2021. július 31., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - július 31 - SZOMBAT - Apostolok cselekedetei 5

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – E.G. White Az imádság 17. fejezet 2200. nap

17. fejezet (7. rész) – AZ IMA CSALÁDI KÖRBEN

Ha az anyák felismernék küldetésük fontosságát, többször fordulnának titkos imában az Úrhoz, hogy bemutassák gyermekeiket Jézusnak. Áldást kérnének rájuk és bölcsességet Istentől, hogy szent feladatukat igazán be tudják tölteni. Az édesanya használjon fel minden alkalmat arra, hogy alakítsa és formálja gyermekei természetét és jellemét. Gondosan figyelje jellemük fejlődését, és nyomja el a túlságosan feltűnő jellemvonásokat, de serkentse a hiányosságokat. Tegye saját életét drága megbízatásának tiszta és nemes példájává!

Az édesanya bátorsággal és tetterővel kezdje el munkáját, és minden erőfeszítésében támaszkodjon állandóan az isteni segítségre! Ne nyugodjon megelégedetten addig, amíg nem látja gyermekei jellemének fokozatos nemesedését, amíg saját élvezetük hajszolásánál nincs magasabb céljuk életükben. Lehetetlen felbecsülni az imádkozó anya befolyásának erejét. Ő felismeri az élete minden tapasztalatában Istent. Gyermekeit a kegyelem királyi székéhez viszi, és bemutatja őket Jézusnak, hogy áldását kérje reájuk. Az ilyen imák befolyása a gyermekekre olyan, mint az „élet forrása”. A hitben elmondott imák képezik a keresztény anya erejét és támaszát. A gyermekeinkkel való ima kötelességének elhanyagolása a hatáskörünkön belüli legnagyobb áldás, a legnagyobb segítség egyikének elvesztése a bajban, a gondban és az élet terhének hordozásában.

Az édesanya imáinak erejét nem lehet eléggé felbecsülni. Ő, aki fia és leánya mellett térdel gyermekségének viszontagságaiban, ifjúságának veszedelmeiben, csak az ítéletkor tudja meg, milyen hatást gyakoroltak imái gyermekei életére. Ha az anya hit által kapcsolatban van Isten Fiával, gyengéd keze visszatarthatja fiát a kísértés hatalmától, és féken tarthatja leányát, hogy ne hódoljon a bűnnek. Ha a szenvedély az uralom elnyeréséért harcol, akkor a szeretet hatalma, az édesanya visszatartó, komoly, határozott befolyása az igazság mellett tarthatja gyermekeinek lelkét. – Boldog otthon, 265–266. o.

A keresztény anyák imája nem kerüli el az Atya figyelmét, aki azért küldte el Fiát erre a földre, hogy megváltsa az Ő népét. Nem fordul el a hozzá esedezőktől, és nem hagyja őket egyedül a Sátán elleni küzdelemben. A ti dolgotok, hogy hittel és kitartóan munkálkodjatok, Isten pedig megerősíti kezeiteket. – Gyermeknevelés, 526. o.

A közös családi imádság fontos, de a nyilvános és az egyéni ima is elengedhetetlen. – A családi vagy nyilvános ima önmagában nem elég. Rendkívül fontos a titkos ima; magányunkban kitárjuk lelkünket Isten előtt, és magunk is szemügyre veszünk minden indítékot.

Titkos ima! Mennyire becses is ez! Lelkünk Istennel társalog! Az a titkos ima, ha csakis az imát hallgató Isten hallja. Az ilyen könyörgéseknek nem szabad kíváncsi fülekbe jutnia. – Bizonyságtételek 2. kötet, 189–190. o.

 

Mai Bibliai szakasz: Apostolok cselekedetei 5

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apostolok%205&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apostolok%20cselekedetei%205&version=NT-HU

A fejezet eleje néhány témát érint, ami, azt hiszem, szívünk mélyén mindnyájunkat foglalkoztat. A hívek akkoriban eladták a földjeiket, és a pénzt Péternek és Jánosnak adták, hogy ők szétosszák a rászorulók között. És ahogy olvassuk, „nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem” (ApCsel 4:34). Azonban még ebben, a nagylelkűségről szóló időben is voltak, akik önző módon meg akartak tartani valamit maguknak.

Itt találjuk Ananiás és Szafíra történetét, akik önzetlenséget színlelve eladták a földjüket. Azonban ahelyett, hogy az eladásból származó teljes összeget átadták volna (ahogy az elvárt lett volna), csak egy részét hozták el. Talán úgy érveltek a szívükben, hogy „Rendben van, ha nem mondunk el Péternek és Jánosnak mindent, Isten úgyis tudja, hogy szeretjük Őt. A nálunk maradt részt pedig jó célra fogjuk használni”. Sajnos magam is hallottam embereket így igazolni ilyen „hazugságokat” mások előtt. „Isten ismeri a szívemet! Tudja, hogy szeretem Őt. Nekik azonban csak annyit mondok, amennyit szeretnék, de ez rendben van, mert Isten szeret engem!”

Érdekes észrevenni, hogy Péter válasza a részleges ajándékukra nem az volt, hogy „Miért hazudtatok nekünk?”, hanem inkább az, hogy „Miért hazudtatok a Szentléleknek? Nem embernek hazudtatok, hanem Istennek.” Talán néhányan azt kérdezik, hogyan hazudhatnánk Istennek, hiszen Ő úgyis minden tud? Azonban, ha nem vagyunk őszinték a másokkal való ügyeinkben, még ha számunkra kis dolgoknak is tűnnek azok, valójában leginkább Isten az, akivel szemben tiszteletlenek vagyunk, mert Isten az indítékainkat nézi.

Régebben sokat foglalkoztam azzal, hogy mások mit gondolnak rólam (néha még most is gondolkodom rajta). De megtanultam, hogy az sokkal fontosabb, Isten mit gondol rólam. Amikor az emberek megtapsolják a tetteimet, akkor vajon a tapsért csinálom, vagy azért teszem azt, ami helyes, mert ezzel Istent szeretném tisztelni? Ez utóbbi az, amire vágyom, ez az, amiért imádkozom. Hogy ne csak mások előtt nézzek ki jól, hanem hogy valóban az Isten előtt való tiszta szívből tegyem azt, ami helyes. „Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van” (1Sám 16:7). A te szíved milyen állapotban van ma?

Melody (Melodious Echo) Mason

312. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 17. fejezetéhez (július 25 – 31.).

Ha van gyermeked, akkor biztos vagyok benne, hogy a saját imaéleted edzetté válik. Ha csak ránézel a pici újszülöttre, aki mellé nem járt használati utasítás, az már elég, hogy elűzze a félelmet és a legbátrabb emberré tegyen! Azonban azon túl, hogy imával védelmezed gyermekedet, a te kiváltságod és legfőképp kötelezettséged, hogy megtanítsd ŐT imádkozni.

A Filippibeliekhez írt levél 4:6–7-ben így olvassuk: „Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”

Tanulják a gyermekeid, hogy hogyan nyissák meg szívüket a Mennyei Atyjuk előtt? Ez a valódi imádság! A lányom a tinédzser éveinek közepén jár: oly sok változás és fejlődés történik! Nem kell messzire tekintsünk, ha stresszt és csalódást akarunk keresni az ő életében. Amikor azonban megosztja valamilyen gondját velem, igyekszem, hogy mindig az jusson eszembe elsőként, hogy megkérdezzem: „Imádkoztál már ezzel kapcsolatosan?” Ha azt válaszolja, hogy még nem, rögtön elkezdek imádkozni vele, és Isten elé visszük a problémáit, az Ő megoldását kérve.

Egy pár év múlva a lányom már nem fog velem élni, de az a szokás, hogy a Mennyei Atyjához fordul valamennyi problémájával az életben, az mindig vele lesz, még akkor is, amikor én nem.

Susan Menzmer

Háztartásbeli, Collegedale, Tennessee, USA

Fordította Gősi Csaba

2021. július 30., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - július 30 - PÉNTEK - Apostolok cselekedetei 4

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – E.G. White Az imádság 17. fejezet 2199. nap

17. fejezet (6. rész) – AZ IMA CSALÁDI KÖRBEN

Az emberi erőfeszítés nélkül az isteni erőfeszítés hiábavaló. Isten hatalommal fog munkálkodni, ha a szülők gyermeki bizalommal a rajtuk nyugvó szent felelősség tudatában vannak, és gyermekeiket helyesen kívánják oktatni. Ő együtt munkálkodik azokkal a szülőkkel, akik gondosan és imádkozva nevelik gyermekeiket, munkálván maguk és gyermekeik üdvösségét. Az Úr munkálja bennük az akarást és a véghezvitelt jó kedvéből. – Boldog otthon, 206–207. o.

Szülők! Tesztek-e határozott erőfeszítéseket gyermekeitekért? A menny Istene látja törekvéseteket, komoly szolgálatotokat, állandó éberségeteket, és hallja imáitokat. Neveljétek gyermekeiteket az Úrnak türelemmel, kedvesen. Az egész menny érdeklődve figyel titeket. A világosság angyalai csatlakoznak hozzátok, ha gyermekeiteket a menny felé vivő úton vezetitek. Isten is mellétek áll, és sikerrel koronázza erőfeszítéseiteket. Krisztus örömmel tiszteli meg a hűséges keresztény családokat, mert egy ilyen család a mennyei család jelképe. – Review and Herald, 1901. január 29.

Az anyák imájának fontossága. – Azok, akik megtartják Isten törvényét, a remény és a félelem bizonytalan érzésével tekintenek gyermekeikre, és szeretnék tudni, milyen szerepet fognak betölteni az előttük álló nagy küzdelemben. Az aggódó anya ezt kérdezi: „Milyen álláspontot foglalnak el? Mit tehetek felkészítésükért, hogy helyesen vegyék ki részüket, és az örök dicsőség részesei legyenek?”

Anyák, nagy felelősség nyugszik rajtatok. Noha nem vesztek részt nemzeti tanácsokban, nagy munkát végezhettek Istenért és országotokért: nevelhetitek gyermekeiteket. Segíthettek nekik olyan jellem kifejlesztésében, amelyet nem irányítanak vagy befolyásolnak a rossz megtételére, hanem az fog másokat irányítani és befolyásolni a jó cselekvésére. A hit buzgó imája által mozgathatjátok azt a kart, amely irányítja az egész világot. – Boldog otthon, 264. o.

Az istenfélő, imádkozó anya befolyása örökké tartó. Lehet, hogy egy napon megpihen, befolyása azonban örökre megmarad. – Bizonyságtételek 4. kötet, 500. o.

 

Mai Bibliai szakasz: Apostolok cselekedetei 4

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apostolok%204&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apostolok%20cselekedetei%204&version=NT-HU

Sajnos, amikor csodák történnek, az ördög is dolgozik, és megpróbálja útját állni az áldásoknak. Így volt ez akkor is, amikor Pétert és Jánost a vallási vezetők letartóztatták, és durván vallatták: „Micsoda hatalommal, vagy micsoda név által cselekedtétek ti ezt?” (7. vers). Félhettek volna, és adhattak volna valami kitérő választ, amivel elterelik Jézusról a figyelmet. Végtére is jól tudták mi történt Jézussal. Keresztre feszítették Őt! Mégsem próbálták takargatni az igazságot. Sőt, Péter bátorsággal válaszolt: „Legyen tudtotokra mindnyájotoknak és az Izráel egész népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, akit ti megfeszítettetek, kit Isten feltámasztott halottaiból, az által áll ez ti előttetek épségben” (10. vers).

Mi mit tettünk volna ebben a helyzetben? Azt hiszem, a válaszunk abban rejlik, miként is állunk helyt az apró próbákban ma. Amikor valaki megkérdőjelezi hitelveinket, életmódunkat, hitünket, megpróbáljuk-e elrejteni a tényt, hogy hetednapi adventista keresztények vagyunk, vagy bátran élünk a lehetőséggel, hogy a mi Urunk, Megváltónk és az Ő igéjének igazságait megosszuk?

Közeledik az idő, amikor mindannyian próbára tétetünk a hitünk miatt. Sok hittestvérünknek szerte a világban már ma üldözést kell elszenvednie. A Biblia azonban ezt mondja: „Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, a mely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek; Sőt, a mennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vígadozva örvendezhessetek” (1Pt 4:12-13).

Máté 10:32 is emlékeztet bennünket: „Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt”. Ez az, amiért élünk – Isten elismeréséért, nem az emberekéért. Bármi történjék is, legyünk hűségesek Hozzá ma!

Melody (Melodious Echo) Mason

312. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 17. fejezetéhez (július 25 – 31.).

Ha van gyermeked, akkor biztos vagyok benne, hogy a saját imaéleted edzetté válik. Ha csak ránézel a pici újszülöttre, aki mellé nem járt használati utasítás, az már elég, hogy elűzze a félelmet és a legbátrabb emberré tegyen! Azonban azon túl, hogy imával védelmezed gyermekedet, a te kiváltságod és legfőképp kötelezettséged, hogy megtanítsd ŐT imádkozni.

A Filippibeliekhez írt levél 4:6–7-ben így olvassuk: „Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”

Tanulják a gyermekeid, hogy hogyan nyissák meg szívüket a Mennyei Atyjuk előtt? Ez a valódi imádság! A lányom a tinédzser éveinek közepén jár: oly sok változás és fejlődés történik! Nem kell messzire tekintsünk, ha stresszt és csalódást akarunk keresni az ő életében. Amikor azonban megosztja valamilyen gondját velem, igyekszem, hogy mindig az jusson eszembe elsőként, hogy megkérdezzem: „Imádkoztál már ezzel kapcsolatosan?” Ha azt válaszolja, hogy még nem, rögtön elkezdek imádkozni vele, és Isten elé visszük a problémáit, az Ő megoldását kérve.

Egy pár év múlva a lányom már nem fog velem élni, de az a szokás, hogy a Mennyei Atyjához fordul valamennyi problémájával az életben, az mindig vele lesz, még akkor is, amikor én nem.

Susan Menzmer

Háztartásbeli, Collegedale, Tennessee, USA

Fordította Gősi Csaba

2021. július 29., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - július 29 - CSÜTÖRTÖK - Apostolok cselekedetei 3

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – E.G. White Az imádság 17. fejezet 2198. nap

17. fejezet (5. rész) – AZ IMA CSALÁDI KÖRBEN

A szülőknek imádkozniuk kell bölcsességért, hogy Istennek nevelhessék gyermekeiket. – Minden család – tudva, hogy „a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme” – emeljen oltárt, ahonnan imáik felszállnak Istenhez. Akiken a gyermekek oktatásának és nevelésének felelőssége nyugszik, azoknak mindenkinél nagyobb szükségük van a vallás nyújtotta erőre és bátorításra. Isten nem fogadhatja el munkájukat, ha saját példájuk és mindennapi életük azt sugallja gyermekeiknek, akik felnéznek rájuk és útmutatást várnak tőlük, hogy Isten nélkül is nyugodtan élhetnek. Ha őket csupán erre az életre nevelik, akkor nem készülnek fel az örökkévalóságra. Úgy fognak meghalni, ahogyan éltek: Isten nélkül, és lelkük elvesztéséért a szülőket vonják felelősségre. Apák és anyák! Keressétek Istent reggel és este a családi oltárnál, hogy megtanulhassátok, hogyan neveljétek gyermekeiteket bölcsen, gyengéden és szeretettel. – Gyermeknevelés, 517. o.

Ti hoztátok világra gyermekeiteket, nekik nem volt beleszólásuk, hogy megszülessenek. Magatok vállaltátok jelentős mértékben a felelősséget jövő boldogságukért, örök jólétükért. A ti vállatokon nyugszik a teher, akár tudatában vagytok, akár nem, hogy Istennek neveljétek őket, hogy féltékenyen őrködjetek a nyakas-szívós ellenség legelső közeledése ellen, hogy készen álljatok zászlót bontani ellene. Építsétek fel gyermekeitek köré az ima és a hit erődítését, de lankadatlanul virrasszatok is felettük. Pillanatnyi biztonság sincs Sátán támadásától. – Bizonyságtételek 2. kötet, 397–398. o.

A szülők kérjék az Úr vezetését otthoni munkájukra. Miközben előtte térdelnek, igazán megértik óriási felelősségüket, és gyermekeiket Istenre bízhatják, aki sohasem téved a tanácsadásban és tanításban. – Boldog otthon, 321. o.

A szülőknek kitartó, őszinte imáik által védelmi falat kell felépíteniük gyermekeik köré. Teljes hittel kell kérniük, hogy Isten állandóan óvja gyermekeiket, és a szent angyalok [195] távol tartsák őket Sátán irgalmatlan támadásaitól. – Bizonyságtételek 7. kötet, 42–43. o.

A szülők türelemmel, szeretettel, Isten sokféle kegyelmének hűséges sáfáraiként végezzék kijelölt munkájukat. Elvárják tőlük, hogy hűségeseknek találtassanak. Mindent hitben végezzenek. Állandóan imádkozniuk kell, hogy Isten gyermekeiket kegyelmében részesítse. Sohase legyenek fáradtak, türelmetlenek és ingerültek munkájukban. Erősen ragaszkodjanak gyermekeikhez és Istenhez.

Ha a szülők türelemmel és szeretettel munkálkodnak, ha komolyan igyekeznek segíteni gyermekeiknek, hogy elérjék a tisztaság és szerénység legmagasabb fokát, akkor eredményesek lesznek. – Boldog otthon, 208. o.

 

Mai Bibliai szakasz: Apostolok cselekedetei 3

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apostolok%203&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apostolok%20cselekedetei%203&version=NT-HU

Egy nap, amikor Péter és János épp a templomba tartottak, hogy ott imádkozzanak, a bejáratnál egy sánta ember kért tőlük alamizsnát. Mivel nem volt pénzük, talán elmehettek volna mellette, azt remélve, hogy valaki más fog majd segíteni rajta. Ők azonban nem így tettek. „Aranyunk és ezüstünk nincs”, mondták a koldusnak, „de amink van, azt adjuk neked, Aki nem más, mint Jézus Krisztus”. Ezután Jézus Krisztus nevében azt parancsolták a sánta embernek, hogy járjon. De nem álltak itt meg, hanem Péter megfogta a koldus kezét, és segített neki felállni. Amint ezt tette, hitben cselekedve, a sánta lábai és bokái megerősödtek, ugrálni kezdett, és dicsőítette Istent.

Gondoltuk már valaha magunkban, amikor láttuk, hogy valaki szükséget szenved, hogy „az a baj, hogy nincs semmim, amivel igazán a segítségére lehetnék, talán valaki más, akinek többje van, fog segíteni rajta”. Isten azonban nem azt kéri tőlünk, hogy sokat adjunk, hanem csak azt, amink van, és ez a valami, vagyis ez a Valaki, nem más, mint Jézus Krisztus. Ugyanakkor, amikor felajánljuk az embereknek Jézust, segítő kezet is kell nyújtanunk. Ez az, amitől néha megijedünk, ez az, ami hitet igényel. Viszont  az evangélium ilyenkor kezd cselekedni általunk. Ha megpróbálnánk, kényelmességünket tudatosan feladva, a gyakorlati kereszténység elveit követve többet tenni, milyen nagyot változna ez a világ!

„Mindennel, ami előnyt jelent számunkra másokkal szemben – legyen az műveltség, finomság, nemes jellem, keresztény nevelés, vallási tapasztalat – adósak vagyunk a hátrányosabb helyzetben élőknek, és amennyire csak erőnkből telik, szolgálnunk kell őket. Ha erősek vagyunk, emeljük föl a gyengék kezét” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 2003, Advent Kiadó. 372. oldal).

Amikor így teszünk, a Szentlélek eredményes lesz életünkben. Emlékeznünk kell azonban, ahogyan Péter és János is tette, hogy mindig következetesen Istennek tulajdonítsuk a sikert és Neki adjunk dicsőséget. „... mit néztek mi reánk, mintha tulajdon erőnkkel vagy jámborságunkkal míveltük volna azt, hogy az járjon?” (12. vers) mondták a csodálkozó tömegnek. „Nem mi cselekedtünk, hanem Jézus, Őrá nézzetek. Valljátok meg bűneiteket, és térjetek meg, és kezdjetek el ti is szolgálni, hasonlóan, ahogy most tőlünk láttátok” (19. vers – a szerző szavaival).

Melody (Melodious Echo) Mason

312. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 17. fejezetéhez (július 25 – 31.).

Ha van gyermeked, akkor biztos vagyok benne, hogy a saját imaéleted edzetté válik. Ha csak ránézel a pici újszülöttre, aki mellé nem járt használati utasítás, az már elég, hogy elűzze a félelmet és a legbátrabb emberré tegyen! Azonban azon túl, hogy imával védelmezed gyermekedet, a te kiváltságod és legfőképp kötelezettséged, hogy megtanítsd ŐT imádkozni.

A Filippibeliekhez írt levél 4:6–7-ben így olvassuk: „Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”

Tanulják a gyermekeid, hogy hogyan nyissák meg szívüket a Mennyei Atyjuk előtt? Ez a valódi imádság! A lányom a tinédzser éveinek közepén jár: oly sok változás és fejlődés történik! Nem kell messzire tekintsünk, ha stresszt és csalódást akarunk keresni az ő életében. Amikor azonban megosztja valamilyen gondját velem, igyekszem, hogy mindig az jusson eszembe elsőként, hogy megkérdezzem: „Imádkoztál már ezzel kapcsolatosan?” Ha azt válaszolja, hogy még nem, rögtön elkezdek imádkozni vele, és Isten elé visszük a problémáit, az Ő megoldását kérve.

Egy pár év múlva a lányom már nem fog velem élni, de az a szokás, hogy a Mennyei Atyjához fordul valamennyi problémájával az életben, az mindig vele lesz, még akkor is, amikor én nem.

Susan Menzmer

Háztartásbeli, Collegedale, Tennessee, USA

Fordította Gősi Csaba

2021. július 28., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - július 28 - SZERDA - Apostolok cselekedetei 2

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – E.G. White Az imádság 17. fejezet 2197. nap

17. fejezet (4. rész) – AZ IMA CSALÁDI KÖRBEN

Az egyszerű nyelvezet a legalkalmasabb az imádságra. – Fellengzős kifejezések nem illenek az imába, akár nyilvánosan, családi körben vagy belső szobánkban mondjuk el. Különösen a nyilvános imák hangozzanak egyszerű szavakkal, hogy mindenki megérthesse és együtt imádkozhassa velünk. A hívő szívből jövő imát meghallgatja a menny, és a földön megválaszolja azt. – Az evangélium szolgái, 177. o.

Tanítsátok gyermekeiteket tiszteletben tartani az imádságra szánt időt. – A gyermekeknek meg kell tanítani, hogy tiszteletben tartsák az áhítat és ima óráját. Tudniuk kell, hogy az ima és az istentisztelet órája szent, mivel ott Isten van jelen! Amikor magatartásukban és viselkedésükben tisztelet nyilvánul meg, Isten iránti tiszteletük is tovább mélyül. – Gyermeknevelés, 521. o.

A családunkért mondott imák otthon hangozzanak el. – Nem kellene az Isten házába jönnünk családunkért imádkozni, csak ha mély érzetek vezetnek, míg Isten Lelke meggyőzi őket. Általában a családi oltár a megfelelő hely, ahol családunkért imádkozhatunk. Amikor imánk tárgyai távol vannak, a belső szoba az alkalmas, ahol könyöröghetünk értük Istenhez. Isten házában imádkozzunk jelen áldásáért, és várjuk el, hogy meghallja, és válaszoljon imánkra. Az ilyen összejövetelek élénk és figyelmet lekötő alkalmak lesznek. – Bizonyságtételek 1. kötet, 145–146. o.

Az Úr nem fogadja el azokat a családi áhítatokat, amelyeket megszokásból tartunk. – Sok esetben a reggeli és esti áhítat nem más, mint csupán formai, unalmas és monoton frázisok ismételgetése, amelyben nem fejeződik ki a hála lelkülete vagy a valódi szükség érzése. Az Úr nem fogadhat el ilyen szolgálatot. Ugyanakkor soha nem veti meg a szelíd és alázatos szívet és a töredelmes lelket. Szívünk megnyitása mennyei Atyánk előtt, teljes függőségünk tudata, szükségleteink feltárása, hálás szeretetünk és hódolatunk kifejezése – ez a valódi imádság. – Gyermeknevelés, 518. o.


Mai Bibliai szakasz: Apostolok cselekedetei 2

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apostolok%202&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apostolok%20cselekedetei%202&version=NT-HU

Könnyen elsodorhatnak bennünket azok a látványos események, amelyek pünkösd napját követték. Tüzes nyelvek, hatalmas csodák, 3000-es keresztség egy nap alatt, de ami a tíz nap alatt történt a felházban, nagyon jelentős volt, ha nem jelentősebb, mint az, ami utána történt.

A tanítványok nagy szükségét érezték a „szent kenetnek”, ezért az Úrhoz kiáltottak, hogy tegye őket alkalmassá az előttük álló nagy munkára. De nem álltak meg itt. Igazi bűnbánatban megalázták szívüket, félretették hibáikat és nézetletéréseiket, félretették a felsőbbség iránti vágyukat és még a vagyonukat is megosztották egymással (elképzeled, hogy milyen lenne az, ha ezt megtennénk ma?). Ezen felül megbánták azt, hogy szomorúságot okoztak Mesterüknek, megvallották hitetlenségüket, Krisztus életén és szavain elmélkedtek. Egyre közelebb és közelebb kerültek Istenhez és egymáshoz, és komolyan vágytak arra, hogy lelkeket mentsenek. És mi lett az eredmény? Az ég megnyílt, és a Szentlélek áldása soha nem látott mértékben töltetett ki rájuk (Lásd: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 23-24. oldal.)

Nemrégen néhány kollegámmal összefogtunk egy szolgálati kezdeményezésben, de nem sok sikerrel, és sok vita is volt közöttünk arról, hogy a munkát miként kellene végeznünk. Végül rájöttünk a tévedésünkre, néhány órát imádsággal töltöttünk, és azzal, hogy megvallottuk egymásnak bűneinket. Ezek után olyan erőt kaptunk, és olyan egység lett közöttünk, hogy a munkánk hatalmasan haladt előre, és a Menny áldását éreztük. Ez csak egy kis példa arra, hogy Isten mit akar tenni mindannyiunkért. Ami pünkösdkor történt, az csak egy kis előíze annak, ami ezután történni fog. De azért, hogy ez megtörténjék, nekünk, mint népnek egységre kell jutnunk. Félre kell tennünk a nézeteltéréseinket, és helyre kell hoznunk tévedéseinket.

Ellen White ezt írja: „Sokan vannak, akik hisznek az Úr ígéreteiben, és vallást tesznek arról, hogy igénylik azokat. Sokat beszélnek Krisztusról és a Szentlélekről, mégsem nyernek semmi áldást. Nem adják magukat a Szentlélek vezetése és az isteni erők ellenőrzése, uralma alá. Mi nem tudjuk használni a Szentlelket. A Szentlélek kell, hogy használjon bennünket” (Jézus élete. Budapest, 2003, Advent Kiadó. 579. oldal).

Melody (Melodious Echo) Mason

312. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 17. fejezetéhez (július 25 – 31.).

Ha van gyermeked, akkor biztos vagyok benne, hogy a saját imaéleted edzetté válik. Ha csak ránézel a pici újszülöttre, aki mellé nem járt használati utasítás, az már elég, hogy elűzze a félelmet és a legbátrabb emberré tegyen! Azonban azon túl, hogy imával védelmezed gyermekedet, a te kiváltságod és legfőképp kötelezettséged, hogy megtanítsd ŐT imádkozni.

A Filippibeliekhez írt levél 4:6–7-ben így olvassuk: „Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”

Tanulják a gyermekeid, hogy hogyan nyissák meg szívüket a Mennyei Atyjuk előtt? Ez a valódi imádság! A lányom a tinédzser éveinek közepén jár: oly sok változás és fejlődés történik! Nem kell messzire tekintsünk, ha stresszt és csalódást akarunk keresni az ő életében. Amikor azonban megosztja valamilyen gondját velem, igyekszem, hogy mindig az jusson eszembe elsőként, hogy megkérdezzem: „Imádkoztál már ezzel kapcsolatosan?” Ha azt válaszolja, hogy még nem, rögtön elkezdek imádkozni vele, és Isten elé visszük a problémáit, az Ő megoldását kérve.

Egy pár év múlva a lányom már nem fog velem élni, de az a szokás, hogy a Mennyei Atyjához fordul valamennyi problémájával az életben, az mindig vele lesz, még akkor is, amikor én nem.

Susan Menzmer

Háztartásbeli, Collegedale, Tennessee, USA

Fordította Gősi Csaba

2021. július 27., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - július 27 - KEDD - Apostolok cselekedetei 1

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – E.G. White Az imádság 17. fejezet 2195. nap

17. fejezet (3. rész) – AZ IMA CSALÁDI KÖRBEN

Fontos imádkozni a családban. – Az egyéni, családi vagy közösségi ima mind fontos. Alkalmaznunk kell mindazt, amit imáinkban vállalunk Isten előtt. Dolgozzunk együtt Krisztussal az Ő munkájában! – Bizonyságtételek 7. kötet, 239. o.

Nincs annál szomorúbb, mint az az otthon, ahol nincs közös imádkozás. – Nincs semmi, ami olyan nagy szomorúságot okozna nekem, mint egy imádság nélküli otthon. Egyetlen éjszakára sem érzem magam biztonságban egy ilyen házban, és ha nem remélném, hogy talán segíthetek a szülőknek, hogy ráébredjenek hanyagságuk szomorú következményeire, nem is maradnék ott egy percig sem! E hanyagság a legjobban a gyerekeken látható, mert nem tanulják meg félni Istent. – Gyermeknevelés, 518. o.

Minden otthonnak az imádság hajlékának kellene lennie. – Ha valaha volt idő, amikor minden otthonnak az imádság hajlékának kellett lennie, az az idő most van. – Bizonyságtételek 7. kötet, 42. o.

A családi áhítat Isten közvetlen jelenlétébe vezet. – Az ima, hangozzék el a gyülekezetben, a családban vagy belső szobánkban, az embert közvetlenül Isten jelenlétébe vezeti. A szüntelen imádkozás által a fiatalok olyan szilárd elveket sajátíthatnak el, amelyeknek köszönhetően még a legerősebb kísértések sem távolíthatják el őket Istentől. – My Life Today, 18. o.

A családi imák által erőt és áldást nyerünk. – Sokkal többet kellene imádkoznunk! Óriási erő és áldás rejlik a közös családi imában gyermekeinkért és gyermekeinkkel. Ha a saját gyerekeim valami rosszat csináltak, először kedvesen és nyugodtan megbeszéltük a dolgot, azután imádkoztam velük, és ezek után soha, egyszer sem láttam szükségesnek, hogy megbüntessem őket. Szívük meglágyult a Szentlélek hatására, aki válaszként érkezett közösen mondott imáinkra. – Gyermeknevelés, 525. o.

 

Mai Bibliai szakasz: Apostolok cselekedetei

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apostolok%201&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apostolok%20cselekedetei%201&version=NT-HU

Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv – szinte minden bibliai könyvnél inkább – örömmel és várakozással tölti meg a szívemet. Élénk képet látok benne arról, hogy milyen lesz a késői eső kitöltetése. Lukács, az orvos-történész, Jézus egyik későbbi tanítványa a könyv elismert szerzője. Az egymást követő fejezetekben megosztja velünk azt, hogy pünkösdöt követően a korai keresztények hogyan hirdették az evangéliumot hatalommal, Jeruzsálemből kiindulva (ApCsel 1-7).

Mielőtt Jézus felment volna a Mennybe, egy fontos kulcsot adott a követőinek, amely alkalmassá teszi őket a Tőle kapott nagy misszióparancs teljesítésére. Ez a kulcs az első fejezetben található meg, és ez az, amire a legnagyobb szükségünk van ma is: „Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem” (4. vers). A 8. vers tovább részletezi ezt: „Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.”

Krisztus egy hatalmas küldetést adott nekünk, hogy vigyük el az evangéliumot az egész világnak, de hányszor fordul elő, hogy a nagy misszió parancs teljesítése buzgalmában elkövetjük a legnagyobb mulasztási vétséget; rohanunk előre, elhagyjuk Jeruzsálemet (otthonunkat), mielőtt elfordulnánk bűneinktől, mielőtt egységre jutnánk az otthonunkban (gyülekezetünkben) élőkkel, és mielőtt Isten Igéjére időt szakítottunk volna, és térdeinken kértük volna Isten erejét.

Vétkesek vagyunk ebben mindannyian, magamat is beleértve. De ahogy az új évben előre haladunk, ne legyünk vétkesek többé ebben! Kérjük Istent megújult buzgalommal, hogy adja nekünk ezt a legértékesebb ajándékot! A késői eső kitöltéséről ezt olvashatjuk: „A Szentlélek kitöltetésére úgy gondolnak egyesek, mint egy jövőbeni eseményre, de az egyháznak az az előjoga, hogy már most élhet vele. Keressük, imádkozzunk érte, és higgyünk benne! Szükségünk van rá, és a Menny adni akarja" (Review and Herald, 1895. március 19.). Én nagyon várom, hogy megkapjam ezt az ajándékot. De mi a helyzet veled?

Melody (Melodious Echo) Mason

312. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 17. fejezetéhez (július 25 – 31.).

Ha van gyermeked, akkor biztos vagyok benne, hogy a saját imaéleted edzetté válik. Ha csak ránézel a pici újszülöttre, aki mellé nem járt használati utasítás, az már elég, hogy elűzze a félelmet és a legbátrabb emberré tegyen! Azonban azon túl, hogy imával védelmezed gyermekedet, a te kiváltságod és legfőképp kötelezettséged, hogy megtanítsd ŐT imádkozni.

A Filippibeliekhez írt levél 4:6–7-ben így olvassuk: „Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”

Tanulják a gyermekeid, hogy hogyan nyissák meg szívüket a Mennyei Atyjuk előtt? Ez a valódi imádság! A lányom a tinédzser éveinek közepén jár: oly sok változás és fejlődés történik! Nem kell messzire tekintsünk, ha stresszt és csalódást akarunk keresni az ő életében. Amikor azonban megosztja valamilyen gondját velem, igyekszem, hogy mindig az jusson eszembe elsőként, hogy megkérdezzem: „Imádkoztál már ezzel kapcsolatosan?” Ha azt válaszolja, hogy még nem, rögtön elkezdek imádkozni vele, és Isten elé visszük a problémáit, az Ő megoldását kérve.

Egy pár év múlva a lányom már nem fog velem élni, de az a szokás, hogy a Mennyei Atyjához fordul valamennyi problémájával az életben, az mindig vele lesz, még akkor is, amikor én nem.

Susan Menzmer

Háztartásbeli, Collegedale, Tennessee, USA

Fordította Gősi Csaba

2021. július 26., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - július 26 - HÉTFŐ - János 21

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – E.G. White Az imádság 17. fejezet 2195. nap

17. fejezet (2. rész) – AZ IMA CSALÁDI KÖRBEN

Minden keresztény otthonban meg kell tisztelni Istent a reggeli és esti áhítattal. – Meg kell tanítani a gyermekeket a családi áhítat perceinek értékelésére. A keresztény szülők kötelessége, hogy reggel és este kitartó hittel és őszinte imában védőfalat emeljenek családjuk köré. A családi gyülekezetben a gyermekeknek meg kell tanulniuk imádkozni és bízni Istenben. Kérjétek meg, hogy ismételten felmondják Isten parancsolatait. Az izraelitáknak szóló tanács ekképpen hangzott: „És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz.” (5Móz 6:7)

Gyertek alázattal, gyengéd szívvel a családi oltár elé. Kísértések és veszélyek leselkednek rátok és gyermekeitekre, ezért hit által kérjétek Isten oltalmát. Tanítsátok őket egyszerű szavakkal imádkozni. Mondjátok nekik, hogy Isten örül, amikor fohászkodnak hozzá. – Tanácsok szülőknek, nevelőknek és tanulóknak, 110. o.

Mielőtt reggel munkába indulna a család, gyűljenek egybe, és az apa vagy ha ő nincs jelen, az anya könyörögjön buzgón Istenhez, hogy őrizze őket a nap folyamán. Jöjjetek alázatosan, szívetek teljen meg gyengéd szeretettel, és gondoljatok az ezernyi veszélyre és kísértésre, amely reátok és gyermekeitekre leselkedik. Kérjétek Istent, hogy viselje gondját családotoknak. Szolgáló angyalok fogják őrizni azokat a gyermekeket, akiket ily módon ajánlanak fel Istennek. – Gyermeknevelés, 520. o.

 

Mai Bibliai szakasz: János 21

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%A1nos%2021&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%A1nos%2021&version=NT-HU

Úgy tűnik, mintha ez a fejezet egy extra befejezése lenne az evangéliumnak, mert János bizonyos értelemben már befejezi mondandóját a 20. fejezet 31. versében. Ezt a fejezetet János annak szenteli, hogy világossá tegye a feltámadt Jézus missziós küldetését a világ számára. Jézus a Tibériás-tenger partján találkozik a tanítványaival, akik a csodálatos halászat alkalmával 135 halat fogtak. Jeromos, a későbbi egyházatya rámutat arra, hogy ez egy tökéletes fogás, mert abban az időben összesen 153 halfajtát ismertek. Számára ez a világszéles küldetést jelentette, amit Jézus a tanítványaira bízott. Nekik emberhalászoknak kell lenniük a világ minden nemzete között.    

Elmegyek halászni – mondta Péter, és másik hat tanítvány csatlakozott hozzá. Mivel Jézus már nincs közöttük, visszatértek ahhoz, amihez értenek, de nem fognak egy halat sem. Ekkor Jézus megjelenik a parton, és ezt mondja: „Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán” (6. vers). Ez egy csodálatos halfogás volt, úgy hogy a hálók nem szakadtak el. Három és fél alatt a tanítványok hozzászoktak a csodákhoz. Az első csodálatos halfogás alkalmával a hálók szakadoztak és Péter kijelentette: „Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!” (Lk 5:8). Jézus elhívta őket a halászásból, hogy emberhalászok legyenek, és most eljön, hogy megerősítse a küldetésüket, és helyreállítsa Péter elhívását, hogy kövesse Őt. Pétert teljes nevén szólítja meg azért, hogy hangsúlyozza a kérdés komolyságát: „szeretsz-e engem?” Háromszor kérdezi meg Pétert és Péter háromszor válaszol igennel, de a harmadik alkalommal elszomorodik és egyszerűen így válaszol: „Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy szeretlek téged” (17. vers). Jézus így válaszol neki: „Legeltesd az én bárányaimat!”, „Őrizd az én juhaimat!”, „Legeltesd az én juhaimat!”

Igen, Jézus tudja, hogy Péter szereti Őt, de vajon ez a szeretet magába foglalja-e az előtte levő küldetésnek való engedelmességet? Szükség van a halfogásra, de a tanítvánnyá tevésre, a bárányok és juhok táplálására is. A megtértekről gondoskodni kell. A hívőket tanítvánnyá kell tenni. Jézus megjövendöli Péter halálát, amely által megdicsőíti az Istent, és ez után ezt mondja: „kövess engem!” (19. vers). Péter felajánlása, hogy az életét is odaadja, be fog teljesedni (Jn 13:37). A még mindig hirtelenkedő Péter tudni akarja, hogy mi lesz János sorsa. Jézus azt mondja, hogy nem számít, te csak kövess engem, és ne foglalkozz másokkal.

Az idők változnak, az emberek alapjában véve nem. Annyira hajlamosak vagyunk arra, hogy mások életét figyelgessük, hogy intézkedjünk és kidolgozzuk számukra a részleteket. De Jézus egyszerűen azt mondja nekünk: „Te csak kövess engem!” János befejezi az evangéliumát, az ő bizonyságtétele teljes, de nem írt le minden tettet, amelyet Jézus cselekedett. Ám amire szükségünk van ahhoz, hogy a Jézusban való hitre és életre eljussunk, azt leírta.

Christopher Bullock

312. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 17. fejezetéhez (július 25 – 31.).

Ha van gyermeked, akkor biztos vagyok benne, hogy a saját imaéleted edzetté válik. Ha csak ránézel a pici újszülöttre, aki mellé nem járt használati utasítás, az már elég, hogy elűzze a félelmet és a legbátrabb emberré tegyen! Azonban azon túl, hogy imával védelmezed gyermekedet, a te kiváltságod és legfőképp kötelezettséged, hogy megtanítsd ŐT imádkozni.

A Filippibeliekhez írt levél 4:6–7-ben így olvassuk: „Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”

Tanulják a gyermekeid, hogy hogyan nyissák meg szívüket a Mennyei Atyjuk előtt? Ez a valódi imádság! A lányom a tinédzser éveinek közepén jár: oly sok változás és fejlődés történik! Nem kell messzire tekintsünk, ha stresszt és csalódást akarunk keresni az ő életében. Amikor azonban megosztja valamilyen gondját velem, igyekszem, hogy mindig az jusson eszembe elsőként, hogy megkérdezzem: „Imádkoztál már ezzel kapcsolatosan?” Ha azt válaszolja, hogy még nem, rögtön elkezdek imádkozni vele, és Isten elé visszük a problémáit, az Ő megoldását kérve.

Egy pár év múlva a lányom már nem fog velem élni, de az a szokás, hogy a Mennyei Atyjához fordul valamennyi problémájával az életben, az mindig vele lesz, még akkor is, amikor én nem.

Susan Menzmer

Háztartásbeli, Collegedale, Tennessee, USA

Fordította Gősi Csaba