2021. április 11., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 11 - VASÁRNAP - Zakariás 1

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/


Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

 

Olvasmány – E.G. White Az imádság 1. fejezet 2096. nap

 

2. fejezet (1. rész) – AZ IMÁDSÁG SZÜKSÉGLETE

Az ima ugyanolyan fontos az élet számára, mint a mindennapi táplálék. – A mindennapi ima annyira lényeges a kegyelemben valónövekedéshez és a lelki élethez, mint a mindennapi táplálék testünk fenntartásához. Szokjunk hozzá, hogy gyakran emelkedjünk gondolatban Istenhez. Ha gondolataink elterelődnek, vissza kell hoznunk őket. Kitartó igyekezettel, szokás folytán idővel ez könnyűvé válik. Egyetlen pillanatra sem lehetünk biztonságban, ha Krisztustól elkülönültünk. Krisztus velünk van, ügyel minden léptünkre, de csak akkor, ha megtartjuk az általa elénkbe szabott feltételeiket. – Üzenet az ifj úságnak, 115. o.

Az imádkozás lelki szükségletünk. – Habár Krisztus megígérte tanítványainak, hogy megkapják a Szentlelket, ez nem írta felül az imádkozás szükségességét. Sokkal kitartóbban imádkoztak, mint azelőtt. Azoknak, akik részt vesznek az emberiség Jézus második eljövetelére történő felkészítésének munkájában, továbbra is lelkesen imádkozniuk kell. – Az evangélium szolgái, 371. o.

A tanítványok azonban nem vették szívükre Uruk ismételt fi gyelmeztetését:

„Vigyázzatok és imádkozzatok!” (Mt 26:41) Először nagyon zavarba jöttek, amikor meglátták Mesterüket, aki rendszerint higgadt és méltósággal felruházott volt, hogy miként küzd most felfoghatatlanul nagy szomorúságával. A tanítványok még imádkoztak, amikor meghallották a szenvedő Krisztus hangos kiáltását. Nem az volt a szándékuk, hogy elhagyják az Urat, de úgy látszott, hogy a rémület megbénította őket. Ettől a bénultságtól csak úgy szabadulhattak volna meg, ha imában állandóan összeköttetésben maradtak volna Istennel. Nem fogták fel, hogy éberség, vigyázás és komoly imádkozás szükséges ahhoz, hogy ellen tudjanak állni a kísértésnek. – Jézus élete, 688. o.

A tanítványok Gecsemáné-kerti tapasztalata értékes tanulságot közvetít Isten napjainkban élő népe számára… A tanítványokban nem tudatosult az imában tanúsított éberség és kitartás szükségessége. Sokan ma is ugyanúgy alszanak, mint akkor a tanítványok. Nem őrködnek és nem imádkoznak azért, hogy ellenállhassanak a kísértéseknek. Olvassuk el gyakran és fi gyelmesen Isten Igéjének azon paszszusait, amelyek az utolsó időben élőkre leselkedő veszélyeket mutatják be. – In Heavenly Places, 97. o.

Az ima a lélek lélegzetvétele. – Az ima létszükséglet, ez a lélek élete. A családi és közösségi imának is megvan a maga szerepe, de az Istennel ápolt személyes, bensőséges imakapcsolat az, amely életben tartja a lelket. – Előtted az élet, 258. o.

Az ima fontos lelki egészségünk szempontjából. – Naponta többször szakítsunk időt az imádkozásra és az ige tanulmányozására, még ha csupán egy-egy bibliaszöveg megtanulásáról is van szó. Értékes percek ezek, lényegesek a lélek életben maradásához. Az evangéliumi munka különböző érdekeltségei imacéljaink lehetnek, elmélkedéseink alapját képezhetik. Az Istennel való közösség nagyon fontos a lelki élet egészségét tekintve, és csakis ez által nyerhetjük el azt a bölcsességet és helyes ítélőképességet, amely olyannyira fontos mindennapi feladataink végzésében. – Bizonyságtételek 4. kötet, 459. o.

Krisztus példája által láthatjuk, hogy szükségünk van imára. – Ha tudatára ébrednének Isten iránti felelősségüknek, a figyelmeztető üzeneteket hirdetők megértenék az ima fontosságát. Amikor a városokat az éjféli álom csöndje lepte be, és minden ember a maga otthonában volt már, Krisztus, a mi példaképünk, félrevonult az Olajfák hegyére, ahol a fák lombjai alatt az egész éjszakát imádkozással töltötte. Aki sosem vétkezett, aki az áldások kincsestára volt, akinek mennyei áldást szóló hangját hallották a megrémült tanítványok a tajtékzó tengeren, az éjszaka negyedik órájában, és akinek a szava még a holtakat is feltámasztotta, ugyanaz a Jézus volt, aki kitartóan, könnyek között imádkozott. Nem saját magáért fohászkodott, hanem azokért, akiket üdvözíteni e földre jött. Amikor az ember helyetteseként imádkozott, erőt kérvén a mennyei Atyától, azonosult az emberi szenvedéssel, és példát mutatott az embereknek arra vonatkozóan, hogy mennyire fontos az imádkozás.

Természetét nem sározta be egyetlen bűn sem. Mégis, az ember Fia minőségében imáival megkereste az Atyát, rámutatván arra, hogy az emberi természetnek elengedhetetlen szüksége van a menynyei támaszra, amelyet meg is kap, hogy kötelessége elvégzéséhez és a megpróbáltatásokon való felülkerekedéshez megerősödjék. Az élet hercegeként rendelkezett Isten erejével, és népe érdekében győzedelmeskedett. Üdvözítőnk imádkozott azokért, akik nem érezték szükségesnek az imádkozást, és sírt azokért, akik nem érezték a könnyek szükségét, most Isten királyi széke előtt áll, hogy fogadja és az Atyának bemutassa azok kérését, akikért a földön fohászkodott. Kövessük Krisztus példáját! Az ima létszükséglet számunkra lélekmentő munkánk során. Csakis Isten sarjaszthatja ki az általunk elvetett magot. – Az evangélium szolgái, 73. o.

 

Mai Bibliai szakasz: Zakariás 1

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zakari%C3%A1s%201&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zakari%C3%A1s%201&version=NT-HU

Kr. e. 520-ban történt, hogy az Úr elhívta Zakariást, csatlakozzon Aggeushoz a babiloni fogságból Jeruzsálembe hazatért zsidók felrázásában. Tizenhat esztendő telt el azóta, hogy Zorobábel a megígért otthonba visszavezette őket. A perzsa uralkodó engedélyével térhettek haza. Nagy lelkesedéssel telepedtek le saját városaikban, majd Jeruzsálembe gyűltek, ahol a papok Izrael Istenének oltárát építették újjá. Megtartották a reggeli és esti áldozatokat. A Sátoros ünnepet is megtartották, majd elhelyezték a templom alapkövét.

Akkor konfliktusba kerültek a körülöttük élő népekkel. A munka leállt. Aggeus próféta erőfeszítéseik megújítására buzdította őket, hogy teljesítsék Istentől kapott küldetésüket, a templom újjáépítését. Isten temploma és a templomi szolgálatok egy néppé egyesítették, és elkülönítették őket a környező népek szokásaitól. Zakariás könyvének első versei (1-6. vers). Isten igazságának hitelességéről hivatottak meggyőzni visszatért népét. Ott, Babilonban atyáiknak be kellett ismerniük: „Amint elhatározta… a Seregeknek Ura, hogy útjaink és cselekedeteink szerint bánik velünk, úgy bánt velünk” (6. vers).

Ez számunkra is tanulságos. A biztonságunk Istenben van. El kell hinnünk szavait. A vörös lovon ülő férfi üzenete: „és íme, az egész föld nyugodt és békés” (11. vers – új prot. ford.), arra utal, hogy konfliktusuk a perzsa királlyal véget ért. Dárius, az új király, sokkal nagyobb jóindulattal viseltetett a zsidók iránt. Az Úr így szólt: „Könyörületességgel fordulok Jeruzsálemhez, benne építtetik meg az én házam” (16. vers). Népének véghez kell vinnie a missziót, amiért visszahozta őket. A négy szarv magyarázata azokra utal, akik támadták Isten népét. A négy mesterember pedig Zorobábelt, Nehémiást, Aggeust és Zakariást jelképezi.

A fejezet üzenete szerint Isten nagyon is tisztában van a Földön folyó eseményekkel. Különösen azokkal az erőfeszítésekkel, amelyek meg akarják akadályozni egyházát a Tőle kapott küldetésének betöltésében. Ez a fejezet arra késztet, hogy feltegyem magamnak a kérdést: Azt tartom-e szem előtt, hogy jól éljek ebben a mai világban, vagy, hogy támogassam Isten végidei egyházát, és részt vegyek a Jelenések könyve 14:6-12 igeversek üzenetének hirdetésében a világ számára?

David Manzano 

297. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 2. fejezetéhez (április 11-17.).

Nézzétek, egy bizonyos ember úgy döntött, hogy áthalad Chicago városán bekötött szemmel és segítség nélkül.

Úgy hangzik, mint ha egy olyan történet kezdete lenne, ami nem jól végződik. Elvégre Chicago egy világváros, teli akadályokkal, kezdve a zsúfolt épületekkel, a sűrű lakosságon, a forgalmas utcákon, a rossz időjáráson és csatornákon át az ellenséges emberekig és állatokig. A legtöbben egyetértenének, hogy veszélyes lenne elindulni egy ilyen kirándulásra anélkül, hogy felhasználnánk a rendelkezésre álló erőforrásokat.

Nézzétek, egy bizonyos ember úgy döntött, hogy áthalad az élet ösvényén ima nélkül és magabízóan.

Mennyivel veszélyesebb ez, mint az első helyzet? Rendkívül szerencsés körülmények mellett az első ember akár sértetlenül át is juthat Chicagon. A második nemcsak földi életét kockáztatja, hanem a síron túli jövőjét is.

„Ha volt valaha idő, amikor őrt kellett állnunk és a legnagyobb komolysággal imádkoznunk, az az idő most van. Jóllehet bizonyos dolgok jóknak tűnnek, szükséges, hogy figyelmesen, imalelkületben megvizsgáljuk azokat, mivel lehet, hogy ügyesen álcázott csalásokkal van dolgunk, amelyek által Sátán megpróbálja olyan ösvényen vezetni az embereket, amely megtévesztésig hasonlít az igaz úthoz.” – Az imádság, 27. o.

Sátán kihelyezte az akadályokat. Isten hozza a megoldást. A döntés a tied.

Lisa Ward

Vidéki Élet hetednapi adventista gyülekezet jegyzője, Cleburne, Texas, USA

Fordította Gősi Csaba

 

2021. április 10., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 10 - SZOMBAT - Aggeus 2

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/


Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – E.G. White Az imádság 1. fejezet 2095. nap

1. fejezet (7. rész) – ISTEN IMÁRA SZÓLÍT

A szükségleteinkért mondott ima. – Isten Igéjének minden egyes ígéretét imánkba foglalhatjuk, amennyiben Isten adott szavára támaszkodunk. Bármilyen lelki áldást óhajtunk, kiváltságunk, hogy Jézus nevében kérjük. Egyszerű szavakkal, gyermeki hittel tárhatjuk fel Isten előtt szívünket. Amennyiben szükséges, táplálékért és ruházatért is könyöröghetünk hozzá, éppúgy, mint lelki ínségünkben is az élet kenyerét és az igazság öltönyét is tőle kérjük. Mennyei Atyátok jól tudja, hogy nektek minderre szükségetek van, s ezért felszólít benneteket, hogy jöjjetek és kérjetek. Csak Jézus nevében nyerhetjük el mindezen áldásokat, hiszen Isten éppen azáltal akarja Fia nevét megdicsőíteni, hogy kínzó szükségleteinket kegyelmének kincstárából ingyen és bőkezűen kielégíti. – Gondolatok a Hegyibeszédről, 133. o.

Kérjetek és higgyetek. – Amikor az Úr segítségét kéred, tiszteld meg Megváltódat azzal, hogy áldásait hittel elfogadod. Minden erő, minden bölcsesség rendelkezésünkre áll. Csak kérnünk kell.

Járj szüntelenül Isten világosságában! Elmélkedj jelleméről éjjel és nappal! Akkor meglátod dicsőségét, és jóságában örvendezni fogsz. Szíved átforrósodik szeretetétől; felemelkedsz, mint akit örökkévaló karok hordoznak. Istentől kapott erővel és világossággal többet értesz meg, és többet tudsz megvalósítani, mint amit valaha is lehetségesnek tartottál. – A nagy Orvos lábnyomán, 514. o.

Menjetek előre Istenbe vetett bizalommal! – Bátorítsuk egymásban

az élő hitet, melyet Krisztus tett lehetővé minden hívő számára. Fejlesszük a munkát, amint az Úr az utat egyengeti. Amikor szűkös helyekre vezeti népét, kiváltságunk buzgó imára gyűlni össze, nem feledve, hogy minden Istentől származik. Akik még nem vettek részt a próbára tevő élményekben, melyek az utolsó napokban a munka velejárói lesznek, rövidesen olyan helyzetbe kerülnek, amely szigorúan próbára teszi Istenbe vetett bizalmukat. Amikor népe nem lát lehetőséget az előrenyomulásra, amikor a Vörös-tenger terül el előttük, hátukban pedig az üldöző sereg, akkor szólítja fel Isten őket, hogy nyomuljanak előre. Így próbálja ki hitüket. Mikor ilyen élmények érnek, menjetek előre, Krisztusban bízva. Lépésről lépésre járjatok az általa kijelölt ösvényen. Jönnek majd megpróbáltatások, de ti csak haladjatok előre. Ez tapasztalatokban részesít, melyek megerősítik Istenbe vetett hiteteket, és fölkészítenek a legigazabb szolgálatra. – Bizonyságtételek 9. kötet, 273. o.

 

Mai Bibliai szakasz: Aggeus 2

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Aggeus%202&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Haggeus%202&version=NT-HU

Amikor az önfejű gyerek hazatér, mi lesz otthon? Ünnepség! Hasonlóképpen, amikor Isten látta, hogy mit tesz a népe, így szólt: „Boldog vagyok. Veletek vagyok! Nem azért örülök, mert amit csináltok, az tökéletes, vagy hibamentes. Azért örvendek, mert a szíveteket nekem adtátok!”

„Nézzetek az új Templomra” – mondja Isten – „Össze lehet hasonlítani az első templom pompájával?” „Nem” – válaszolták az emberek, de az Úr így szólt hozzájuk: „Veletek vagyok, ezért legyetek erősek és dolgozzatok.” Miért is? A válasz egyszerű. Minden ezüst és arany Istené. Amit ma Isten kér tőlünk, az a szívünk és elménk teljes átadása. Így kellene imádkoznunk: Urunk, kérünk, csiszolj minket a te akaratod szerint!”

Amikor az emberek követték az Urat és azt tették, amit kért tőlük, akkor Isten felfedte a titkát, és megígérte, hogy kicsivel később a Nemzetek Óhaja eljön, hogy betöltse a Templom dicsőségét, így az felülmúlhatja a régi Templomét. Halleluja!

Ahogy várjuk a Népek Óhajának eljövetelét, adjuk át önként szívünket Istennek! Másszuk meg a hegyeket, hogy fát hozzunk a templomépítéshez. Ez nem csak a szónoklásról szól. Cselekedetekről is, mint ahogy Máté 15:8 figyelmeztet minket, hogy ne csak a szánkkal tiszteljük Őt, hanem a szívünkkel is.

Ha elfogadjuk ezt a hívást, és teljesen átadjuk a szívünket Istennek, amikor az utolsó napokban az Úr megrengeti e világ királyságait és ezek erősségeit, a szekereket és a lovasokat, akkor az Úr ezt fogja mondani: elviszlek és a pecsétgyűrűmmé (jelemmé) teszlek titeket.

„Szerető Úr Jézus, átadjuk a szívünket Neked, ahogy kérted a te igédben. Fogadj el minket és Jézus, Népek Vágya, formálj minket és takarj be igazságod palástjával, hogy most vagy később, amikor megrengeted a földi királyságok alapjait, az ellenség szekereit és lovasait, akkor a pecsétgyűrűid legyünk!”


Emmanuel S. D. Manu 

296. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 1. fejezetéhez (április 4-10.).

„Ingyenes ajándék” (hogyha jelentkezel egy drága előfizetésre)

„Hatalmas megtérülés kis befektetéssel” (ami eltűnik, amint kifizetted a regisztrációs díjat)

„Tabletta, amely elmulasztja a fájdalmat” (továbbá függőséget okoz és halálos)

Nap mint nap látunk és hallunk hirdetéseket, amelyek átvernek. Ha túlzottan jól hangzik ahhoz, hogy igaz legyen, valószínűleg így is van. Semmi érdemleges nincsen ingyen igazából – kivéve, ha Istenről van szó!

Az imádság egy olyan csodálatos adomány, hogy néha nehéz elhinni, hogy igaz. Az imádság egy közvetlen telefonvonal a világmindenség Teremtőjéhez! De nem csak erről van szó; Ő sosem elfoglalt, mindig érdekli még a legkisebb szükségletünk is. Imádkozhatunk akár beszéd nélkül is, és ez egy olyan kiváltság, amelyet sosem vehetnek el tőlünk.

Annyira hozzá vagyunk szokva a hirdetésekhez, hogy azt hisszük, senki sem ad nekünk úgy valamit, hogy nem vár el legalább ennyit cserébe.

Isten azonban nem ilyen. Imádságaink sosem fárasztják vagy terhelik Őt. El akarja venni a félelmeinket, fájdalmainkat és csüggedéseinket, hogy cserébe nekünk békét, örömet és reményt adjon! Istenben egy barátot találunk, aki sosem hagy el minket, aki a legjobbat akarja számunkra, és aki többet áldozott fel, mint amit valaha is el tudunk képzelni, hogy megváltson minket a bűn rabságából.

Isten a menny előízét ígéri nekünk, ha a bizalmunkat teljesen belé vetjük és mindenről beszélgetünk vele. Tervezzük el hát, hogy ezt az ingyenes ajándékot rendszeresen használjuk!

Lisa Ward

Vidéki Élet hetednapi adventista gyülekezet jegyzője, Cleburne, Texas, USA

Fordította Gősi Csaba

  

2021. április 9., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 9 - PÉNTEK - Aggeus 1

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/


Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – E.G. White Az imádság 1. fejezet 2094. nap

1. fejezet (6. rész) – ISTEN IMÁRA SZÓLÍT

Mózeshez hasonlóan mi is örülhetünk az Istennel való bensőséges

közösségnek. – A világot alkotó kéz, amely egyben tartja a hegyeket, fogja ezt az agyagból formált, erős hitű embert, és irgalommal a szikla repedésébe rejti. Csodálkozhatunk-e azon, hogy ama leírhatatlan dicsőség, mely a Mindenhatótól vetődött Mózes arcára, olyannyira erős volt, hogy az emberek nem tudták rajta tartania szemüket?

Ez a tapasztalat – és mindenekfelett a biztosíték, hogy Isten meghallgatja imáját, és hogy Isten jelenléte kíséri – értékesebb volt Mózesszámára, mint az Egyiptomban kapott nevelés és katonai kiképzés. Egyetlen erő, képesség vagy földi ismeret sem képes helyettesíteni Isten közvetlen jelenlétét. Mózes történetében láthatjuk, hogy az embernek abban a kiváltságban van része, hogy boldog, bensőséges közösségben lehet Istennel. A törvénytelen emberben félelmet kelthet annak tudata, hogy Isten vezeti a sorsát. Mózes azonban nem félt a Sinai-hegyen a törvény alkotójának jelenlétében, mivel lelke összhangban volt Teremtője akaratával.

Az ima a szív megnyílása Isten előtt mint barát előtt. A hit szemével az ember egészen közelről megláthatja Istent, az imádkozó pedig megkapja a mennyei szeretet és gondoskodás bizonyítékait. – Az evangélium szolgái, 34–35. o.

A szent bátorsággal mondott ima. – „Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek.” (Jn 15:7) Imáitokban hivatkozzatok erre az ígéretre! Kiváltságunk, hogy szent bátorsággal járuljunk az Úr elé. Ha őszintén kérjük, hogy árasszon ránk világosságot, Ő meghallgat és válaszol kérésünkre. Ám ennek az a feltétele, hogy imáinkkal teljes összhangban éljünk, különben hiábavaló minden könyörgésünk.– Gyermeknevelés, 499. o.

A menny nyitva áll kéréseink előtt. Isten hív minket, hogy „járuljunk bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül” (Zsid 4:15–16). Hittel kell megjelennünk Isten előtt, meg lévén győződve, hogy megkapjuk mindazt, amit kértünk. – Signs of the Times, 1892. április 18.

 

Mai Bibliai szakasz: Aggeus 1

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Aggeus%201&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Haggeus%201&version=NT-HU

Ez az üzenet Aggeustól, a hatalmas Isten szolgájától, az Ótestamentum egyik kisprófétájától származik. Dáriusz király uralkodásának második évében íródott, amikor az emberek visszatértek Júdába a babiloni fogságból. Az üzenetet Zorobábelnek, Júda fejedelmének (politikai vezetőjének), Jósuának, a főpapnak (lelki vezetőnek) és Júda maradékának címezte, akiket jelenleg inkább lefoglalt saját szükségleteik rendezése, mint hogy az Úr Házának újjáépítésével törődtek volna. A Templom Isten jelenlétének szimbóluma volt az emberek között, és figyelmen kívül hagyni az épületet olyan volt, mintha – mai hasonlattal élve –, Istent a hátsó ülésre tették volna egy autóban ahelyett, hogy rábízták volna a kormányt.

Amikor a gyermekeink szülői felügyelet vagy kontroll nélkül fognak bele számukra érdekes és izgalma dolgokba, sokszor az ellenség veszi át az irányítást, aminek következménye gyakran értékválság, ürességérzet, szenvedés és sok hasonló történés lesz. Amikor Isten népe túlságosan lelkesedett saját céljaiért, szerető Atyjuk elküldte szolgáját, a prófétát, hogy figyelmeztesse őket úgy, hogy megértsék. Az üzenet emlékeztette őket, hogyha nem Istent helyezik életükben az első helyre, annak ürességérzet és bukások sorozata lesz a következménye: „Sokat vetettetek, de keveset takartok” (6. vers). Az Úr tovább folytatja: „Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! Menjetek fel a hegyre, és hordjatok fát, és építsétek e házat, hogy gyönyörködjem benne” (7-8. vers). Ez a boldog keresztények receptje napjainkban. „Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek” (Mt 6:33); „mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek” (Jn 15:5).

Ez volt az az idő, mikor az emberek mindenféle indokokkal igazolhatták volna a saját személyes elfoglaltságaik létjogosultságát. Napjainkban kihangsúlyozzák, hogy a család az elsődleges felelősségünk, és ez igaz is, de Aggeus bátorít minket, hogy Isten ügye iránt tanúsítsunk szívből jövő, szeretetteljes, példaadó érdeklődést. Ha a gyülekezetvezetők és családfők félik és szeretik Istent, és engedik, hogy Szentlelke vezesse őket, a gyülekezeti tagok bizonyosan pozitívan reagálnak a lelki hívásra. Elérhetjük céljainkat, ha a fontossági sorrend a helyén van az életünkben. Legyünk olyanok, mint Zorobábel és Jósua, akik megfogadták a próféta üzenetében elhangzó tanácsot, és okozzunk ezzel örömöt az Úrnak!

Szerető Istenünk, segíts minket, hogy a feladatainkat megfelelő fontossági sorrendbe tudjuk állítani, és így elsődlegesen Téged és a te országodat tudjuk keresni a többi feladatunk előtt, ezáltal dicsőítve Téged és örömet okozva Neked. Kérünk, add kegyelmedet, és Szentlelked vezessen minket munkánkban, hogy megdicsőítsük a te nevedet! Ámen!

Emmanuel S. D. Manu 

296. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 1. fejezetéhez (április 4-10.).

„Ingyenes ajándék” (hogyha jelentkezel egy drága előfizetésre)

„Hatalmas megtérülés kis befektetéssel” (ami eltűnik, amint kifizetted a regisztrációs díjat)

„Tabletta, amely elmulasztja a fájdalmat” (továbbá függőséget okoz és halálos)

Nap mint nap látunk és hallunk hirdetéseket, amelyek átvernek. Ha túlzottan jól hangzik ahhoz, hogy igaz legyen, valószínűleg így is van. Semmi érdemleges nincsen ingyen igazából – kivéve, ha Istenről van szó!

Az imádság egy olyan csodálatos adomány, hogy néha nehéz elhinni, hogy igaz. Az imádság egy közvetlen telefonvonal a világmindenség Teremtőjéhez! De nem csak erről van szó; Ő sosem elfoglalt, mindig érdekli még a legkisebb szükségletünk is. Imádkozhatunk akár beszéd nélkül is, és ez egy olyan kiváltság, amelyet sosem vehetnek el tőlünk.

Annyira hozzá vagyunk szokva a hirdetésekhez, hogy azt hisszük, senki sem ad nekünk úgy valamit, hogy nem vár el legalább ennyit cserébe.

Isten azonban nem ilyen. Imádságaink sosem fárasztják vagy terhelik Őt. El akarja venni a félelmeinket, fájdalmainkat és csüggedéseinket, hogy cserébe nekünk békét, örömet és reményt adjon! Istenben egy barátot találunk, aki sosem hagy el minket, aki a legjobbat akarja számunkra, és aki többet áldozott fel, mint amit valaha is el tudunk képzelni, hogy megváltson minket a bűn rabságából.

Isten a menny előízét ígéri nekünk, ha a bizalmunkat teljesen belé vetjük és mindenről beszélgetünk vele. Tervezzük el hát, hogy ezt az ingyenes ajándékot rendszeresen használjuk!

Lisa Ward

Vidéki Élet hetednapi adventista gyülekezet jegyzője, Cleburne, Texas, USA

Fordította Gősi Csaba

 

2021. április 8., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 8 - CSÜTÖRTÖK - Sofóniás 3

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/


Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

 

Olvasmány – E.G. White Az imádság 1. fejezet 2093. nap

 

1. fejezet (. rész) – ISTEN IMÁRA SZÓLÍT

 


Minden őszinte ima meghallgatásra talál. – Mikor a tanítványok mégsem ismerték meg az Üdvözítő határtalan erőforrásait és hatalmát, akkor azt mondotta nekik: „Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben.” (Jn 16:24) Krisztus megmagyarázta ezzel tanítványainak, hogy ismeretük titka abban van, hogy az Ő nevében mindig és minden körülmények között erőt és kegyelmet kérhetnek az Atyától. Ő azért lesz ott az Atyánál, hogy könyörögjön érettünk, és kérje az Atyától azokat a dolgokat, amelyekre szükségük van, amelyeket ők is kérnek az Atyától az Ő nevében. Az alázatos esdeklők imádságait saját kívánságaként mondja el az Atyának, az imádkozó lelkek érdekében. A mennyben minden őszinte imádság meghallgatásra talál. Lehet, hogy ezt az imádságot nem mondják el gördülékenyen, folyékonyan, de ha ebben az imádságban benne van az imádkozó szíve, akkor ez az imádság felszáll abba a szentélybe, ahol Jézus szolgál, és Ő jelenti ezt az imádságot az Atyának egyetlen ügyetlen, dadogó szó nélkül, szépen, és az teljes lesz tökéletessége tömjénének jó illatával.

Az őszinteség és a becsületesség ösvénye nem olyan ösvény, amely mentes lenne az akadályoktól, de minden nehézségünk közepette fel kell ismernünk, meg kell hallanunk Jézus Krisztus imádságra felhívó szavát. [14] Nincs senki a földön élő emberek között, akinek valamiféle olyan hatalma, ereje lenne, amit nem az Istentől kapott.Ennek a hatalomnak, erőnek a forrása pedig a leggyengébb emberi lények előtt is nyitva van. „Akármit kértek majd az én nevemben, én megcselekszem azt – mondotta Jézus –, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.”(Jn 14:13–14)

„Az én nevemben.” (Jn 14:14) Krisztus azt parancsolta meg tanítványainak, hogy így imádkozzanak. Krisztus követőinek Krisztus nevében kell megállniuk Isten előtt. Az érettük hozott áldozat által válnak értékessé Isten előtt. A Megváltó nekik tulajdonított igazsága teszi őket becsesekké Isten előtt. Krisztusért az Úr megbocsát mindazoknak, akik félik Őt. Az Úr nem látja meg bennük a bűn rosszaságát. Ellenkezőleg, felismeri bennük a Fiúhoz való hasonlatosságukat, akiben hisznek. – Jézus élete, 667. o.

Az angyalok feljegyzik imáinkat, és jó irányban befolyásolnak. – Amikor reggel felkeltek, tudatában vagytok-e tehetetlenségeteknek, hogy Isten erejére van szükségetek? Elmondjátok-e a szükségeiteket alázatosan és őszintén mennyei Atyátoknak? Ha az imák nem színlelő ajakról szállnak fel, akkor, ha veszély fenyegetne, hogy öntudatlanul is, de rosszat kövessetek el, és oly hatással legyetek környezetetekre, amely másokat rosszra vezet, őrző angyalotok mellettetek áll, hogy jobb útra serkentsen, megválasztja szavaitokat és irányítja cselekedeteiteket.

Ha nem érzitek át a veszélyt, ha nem könyörögtök segítségért és erőért, hogy legyőzzétek a kísértéseket, egészen bizonyosan le fogtok térni a helyes ösvényről. Ez esetben hanyagságotok ott áll majd Isten könyvében, a próba napján pedig híjával találnak benneteket. – Bizonyságtételek 3. kötet, 363–364. o.

 

Mai Bibliai szakasz: Sofóniás 3

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sofoni%C3%A1s%203&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zof%C3%B3ni%C3%A1s%203&version=NT-HU

A harmadik fejezetben a próféta arról ír, hogy Isten haragja a környező népekről visszafordul Jeruzsálemre. Isten elérkezik ahhoz a ponthoz, amikor felvázolja az ősi Izrael és a mi életünk legnagyobb problémáját: nem hallgatunk Istenre. Nem fogadjuk el, ha kijavít valamiben, nem bízunk Benne, és nem megyünk annyira közel Hozzá, mint amennyire kellene. Minden rossz következmény annak tünete, hogy nem akarunk közeli kapcsolatot Istennel. Az ötödik fejezet leírása alapján mindez éles ellentétben áll Isten jellemével: változatlan igazságosságával és napról-napra, minden reggel kiáradó szeretetével.

A hatodik verstől kezdve Isten nagyon személyes hangnemben, egyes szám első személyben szól hozzánk. Valószínűleg megértjük Isten csalódottságát, amikor Júda népe annak ellenére sem tisztelte Őt, és nem fogadta el helyreigazítását, hogy látta az Úr ítéletét a szomszédos népeken. Ugyanezt a következtetést tudjuk levonni abból is, ami napjainkban történik. A sátánnak igen nagy gyakorlata van abban, hogy hétköznapi problémáinkkal teljesen lefoglaljon, így ne lássuk meg az összképet.

A kilencedik vers csodálatos fordulópontra utal: Isten megtisztítja népét, és összegyűjti őket. A megtisztulás nem könnyű feladat, talán fáj is, de nélküle a nyílt seb nem fog begyógyulni. Újra felismerhetjük, hogy nem mi hozzuk el a változást, hanem Isten közbeavatkozása: megtisztítja az ajkainkat, hogy igazán tudjuk Őt szolgálni, egymással vállvetve. Az egyetlen dolog, amit tennünk kell, hogy hozzátesszük a saját részünket is válaszként Isten közbelépésére, és Ő tovább fog munkálkodni bennünk és rajtunk keresztül másokon. Ezért lesz igaz, amit ígért: Izrael maradéka megbízik az Úr nevében.

A 14-től 20-ig terjedő versek ékkövek a Bibliában: Isten hív minket, hogy énekeljünk, ünnepeljünk, mivel értünk dolgozik, és Ő maga is velünk ünnepel. El tudjuk képzelni, hogy mit jelent egy gyermek számára, ha látja, hogy az édesapja és édesanyja örül neki, és persze vele együtt is. Így talán mi is érezhetjük amint az Úr velünk együtt örül. Természetesen nincs okunk ezzel kérkedni, de élvezzük Istenünk, a Teremtőnk szeretetét. A 17. vers azt írja: „örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked.”

Milyen szemléletes kép! Isten énekelve örvend nekünk! Erről az jut eszembe, mikor a vőlegény felöltözteti a menyasszonyát gyönyörű ruhába és örömmel tekint a szépségére. Isten gyönyörű és csodálatos módon bánik velünk. Dicsérjük Őt, mert Ő az Úr! 

Norbert Zens 

296. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 1. fejezetéhez (április 4-10.).

„Ingyenes ajándék” (hogyha jelentkezel egy drága előfizetésre)

„Hatalmas megtérülés kis befektetéssel” (ami eltűnik, amint kifizetted a regisztrációs díjat)

„Tabletta, amely elmulasztja a fájdalmat” (továbbá függőséget okoz és halálos)

Nap mint nap látunk és hallunk hirdetéseket, amelyek átvernek. Ha túlzottan jól hangzik ahhoz, hogy igaz legyen, valószínűleg így is van. Semmi érdemleges nincsen ingyen igazából – kivéve, ha Istenről van szó!

Az imádság egy olyan csodálatos adomány, hogy néha nehéz elhinni, hogy igaz. Az imádság egy közvetlen telefonvonal a világmindenség Teremtőjéhez! De nem csak erről van szó; Ő sosem elfoglalt, mindig érdekli még a legkisebb szükségletünk is. Imádkozhatunk akár beszéd nélkül is, és ez egy olyan kiváltság, amelyet sosem vehetnek el tőlünk.

Annyira hozzá vagyunk szokva a hirdetésekhez, hogy azt hisszük, senki sem ad nekünk úgy valamit, hogy nem vár el legalább ennyit cserébe.

Isten azonban nem ilyen. Imádságaink sosem fárasztják vagy terhelik Őt. El akarja venni a félelmeinket, fájdalmainkat és csüggedéseinket, hogy cserébe nekünk békét, örömet és reményt adjon! Istenben egy barátot találunk, aki sosem hagy el minket, aki a legjobbat akarja számunkra, és aki többet áldozott fel, mint amit valaha is el tudunk képzelni, hogy megváltson minket a bűn rabságából.

Isten a menny előízét ígéri nekünk, ha a bizalmunkat teljesen belé vetjük és mindenről beszélgetünk vele. Tervezzük el hát, hogy ezt az ingyenes ajándékot rendszeresen használjuk!

Lisa Ward

Vidéki Élet hetednapi adventista gyülekezet jegyzője, Cleburne, Texas, USA

Fordította Gősi Csaba

 

2021. április 7., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 7 - SZERDA - Sofóniás 2

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

 


Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – E.G. White Az imádság 1. fejezet 2092. nap

1. fejezet (4. rész) – ISTEN IMÁRA SZÓLÍT

 

Az ima felüdíti a lelki életet. – Életünk egyesüljön Krisztuséval! Merítsünk állandóan belőle! Együnk az élő kenyérből, amely a mennyből szállt alá, és merítsünk a forrásból, amely mindig árasztja örökké friss, gazdag kincseit! Ha állandóan az Urat nézzük, és hálaadó, dicsőítő szívünket hozzá emeljük, hitéletünk mindig eleven lesz. Imáinkban Istennel beszélgetünk, mint barát a baráttal, és Ő maga mondja el nekünk titkait. Gyakran elfog bennünket valamilyen kellemes, boldog érzés – Jézus jelenlétének tudata. Sokszor átforrósodik szívünk, amikor közeledik hozzánk, hogy beszélgessen velünk, mint ahogy Énokkal beszélt. Amikor a hívő ember életében mindez valóság lesz, élete olyan egyszerűségről, alázatosságról, szelídségről és szerénységről tanúskodik, amelyből társai megláthatják, hogy Jézussal volt és tőle tanult. – Krisztus példázatai, 129–130. o.

Menedékhely, ami mindig nyitva áll. – Az Isten királyi trónjához vezető út mindig nyitva áll az őszinte hívők előtt. Nem maradhattok örökké térden, miközben imádkoztok. Néma csendben mondott fohászaitok is feljutnak Istenhez, erejét és vezetését kérve. Amikor kísértések törnek rátok, és lesz részetek ezekben, felkereshetitek azt a titkos helyet, ahol a Magasságos lakozik. Örök karjai szüntelen hordozni fognak benneteket. – In Heavenly Places, 86. o.

A lelki erő titka. – Az ima a lélek lélegzete. A lelki erő titka. Az ima őrzi meg a lelki egészséget. A szívet közvetlenül összeköti az élet forrásával, és erősíti a hitéletet. [13] Az imaélet elhanyagolása, vagy a kényünk-kedvünk szerinti időszakonkénti ima következménye, hogy elszakadsz Istentől. A lelki képességek elveszítik erejüket, a hitéletből hiányzik az épség és az erő…

Csodálatos dolog, hogy imáink eredményesek, hogy méltatlan és tévelygő emberek felküldhetik könyörgéseiket Istenhez. Kívánhat-e halandó ember annál magasztosabbat, minthogy érintkezhet, összekapcsolódhat a végtelen Istennel? Gyenge, bűnös emberé az a kiváltság, hogy Teremtőjével beszélhet. A szavak, melyeket ajkainkon kiejtünk, eljutnak a mindenség Uralkodójának trónusa elé. Beszélhetünk Jézussal, amikor az úton járunk, és Ő így szól: „Én vagyok a te jobb kezed felől”. – Üzenet az ifjúságnak, 249–250. o.

A belső ima a vallás lelke. – Ne hanyagoljátok el a titkos imádságot, mivel ez képezi a hitvallás lényegét. Kitartó, forró imában kérjétek az Urat, hogy tisztítsa meg szíveteket! Úgy imádkozzatok ezért, mint ha veszélyben forgó halandó életetekért imádkoznátok. Maradjatok meg Isten előtt, míg szívetekben leírhatatlan vágy lángol fel az üdvösség iránt, és el nem nyeritek bűneitek bocsánatának bizonyosságát.” – Spriritual Gifts 2. kötet, 264. o.

 

Mai Bibliai szakasz: Sofóniás 2

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sofoni%C3%A1s%202&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zof%C3%B3ni%C3%A1s%202&version=NT-HU

A második fejezet elején a próféta komolyan kérleli a népet, hogy térjenek észre, szedjék össze magukat. Többször is használja a „MIELŐTT”, „MÍG” kifejezéseket, hiszen hangsúlyozni szeretné, mennyire sürgős a megtérés. Rámutat, hogy közel van az Úr napja számukra, ezért sürgeti a népet, hogy forduljanak vissza a Mindenhatóhoz, mert különben el kell szenvedniük haragjának minden következményét.

Aztán háromszor is inti őket arra, hogy KERESSÉK az Urat. „Keressétek az Urat”, „keressétek az igazságot”, „keressétek az alázatosságot”! Nem könnyű eset, amikor Isten szava ellenünk szól. Biztosan fel tudunk idézni olyan élethelyzeteket, amikor valaki úgy igazán haragudott ránk, vagy csalódott bennünk, és nekünk kellett felhívnunk vagy felkeresnünk őt, hogy a probléma megoldódhasson. Amikor Isten szava ellenünk szól, igazán mély hitre van szükségünk ahhoz, hogy keressük Őt, és arra a megingathatatlan bizonyosságra, hogy szeret bennünket, és nem fordul el tőlünk, ha szívből keressük Őt. Ez az odafordulás az Isten előtti alázatot kívánja meg részünkről. Ez Jákóbra emlékeztet bennünket, aki addig kapaszkodott Istenbe, amíg meg nem áldotta őt.

Érdekes megfigyelni, hogy a próféta szigorú szavaihoz reményt jelző gondolatok is kapcsolódnak. A 7. és 9. versben a próféta utal a maradékra, amely örökölni fogja a földet, és megtapasztalja az Isten gondoskodásából származó békességet. A maradék jellemzője az alázatosság és a kitartó engedelmesség. Ez az alázat szöges ellentétben áll azoknak a népeknek a gőgjével, amelyekről a korábbi szakaszban elítélő hangnemben szólt. Az alázat a Biblia legnagyobb hőseinek az erénye. Gondoljunk csak Mózesre, akit a Biblia a föld legszelídebb emberének nevezett (4Móz 12:3)!

Az alázatosság a Biblia szerint a vezetők egyik legfontosabb tulajdonsága. Isten tudja, hogy van esély népe számára, és a felemelkedés igenis megtörténik, ha gyermekei hajlandók megalázni magukat Isten és egymás előtt. Azzal, hogy  az alázatosság fogalmát összekapcsolja az igazságossággal, Sofóniás világossá teszi, hogy az igazi alázat mindig összefügg a társadalmi igazságossággal.

A gyülekezetek, társadalmak és közösségek gyógyulása akkor következik be, amikor megalázzák magukat Isten előtt (2Krón 7:14) és egymás előtt. Ezért keressük az Urat alázatos szívvel és igazságban, hogy oltalmat találjunk, amikor az Úr eljön!

Norbert Zens 

296. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 1. fejezetéhez (április 4-10.).

„Ingyenes ajándék” (hogyha jelentkezel egy drága előfizetésre)

„Hatalmas megtérülés kis befektetéssel” (ami eltűnik, amint kifizetted a regisztrációs díjat)

„Tabletta, amely elmulasztja a fájdalmat” (továbbá függőséget okoz és halálos)

Nap mint nap látunk és hallunk hirdetéseket, amelyek átvernek. Ha túlzottan jól hangzik ahhoz, hogy igaz legyen, valószínűleg így is van. Semmi érdemleges nincsen ingyen igazából – kivéve, ha Istenről van szó!

Az imádság egy olyan csodálatos adomány, hogy néha nehéz elhinni, hogy igaz. Az imádság egy közvetlen telefonvonal a világmindenség Teremtőjéhez! De nem csak erről van szó; Ő sosem elfoglalt, mindig érdekli még a legkisebb szükségletünk is. Imádkozhatunk akár beszéd nélkül is, és ez egy olyan kiváltság, amelyet sosem vehetnek el tőlünk.

Annyira hozzá vagyunk szokva a hirdetésekhez, hogy azt hisszük, senki sem ad nekünk úgy valamit, hogy nem vár el legalább ennyit cserébe.

Isten azonban nem ilyen. Imádságaink sosem fárasztják vagy terhelik Őt. El akarja venni a félelmeinket, fájdalmainkat és csüggedéseinket, hogy cserébe nekünk békét, örömet és reményt adjon! Istenben egy barátot találunk, aki sosem hagy el minket, aki a legjobbat akarja számunkra, és aki többet áldozott fel, mint amit valaha is el tudunk képzelni, hogy megváltson minket a bűn rabságából.

Isten a menny előízét ígéri nekünk, ha a bizalmunkat teljesen belé vetjük és mindenről beszélgetünk vele. Tervezzük el hát, hogy ezt az ingyenes ajándékot rendszeresen használjuk!

Lisa Ward

Vidéki Élet hetednapi adventista gyülekezet jegyzője, Cleburne, Texas, USA

Fordította Gősi Csaba

  

2021. április 6., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 6 - KEDD - Sofóniás 1

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/


Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez


Olvasmány – E.G. White Az imádság 1. fejezet 2091. nap

1. fejezet (3. rész) – ISTEN IMÁRA SZÓLÍT

Imádságaink nem fárasztják és nem terhelik Istent. – Nincs idő és nincs hely, amely alkalmatlan volna az Istenhez való fohászkodásra. Mi sem gátolhat meg bennünket, hogy szívünket bensőséges imában Istenhez emeljük. Az utca zajában, a mindennapi üzleti ügyek intézése közben is fohászkodhatunk és kérhetjük Isten vezetését, miként Nehémiás is tette, amikor kérését Artaxerxes király elé tárta. Az Istennel való benső közösséget mindenütt ápolhatjuk Szívünk ajtaja legyen mindig nyitva, és szüntelenül küldjük fel Jézushoz sóhajtásunkat: „Jöjj, és maradj szívemben mint mennyei vendég!”

Lehet, hogy romlott légkör vesz körül bennünket, de mégsem kell annak mérgét magunkba szívnunk: élhetünk az ég tiszta levegőjében. A tisztátalan vágyak és szentségtelen gondolatok minden ajtaját szorosan elzárhatjuk, ha szívünket bensőséges imában emeljük Istenhez. Azok, akik szívüket nyitva tartják Isten áldása és segítsége előtt, sokkal szentebb légkörben élnek, mint amely őket e földön körülveszi. Állandóan közösségük lesz a mennyel.

Jézusról tisztább fogalmakkal kell bírnunk, és helyesebben kell értékelnünk az örök valóságok becsét. A megszentelt élet szépségével kell Isten gyermekei szívének eltelnie, és ezen végcél elérése érdekében a mennyei dolgok feltárásáért, isteni világosságért kell imádkoznunk.

Irányítsuk lelkünket a menny felé, hogy az Úr a mennyei légkörbe vonhasson bennünket. Annyira közel juthatunk Istenhez, hogy minden váratlan megpróbáltatás alkalmával oly természetesen fordul hozzá szívünk, mint a virág a napfény felé.

Hozzátok gondotokat, örömötöket, szükségleteiteket, aggodalmaitokat és mindazt, ami nyom és kínoz, Isten elé! Terheiteket sohasem találja nehezeknek, soha ki nem fáraszthatjátok Őt. Ő, aki hajatok szálát is számon tartja, nem közömbös gyermekei szükségletei iránt. „Igen irgalmas az Úr és könyörületes.” (Jak 5:11) Nyomorunk és jajkiáltásunk a szívéig hat. Vigyétek őhozzá mindazt, ami szíveteket nyomja. Semmi sem oly nehéz, hogy ne bírná el, mert hisz Ő tart fenn világokat, kormányozza a világmindenség ügyeit. Békességünk feltételei közül egyik sem oly jelentéktelen, hogy ne részesítené figyelemben. Élettapasztalataink egyetlen fejezete sem oly homályos, hogy el ne olvashatná; nem lehet olyan nehéz a helyzetünk, hogy meg ne oldhatná… Isten és minden egyes lélek között oly gyengéd és bensőséges a viszony, mintha kívüle más lélek nem volna, akiért szeretett Fiának életét áldozta. – Jézushoz vezető út, 99–100. o.

A menny előíze. – Bízd magad hittel és megnyugvással Jézus karjaiba! Gondolkodj szeretetén, és miközben önmegtagadásán, értünk hozott végtelen áldozatán elmélkedsz, szívedet szent öröm tölti meg, leírhatatlan béke és szeretet. Amikor Jézusról vallunk, és segítségül hívjuk Őt imában, bizalmunk, hogy Ő személyes, szerető Megváltónk, megerősödik, jelleme egyre szebbnek, kellemesebbnek tűnik számunkra… Örvendhetünk szeretete gazdag bizonyítékainak, és amikor valóban elhisszük, hogy örökbe fogadott minket, megízlelhetjük a menny előízét. Várjátok hittel az Úr közbelépését. Imára ihleti szívünket, és eléri bennünk, hogy értékeljük drága szeretetét. Közeledhetünk hozzá, és megmaradhatunk az Ővele való áldott közösségben. Ily módon, szeretetén elmélkedve megérthetjük irgalmát, gyengédségét, és megkövült szívünk összetörik. Krisztus lelkünkbe költözik. Megmaradunk Benne, kényelmesen érezzük magunkat jelenlétében. Ígéretei beteljesednek. Békénk olyan, akár egy csendesen hömpölygő folyó, a dicsőség hullámai szívünket mossák, és mi együtt vacsorálunk Jézussal, és Ő mivelünk. Megértjük Isten szeretetét, és megnyugszunk benne. Nincsen emberi nyelv ezen a világon, amely leírhatná ezt, mivel ez minden emberi tudást és ismeretet felülmúl. Egyek vagyunk Krisztussal, életünk Ővele együtt el van rejtve Istenben. Biztosak vagyunk abban, hogy amikor az, aki a mi életünk, megjelenik, mi is Ővele együtt leszünk a dicsőségben. – Adventista Bibliakommentár 3. kötet, 1147–1148. o.

 

Mai Bibliai szakasz: Sofóniás 1

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sofoni%C3%A1s%201&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zof%C3%B3ni%C3%A1s%201&version=NT-HU

Komolyan gondolkodtatóba ejt bennünket Sofóniás próféciája, hiszen hosszú ideje várjuk és sóvárogjuk már AZ ÚR NAPJÁT. Az Úr sötét napjáról beszél a próféta. Különösen érdekes, hogy Jósiás király ideje alatt prófétál, a gonosz Manassé 55 éves uralkodását és Ámon két éves uralkodását követően. Azt kérdezhetné valaki, hogy miért küld Isten még egy prófétát az Úr szigorú ítéletének üzenetével épp akkor, amikor már elkezdődött a megújulás és reformáció folyamata Jósiás uralkodása alatt. Igazán nehéz feladat azt az üzenetet hirdetni, hogy az Úr el fog söpörni mindent a föld színéről. A 4. versben Sofóniás Júdának és lakosainak teljes megsemmisüléséről beszél. Habár a megújulás és reformáció már megkezdődött, még mindig jelen voltak a Baál tisztelet csökevényei Isten népe között, különösképpen a papok körében. Sofóniás eltérő vallásos formák gyakorlásával vádolja a népet, sőt azzal is, hogy hátat fordítottak az Úr követésének.

Talán ideje, hogy eltöprengjünk saját megújulásunk és reformációnk helyzetén. Lehetséges, hogy egy jó kezdet után valahogyan mégis visszatértünk régi szokásaink némelyikéhez, vagy éppen még mindig ragaszkodunk olyan szokásokhoz és magatartásformákhoz, amelyekről tudjuk, hogy nem egyeznek meg Isten akaratával? Ezért Isten arra hív bennünket, hogy keressük az Urat, és tudakozódjunk utána. Habár Sofóniás arra szólítja a népet, hogy maradjanak csendben a világmindenség Ura előtt, nem azért teszi ezt, mintha nem lehetne megnyitni a szívünket és az elménket Isten hangjára, hanem a csönd az ÚR NAPJÁNAK várása miatt olyan mélységes.

Isten kihirdette ítéletét Sofóniáson keresztül a nép vezetői előtt, akik csak a külsőségek fitogtatásával voltak elfoglalva, és a nép előtt, akik csak saját ügyes-bajos dolgaikkal törődtek; Isten már elrendelte, hogy a babilóniaiak fogságba hurcolják Júdát. El sem tudjuk képzelni, hogy milyen fájdalmat jelentett ez Isten számára, aki oly sok mindent megtett népe megmentése érdekében!

A próféta megpróbálja felnyitni a nép szemét, hogy meglássák, az Úr napja bármelyik pillanatban meglepheti őket. Azonban úgy tűnik, senki sem akar hallgatni rá. Ismerősnek tűnhet a nép válasza: „Áh, az Úr nem fog semmit sem tenni; se jót, se rosszat.” Meg akarják magukat győzni arról, hogy nincs szükség változásra. Mi mást tehet Isten, hogy meggyőzze népét arról, hogy bűnbánatra és megtérésre van szükségük? A próféta tudatában van hiábavalóságaiknak. Igazán erős nyelvezetet használ, hogy felrázza őket.

Milyen nyelvezetet kell Istennek használnia, hogy hajlandók legyünk Rá figyelni? Talán el kellene gondolkodnunk személyes életünk megújulásán és reformációján, és arra kérni Isten lelkét, hogy mutasson rá életünk azon területeire, ahol változásra van szükségünk, és hívjuk Őt szívünkbe, hogy munkálja bennünk a változást.

Norbert Zens 

296. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG   1. fejezetéhez (április 4-10.).

„Ingyenes ajándék” (hogyha jelentkezel egy drága előfizetésre)

„Hatalmas megtérülés kis befektetéssel” (ami eltűnik, amint kifizetted a regisztrációs díjat)

„Tabletta, amely elmulasztja a fájdalmat” (továbbá függőséget okoz és halálos)

Nap mint nap látunk és hallunk hirdetéseket, amelyek átvernek. Ha túlzottan jól hangzik ahhoz, hogy igaz legyen, valószínűleg így is van. Semmi érdemleges nincsen ingyen igazából – kivéve, ha Istenről van szó!

Az imádság egy olyan csodálatos adomány, hogy néha nehéz elhinni, hogy igaz. Az imádság egy közvetlen telefonvonal a világmindenség Teremtőjéhez! De nem csak erről van szó; Ő sosem elfoglalt, mindig érdekli még a legkisebb szükségletünk is. Imádkozhatunk akár beszéd nélkül is, és ez egy olyan kiváltság, amelyet sosem vehetnek el tőlünk.

Annyira hozzá vagyunk szokva a hirdetésekhez, hogy azt hisszük, senki sem ad nekünk úgy valamit, hogy nem vár el legalább ennyit cserébe.

Isten azonban nem ilyen. Imádságaink sosem fárasztják vagy terhelik Őt. El akarja venni a félelmeinket, fájdalmainkat és csüggedéseinket, hogy cserébe nekünk békét, örömet és reményt adjon! Istenben egy barátot találunk, aki sosem hagy el minket, aki a legjobbat akarja számunkra, és aki többet áldozott fel, mint amit valaha is el tudunk képzelni, hogy megváltson minket a bűn rabságából.

Isten a menny előízét ígéri nekünk, ha a bizalmunkat teljesen belé vetjük és mindenről beszélgetünk vele. Tervezzük el hát, hogy ezt az ingyenes ajándékot rendszeresen használjuk!

Lisa Ward

Vidéki Élet hetednapi adventista gyülekezet jegyzője, Cleburne, Texas, USA

Fordította Gősi Csaba