2021. november 30., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 30 - KEDD - Zsidókhoz írt levél 12

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – E.G. White AZ IGAZI MEGÚJULÁS 3. fejezet 2322. nap

3. fejezet  Hogyan lehetünk újjászületett keresztények? (3. rész)

Mi a bűnbánat?

Jóllehet bűnösökként a törvény kárhoztatása alatt vagyunk, Krisztus azonban a törvény iránti tökéletes engedelmességével a bűnbánó léleknek igényli tulajdon igazságának érdemeit. Krisztus igazságának elnyeréséhez a bűnösnek szükséges megtudnia, milyen az a bűnbánat, amely az elme, a szív és a cselekvés gyökeres megváltozását munkálja. Az átalakulás munkájának a szívben kell elkezdődnie és az erejének az ember valamennyi képességében meg kell nyilatkoznia. Az ember azonban nem képes kicsiholni magából ezt a megbánást és csak azon a Krisztuson keresztül lehet az övé ez a tapasztalat, aki felment a magasságba, foglyokat vitt magával és ajándékot adott az embereknek. 

Ki akarja megbánni a bűneit?

Ki vágyik igazi bűnbánó lélekre? Mit kell tennie? — Jézushoz kell mennie úgy, ahogy van, késedelem nélkül. Hinnie kell abban, hogy Krisztus igéje igaz, és, hittel fogadva az ígéretet, kérnie kell, hogy kaphasson. Amikor az őszinte vágy imádkozásra késztet embereket, nem imádkoznak hiába. Az Úr beteljesíti igéretét és Szentlelkét adja, hogy Isten iránti bűnbánatra és az Úr Jézus Krisztusban való hitre vezesse őket. Imádkozik és vigyáz, elhagyja bűneit, nyilvánvalóvá téve őszinteségét eltökélt szándékkal, hogy engedelmeskedjen Isten parancsolatainak. Imáját hittel elegyíti és nem csupán hisz a törvény előírásaiban, de engedelmeskedik is neki. Azt hirdeti ezzel, hogy ő Krisztus oldalán van. Megtagad minden szokást és minden olyan társaságot, amelyek el akarnák vonni a szívét Istentől.

Aki Isten gyermekévé akar lenni, annak be kell fogadnia azt az igazságot, hogy a bűnbánat és a bűnbocsánat nem nyerhető meg kevesebbért, egyes-egyedül Krisztus engesztelő áldozata által. Ennek tudatára ébredve, az érte végzett munkával összhangban neki is erőfeszítéseket kell tennie, és lankadatlan könyörgésben kell folyamodnia a kegyelem királyi székéhez, hogy Isten megújító hatalma az ő lelkét is átjárja. Krisztus csak a bűnbánó léleknek nyújt bűnbocsánatot, de azt, akit bűnbocsánatban részesít, előbb bűnbánóvá teszi. A gondoskodás hiánytalan: Krisztus örök igazsága számíttatik be valamennyi hívő léleknek. Mennyei szövőszéken szőtt drága, szeplőtlen ruha kerül a bűnbánó hívő bűnösre. Elmondhatja: „Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben; mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül”. (Ézs 61:10)

https://white-konyvtar.hu/fejezet/IM/advent/2011/11974.137/

 

Mai Bibliai szakasz: Zsidókhoz írt levél 12

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zsid%C3%B3khoz%2012&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zsid%C3%B3k%2012&version=NT-HU

A Zsidókhoz írt levél 12. fejezete kiteljesítő befejezése a 11. fejezet érvelésének. A történelem hősei a bizonyságok fellege, akik dicsérik és elismerik a hit legnagyobb példaadóját: Jézust. Ő a mi hitünk szerzője és bevégzője, mert élete és áldozata által lehetővé és jelentőségteljessé tette hitünket. Jézus hite nem csupán azon alapult, hogy Isten életet tud adni neki, hanem hitte, hogy életet tud adni nekünk az Ő halála által.

A 3-11. versek arra hívnak, hogy vegyük észbe alaposan Jézus példáját, és tanuljuk meg, hogy a hit győzelme egyedül fegyelem és hosszútűrés eredményeként érhető el. Ez nehéz lecke azok számára, akik a hitet valami gyors, bűvös dolognak gondolják. A 12-16. versekben a „keserűségnek gyökerére” figyelmeztet, amely felnövekedhet, és meggátolhat bennünket Isten kegyelmének elnyerésében, ahogy történt Izrael népének pusztai generációjával. A 18-24. versig terjedő szakasz szembe állítja az izraeliták tapasztalatát a Sínai-hegynél a miénkkel a Sion hegyénél.

A könyv szerint hit által megtapasztalhattuk Jézus trónra kerülését, pappá szentelését és az új szövetség megszületését a mennyei Jeruzsálemben, a Sion hegyénél. Így, míg az izraeliták félelemmel teltek meg a Sínai-hegynél, mi örülhetünk mennyei Urunk felmagasztaltatásának.

A 25-29. versekben zárja a gondolatsort intve, hogy figyeljünk arra, amit Isten a Fiú által mondott nekünk. Izrael népe nem engedelmeskedett a Sínai-hegynél, és nem léphetett be Kánaán földjére. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül Jézust, aki a mennyei Jeruzsálemből szól hozzánk. Amikor Isten szólt, a Sínai-hegy beleremegett. Most, amikor Isten Ismét szavát hallatja a mennyei szentélyből, az egész univerzum megrázkódik majd, és csak az igazak lesznek képesek megállni és örökölni Isten országát (Zsoltárok 15:5; 16:8; 21:7; 62:2; 112:6)

Felix H. Cortez

331. heti olvasmány AZ IGAZI MEGÚJULÁS 3. fejezetéhez (november 28 – december 4.).

– De Istenem, túlságosan bűnös vagyok ahhoz, hogy hozzád jöjjek!

– Jézus azért élt és halt meg, hogy azokért a bűnökért fizessen meg, amelyeket te elkövettél.

– De Istenem, Te nem tudsz megbocsátani nekem, ha nem bánom meg, és én nem tudom magam rávenni, hogy megbánjam.

– Igazad van. De ha úgy jössz, ahogy vagy és átadod magad Isten akaratának, akkor Ő neked adja a Szentlelket, hogy bűnbánatra vezessen.

– De Istenem, sosem leszek elég jó.

– Ebben is igazad van. Magadtól sosem lesz elég erőd hozzá, de ha Istenhez fordulsz, és megkéred Őt, hogy vezessen az életben, akkor Ő megadja a könyörületet, a kegyelmet, és az új szívet, amely el akarja hagyni a bűnt és jót akar cselekedni.

Ugye milyen nagyszerű, hogy Isten nem kér tőlünk semmit azért, hogy megadja nekünk a hatalmat ahhoz, hogy cselekedjünk? Szenteljük magunkat neki ismét még ma.”

Lisa Ward

Country Life hetednapi adventista gyülekezet jegyzője, Keene, Texas USA

Fordította Gősi Csaba


2021. november 29., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 29 - HÉTFŐ - Zsidókhoz írt levél 11

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – E.G. White AZ IGAZI MEGÚJULÁS 3. fejezet 2321. nap

3. fejezet  Hogyan lehetünk újjászületett keresztények? (2. rész)

A hit nem pusztán beszédben áll

Az a hit, amely az üdvösségre visz, nem hanyag vagy nemtörődöm, nem az elme puszta beleegyezése az igazságba, hanem a szívben gyökerező bizalom, amely Krisztust személyes Üdvözítőnek fogadja el, azzal a bizonyossággal, hogy ő mindenestül üdvözítheti azokat, akik Általa mennek Istenhez. Ha elhiszed, hogy üdvözíthet másokat, de nem üdvözít téged, ez nem igazi hit. Az igazi hit abban nyilatkozik meg, ha a lélek Krisztusba kapaszkodik, mint az üdvösség egyetlen reményébe. Ez a hit késztet mindnyájunkat arra, hogy lelkünk minden gyengéd érzelmét Krisztusra árasszuk. A Szentlélek irányítása alá kerül értelmünk, jellemünk az isteni képmásra alakul át. Hitünk nem élettelen, hanem szeretet által munkálkodó hit, ami arra késztet, hogy Krisztus szépségét szemlélve elváltozzunk az isteni jellem hasonlóságára… 

Az egész —a kezdettől mindvégig — az Úr munkája. Az elveszendő bűnös mondja ezt: „Elveszett bűnös vagyok, de Krisztus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Azt mondta: »nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre.« (Mk 2:17) Én bűnös vagyok, Ő pedig meghalt a Golgota keresztjén, hogy megtartson engem. Egyetlen pillanatig sem kell tovább megmaradnom az üdvösség nélküli állapotban. Meghalt és feltámadt a megigazulásomra, és most megtart engem. Elfogadom az Általa ígért bűnbocsánatot.”  

Isten Krisztusban rejlő igazságai

Krisztus a feltámadt Üdvözítő; mert noha meghalt, feltámadt és mindörökké él, hogy közbenjárjon értem. Szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Akik hit által megigazíttattak, vallást tesznek Krisztusról: „…aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre” (Jn 5:24). A bűnös emberért – akit a gonosz beszennyezett – véghezvitt nagyszerű munka a megigazítás műve. Ő, Akitől az igazság szava származik, igaznak jelenti ki a bűnös embert. Az Úr a hívőnek tulajdonítja Krisztus igazságát, és igaznak nyilvánítja őt a világegyetem előtt. Bűneit Jézusra, a bűnös ember képviselőjére, helyettesére és kezesére hárítja át. Krisztusra helyezi minden, egykor megtéretlen, hívő lélek gonoszságát. „Mert azt, a ki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne”. (2Kor 5:21.

Krisztus az egész világ bűneiért elégtételt adott, és mindazok, akik hitben Istenhez mennek, elnyerik annak a Krisztusnak az igazságát, „Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg” (1Pt 2:24). Bűneinkért engesztelést szerzett, eltörölte és a tenger mélyébe vetette azokat. Megtérés és hit által megmenekültünk a bűntől és az Úrra, a mi igazságunkra tekintünk. Jézus szenvedett, mint igaz a nem igazakért.

https://white-konyvtar.hu/fejezet/IM/advent/2011/11974.137/

 

Mai Bibliai szakasz: Zsidókhoz írt levél 11

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zsid%C3%B3khoz%2011&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zsid%C3%B3k%2011&version=NT-HU

A zsidókhoz írt levél 11. fejezete az Izrael történelme során élt hithősök impozáns listájának felsorolásával adja bizonyítékát a 10. fejeztet kijelentésének, miszerint „Az igaz pedig hitből él”.

Tehát hit által „beszél” még mindig Ábel, hit által nem látott halált Énokh, hit által mentette meg háza népét Noé, hit által nemzett fiat Ábrahám, amikor már halott volt, legalábbis termékenység tekintetében (Róm 4:19), és kapta vissza fiát a halálból, amikor áldozatul ajánlotta fel Istennek. Hit által élte túl Mózes a fáraó halálos rendeletét, s kerülte el a fáraó haragját és menekült meg később is a pusztító angyaltól. Hit által kelt át a nép a Vörös-tengeren, és hit által vették be Jerikó városát. E történetek mind azt bizonyítják, hogy a hit életet ad. Éles ellentétét mutatják az izraeliták pusztaságban bolyongó, hitetlen nemzedékének (Zsid 3), akiknek nem volt hitük és elpusztultak.

Az apostol azt is állítja, hogy a hit értelmet, felismerést és megértést ad. A 3. vers szerint „Hit által érjük meg…” Tehát nem a bizonyíték a meghatározó tényező a megértésben, hanem a hit. Végtére is, a sivatagban vándorló nemzedék minden szükséges bizonyítéknak birtokában volt, mégsem sikerült megérteniük Istent.

Nagyon meglepő a fejeztet retorikai szerkezete is. A „hit által” kifejezés sorozatos ismétlése olyan lendületet ad a mondanivalónak, ami a 31. versben tetőzik: „hit által nem veszett el Ráháb”.

Valóban? Tényleg úgy látjuk, hogy Ráháb, a parázna nő lenne e fejezet tetőpontja, Énokh, Ábrahám és Mózes előtt? Igen, és örülök, hogy így van. Ráháb hitvallása Józsué könyvének 2:10-11 verseiben az egyik legszebb a Szentírásban. Mégis úgy gondolom, hogy más okkal esett Ráhábra a választás. Mert ő elkülönült a hitetlen, engedetlen nemzedéktől, melynek pusztulás a sorsa. Ő nem látta az egyiptomi csapásokat, sem a Vörös-tengert kettéválni, vagy a tűzoszlopot és a sziklából fakadó vizet.  Hallott róluk, és hitt.

Lehet, hogy mi sem láttuk Jézust és nem tapasztaltuk hatalmas csodáit, mégis meghívást kaptunk a hitre és az életre.

Felix H. Cortez

331. heti olvasmány AZ IGAZI MEGÚJULÁS 3. fejezetéhez (november 28 – december 4.).

– De Istenem, túlságosan bűnös vagyok ahhoz, hogy hozzád jöjjek!

– Jézus azért élt és halt meg, hogy azokért a bűnökért fizessen meg, amelyeket te elkövettél.

– De Istenem, Te nem tudsz megbocsátani nekem, ha nem bánom meg, és én nem tudom magam rávenni, hogy megbánjam.

– Igazad van. De ha úgy jössz, ahogy vagy és átadod magad Isten akaratának, akkor Ő neked adja a Szentlelket, hogy bűnbánatra vezessen.

– De Istenem, sosem leszek elég jó.

– Ebben is igazad van. Magadtól sosem lesz elég erőd hozzá, de ha Istenhez fordulsz, és megkéred Őt, hogy vezessen az életben, akkor Ő megadja a könyörületet, a kegyelmet, és az új szívet, amely el akarja hagyni a bűnt és jót akar cselekedni.

Ugye milyen nagyszerű, hogy Isten nem kér tőlünk semmit azért, hogy megadja nekünk a hatalmat ahhoz, hogy cselekedjünk? Szenteljük magunkat neki ismét még ma.”

Lisa Ward

Country Life hetednapi adventista gyülekezet jegyzője, Keene, Texas USA

Fordította Gősi Csaba

2021. november 28., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 28 - VASÁRNAP - Zsidókhoz írt levél 10

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – E.G. White AZ IGAZI MEGÚJULÁS 3. fejezet 2320. nap

3. fejezet  Hogyan lehetünk újjászületett keresztények? (1. rész)

Hit és bizalom

Amikor Isten megbocsát a bűnösnek, elengedi a büntetést, amit kiérdemelne, és úgy bánik vele, mintha nem vétkezett volna. Befogadja őt az isteni kegyelembe és Krisztus igaz voltának érdemei révén igazzá nyilvánítja. A bűnös egyedül az Isten drága Fia által — Aki a bűnös világ bűneiért szenvedte el a halált — szerzett engesztelésben rejlő hitből igazulhat meg. Senki nem lehet igazzá tulajdon cselekedeteiből. Kizárólag Krisztus szenvedésének, halálának és feltámadásának ereje által részesülhet szabadulásban a bűntudattól, a törvény kárhoztatásától és a törvényszegés büntetésétől. Az igazzá nyilvánítás elnyerésének egyetlen feltétele a hit, a hit pedig nem csupán annyit tesz, hogy elhiszünk valamit, hanem azt is, hogy bizodalmunk van…

Sokan elismerik, hogy Jézus Krisztus a világ üdvözítője, ugyanakkor távolságot tartanak Tőle, nem bánják meg bűneiket, és nem fogadják el Jézust személyes Üdvözítőjüknek. Hitük pusztán az elme jóváhagyása és az igazsággal való egyetértés. Az igazságot azonban nem fogadják be a szívükbe, hogy megszentelje a lelket és átalakítsa a jellemet.

Meg tudom-e bánni a bűneimet segítség nélkül is?

Sokan vannak zavarban, mert nem tudják, hogyan tegyék meg az első lépéseket az üdvösség munkájában. Úgy vélekednek, hogy a bűnbánat a bűnös dolga, amit neki kell magáért elvégeznie, hogy Krisztushoz mehessen. Azt gondolják, hogy a bűnösnek alkalmassá kell tennie magát arra, hogy elnyerhesse Isten kegyelmének áldását. Igaz az, hogy a bűnbánatnak meg kell előznie a bűnbocsánatot, mert egyedül a töredelmes és bűnbánó szív kedves Isten előtt, de tudnunk kell, hogy a bűnös viszont képtelen elvezetni saját magát a bűnbánatra, és önmagától lehetetlen bámit is megtennie ahhoz, hogy Krisztushoz menjen. Ha a bűnös meg nem bánja bűneit, nem nyerhet bocsánatot; itt azonban az a kérdés, hogy vajon a bűnbánat a bűnös munkája-e avagy Krisztus ajándéka. Várnia kell a bűnösnek, amíg a szívében lelkiismeret-furdalás támad a bűn miatt, még mielőtt Krisztushoz menne? A Krisztushoz vezető legelső lépés az, hogy az ember enged a Lélek vonzásának. Amikor az ember enged ennek a késztetésnek, elindul Krisztushoz, hogy meg tudja bánni a bűneit.

A bűnös jelképe az elveszett bárány, márpedig az elveszett bárány soha nem talál vissza a nyájhoz, hacsak a pásztor nem megy utána, és nem hozza vissza őt. Senki emberfia nem juthat magától bűnbánatra, senki nem teheti magát méltóvá az igazzá nyilvánítás áldására. Az Úr Jézus szüntelenül arra törekszik, hogy hasson a bűnös gondolkodására, magához vonzza, és arra készteti, hogy szemlélje Őt, az Isten Bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Mi egyetlen lépést sem tehetünk a valódi lelki élet felé, hacsak Jézus nem vonz és erősít belső emberünkben, és nem vezet el olyan bűnbánatra, amely visszavonhatatlan…  

Amikor a főpapok és a szadduceusok előtt állt, Péter egyértelműen rámutatott arra a tényre, hogy a bűnbánat Isten ajándéka. Krisztusról szólva ezt mondta: „Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izráelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát” (ApCsel 5:31). A bűnbánat pontosan annyira Isten ajándéka, mint a megbocsátás és az igazzá nyilvánítás, és az ezzel kapcsolatos tapasztalat csak úgy szerezhető meg, ha ezt az ajándékot Krisztus adja a léleknek. Ha érezzük Krisztus felé a vonzódást, legyünk annak tudatában, hogy ezt az ő hatalma és ereje műveli. A töredelmes szív kegyelme Tőle ered, miként Tőle jön a megigazítás is…

https://white-konyvtar.hu/fejezet/IM/advent/2011/11974.137/

 

Mai Bibliai szakasz: Zsidókhoz írt levél 10

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zsid%C3%B3khoz%2010&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zsid%C3%B3k%2010&version=NT-HU

A 10. fejezet arra hív bennünket, hogy fogadjuk el Jézus érettünk bemutatott áldozatát és hittel lépjünk be Isten jelenlétébe, „járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével” (22. vers).

Az első 10 vers arra emlékeztet bennünket, hogy a földi szentély áldozati rendszere csupán árnyéka (előképe) volt az igazi áldozatnak, amit Jézus ajánlott fel Istennek tökéletes engedelmességben. A 11-14 versekben arról olvasunk, hogy Jézus szolgálata azért volt eredményes, mert tökéletes áldozatot mutatott be, ellentétben a földi papok szolgálatával, akik folyamatosan olyan áldozatokat mutattak be, amelyek képtelenek voltak megtisztítani a lelkiismeretet. A 15-18. versek azt tanúsítják, hogy az új szövetség ígérete eltörli a régi áldozati rendszert, mivel az új szövetség Jézus áldozata által nyújt bűnbocsánatot. Ennek fényében a 19-től a 25 versig terjedő szakasz sürgető hívást intéz felénk, hogy járuljunk hozzá – közvetlen jelenlétébe – bizalommal, mert Jézus vére teljesen tisztára mosott bennünket. A 26-31. versek arra figyelmeztetnek, hogy akik visszautasítják Jézus szolgálatát és érettük bemutatott áldozatát, azok számára nincs más létező áldozat, ami bocsánatot hozhatna bűneikre. Csak egy ítélet várhat rájuk. Így a 31-39. versek arra buzdítják az olvasókat, hogy hitben lépjenek be Isten jelenlétébe, az üldöztetések és akadályok ellenére is, amelyek körülveszik őket ezen a világon.

Ez egy olyan lecke, amit nehéz megtanulni. Valahogy mindig mi szeretnék meghozni az áldozatot, valami ajándékot, vagy adományt, amely Isten előtt elfogadhatóvá tenne bennünket. A Zsidókhoz Írt levél azonban azt tanítja, hogy nincs olyan emberi áldozat, amely elég jó lehetne ahhoz, hogy megtisztítsa a lelkiismeretet. Nincs olyan emberi áldozat, amely elfogadhatóvá tehetne bennünket Isten előtt. Isten nyújtotta Jézusban azt az egyetlen áldozatot, amely egyedül képes valóban megtisztítani bennünket, kizárólag ez az az áldozat, amely elfogadhatóvá tehet bennünket Isten előtt. "Az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ád" (1 Péter 5:5).

Most arra hívlak benneteket, mindnyájunkat, hogy fogadjuk el Jézus áldozatát, Járuljunk Isten elé „bizalommal”, hit által „teljes bizonyossággal”, hogy mi is megláthatjuk annak a fénynek a sugarait, amely Jézus arcáról árad felénk. 

Felix H. Cortez

331. heti olvasmány AZ IGAZI MEGÚJULÁS 3. fejezetéhez (november 28 – december 4.).

– De Istenem, túlságosan bűnös vagyok ahhoz, hogy hozzád jöjjek!

– Jézus azért élt és halt meg, hogy azokért a bűnökért fizessen meg, amelyeket te elkövettél.

– De Istenem, Te nem tudsz megbocsátani nekem, ha nem bánom meg, és én nem tudom magam rávenni, hogy megbánjam.

– Igazad van. De ha úgy jössz, ahogy vagy és átadod magad Isten akaratának, akkor Ő neked adja a Szentlelket, hogy bűnbánatra vezessen.

– De Istenem, sosem leszek elég jó.

– Ebben is igazad van. Magadtól sosem lesz elég erőd hozzá, de ha Istenhez fordulsz, és megkéred Őt, hogy vezessen az életben, akkor Ő megadja a könyörületet, a kegyelmet, és az új szívet, amely el akarja hagyni a bűnt és jót akar cselekedni.

Ugye milyen nagyszerű, hogy Isten nem kér tőlünk semmit azért, hogy megadja nekünk a hatalmat ahhoz, hogy cselekedjünk? Szenteljük magunkat neki ismét még ma.”

Lisa Ward

Country Life hetednapi adventista gyülekezet jegyzője, Keene, Texas USA

Fordította Gősi Csaba

 

2021. november 27., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 27 - SZOMBAT - Zsidókhoz írt levél 9

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – E.G. White AZ IGAZI MEGÚJULÁS 2. fejezet 2319. nap

2. fejezet  Hamis vagy valóságos megtérések (7. rész)

Megszentelődés – Teljes önátadás

A Szentírásban található tanítás a megszentelődésről magában foglalja az ember teljes lényét – az elmét, a lelket, a testet. Pál így imádkozott a thesszalonikabeliekért: „és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk JézusKrisztus eljövetelére” (1Thessz 5:23). Azután ezt is írja a hívőknek: „Kérlek azért titeketatyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket” (Róm 12:1). Az ősi Izrael idején valamennyi áldozatot, amelyet Istennek hoztak, gondosan meg kellett vizsgálni. Ha a bemutatott áldozatban felfedeztek bármely fogyatkozást, akkor nem fogadták el; ugyanis Isten megparancsolta, hogy az áldozatnak „ép”-nek kellett lennie. A keresztényeknek ugyanez a parancs szól, hogy a testüket „élő, szent és Istennek tetsző” áldozatul mutassák be. Hogy ennek a parancsnak meg tudjanak felelni, minden képességüket a lehető legjobb állapotban kell megőrizniük. Minden olyan szokás, amely gyengíti a testi vagy a szellemi erőt, alkalmatlanná teszi az embert Teremtője szolgálatára.  

Kedves lehet Isten előtt, ha az, amit felajánlunk, kevesebb annál, mint amit legjobb erőnk szerint adhatnánk? Krisztus ezt mondta: „Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből.” Akik teljes szívükből szeretik Istent, azok vágynak arra, hogy a lehető legjobb szolgálatot ajánlják fel neki, és állandóan arra törekszenek, hogy lényük minden adottságát összhangba hozzák azokkal a törvényekkel, amelyek akaratának cselekvésére fejlesztik képességeiket…   

Megváltozott élet

A világ körülöttünk tele van élvezethajhászó emberekkel. „A test kívánsága, a szemek kívánsága ésazélet büszkesége” uralja a tömegeket. Krisztus követőinek azonban szentebb elhívása van.    

Akik eleget tesznek a feltételeknek: „Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek”,azoknak szól az ígéret: „és én magamhoz fogadlak titeket, és leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr” (2Kor 6:17-18). Valamennyi kereszténynek az a kiváltsága és egyben kötelessége is, hogy gazdag és bőséges tapasztalatot szerezzen Isten dolgaiban… Az Igazság Napjának fényes sugarai ragyognak Isten szolgáira, ők pedig tükrözzék vissza ezeket a sugarakat. Az éjszakai égbolt csillagai arról vallanak, hogy létezik egy hatalmas fényforrás a világűrben, amelynek dicsőségéből táplálkozik az ő fényességük, pontosan úgy kell a keresztényeknek nyilvánvalóvá tenniük, hogy van Isten az égben, a világegyetem trónján, akinek a jelleme dicsőítésre és követésre méltó. Lelkének áldásai, jellemének tisztasága és szentsége mutatkozzék meg azokban, akik hitvallást tesznek,..    

Nincs többé kárhoztatás

A keresztény életét fémjelezze az alázatosság, de ez nem azt jelenti, hogy állandóan szomorkodniuk vagy önmagukat becsmérelniük kellene. Az olyan élet, amellyel Isten elfogadja és megáldja őt, mindenkinek a kiváltsága. Mennyei Atyánk nem akarja, hogy kárhoztatásba és sötétségbe burkolózva éljünk. Az igazi alázatot nem az bizonyítja, ha fejünket lehajtva járunk és szívünket az énünkről való töprengés tölti ki. Odajárulhatunk Jézushoz és megtisztulhatunk, aztán pedig szégyen és lelkiismeret-furdalás nélkül állhatunk meg a törvény előtt. „Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint”. (Róm 8:1)

Jézus által Ádám elbukott fiai „Isten fiaivá” lehetnek. „Mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, amely oknál fogva nem szégyenli őket atyjafiainak hívni”. (Zsid 2:11) A keresztény életnek a hit, a győzelem és az Istenben való öröm életének kell lennie. „Mert mindaz, a mi az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, a mely legyőzte a világot, a mi hitünk”. (1Jn 5:4) Igazán mondta Nehémiás, Isten szolgája: „…az Úrnak öröme a ti erősségtek” (Neh 8:10). Pál pedig így tanít: „Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!” „Mindenkor örüljetek. Szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok”. (Fil 4:4; 1Thessz 5:16-18)   

Ilyenek a bibliai megtérés és megszentelődés gyümölcsei. (A nagy küzdelem Újkori ébredések c. fejezete.)  

https://white-konyvtar.hu/fejezet/IM/advent/2011/11974.66/

 

Mai Bibliai szakasz: Zsidókhoz írt levél 9

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zsid%C3%B3khoz%209&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zsid%C3%B3k%209&version=NT-HU

A szerző úgy érvel ebben a fejezetben, hogy Jézus biztosította számunkra annak az áldását, hogy közvetlen bejárásunk legyen Istenhez, ami a legvágyottabb minden áldás közül.

A 1-10. vers az olvasót arra emlékeztetik, hogy az első szentélyben és istentiszteleti rendszabályaiban az embereknek nem volt bejárásuk Istenhez. Csak egy személy mehetett be a Szentek szentjébe, ahol Isten trónja volt található, és ezt csak évente egyszer tehette. A gond az volt, hogy a felajánlott áldozatok nem tudták megtisztítani a hívők lelkiismeretét. A 11-14. vers azonban úgy érvel, hogy Jézus egyszer és mindenkorra a ment be a mennyei szentélybe, és egy olyan tökéletes áldozatot mutatott be, amely megtisztítja a lelkiismeretünket. A 15-23. versek kijelentik, hogy ez az áldozat kétféle szerepet töltött be. Az első az, hogy megváltson bennünket az első szövetség alatt való bűneinkből, a második pedig az, hogy beiktassa az új szövetséget az új szentélyével, a mennyeivel.   

Aztán a 24-29. versek csúcspontjára emelik az érvelést az által, hogy világossá teszik Jézus vívmányának jelentőségét. Miközben a pap csak évente egyszer léphetett be Isten közvetlen közelébe a Szentek szentjében, Jézus egyszer és mindenkorra belépett a mennybe, hogy elkezdje örök szolgálatát (7:25) a mi érdekünkben. Ő nem csupán félretette bűneinket az Ő áldozata által, ami Dániel 9:24 próféciáira emlékeztet, hogy a Messiás eljön, és „véget ér a hitszegés, és megszűnik a vétek, engesztelést nyer a bűn, és eljön hozzánk az örökké tartó igazság”. A 27. vers megemlíti, hogy Jézus szolgálatának van egy másik fázisa is az ítélettel kapcsolatosan, de a célja ennek az ítéletnek az, hogy megváltást hozzon Isten népének.

Tetszik nekem az, ahogyan a 9:24 leírja Jézus áldozatát és mennybemenetelét, „hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk”. Az „Isten orcájának keresése” héber kifejezés Isten segítségének a kérését jelenti. A remény az volt, hogy amikor megjelenünk Isten előtt az Ő orcája ránk fog ragyogni (4Móz 6:25). Pontosan ez történt, amikor Jézus megjelent az Atya előtt a mi érdekünkben.

Ragyogtassa ránk Isten az Ő arcát ma!

Felix Cortez

330. heti olvasmány AZ IGAZI MEGÚJULÁS 2. fejezetéhez (november 21-27.).

Hamisított pénz. Bolondok aranya. Selyemvirág. Műanyag étkészlet. Hajfesték. Az életben olyan sok dolog lehet megtévesztő első pillantásra, amikor azonban annak jön el az ideje, hogy ezekre a termékekre számítsunk, a műanyag étkészlet eltörik, a festék kifakul, a virág pedig sosem lesz olyan édes illatú.

Álhírek, megtévesztő hirdetések, üres kapcsolatok.

Ebben a bűnös világban csupán egyetlen Barát van, akire igazán támaszkodhatunk minden körülmények között. Ő teljesen elkötelezett a mi jólétünkkel kapcsolatosan, jobban ismer minket, mint ahogy mi ismerjük magunkat és mégis szeret bennünket!

Sátán tudja ezt, és leghőbb vágya, hogy távol tartson minket attól, hogy felfedezzük a valódi boldogsághoz vezető egyetlen utat. Így aztán elülteti bennünk az ellentmondás magvát. Hamis megújulásokat idéz elő. Megpróbál lenyűgözni minket talmi szórakozással és azzal, hogy eltereli a figyelmünket.

Ha azt választjuk, hogy követjük Jézust, akkor szeretjük Istent teljes szívünkből, lelkünkből, erőnkből és elménkből. Ez az élet legnagyobb döntése! Barátaim, itt az idő! A félszívű elköteleződés azt jelenti, hogy teljesen elveszünk. A tökéletes elköteleződés örömet hoz nem csak ebben az életben, hanem síron túli reményt is biztosít.

Jézus segítségével köteleződjünk el ismét, napi rendszerességgel énekeljük: „Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust, nincs visszaút, nincs visszaút.”

Lisa Ward

Country Life hetednapi adventista gyülekezet jegyzője, Keene, Texas USA

Fordította Gősi Csaba

 

2021. november 26., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 26 - PÉNTEK - Zsidókhoz írt levél 8

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – E.G. White AZ IGAZI MEGÚJULÁS 2. fejezet 2318. nap

2. fejezet  Hamis vagy valóságos megtérések (6. rész)

Hamis megszentelődés – „Csak higgyél”?

Az az úgynevezett megszentelődés, amely ma teret nyer a vallási világban, az önfelmagasztalás lelkületét és az Isten törvényének semmibevevését hozza magával, amely azt jelzi, hogy ez a vallásosság idegen a Biblia vallásától. Védelmezői azt tanítják, hogy a megszentelődés egy pillanat műve, és kizárólag azzal, hogy hitre juttottak, elérik a tökéletes szentséget. „Csak higgyél – mondják – és az áldás a tied.” Semmi további erőfeszítést nem kell tennie annak, aki az áldást befogadta. Mindeközben tagadják Isten törvényének tekintélyét, és amellett törnek lándzsát, hogy ők már fel vannak mentve a parancsolatok megtartásának kötelezettsége alól. Hogyan is lenne lehetséges azonban az embernek szentté válnia, összhangra jutnia Isten jellemével és akaratával úgy, hogy közben nem kerül összhangba azokkal az elvekkel, amelyek az Ő természetének és akaratának kifejeződései? Hiszen ezek mutatják meg, hogy Neki mi a kedves.

A könnyű vallásosság utáni vágy, amely nem igényel küzdelmet, önmegtagadást, amely nem igényli a világ balgaságaitól való elszakadást, hamisította meg a „hit és csakis a hit által” tanítását és tette ennyire népszerűvé. De mit is mond az Isten Igéje? Jakab apostolnál ezt olvassuk: „Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-é őt a hit?... Akarod-é pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt? Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-é meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra? Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit… Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből”. (Jak 2:14-24)

Isten Igéjének bizonyságtétele szemben áll a cselekedetek nélküli hit csábító tanításával. Nem a hit tart igényt a Menny kegyeire akkor, amikor nem tesz eleget azoknak a feltételeknek, amelyekre nézve a kegyelem adatik – hanem az elbizakodottság. Az igazi hit a Szentírás ígéreteire és gondoskodására alapoz.

Senki ne csalja magát abban a hitben, hogy eljuthat a szentségre, miközben szándékosan megsérti Isten kívánalmait. Egy tudatos bűn elkövetése egészen elnémíthatja a Lélek bizonyságtevő szavát és elszakíthatja a lelket Istentől… Habár János a leveleiben sokat időzik a szeretet témáján, mégis tétovázás nélkül leplezi le azt az embercsoportot, amely azt állítja magáról, hogy megszentelt életet él, miközben megszegi Isten törvényét. „Aki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete”. (1Jn 2:4-5) Íme, minden ember vallásosságának a próbája. Nem nevezhetünk egy embert sem szentnek úgy, hogy nem mérjük össze őt a szentség egyetlen isteni zsinórmértékével…

Ha valaki azt mondja magáról, hogy nincs benne bűn, ez már önmagában is annak a bizonyítéka, hogy aki ilyet állít, nagyon távol van a szentségtől. Azért tekintheti magát az ilyen ember szentnek, mert fogalma sincs Isten végtelen tisztaságáról és szentségéről, vagy arról, hogy milyenné kell válnia annak, aki összhangban van az Ő jellemével; azért, mert semmit nem tud Jézus tisztaságáról és végtelen szeretetreméltóságáról, de a bűn ártalmas és gonosz voltáról sem. Minél nagyobb az ő és a Krisztus közötti távolság és minél hiányosabbak a fogalmai az isteni jellemről és az isteni kívánalmakról, annál igazabbnak tűnik a saját szemei előtt.  

https://white-konyvtar.hu/fejezet/IM/advent/2011/11974.66/

 

Mai Bibliai szakasz: Zsidókhoz írt levél 8

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zsid%C3%B3khoz%208&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zsid%C3%B3k%208&version=NT-HU

Eddig a Zsidókhoz írt levél szerzője bemutatta azt, hogy Jézus nagyobb az Ószövetség legnagyobb szereplőinél. Jézus nagyobb az angyaloknál, aki uralkodik a nemzeteken (Zsid 1). Mint uralkodó, Ő a legnagyobb, mert legyőzte a gonoszt, akinek a halál volt a hatalma, és felszabadított bennünket (Zsid 2). Jézus hűségesebb, mint Mózes (Zsid 3), jobb nyugalomba vezet, mint Józsué (Zsid 4), és jobb papsága van, mint a lévita papoknak (Zsid 5-7). A legfontosabb érve a levélnek azonban az, hogy Jézus nagyobb közbenjáró, mint Mózes, mert Ő egy jobb szövetség közbenjárója (Zsid 8-10).

A szövetség egy olyan jogi eszköz, amely által a család előnyei alkalmazhatók arra, akik nem a családból valók. Így Jézus által Isten egy új szövetséget foganatosított, amely sikeresen visszavezetett bennünket a vele való családi kapcsolatba. Az Újszövetség két dolog miatt feljebb való: egy magasabb rendű áldozaton alapul és az igazi szentélyben, a mennyeiben történik a szolgálata. Más szóval, Jézus áldozata igazi bocsánatot tesz lehetővé (8-12. vers) és bejárást biztosít Isten saját házába, a mennyei szentélybe.  

Egy szót az Ószövetségről: nem volt hatékony, de nem azért, mert a szövetség hibás lett volna – a hiba az emberekben volt (8. vers). A gond az volt, hogy az emberek nem látták meg a szentély szolgálatok mögött Jézus szolgálatát, aki igazi megbocsátást hoz. Elfogadták a jelképet, de figyelmen kívül hagyták a valóságot, mint az a gyermek, aki inkább a dobozt választja, mint a játékot.

Ez azt jelenti, hogy még az új szövetség is hatástalan lehet számunkra. Az új szövetségben is vannak szertartások és gyakorlatok (keresztség, úrvacsora stb.). Ezek is hatástalanok lehetnek, ha eltévesztjük a rendeltetésüket. Az ima például hatástalan lehet, ha nem értjük meg (elfeledjük), hogy nem más, mint az a csodálatos előjog, hogy beléphetünk az Atya házába – a mennyei szentélybe – hogy beszélgessünk Vele.

Felix Cortez

330. heti olvasmány AZ IGAZI MEGÚJULÁS 2. fejezetéhez (november 21-27.).

Hamisított pénz. Bolondok aranya. Selyemvirág. Műanyag étkészlet. Hajfesték. Az életben olyan sok dolog lehet megtévesztő első pillantásra, amikor azonban annak jön el az ideje, hogy ezekre a termékekre számítsunk, a műanyag étkészlet eltörik, a festék kifakul, a virág pedig sosem lesz olyan édes illatú.

Álhírek, megtévesztő hirdetések, üres kapcsolatok.

Ebben a bűnös világban csupán egyetlen Barát van, akire igazán támaszkodhatunk minden körülmények között. Ő teljesen elkötelezett a mi jólétünkkel kapcsolatosan, jobban ismer minket, mint ahogy mi ismerjük magunkat és mégis szeret bennünket!

Sátán tudja ezt, és leghőbb vágya, hogy távol tartson minket attól, hogy felfedezzük a valódi boldogsághoz vezető egyetlen utat. Így aztán elülteti bennünk az ellentmondás magvát. Hamis megújulásokat idéz elő. Megpróbál lenyűgözni minket talmi szórakozással és azzal, hogy eltereli a figyelmünket.

Ha azt választjuk, hogy követjük Jézust, akkor szeretjük Istent teljes szívünkből, lelkünkből, erőnkből és elménkből. Ez az élet legnagyobb döntése! Barátaim, itt az idő! A félszívű elköteleződés azt jelenti, hogy teljesen elveszünk. A tökéletes elköteleződés örömet hoz nem csak ebben az életben, hanem síron túli reményt is biztosít.

Jézus segítségével köteleződjünk el ismét, napi rendszerességgel énekeljük: „Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust, nincs visszaút, nincs visszaút.”

Lisa Ward

Country Life hetednapi adventista gyülekezet jegyzője, Keene, Texas USA

Fordította Gősi Csaba