2023. december 31., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - december 31 - VASÁRNAP - Ézsaiás 38

Az új évben új könyvet kezdünk el közösen olvasni, a JÉZUS ÉLETE című könyvet. Tarts velünk nap mint nap!

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Ézsaiás könyve 38 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%2038&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%2038&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

1.    Isten meghallgat, amikor keservesen (vagy akárhogy) sírunk. Ezékiás keservesen sírt, amikor megtudta, hogy élete véget ér. Isten meghallgatta imáját és még adott neki 15 évet.

2.    Istennel lehet alkudozni, de nem biztos, hogy mindig jó. Ábrahám alkudozott Istennel és ez pozitív volt. Ugyanígy Mózes is, viszont Ezékiás alkudozásában nem vagyunk egészen biztosak, hogy ez jó volt. Egy dolog azonban biztos: Isten sosem téved.

3.    Isten együtt érez az emberrel. Ezt a fejezetet olvasva az az érzésünk támad, hogy Isten nagyon közel van az emberhez. Nem egy távoli Úr, aki csak hódolatot és engedelmességet követel, hanem olyan valaki, aki át tudja érezni az ember érzéseit, amikor különleges élethelyzetekbe kerül.

4.    Ezen kívül még egy olyan Istent látunk:

a.    aki közli barátjával szándékát

b.    aki látja könnyeinket

c.    aki megszabadít az ellenségtől

d.    aki kész természetfeletti csodákat tenni alkudozó gyermekeiért

e.    akit az élők, és nem a meghaltak dicsőítenek

f.      aki a keserű poharat javunkra váltja

Ima éretted: Istenem, kérlek, segítsd meg az olvasót, hogy tudja, Te meghallgatod, amikor sír és nem nézed le őt ezért. Adjad, hogy tudja, van valaki, Aki együtt érez vele, Aki átéli mindazt, amit ő átél, aki még az értelmetlen kéréseinket is komolyan veszi. Jézus nevében, Ámen

Olvasmány – E.G. White JÉZUS ÉLETE 1-2. fejezet

1. fejezet – „VELÜNK AZ ISTEN” (1. rész)

„És annak nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten" (Mt 1:23). "Az Isten dicsőségének ismerete" látható "Jézus Krisztus arcán" (Vö. 2Kor 4:6). Az Úr Jézus Krisztus örök időktől fogva egy az Atyával. "Isten képmása", az Ő nagyságának, fenségének visszatükrözője - az Ő "dicsőségének világoltatása" (Vö. 2Kor 4:4.6). Jézus azért jött földünkre, hogy ezt a dicsőséget kinyilatkoztassa. Eljött a bűn sötétjében bolyongó világunkba, hogy bemutassa Isten szeretetének világosságát - hogy legyen „VELÜNK AZ ISTEN". Ezért jövendölték róla, hogy "nevét Immánuelnek nevezik".

Jézus eljött, hogy közöttünk lakozzék, s kinyilatkoztassa az Atyát mind az emberek, mind az angyalok előtt. Ő Isten Igéje volt - Isten gondolatait tette érthetővé. Tanítványaiért mondott imájában így szólt: "Megismertettem ővelük a Te nevedet" (Jn 17:26) - "irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú" (2Móz 34:6) -, "hogy az a szeretet legyen őbennük, amellyel engem szerettél, és én is őbennük legyek" (Jn 17:26). De ez a kinyilatkoztatás nem csupán földi gyermekeinek szól. Kicsiny világunk az egész mindenség tankönyve. Isten kegyelmének csodálatos terve, a megváltó szeretet titka az a tantárgy, amelybe "angyalok vágyakoznak betekinteni" (1Pt 1:12), és amelyet végtelen időkön át kutatni fognak. Mind a megváltottak, mind az el nem bukott lények számára Krisztus keresztje lesz az ismeret és a dicséret forrása. Meglátszik majd, hogy a Jézus arcán ragyogó dicsőség az önfeláldozó szeretet fénye. A Kálváriáról áradó világosságban látható meg, hogy az önmegtagadó szeretet törvénye az élet törvénye a föld és a menny számára egyaránt; s hogy Isten szívében van a forrása annak a szeretetnek, amely "nem keresi a maga hasznát" (1Kor 13:5); és hogy a szelíd, alázatos Jézus a megközelíthetetlen világosságban lakozó Atya jellemét mutatta be.

Kezdetben a teremtés egész műve Istent nyilatkoztatta ki. Krisztus volt az, aki kiterjesztette az egeket és lerakta a föld alapjait. Az Ő keze függesztette helyükre a térben a világokat, és Ő formálta meg a mező virágait. Ő az, "aki hegyeket épít erejével" (Zsolt 65:7), "akié a tenger és Ő alkotta is azt" (Zsolt 95:5). Ő halmozta el a földet szépséggel, Ő töltötte meg a levegőt dallammal, és Ő írta oda mindenre a földön, a levegőben és az égbolton az Atya szeretetének üzenetét.

A bűn megrontotta Isten tökéletes művét, de az Ő kezeírása továbbra is olvasható rajta. A teremtett dolgok még mindig hirdetik kimagasló voltának dicsőségét. Nincs sehol semmi - az önző emberi szíven kívül -, ami önmagának élne. A levegőben röpködő madarak közt, a földön nyüzsgő állatok közt egy sincs, amely ne szolgálná mások életét. Az erdő minden levele, a pázsit minden fűszála betölti rendeltetését. Minden egyes fa, bokor és fűszál olyan életelemet áraszt magából, amely nélkül sem ember, sem állat nem élhet; az ember és az állatvilág viszont a fák, bokrok és fűszálak életét szolgálja. A virágok illatot árasztanak és áldásul tárják fel szépségüket a világnak. A Nap világok ezreinek örömére ontja sugarait. Az óceán - forrásaink és kútjaink éltetője - magába fogadja a föld összes folyamát, de csak azért, hogy továbbadja. A tengerből felszálló pára záporként hull vissza: megöntözi a földet, hogy belőle élet sarjadhasson 

2023. december 30., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - december 30 - SZOMBAT - Ézsaiás 37

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Ézsaiás könyve 37 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%2037&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%2037&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

1.    Isten közelsége a legjobb hely bajaink megoldására. Ezékiás amint meghallotta az asszír király fenyegetését, bement az Úr házába. Isten közelében akart lenni, mert ez a legjobb védelem mindenféle fenyegetettség ellen. Amikor kézhez kapta az asszír király levelét, azonnal bevitte azt az Úr házába, kiterítette az Úr előtt és elmondta imáját. Tanulhatunk ebből a történetből. Mi is kapunk időnként lesújtó híreket, amelyektől kétsége esünk, és kapkodunk jobbra-ballra segítségért. Ezékiáshoz hasonlóan, mi is kiteregethetjük Isten előtt, aki szeret bennünket.

2.    Istent nem a saját sérelmei sarkallják tettekre, hanem gyermekei imái. Az asszír király és küldötte Istent gyalázták, de Isten nem ezért lépett. Ézsaiáson keresztül azt üzente Ezékiásnak, hogy mivel imádkozott, meg fogja menteni őt és népét. Isten nem önmagára gondol, nem a saját érzései érdeklik, hanem népe sorsa, népe imái. Csodálatos egy ilyen Istent imádni!

3.    Isten féltő szeretettel szereti népét. Isten az Ő nagy hatalmával legyőzi Asszíriát, aki azzal dicsekszik, hogy a világ legerősebb hatalmait is képes volt legyőzni. És ezt azért teszi, mert féltő szeretettel szereti népét. Jó ebben a tudatban élni, hogy nincs a világegyetemben olyan hatalom, amely legyőzhetne bennünket, mert Isten féltő szeretettel szeret bennünket.

4.    Ezen kívül még egy olyan Istent látunk:

a.    aki lecsillapítja népe legnagyobb félelmeit is

b.    aki a győzelem ígéretét adja válaszul népe félelmeire

c.    aki nem emberi alkotmány és nem emberi kitaláció

d.    aki egyedül Úr égen és földön

e.    aki előre eltervezte népe megszabadítását

f.      aki pajzsa népének

Ima éretted: Istenem, kérlek, segítsd meg az olvasót, hogy tudja, hol van gondjai megoldásának helye! Adjad, hogy Előtted teregesse ki problémáit és mindazt, ami fenyegeti őt! Adjad, hogy tudja, hogy Te féltékeny szeretettel szereted őt, Jézus nevében, Ámen

Olvasmány – E.G. White A NAGY KÜZDELEM 42. fejezet

42. fejezet – A KÜZDELEM VÉGET ÉR (7. rész)

Az Új Jeruzsálem, a megdicsőült új föld fővárosa "ékes korona... az Úr kezében, királyi fejdísz Istened tenyerén". "Benne volt az Isten dicsősége; ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű jáspishoz. " "A népek az ő világosságában fognak járni és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. " Ezt mondja az Úr: " Vigadozni fogok Jeruzsálemmel, és örvendezni népemmel. Nem hallatszik ott többé sírás és jajgatás hangja. " "Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és Ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük" (Ésa 62:3; Jel 21:11.24; Ésa 65:9; Jel 21:3).

"Éjszaka nem lesz" Isten városában. Nem lesz szükségünk, sem igényünk a pihenésre. Senki nem fárad bele Isten szolgálatába és nevének dicsőítésébe. Mindig frissek leszünk, mint reggel, és a reggelnek soha nem lesz vége. "És nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket" (Jel 22:5). A nap fényét feleslegessé teszi az a ragyogás, amely nem fájó és nem vakít, pedig felmérhetetlenül túlszárnyalja a déli nap verőfényét. A Szent Várost Isten és a Bárány dicsősége el nem halványuló fénnyel önti el. A megváltottak az örök nappal nap nélküli világosságában fognak járni.

"Templomot nem láttam abban: mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a Bárány" (Jel 21:22). Isten népének abban a kiváltságban lesz része, hogy szabadon érintkezhet az Atyával és a Fiúval. "Most tükör által homályosan látunk" (lKor 13:12). Most Istenről csak annyit tudhatunk, amennyit az emberekkel való eljárásai és a természet dolgai visszatükröznek belőle. De majd színről színre látjuk Őt, és nem lesz köztünk fénytompító fátyol. Közelében leszünk, és nézhetjük arcának dicsőségét.

A megváltottak kölcsönösen ismerni fogják egymást. A szeretet és a rokonszenv, amelyet Isten plántált a lélekbe, a legszebb és a legigazabb kifejezésre jut. A bűntelen kapcsolat a szent lényekkel, a harmonikus együttlét a szent angyalokkal és minden korszak hűségeseivel - akik megmosták ruháikat és megfehérítették a Bárány vérében -, a szent kötelék, amely összekapcsol "minden nemzetség"-et "mennyen és földön" (Ef 3:15) - mind hozzájárul a megváltottak boldogságához.

Ott a halhatatlan lények soha nem csökkenő örömmel fogják a teremtő hatalom csodáit, a megváltó szeretet titkait fürkészni. Ott nem lesz Isten elfelejtésére kísértő kegyetlen, ámító ellenség. Ott minden tehetség fejlődik, minden képesség gyarapszik. A tanulás nem fogja elménket fárasztani, és erőnket kimeríteni. Ott a legnagyobb vállalkozások is véghezvihetők, a legmagasztosabb törekvések is megvalósíthatók, a legmagasabb célok is elérhetők. Mindig új magaslatok hívogatnak, új csodák gyönyörködtetnek, új igazságokat érthetünk meg, és új dolgok serkentgetik a lélek és a test képességeit.

A világegyetem minden kincse kutatásra tárul Isten megváltott gyermekei elé. A halandóság béklyóitól megszabadult ember fáradhatatlanul szárnyal távoli világok felé, amelyeknek lakói sírtak az emberi szenvedés láttán, de örömének csendült ajkukon már egyetlen ember megtérésének hírére is. E föld lakói kimondhatatlan élvezettel osztoznak az el nem bukott lények boldogságában és bölcsességében. Megismerik tudásuk kincseit, amelyeket a végtelen korszakokon át Isten keze munkájának szemlélésével gyűjtöttek. Tisztán látó szemmel nézik a természet dicsőségét - napokat, csillagokat és naprendszereket -, amelyek kijelölt pályájukon keringenek Isten trónja körül. Mindenre - a legparányibbtól a legnagyobbig - a Teremtő neve van írva. Minden Isten végtelen hatalmát hirdeti.

És az évek, az örökkévalóság évei folyamán még káprázatosabb, még dicsőségesebb dolgok tárulnak fel Istenről és Krisztusról. Nő a szeretet, a tisztelet és a boldogság, miként a tudás is. Az ember minél többet megtud Istenről, annál jobban csodálja jellemét. Ahogy Jézus feltárja a megváltás kincseit, és a Sátánnal vívott nagy küzdelem csodálatos eredményeit, a megváltottak szívét még nagyobb áhítat tölti be, és még mámorosabb örömmel pengetik aranyhárfájukat. Tízezerszer tízezer és ezerszer ezer hang cseng össze a dicsőítés hatalmas kórusában.

"Minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja: A királyi széken ülőé, és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké (Jel 5:13).

A nagy küzdelem véget ért. Nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. Az egész világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, árad az élet, a fény és az öröm a határtalan téren át. Élők és élettelenek - a legparányibb atomtól a legnagyobb csillagig - tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet.


2023. december 29., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - december 29 - PÉNTEK - Ézsaiás 36

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Ézsaiás könyve 36 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%2036&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%2036&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

1.    Isten hűséges szolgáit is érhetik kemény próbák. Ezékiás király egyike volt azon kevés királyoknak, akik hűségesek voltak Istenhez, mégis azt olvassuk ebben a történetben, hogy Asszíria királya minden Júdai várost elfoglalt, kivéve Jeruzsálemet, amit szintén megtámadni készült.

2.    Isten győzelméhez nem kell a nagy haderő. Asszíria királya a méreteket hasonlította össze és azt állította, hogy Júdának esélyes sincs vele szemben. Azt állította, hogy Asszíria leggyengébb hadvezérével sem tudna szembe szállni, ha lovakat adna nekik, még annyira sem futná nekik, hogy lovas harcosokat ültessenek rá, nemhogy meg tudnának ütközni velük. Asszíria királya azonban elszámolta magát, mert Istennek egy katonára és egyetlen lóra sincs szüksége a győzelemhez.

3.    Istennel nem lehet trükközni. Asszíria királya azt állította, hogy Izrael Istene parancsolta meg neki, hogy foglalja el Júdát és Jeruzsálemet. Nem volt elég Ezékiásnak látni az óriási hadsereget, hallani győzelmeikről, Asszíria királya megpróbálta elbizonytalanítani őt Istenben való hitében. El akarta hitetni vele, hogy Isten már nem áll az oldalán. Szerinte ezt bizonyítja az, hogy Júda többi városát már legyőzte. Isten azonban készen állt megmutatni neki és mindenkinek, hogy Vele nem lehet játszani, nem lehet Vele trükközni.

4.    Ezen kívül még egy olyan Istent látunk:

a.    aki megenged próbát, de nem feledkezik meg rólunk

b.    akiben akkor is érdemes bízni, amikor a helyzet mást mutat

c.    aki akkor is figyel népére, amikor népe nem érzi ezt

Ima éretted: Istenem, kérlek, segítsd meg az olvasót, hogy ne csüggedjen el, amikor az élet nagy próbáival találja szembe magát Adjad, hogy ne arról beszéljen neked, hogy mekkora próbái vannak, hanem a próbáinak mondja, hogy mekkora Istene van. Adjad, hogy ki tudja várni a szabadításodat., Jézus nevében, Ámen

Olvasmány – E.G. White A NAGY KÜZDELEM 42. fejezet

42. fejezet – A KÜZDELEM VÉGET ÉR (6. rész)

A földet pusztító tűz borítja, de az igazak biztonságban vannak a Szent Városban. Akik az első feltámadáskor léptek ki a sírjukból, azokon nincs hatalma a második halálnak. Míg Isten a gonoszoknak megemésztő tűz, népének nap és pajzs (Jel 20:6; Zsolt 84:12).

"Láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala" (Jel 21:1). A tűz, amely a gonoszokat megemészti, megtisztítja a földet. Elsöpri az átok minden nyomát. Nincs örökké égő pokol, amely a megváltottakat a bűn félelmes következményeire emlékezteti.

A bűnnek csak egy emléke marad: Megváltónk örökre viselni fogja kereszthalálának nyomait. A bűn kegyetlen munkájának semmi emléke nem marad, csak a sebhelyek Krisztus fején, oldalán, kezén és lábán. A megdicsőült Krisztust szemlélve, a próféta így szól: "Ragyogása, mint a napé, sugarak támadnak mellőle, és ott van az Ő hatalmának rejteke" (Hab 3:4). A megsebzett oldalából folyó vér békéltette meg az embert Istennel. Ott van az Üdvözítő dicsősége, ott van az "Ő hatalmának rejteke". A Megváltó áldozata "elégséges ... a megtartásra"; ezért arra is van hatalma, hogy megsemmisítse azokat, akik Isten irgalmát semmibe vették. Jézus a megalázás nyomait a legmagasabb érdemjelként viseli. A Golgota sebei a Megváltót dicsőítik és hatalmát hirdetik az örök korszakon át.

"Te nyájnak tornya, Sion leányának vára! Eljő tehozzád és elérkezik az előbbi hatalom" (Mik 4:8). Mióta a lángoló pallos az első emberpárt elzárta az Édentől, szent emberek várva várták ezt az időt, "Isten tulajdon népének" megváltását (Ef 1:14). Az ember a földet, amely eredetileg az ő birodalma volt, átjátszotta Sátánnak, és ez a hatalmas ellenség sokáig uralta. De Isten a megváltás terve útján visszaszerezte. Mindaz, ami elveszett a bűn miatt, "megtaláltatott". "Így szól az Úr,... aki alkotá a földet és teremté azt és megerősítés nem hiába teremté azt, hanem lakásul alkotá" (Ésa45:18).

Ez volt Isten eredeti szándéka a föld megteremtésével. És ez a terv most valóra vált; a földet örökké a megváltottak fogják lakni. "Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak" (Zsolt 37:29).

Sokan, attól félve, hogy az eljövendő örökség túlságosan anyagi jellegűnek tűnik, azokat az igazságokat is elspiritualizálják, amelyek otthonukként emlegetik örökségünket. Krisztus - amint tanítványainak ígérte - azért ment el, hogy Atyja házában lakóhelyet készítsen számukra. Akik hisznek Isten Igéjének tanításaiban, azok tudnak a mennyei lakóhelyekről. De még "szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik Őt szeretik" (lKor 2:9). Az emberi nyelv alkalmatlan arra, hogy megfogalmazza az igazak jutalmát. Csak azok fogják tudni, hogy milyen, akik meglátják. Véges elme képtelen felfogni, hogy milyen dicsőséges lesz a mennyei Éden.

A Biblia "hazá"-nak nevezi a szentek örökségét (Zsid 11:14-16). Ott a mennyei Pásztor élő vizek forrásaihoz vezeti nyáját. Az élet fája minden hónapban megtermi gyümölcsét, és leveleivel a népeknek szolgál. Ott kiapadhatatlan, kristálytiszta vízforrások fakadnak, és a partjukon hajladozó fák árnyékot vetnek az ösvényekre, amelyen az Úr megváltottai járnak. A szélesen elterülő síkságok gyönyörű dombokba torkollnak. Isten hegyeinek fenséges ormai magasra emelkednek. A békés rónákon, az élő vizek mellett Isten népe, a sokáig zarándok és vándor nép, otthonra talál.

"Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban. " "Nem hallatik többé erőszaktétel földeden, pusztítás és romlás határaidban, és a szabadulást hívod kőfalaidnak, és kapuidnak a dicsőséget. " "Házakat építenek és bennük lakoznak, és szőlőket plántálnak, és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne; nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt... Kezeik munkáját elhasználják választottaim" (Ésa 32:18; 60:18; 65:21-22).

Ott "örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság és virul, mint őszike". "A tövis helyén ciprus nevekedik, és bogáncs helyett mirtusz nevekedik. " "Lakozik a farkas a báránnyal, és a párduc a kecskefiúval fekszik... és egy' kisgyermek őrzi azokat. " "Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén" - mondja az Úr (Ésa 35:1; 55:13; 11:6.9.).

Fájdalom nem férkőzhet a menny légkörébe. Ott nem lesz könny, sem gyászmenet, sem gyászszalag. "Halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás..., mert az elsők elmúltak. " "Nem mondja a lakos: beteg vagyok! A nép, amely benne lakozik, bűnbocsánatot nyer" (Jel 21:4; Ésa 33:24).

2023. december 28., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - december 28 - CSÜTÖRTÖK - Ézsaiás 35

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Ézsaiás könyve 35 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%2035&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%2035&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

1.   Még a természet is életre kel Isten jelenlététől? Ézsaiás ezt így fogalmazza meg: „Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik… Tóvá lesz a délibáb, és víz fakad a szomjú földön. Ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és káka terem…. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk méltóságát.”

2.   Isten jövetele az igazi bátorító üzenet. Ézsaiás így fogalmaz: „Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket! Mondjátok a remegő szívűeknek: Legyetek erősek, ne féljetek! Íme, jön Istenetek… és megszabadít benneteket!”

3.   Az embert is megújítja Isten érkezése. A Jelenések könyvében találunk hasonló üzenetet: „Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Szökellni fog a sánta, mint a szarvas, és ujjong a néma nyelve.” Ézsaiás költői szavakkal írja le azt az örömet, amelyet a megváltottak megtapasztalnak: „Amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott, ujjongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik.” 

4.   Ezen kívül még egy olyan Istent látunk:

a.   aki örömre hangolja még a puszta földet is

b.   aki bátorítja az elcsüggedteket

c.    akinek eljövetele bizonyos

d.   aki helyreállítja mindazt, amit a bűn elrontott

e.   aki véget vet a csüggedésnek és örömtelenségnek

Ima éretted: Istenem, kérlek, segítsd meg az olvasót, hogy örömmel várja megújító érkezésedet! Adjad, hogy reménységet találjon abban, hogy Te mindent helyreállítasz és ebben neki is része lesz, Jézus nevében, Ámen

Olvasmány – E.G. White A NAGY KÜZDELEM 42. fejezet

42. fejezet – A KÜZDELEM VÉGET ÉR (5. rész)

Az a nagy áldozat, amelyet az Atya és a Fiú az emberért hozott, világosan tárul a világegyetem elé. Ütött az óra, amikor Krisztus elfoglalja jogos helyét, és fejedelemségek, hatalmasságok és minden néven nevezendő méltóságok fölé magasztosul. A reá váró örömért - hogy megdicsőítheti a fiak sokaságát – nem törődve a gyalázattal, elviselte a keresztet. Felfoghatatlanul nagy volt a fájdalom és a gyalázat, de még nagyobb az öröm és a dicsőség. A Megváltó rátekint a képmására átalakult megváltottakra, akiknek a jelleme Isten jellemének tökéletes tükre, és arca Királyuk arcának mása. Meglátja bennük lelke vajúdásának gyümölcsét, és elégedett. Majd olyan hangon, amelyet mind az igazak, mind a gonoszok tábora meghall, ezt mondja: "Íme, ők azok, akikért véremet ontottam! Értük szenvedtem, értük haltam meg, hogy velem éljenek az örökkévalóságban. " És a trón körül álló fehérruhások dicsénekbe kezdenek: "Méltó, a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és dicsőséget és áldást" (Jel 5:12).

Sátán kénytelen elismerni Isten igazságosságát, és meghajolni Krisztus főhatalma előtt, de jelleme változatlan marad. Elsöprő áradatként tör ki belőle ismét a lázadás. Eszeveszett dühében eltökéli, hogy nem adja fel a nagy küzdelmet. És felkészül a menny Királya elleni utolsó elkeseredett harcra. Alattvalói közé rohan, és megpróbálja őket a maga dühével áthatni, és azonnali harcra indítani. De a megszámlálhatatlan milliók között, akiket ő csábított lázadásra, senki sem akad, aki elismerné felsőbbségét. Hatalma véget ért. A gonoszok éppúgy gyűlölik Istent, mint Sátán, de ők felismerik helyzetük reménytelenségét, azt, hogy nem tudják Jahvét legyőzni. Démoni dühvel támadnak Sátánra, és azokra, akik eszközei voltak a megtévesztésben, mert haragjuk most már ő ellenük lobbant fel.

Ezt mondja az Úr: "Mivel ollyá tevéd szívedet, minő az Isten szíve: azért ímé, hozok reád idegeneket, a nemzetek legkegyetlenebbjeit, és kivonszák fegyvereiket bölcsességed szépsége ellen, és megfertéztetik fényességedet. A sírgödörbe szállítnak alá. " "Elvesztélek, te oltalmazó kérub a tüzes kövek közül... A földre vetettelek királyok előtt, adtalak szemük gyönyörűségére... Tevélek hamuvá a földön mindenek láttára, akik reád néznek... Rémségessé lettél, s többé örökké nem leszel" (Ez 28:6-8. 16-19).

"A vitézek harci saruja és a vérbe fertőztetett öltözet megég, és tűznek eledele lészen. " "Haragszik az Úr minden népekre, és megbúsult minden Ő seregükre; megátkozá, halálra adta őket. " "Hálókat hullat a gonoszokra; tűz, kénkő és égető szél az ő osztályrészük" (Ésa 9:5; 34:2; Zsolt 11:6). Istentől az égből tűz száll alá. A föld feltöredezik. Előkerülnek a föld mélyébe rejtett fegyverek. Emésztő lángokat lövell minden tátongó szakadék. Még a sziklák is tüzet fognak. Eljött a nap, amely lángol, mint a kemence. A roppant nagy forróságtól az elemek megolvadnak. A föld is megolvad, és ami rajta van megég (Mal 4:1); 2Pt 3:10). A föld felszíne olyan, mint a megolvadt anyag - roppant nagy bugyborékoló tűztenger. Ütött a gonoszok megítélésének és végpusztulásának órája - "bosszúállás napja ez az Úrnak, a megfizetés esztendeje Sionnak ügyéért" (Ésa 34:8).

A gonoszok a földön kapják meg büntetésüket (Péld 11:31). "Pozdorjá"-vá lesznek, "és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek Ura" (Mal 4:1). Egyesek egy pillanat alatt pusztulnak el; mások hosszú napokig szenvednek.

"Cselekedeteik szerint" kapják büntetésüket. Sátánnak - mivel Isten az igazak bűneiért is őt terheli meg - nemcsak saját lázadásáért kell szenvednie, hanem azokért a bűnökért is, amelyekre Isten népét rávette. Büntetése sokkal súlyosabb, mint azoké, akiket elámított. Amikor már elpusztul mindenki, akit csalásaival elbuktatott, ő még él és szenved. A tisztító lángokban a gonoszok - a gyökér és az ágak - végül megsemmisülnek. Sátán a gyökér, hívei az ágak. Maradéktalanul lesújt rájuk a törvény szabta büntetés, ahogy azt az igazság megköveteli. A menny és a föld, ezt látva, Jahve igazságosságát hirdeti.

Sátán romboló munkájának mindörökre vége. Hatezer évig megvalósíthatta szándékát: megtöltötte a földet bajjal, és fájdalmat okozott az egész világegyetemnek. Az egész teremtettség nyögött és vajúdott. Most Isten teremtményei örökre megszabadulnak Sátántól és kísértéseitől. "Nyugszik, csöndes az egész föld. (Az igazak) ujjongva énekelnek" (Ésa 14:7). A dicsőítés és a győzelem hangja hallatszik az egész hűséges világegyetemben. "Nagy sokaság szavát", "mintegy sok vizek zúgását, és mintegy erős mennydörgések szavát" hallani, "mondván: Alleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható" (Jel 19:6).


2023. december 27., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - december 27 - SZERDA - Ézsaiás 34

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Ézsaiás könyve 34 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%2034&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s%2034&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

1.   Ennyire kegyetlen lenne az Isten? Ez a fejezet Isten megtorló tetteit írja le drámai kifejezésekkel. Szinte semmi pozitívat nem találunk a történetben. Vajon, tényleg ilyen kegyetlen az Isten? Az ókori embernek volt egy istenképe. Számára az istennek erősnek, keménynek, kegyetlennek kellett lenni, aki mindig haragszik. Nem vették komolyan azt az istent, aki nem ilyen. Azért, hogy komolyan vegyék, Izrael Istenét is ilyen szavakkal kellett leírni. Ha azonban közelebbről megismerkedünk Vele, látni fogjuk, hogy Ő egészen más. Az Ószövetségben is megtaláljuk a szerető, kegyelmes, jóságos Istent.

2.   A jóságos Istennek kezdeni kell valamit a lázadókkal, akik hátráltatják művének előmenetelét a földön, akik közbeavatkozás nélkül elpusztítanák magukat és a földet. Nem volt könnyű dolga Istennek a lázadó, kérlelhetetlen, durva emberekkel, akik Isten beavatkozása nélkül elpusztították volna magukat és környezetüket. Néha úgy tűnik, hogy Istennek túl kemény eszközökhöz kellett nyúlnia, de ha ismerjük Őt, tudjuk, hogy soha nem lépi túl a szükséges mértéket. Amikor ott leszünk Isten országában, meg fogunk győződni ennek igaz voltáról.  

3.   Ezen kívül még egy olyan Istent látunk:

a.   aki hiánytalanul mindenről előre figyelmezteti népét

b.   akinek jövendölései mind beteljesednek

c.    aki Lelke által dolgozik az emberekért

Ima éretted: Istenem, kérlek, segítsd meg az olvasót, hogy olyannak lásson, amilyen valójában vagy. Amikor az élet nehéz és kegyetlen, amikor a dolgok nem úgy történnek, ahogyan szeretnénk, könnyű megkérdőjelezni szeretetedet. Kérlek, adjad, hogy ne ezeken keresztül akarjunk véleményt alkotni Rólad, Jézus nevében, Ámen

Olvasmány – E.G. White A NAGY KÜZDELEM 42. fejezet

42. fejezet – A KÜZDELEM VÉGET ÉR (4. rész)

Sátán kővé meredve nézi Krisztus dicsőségét és méltóságát. Ő, aki valamikor oltalmazó kérub volt, tudja, honnan esett ki. Hogy megváltozott, milyen mélyre süllyedt a fénylő szeráf, a "hajnal fia"! A tanácsból, amelyben egykor megbecsült helye volt, örökre ki van rekesztve. Látja, hogy az Atya közelében dicsőségét elfedezve áll valaki. Sátán látja, amikor egy hatalmas angyal Krisztus fejére teszi a koronát, és tudja, hogy ő kapta volna ezt a megtisztelő feladatot.

Eszébe jut régi hazája, amelynek ő is ártatlan és feddhetetlen lakója volt; a béke és a boldogság, amelyet ő is élvezett addig, amíg nem kezdett Isten ellen zúgolódni, és Krisztusra irigykedni. Vádaskodott, lázadozott, hazudozott, hogy megnyerje az angyalok rokonszenvét és támogatását. És amikor Isten bocsánatot kínált neki, ő semmit nem tett saját gyógyulása érdekében. Ezek az emlékképek mind felidéződnek benne. Elgondolkozik azon a munkán is, amit az emberek között végzett, és e munka következményein - egymás közti ellenségeskedésükön, a rettenetes mészárlásokon, birodalmak emelkedésén és bukásán, királyságok megdöntésén, a kavargások, harcok és forradalmak hosszú során. Eszébe jut, milyen szívósan támadta Krisztus munkáját, és miként próbálta az embert mindjobban lezülleszteni. Látja, hogy ördögi ármánykodásával nem tudta megrontani azokat, akik Jézusba vetették bizalmukat. Birodalmára, fáradságos munkájának gyümölcsére tekintve csak kudarcot és pusztulást lát. Most elhitette a tömeggel, hogy Isten városa könnyű zsákmány lesz. De ő tudja, hogy ez nem igaz. A nagy küzdelemben újra és újra vereséget szenvedett, és meghódolásra kényszerült. Nagyon jól ismeri az Örökkévaló hatalmát és méltóságát.

A nagy lázadó mindig igazolni akarta magát. Be akarta bizonyítani, hogy a lázadásért Isten kormányzása a felelős. E roppant intelligencia minden képességét erre a célra összpontosította. Megfontoltan, tervszerűen dolgozott, és bámulatos sikerrel fogadtatta el tömegekkel a hosszú küzdelemre adott magyarázatát. Az összeesküvés elindítója évezredeken át igazságként adta elő a hazugságot. De most ütött az óra, amikor a lázadás véglegesen meghiúsul, és Sátán története és jelleme lelepleződik. Krisztus trónfosztására, népének elpusztítására és Isten városának elfoglalására tett utolsó nagy erőfeszítésével az őscsaló egészen lerántja álarcát. A vele szövetkezők észreveszik a vállalkozás teljes kudarcát.

Krisztus követői és a hűséges angyalok szemlélői az Isten kormányzása elleni fondorkodás kiteljesedésének. És mindenki elborzad tőle.

Sátán látja, hogy lázadása, amelyre senki nem kényszerítette, alkalmatlanná tette a mennyei életre. Képességeit az Isten elleni harcban gyakorolta. A menny tisztasága, békéje és harmóniája mérhetetlen gyötrelem lenne számára. Isten irgalma és igazságossága ellen emelt vádjai elnémulnak. A gyalázat, amellyel Jahvét akarta illetni, teljesen visszahull reá. És Sátán most leborul, és beismeri, hogy Isten jogosan ítélte el.

"Ki ne félne Téged, Uram! És ki ne dicsőítené a Te nevedet? Mert csak egyedül vagy szent. Mert eljőnek mind a pogányok, és lehajolnak előtted; mert a Te ítéleteid nyilvánvalókká lettek" (Jel 15:4). Minden kétely, amely a hosszú küzdelem során az igazság és tévelygés kérdésében felmerült, most tisztázódik. A lázadás következményei, az isteni rendelkezések mellőzésének gyümölcsei minden értelmes teremtmény előtt nyilvánvalóak lesznek. Az egész világegyetem láthatja a különbséget Isten kormányzata és Sátán uralma között. Sátánt a saját cselekedetei ítélik el. Az események teljes mértékben igazolják Isten bölcsességét, igazságosságát és jogosságát. Világossá válik, hogy Isten a nagy küzdelem során tett minden intézkedésében tekintettel volt népének örök érdekeire és a teremtett világokra. "Dicsér Téged, Uram, minden teremtményed, és áldanak Téged a Te kegyeltjeid" (Zsolt 145:10). A bűn történelme az egész örökkévalóságon át tanúskodni fog arról, hogy minden teremtmény boldogsága szorosan összefügg Isten törvényének létezésével. A nagy küzdelem összes tényét látva, az egész világegyetem - hűségesek és lázadók - egyként hirdetik: "Igazságosak és igazak a Te utaid, óh szentek Királya!".