seregeit. Gonosz angyalok támadnak ellene, akik attól félnek, hogy Isten szolgája elragadja zsákmányukat. A gonosz emberek pedig, akiket a jó példa megítélt, a gonosz angyalokkal összefogva csábító kísértésekkel akarják elszakítani a hűségeseket Istentől. Ha így nem érnek célt, akkor kényszerrel próbálnak lelkiismeretükre hatni.

De ameddig Jézus a mennyei szentek szentjében közbenjár az emberért, a Szentlélek fékező befolyása érezhető lesz a vezetők és a nép között egyaránt. Az országok törvényeire is bizonyos fokig még mindig hatást gyakorol. E törvények nélkül a világ helyzete sokkal rosszabb volna, mint amilyen most. Míg sok vezető Sátán serény eszköze, Istennek is megvannak az eszközei a nemzet vezetői között. Az ellenség olyan intézkedéseket javasol szolgái útján, amelyek súlyosan hátráltatnák Isten ügyét. A szent angyalok pedig arra indítják az Istent félő államférfiakat, hogy megdönthetetlen érvekkel ellenezzék ezeket a javaslatokat. Így fog néhány ember határt szabni a gonoszság hatalmas áradatának, féken tartva az igazság ellenségeit, hogy a harmadik angyal üzenete elvégezhesse munkáját. Amikor felhangzik az utolsó intés, azok a vezetők, akik által az Úr most munkálkodik, fel fognak figyelni rá. Némelyikük el is fogadja az üzenetet, és a megpróbáltatás idején közösséget vállal Isten népével.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 117

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

A zsoltáros minden nemzetet Isten dicsőítésére hív a népe iránt tanúsított irgalmas jóságáért. Ez a legrövidebb, ugyanakkor fennkölt tartalommal bíró  zsoltár. Láthatjuk, hogy egyetlen törzs vagy nemzet sem marad ki az Úr magasztalására szóló felhívásból. A Rómaiakhoz írt levél 15. fejezetének 11. versében Pál apostol erre a zsoltárra utal, annak bemutatására, hogy Krisztusban Isten kegyelme a nem zsidókra és a zsidókra egyaránt kiterjed.

Csak e két versben elegendő jellemzőjét láthatjuk Istennek ahhoz, hogy szeressük és dicsőítsük Őt.  Istennek az ebben a fejezetben bemutatott jellemvonásai örökkévalók, akárcsak maga Isten, és azért íródtak, hogy emlékeztessenek minket, a bizonytalan társadalomban megnyugvást találhatunk Isten szeretetének biztonságában. 

Isten azt várja tőlünk, hogy hirdessük az Ő jóságát, és beszéljünk a hatalmáról. Dicsőítésünk kifejezése és hálaadásunk által tisztelhetjük Őt. Ezt mondja: „Aki hálával áldozik, az dicsőít engem.” (Zsolt 50:23) A pusztai vándorlás idején az izraeliták szent énekkel dicsőítették az Urat. A parancsolatot és Isten ígéretét megzenésítették, és a vándorlásuk során végig énekelték. Kánaánban, amikor a szent ünnepekre összegyűltek, elbeszélték Isten csodálatos műveit, és hálatelt szívvel áldoztak a nevének. Isten arra vágyott, hogy népének egész élete a dicsőítés élete legyen. Az ilyen életforma elűzi a zúgolódást és a panaszkodást. Isten gyermekei ezért fejlesztik és gyakorolják azokat a tulajdonságokat, amelyek alkalmassá teszik őket a mennyei lakhelyükre. Az ilyen bizonyságtétel befolyással lesz másokra is, és hatásos eszköz lesz az emberek lelkét megnyerni Krisztusnak.

Megkéred ma Istent, hogy segítsen ezt megtapasztalnod?

Jan Harry Cabungcal

251. heti olvasmány A NAGY KÜZDELEM   38. fejezetéhez (május 24-30.).

Ez a fejezet sok lenyűgöző állítást tartalmaz a jelen korunkra vonatkozólag. Szeretnék néhányat megosztani közülük: „Az igazság ismételt elutasításával az emberek lelki látása egyre homályosabb, szíve egyre makacsabb lesz, mígnem teljesen hitetlenségbe merevednek.” Ez az állítás különösen igaz a 4. parancsolat lábbal tiprására, amint azt sok egyház teszi.

„Aki e félreérthetetlen következmények ismeretében lábbal tiporva Isten törvényét, emberi törvényeknek engedelmeskedik, az magára veszi a fenevad bélyegét.” Ez teljesen világossá teszi, hogyan és miért fogja valaki megkapni a fenevad bélyegét. „A hűség nagy próbája a szombat lesz.”

„De Isten büntetése csak akkor fog lesújtani, ha az ember már meggyőződhetett az igazságról, és azt tudatosan elutasította.” Ez mutatja, hogy Isten rendkívüli módon igazságos és könyörületes.

„Az egész földön ezernyi hangon szól majd a figyelmeztetés. Csodálatos dolgok fognak történni. Betegek meggyógyulnak, és a hívők munkáját jelek és csodák kísérik.” Ez nagyon bátorító!

„És sokan az Úr oldalára állnak.”

A körülöttünk lévő eseményekből látható, hogy a vég közel van! Amíg a harmadik angyal üzenetét még mindig hirdetik, esélyünk van felkészülni, és másoknak segíteni felkészülni arra, ami el fog következni.

Vivian Wondzell
nyugalmazott általános iskolai tanár
Dunlap, Tennessee, USA
Fordította Gősi Csaba

2020. május 28., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 28 - CSÜTÖRTÖK - Zsoltárok 116


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy küzdelem 38. fejezet 1779. nap

Amikor közeledik a vihar, sokan, akik hitet tettek a harmadik angyal üzenete mellett, de az igazságnak való engedelmesség híján nem szentelődtek meg, elhagyják helyüket, és az ellenség soraiba lépnek. Mivel egyesülnek a világgal, és azonosulnak szellemével, szinte egészen magukévá teszik a világ szemléletét. És amikor a próba jön, csak a könnyű és népszerű utat tudják választani. Tehetséges, kellemes emberek, akik valamikor szívesen követték az igazságot, képességeiket megtévesztésre és félrevezetésre használják. Korábbi testvéreik legelkeseredettebb ellenségeivé válnak. Amikor a szombatünneplőknek a törvény előtt kell hitüket megvédeniük, ezek a hitehagyók Sátán legaktívabb eszközeiként fogják meghazudtolni és vádolni őket. Rágalmakkal és gyanúsítgatásokkal ellenük fogják hangolni a hatalmasságokat.

Az üldözés idején Isten szolgáinak hite próbára lesz téve. E követek híven fogják tolmácsolni a figyelmeztetést, csak Istenre és Igéjére figyelve. Isten Lelke munkálkodik szívükben, és szólásra készteti őket. Szent lelkesedéstől fűtve, és a mennyei sugallat kényszerére indulnak munkába. Nem mérlegelik, hogy az Úrtól rájuk bízott igék hirdetésének milyen következményei lesznek. Nem törődnek földi érdekeikkel, és nem igyekeznek megőrizni sem a hírnevüket, sem az életüket. De egyesek a támadások és gyalázkodások pergőtüzében rémülten kiáltják: "Ha előre láttuk volna szavaink következményeit, csöndben maradtunk volna. " Sátán akadályokat gördít útjukba. Kegyetlen kísértéseivel ostromolja őket, és ők úgy látják, hogy a munka, amelyre vállalkoztak, messze meghaladja képességeiket. Félő, hogy belebuknak. Elmúlt a lelkesedés, amely fűtötte őket. Mégsem tudnak visszafordulni. Érezve tehetetlenségüket, a Mindenhatóhoz sietnek erőért. Ráébrednek arra, hogy nem a saját szavaikat szólták, hanem azét, aki megbízta őket, hogy az intést tolmácsolják. Isten szívükbe helyezte az igazságot, és ők nem tudták elhallgatni.

Isten embereinek a múltban éppilyen próbái voltak. Wiclif, Husz, Luther, Tyndale, Baxter, Wesley azt hirdette, hogy minden tanítást a Biblia mérlegére kell tenni. Kijelentették, hogy mindazt elvetik, amit a Biblia helytelenít. E reformátorokat kegyetlenül üldözték. De ők tovább hirdették az igazságot. Az egyház történelmének minden időszakát egy-egy különleges igazság kibontakozása jellemezte; mindig az, amire Isten népének éppen szüksége volt. Minden új igazság a gyűlölet és a támadások ellenére utat tört magának. Akik fényének áldásaiban részesültek, kísértésnek és próbának voltak kitéve. Az Úr a válságban különleges igazságot ad népének. Ki meri megtagadni hirdetését? Isten azt parancsolja szolgáinak, hogy közöljék a kegyelem utolsó hívását a világgal. E szolgák csak lelkük veszélyeztetésével hallgathatnak. Krisztus követői ne törődjenek a következményekkel! Teljesítsék kötelességüket, és a többit bízzák Istenre!

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 116

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Ez a fejezet hálaadás Istennek, a zsoltáríró saját tapasztalata alapján a megválaszolt imáért és a személyes megváltásért (1-2. vers). Az átélt megpróbáltatás idején a zsoltáríró nyilvánvalóan közel került a halálhoz. Megértette, hogy az életét egyedül Isten könyörületessége és kegyelme mentette meg. Megtapasztalta, hogy valódi megnyugvást csak az Istenbe vetett teljes bizalom adhat (7. vers). Ez a fajta bizalom elűzi az aggodalmat és a nyugtalanságot (Máté 11:29).

2010-ben evangélizációs összejövetelt tartottam a Fülöp-szigetek egyikén.  A megnyitó napja előtt, az első szombatunk délelőttjén a foglyok szabadulásáról szóló üzenetről hirdettem az Igét. Az üzenet végéhez közeledve, erős késztetést éreztem, hogy felhívást intézzek a hallgatósághoz az Istennek való teljes átadásra és a keresztségre való felkészülésre. A szokásostól eltérő volt ilyen felhívást tenni az evangélizáció megkezdése előtt, mégis, úgy éreztem, hogy ha nem engedek Isten vezetésének, nem lesz nyugalmam. A felhívás után egy Jamie nevű férfi jött gyötrődve a szószék felé. Ő volt az egyetlen túlélője egy kereskedelmi szállítóhajón néhány évvel korábban történt robbanásnak. Súlyosan megsebesült, és majdnem belehalt a baleset okozta sérüléseibe. Válaszokat keresett, hogy ő miért élte túl, míg a társai nem. Keresése Isten szavához vezette őt. Más felekezet híveivel tanulmányozta a Bibliát. Azon a szombat délelőttön Jamie valahogy éppen a gyülekeztünk előtt járt, és bevonzotta a hálaadó énekünk. Majd megérintette a szabadulás üzenete. A hálaadó ének és a szabadulásról szóló üzenet hatására Jamie megtalálta a választ, amit keresett! Jamie megkeresztelkedett, és az új életcéljának megfelelő életet folytatott. Az utolsó, amit hallottam felőle, hogy örömmel ajánl fel hálaáldozatot, és naponta a lelki győzelemről tett fogadalmának megfelelően él (16-19. vers).

Veled mi a helyzet?  Mikor adtál legutóbb olyan hálaáldozatot, és tettél olyan fogadalmat, amely hatással volt másokra? Miért ne kérnéd ma Istent, hogy segítsen ezt megtenned?

Jan Harry Cabungcal

251. heti olvasmány A NAGY KÜZDELEM   38. fejezetéhez (május 24-30.).

Ez a fejezet sok lenyűgöző állítást tartalmaz a jelen korunkra vonatkozólag. Szeretnék néhányat megosztani közülük: „Az igazság ismételt elutasításával az emberek lelki látása egyre homályosabb, szíve egyre makacsabb lesz, mígnem teljesen hitetlenségbe merevednek.” Ez az állítás különösen igaz a 4. parancsolat lábbal tiprására, amint azt sok egyház teszi.

„Aki e félreérthetetlen következmények ismeretében lábbal tiporva Isten törvényét, emberi törvényeknek engedelmeskedik, az magára veszi a fenevad bélyegét.” Ez teljesen világossá teszi, hogyan és miért fogja valaki megkapni a fenevad bélyegét. „A hűség nagy próbája a szombat lesz.”

„De Isten büntetése csak akkor fog lesújtani, ha az ember már meggyőződhetett az igazságról, és azt tudatosan elutasította.” Ez mutatja, hogy Isten rendkívüli módon igazságos és könyörületes.

„Az egész földön ezernyi hangon szól majd a figyelmeztetés. Csodálatos dolgok fognak történni. Betegek meggyógyulnak, és a hívők munkáját jelek és csodák kísérik.” Ez nagyon bátorító!

„És sokan az Úr oldalára állnak.”

A körülöttünk lévő eseményekből látható, hogy a vég közel van! Amíg a harmadik angyal üzenetét még mindig hirdetik, esélyünk van felkészülni, és másoknak segíteni felkészülni arra, ami el fog következni.

Vivian Wondzell
nyugalmazott általános iskolai tanár
Dunlap, Tennessee, USA
Fordította Gősi Csaba

2020. május 27., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 27 - SZERDA - Zsoltárok 115


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy küzdelem 38. fejezet 1778. nap

Amikor a vita egyéb kérdéseket is érint, és az emberek figyelme Isten sárba tiport törvényére terelődik, Sátán akcióba kezd. Az üzenetet kísérő erő felingerli azokat, akik ellenzik hirdetését. A papság majdhogy emberfölötti erőfeszítéssel igyekszik elzárni a világosságot, nehogy híveire sugározzék. Minden rendelkezésre álló eszközzel megkísérli elfojtani e létfontosságú kérdések megvitatását. Az egyház a polgári hatalom fegyveréért kiált, és ebben a munkában a katolikusok és a protestánsok összefognak. A vasárnap megtartását kényszerítők mozgalmának merészsége és elszántsága egyre fokozódik, és a törvényt is igénybe veszik Isten parancsolatainak megtartói ellen. Bírsággal és bebörtönzéssel fenyegetik őket. Egyeseknek pedig magas állást ajánlanak fel, és egyéb jutalmakkal és kedvezményekkel próbálják rávenni őket hitük megtagadására. De ők rendíthetetlenül így válaszolnak: "Mutassátok ki Isten Igéjéből tévedésünket!" Így védekezett Luther is hasonló körülmények között. A törvényszék elé állított hivők ékes bizonyságot tesznek az igazságról, melynek hallatán egyesek állást foglalnak Isten valamennyi parancsolata mellett. Így jut el az igazság olyan emberek ezreihez is, akik különben mitsem tudnának róla.

Az Isten szavának becsületes követői lázadóknak fognak minősülni. Szülők, akiket Sátán elvakított, durvák és kemények lesznek hivő gyermekükhöz. A gazda és a gazdasszony sanyargatja az Isten parancsolatait megtartó szolgát. "A szeretet meghidegül!" Gyermekek elvesztik örökségüket és otthonukat. Szó szerint fognak teljesedni Pál szavai: " Mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak" (2Tim 3:12). Az igazság egyes követőit, akik nem hajlandók megünnepelni a vasárnapot, börtönbe vetik, másokat elűznek hazájukból, egyesek pedig rabszolgasorsra jutnak. Az ember ezt most lehetetlennek tartja. De amikor Isten visszavonja mérséklő Lelkét a földről, és a mennyei elveket gyűlölő ember Sátán hatalmába kerül, az események megdöbbentően fognak alakulni. A szív nagyon kegyetlen tud lenni, ha eltávozik belőle Isten félelme és szeretete.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 115

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

A zsoltáríró a hitetlenek gúnyolódása és sértése ellen védelmezi Istent. Előfordul, hogy a meggyőződéses hívőket is ugyanilyen kihívás éri.

Mint Bibliában bízó emberek, mi is szembesülünk a kérdéssel, „Hol van hát az ő Istenük?” (2. vers) Intellektuális és filozófiai magyarázatokkal próbáljuk megválaszolni. Milyen hatást érünk el azonban ezzel?  Bizonyságtevő tapasztalataim során a világi beállítottságú környezetben Isten létezésének természetfölötti bizonyítékát várták tőlem. A hitetlenek közül sokan még azt is kijelentették, hogy hinnének Istenben, ha láthatnák, vagy megérinthetnék Őt. Nem elég ismerettel rendelkezni Istenről! Máté a 7. fejezet 21-23. versében jellemezte azokat, akik ismerték Őt, mégis, a saját akaratuk szerint jártak, és ezzel megcsúfolták Istent.

Olyan korban élünk, amely a jól értesültségével büszkélkedik. Isten létezését az információ alapján kell bizonyítanunk. Isten létezése azonban legjobban annak a napi alkalmazásában mutatkozik meg, amit Istenről igaznak ismertünk meg. Maga az ember nagyobb befolyással bír, mint az, amit mond. Az ember nem emelkedik magasabbra annál, mint akit tisztel (8. vers). Aki az Urat imádja, az Ő képére változik, és dicsőségről dicsőségre formálódik át (2Kor 3:18). Az üzenet, amire a hitetleneknek szükségük van, Isten jellemének megismerése. Ezért mindenben, amit teszünk, az életünkben és a jellemünkben az Ő dicsőségét kell bemutatnunk, feltárva, hogy mit tett értünk Isten kegyelme. Ezt jelenti áldani és magasztalni az Urat (18. vers). Hitünknek szilárd alapra kell épülnie. Az ének refrénje: „Krisztuson, a szilárd kősziklán állok, minden más alap csupán süppedő homok”, a saját tapasztalatunk lehet.

Van még valami az életedben, aminek a Kősziklára kell esnie? Megengeded ma Istennek, hogy porrá zúzza azt?

Jan Harry Cabungcal

251. heti olvasmány A NAGY KÜZDELEM   38. fejezetéhez (május 24-30.).

Ez a fejezet sok lenyűgöző állítást tartalmaz a jelen korunkra vonatkozólag. Szeretnék néhányat megosztani közülük: „Az igazság ismételt elutasításával az emberek lelki látása egyre homályosabb, szíve egyre makacsabb lesz, mígnem teljesen hitetlenségbe merevednek.” Ez az állítás különösen igaz a 4. parancsolat lábbal tiprására, amint azt sok egyház teszi.

„Aki e félreérthetetlen következmények ismeretében lábbal tiporva Isten törvényét, emberi törvényeknek engedelmeskedik, az magára veszi a fenevad bélyegét.” Ez teljesen világossá teszi, hogyan és miért fogja valaki megkapni a fenevad bélyegét. „A hűség nagy próbája a szombat lesz.”

„De Isten büntetése csak akkor fog lesújtani, ha az ember már meggyőződhetett az igazságról, és azt tudatosan elutasította.” Ez mutatja, hogy Isten rendkívüli módon igazságos és könyörületes.

„Az egész földön ezernyi hangon szól majd a figyelmeztetés. Csodálatos dolgok fognak történni. Betegek meggyógyulnak, és a hívők munkáját jelek és csodák kísérik.” Ez nagyon bátorító!

„És sokan az Úr oldalára állnak.”

A körülöttünk lévő eseményekből látható, hogy a vég közel van! Amíg a harmadik angyal üzenetét még mindig hirdetik, esélyünk van felkészülni, és másoknak segíteni felkészülni arra, ami el fog következni.

Vivian Wondzell
nyugalmazott általános iskolai tanár
Dunlap, Tennessee, USA
Fordította Gősi Csaba