2021. február 28., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 28 - VASÁRNAP - Hóseás 8

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 38. fejezet 2054. nap

A LÉNYEGES ISMERET 

"Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben..."

38. fejezet (1. rész) – Az igazi ismeret keresésének fontossága

Nem vagyunk eléggé tisztában azzal, hogy milyen fontos dolgok forognak kockán a nagy küzdelemben, amelyben mi is részt veszünk. Nem ismerjük fel eléggé, milyen értékesek Isten Igéjének igazságai, és hogy milyen veszélyben vagyunk, ha engedjük, hogy a nagy csaló elterelje figyelmünket ezekről az igazságokról.

A megváltásunkat igénylő áldozat végtelen ára mutatja, hogy a bűn mérhetetlenül nagy bajt okozott. Zavart keltett az ember egész szervezetében, eltorzította gondolkodását, megrontotta képzeletét. A bűn elkorcsosította a lélek képességeit. Az ember lelki világa rezonál a kívülről támadó kísértésekre, és lába észrevétlenül a bűn útjára lép.

Miként az értünk hozott áldozat tökéletes volt, a bűn szennyétől való megtisztulásunknak is tökéletesnek kell lennie. Isten törvénye semmiféle gonosz cselekedetre nem ad mentséget; egyetlen bűn sem menekül meg a kárhoztatásától. Az evangélium etikája a tökéletességnek csak egyetlen normáját ismeri el: és ez Isten tökéletes jelleme. Krisztus élete a törvény minden előírásának tökéletes betöltése volt. Ő mondta: "Megtartottam az én Atyámnak parancsolatait." Az Ő példáját kell követnünk az engedelmességben és a szolgálatban. Szívünket csak Isten tudja megújítani. "Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből." De ugyanakkor ezt is mondja: "Vigyétek véghez a ti üdvösségteket" (Jn 15:10; Fil 2:13, 12).

A munka, amely megfontolást igényel

Gyenge és csupán időnkénti próbálkozással nem tehetjük jóvá hibáinkat, és viselkedésünkben sem következhet be javulás. A jellemépítés nem egy nap, sem pedig egy év, hanem egy egész élet munkája. Énünk legyőzéséért, a szentségért és a mennyért élethossziglan tart a küzdelem. Szakadatlan igyekezet és állandó munka nélkül nem juthatunk előbbre az Isten szerinti élet útján, és nem nyerhetjük el a győzelmi koronát.

Hogy az ember nagyon magasról süllyedt le, azt legjobban az a tény bizonyítja, hogy olyan sokba kerül oda visszajutni. A visszaút lépésről lépésre és óráról órára vívott kemény küzdelemmel tehető csak meg. Egy elhamarkodott, óvatlan lépéssel egyetlen pillanat alatt a gonosz hatalmába kerülhetünk; de hogy letépjük bilincseit, és szentebb életre jussunk, kevés ahhoz egy pillanat. Az elhatározás megszülethetett, a munka elkezdődhetett, de bevégzése erőfeszítést, időt, kitartást, türelmet és áldozatot követel.

Ne az érzéseink sugallatára cselekedjünk! Minden pillanatban résen kell lennünk. A kísértések pergőtüzében szilárdan kell megállnunk, különben elbukunk. Azt a munkát, amit életünk lezárulásáig nem végeztünk el, örök veszteségként könyvelhetjük el.

Pál apostol élete énjével vívott szakadatlan küzdelem volt. "Naponként halál révén állok" (1Kor 15:31) - mondta. Akarata és vágyai nap mint nap összeütközésbe kerültek feladataival és Isten akaratával Saját hajlamai helyett azonban Isten akaratát követte, ha ez természetének megfeszítésével járt is.

Amikor küzdelmes élete végén visszapillantott harcaira és győzelmeire, el tudta mondani: "Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró" (2Tim 4:7-8).

A keresztény élet harc és menetelés. Ebben a csatában nem lehet lazítani. Állandó és kitartó erőfeszítéseket kell tenni. Csak szakadatlan igyekezet árán arathatunk győzelmet győzelemre. Sátán kísértésein. A keresztény feddhetetlenségre törhetetlen igyekezettel kell eljutnunk, és azt megfeszített akarattal őriznünk.

Kemény, kitartó erőfeszítés nélkül senki sem jut magasabbra. Mindenkinek meg kell küzdenie az eredményért. Senki más nem vívhatja meg a mi csatánkat. Egyénileg vagyunk felelősek a harc kimeneteléért. Ha Noé, Jób és Dániel ma élne, a saját igaz életükkel még ők sem menthetnék meg sem fiukat, sem leányukat.

Mai Bibliai szakasz: Hóseás 8

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=H%C3%B3se%C3%A1s%208&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=H%C3%B3se%C3%A1s%208&version=NT-HU

Hóseás 8:1-3 leírja Észak-Izrael bűnét és az idegen népek betörését az országba. Ez azért fog megtörténni, mert Izrael megszegte az Istennel kötött szövetséget, és ellene szegült utasításainak (1. vers). Izrael népe ezt mondta: „Én Istenem! mi, az Izráel, ismerünk tégedet!” (2. vers), de Isten olyanoknak látta őket, mint akik megvetik a jót. Ezért Isten nem fogja megvédeni őket az ellenség inváziójától (3. vers).

A déli országrészben – Júdában – volt néhány jó király is, de az északi királyságban nem volt egyetlen nemes lelkű király sem, aki Istennel járt volna. Ehelyett minden király támogatta az aranyborjú imádatot Béthelben és Dánban (4. vers). Később a fővárosban, Samáriában is felállítottak egy ilyen bálványt (5. vers). A Tízparancsolat bálványimádást tiltó két kőtábláját Isten írta, a samáriai aranyborjút pedig az Isten ellen lázadó kézművesek készítették (6. vers).  

A hitetlenség szelét vetik és a pusztulás viharát fogják learatni. Az Istenbe vetett hit nélküli munka eredménye a termés elmaradása, és ami terem azt is felemésztik az idegen népek (7. vers).

Az engedetlen Izrael olyanná lett, mint egy edény, amelyben nem tárolnak semmi hasznos dolgot (8. vers). Isten segítsége nélkül olyanok, mint a sivatagban kóborló vadszamarak; Asszíriánál próbálták megtalálni biztonságukat (9. vers). Még ha náluknál erősebb nemzetekkel akarnak is szövetségre lépni, Izrael biztonsága nem tart sokáig. Izrael szenvedni fog Asszíria súlyos karja alatt, és az éves adóktól, amiket fizetniük kell (10. vers). 

Izrael sok oltárt épített Istennek különböző helyeken, de ez bűn volt Isten szemében, mert csak egyetlen oltár volt engedélyezett, és az Jeruzsálemben volt (11. vers). Isten sok írott útmutatásról gondoskodott, de tanításai idegenek voltak számukra (12. vers). Szerettek áldozni, de csak azért, mert szerettek lakmározni az áldozat húsából. Isten inkább azt akarta, hogy bánják meg bűneiket, és engedelmeskedjenek tanításainak, mint hogy áldozatok sokaságát mutassák be (13. vers). Izrael királyai elfelejtették Teremtőjüket, és maguknak építettek palotákat és templomokat. Júda elfeledkezett Isten oltalmáról, és szaporította megerősített városait (14. vers).  

Miért nem ismerte el Izrael és Júda Istent Teremtőjének és Fenntartójának? Vajon mi mindig úgy gondolunk Istenre, mint Teremtőre, Szabadítóra és Megváltóra? Tetteink összhangban vannak-e hitvallásunkkal?        

Yoshitaka Kobayashi 

291. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  38-39. fejezeteihez (február 28 – március 6.).

A járvány alatt állandóan azon dolgoztam, hogy az emberek fizikai betegsége meggyógyulhasson. Nem vettem észre, hogy ennek változnia kell, hiszen azáltal, hogy elfogadtam a kérést, hogy megírjam ezt az olvasmányt, elindultam a saját lelki gyógyulásom útján.

Észrevetted már, hogy a lelki életünket az határozza meg, hogy mekkora mennyiségű lelki táplálékot kapunk, illetve lelki gyakorlatot folytatunk? Aktív részt vállalunk az üdvösségünkben? Megosztunk másokkal dolgokat, hogy segítsük, hogy elérjék az üdvösséget? Ezek a fejezetek a lelki és evilági kapcsolatok építéséről szólnak. Mit tegyek vagy változtassak, hogy alkalmasabb legyek ezekre a kapcsolatokra? Hogy tudom a szeretetemet Isten iránt és a felebarátom iránt jobban kimutatni? Szerencsére ezek a fejezetek útmutatást és bibliai tanítást tartalmaznak ezen kérdések megválaszolására, beleértve, hogy 1. több időt kell tölteni az írott Igével és 2. aktívabb beszélgetéseket folytatni Istennel és a felebarátainkkal.

A szerző megjegyzi, hogy a bűnnel szemben a legnehezebb dolog szakítani azzal, amit helytelennek ítélünk, hiszen nagyon sok munkába kerül újra kapcsolatba lépni és visszatalálni a helyes útra. Elképzelek egy túrázót, aki eltévedt az erdőben. Először is, hiába marad az úton, az nem garantálja a biztonságát. A túrázó találkozhat rossz időjárással, egészségügyi vészhelyzettel vagy éhes ragadozókkal. Azonban, ha letér az útról, csak növeli a veszély valószínűségét. A lelki alkalmazása ennek, hogy akik úton vannak a mennybe, maradjanak az úton!

A hosszú távú terv a mennybeli boldogsághoz magába foglalja a világegyetem szerető Teremtőjével való belső kapcsolatot.

Emily Cecil

Okleveles dietetikus, Adrian, Michigan, USA

Fordította Gősi Csaba

 


2021. február 27., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 27 - SZOMBAT - Hóseás 7

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 37. fejezet 2053. nap

A LÉNYEGES ISMERET 

"Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben..."

37. fejezet (7. rész) – A helyes és a helytelen nevelés

Helyes, ha az ifjúság úgy érzi, hogy a legmagasabb fokra kell fejlesztenie értelmi képességeit. Nem akarjuk korlátozni azt a művelődést, aminek Isten nem szabott határt. De tudásunk nem ér semmit, ha nem hasznosítjuk azt Isten dicsőségére és az emberiség javára.

Nem helyes elménket olyan ismeretekkel teletömni, amelyek nagy szorgalmat igényelnek, de a gyakorlati életben semmi hasznuk nincs. Ez a tanulás csak veszteség a tanulónak, mert csökkenti a vágyát és a kedvét olyan dolgok tanulására, amelyek hasznossá teszik és kötelességeinek betöltésére képesítik. A gyakorlati nevelés sokkal többet ér, mint pusztán elméletek alkotása. A tudás nem elég egymagában. Tudnunk kell azt is, hogy ismereteinket miként alkalmazzuk.

Az időt, az anyagi eszközöket és a tanulást, amelyeket oly sokan többé-kevésbé haszontalan művelődésre fordítanak, olyan műveltség elsajátításának kellene szentelni, amely az élet felelősségeinek hordozására alkalmas gyakorlati embereket farag belőlük. Az ilyen nevelésnek van igazán értéke.

Olyan tudásra van szükség, amely élénkíti az értelmet, erősíti a lelket; és jobb emberekké formálja az embert. A szív művelése sokkal fontosabb, mint a pusztán könyvből való tanulás. Kívánatos, sőt nélkülözhetetlen megismerni a világot, amelyben élünk; de ha az örökkévalóságot kihagyjuk számításunkból, olyan mulasztást követünk el, amelyet soha nem tudunk helyrehozni.

A tanuló minden képességét ismeretszerzésnek szentelheti; de ha nem ismeri Istent, ha nem engedelmeskedik a saját létét szabályozó törvényeknek, tönkreteszi önmagát. Rossz szokásai megfosztják önbecsülésétől és önuralmától. Nem tudja helyesen megítélni az őt legjobban érintő dolgokat. Könnyelműen és ésszerűtlenül bánik lelkével és testével. Mivel nem él helyes elvek szerint, tönkreteszi földi életét, és elveszíti az eljövendőt.

Ha az ifjúság meglátná saját gyengeségét, Istenben keresné erejét. Ha tőle igyekszik tanulni, bölcsességet merít Isten bölcsességéből, és élete áldásban gyümölcsözik a világ számára. De ha pusztán evilági és spekulatív dolgok tanulásával köti le értelmét, elkülönül Istentől, és elveszti mindazt, ami az életet gazdaggá teszi.

Mai Bibliai szakasz: Hóseás 7

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=H%C3%B3se%C3%A1s%207&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=H%C3%B3se%C3%A1s%207&version=NT-HU

Az a tény, hogy Isten meggyógyította Izrael nemzetét, arra indította őket, hogy még több bűnt kövessenek el. "Amikor gyógyítani akarnám Izráelt, akkor tudódik ki Efraim (titkos) vétke." Samáriában lopások történtek és rabló csapatok fosztogattak a városban (1. vers). Ez az időszak egybeesik Jónás próféta tevékenységének idejével. Amikor Isten azt tervezte, hogy bűnei miatt megbünteti Izraelt, Jónásnak nem tetszett Isten terve, hogy a bűnbánó Asszíriát használja fel a megtéretlen Izrael megbüntetésére (Jón 4:1-3). Amikor Isten meggyógyította Izrael nemzetét azáltal, hogy megszabadította őket mindenféle bajtól, félreértették, és úgy értelmezték, mintha Isten jóváhagyta volna gonoszságukat (2. vers).    

Hóseás 7:3-7 leírja gonoszságukat. Izrael népe megörvendeztette királyát (II. Jeroboámot) és hivatalnokait gonosz tetteivel. Mindannyian bálványimádók voltak. Miután Isten meggyógyította Izraelt, a gonoszok még romlottabbak lettek, és úgy betöltötte őket a gonoszság, ahogy a kenyértészta megduzzad, miután összekeverik a megerjedt élesztővel (4. vers). 

Volt egy ünnep, amelyet I. Jeroboám iktatott be, és miután elkészítette az aranyborjút, ezt az ünnepet a 8. hónap 15-én ünnepelték (1 Kir 12:28-32). Az áldozatokról azt feltételezték, hogy az Úrnak "békeáldozatai" (2 Móz 32:6), pontosan úgy, ahogy Áron is ünnepet szentelt az Úrnak azzal, hogy arany borjút imádtak. Ahogyan ő és a nép tettek hajdanán, ugyanúgy cselekedett Észak-Izrael népe is: ettek, ittak és vigadtak (2 Mózes 32:5-7; Hóseás 7:5).

A király kezet fog a gonosztevőkkel, és együtt betegszenek meg a bornak a hevétől, és együtt égnek, mint a kemence (5-6. vers). A gonosztevők tönkreteszik a királyokat és a bírákat, ahogy a kályha is megemészti a benne levő tüzelőt, de ennek ellenére egyetlen király vagy bíró sem folyamodott Istenhez segítségért (7. vers). Észak-Izrael elveszítette nemzeti létét és idegen népek emésztették fel az országot. De ekkor sem térnek vissza Istenükhöz (8-10. vers).

Izrael, mint egy ostoba galamb Egyiptomhoz és Asszíriához folyamodik segítségért (7:11). Isten azonban megakadályozza őket abban, hogy idegen nemzetektől kérjenek segítséget (12. vers). Isten meg akarta szabadítani őket, de ők elmenekültek előle, így el kellett veszniük (13. vers).

Ágyukban siránkoztak a búza és a must hiánya miatt, de akkor sem tértek meg. Isten meg akarta erősíteni Izraelt, de ők olyanokká lettek, mint a meglazult íj. Mit tehetett volna még Isten érettük?

Yoshitaka Kobayashi 

290. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  37. fejezetéhez (február 21-27.).

Van valaki, aki nem szereti a jó, gondolatébresztő TED előadásokat? Az üzenetei közül sok, ahogyan a jelszavából ismert, olyan gondolat, amelyet érdemes terjeszteni. A tudomány állandóan új felfedezéseket vet fel, ami hatással van az emberi életre és jólétre. Lényeges viszont, hogy mindent, amit a tudomány állít, Isten Szavával megvilágítva értelmezzünk. Abban a pillanatban, hogy a tudománynak adjuk az utolsó szót, a kétkedés árvize előtti zsilipkaput nyitottuk meg.

A hitetlenség leckéit passzívan is lehet továbbadni. Azáltal, hogy Istent és az Ő Igéjét sosem hozza szóba a tudományos vizsgálódáskor, a tudományos világ azt sugallja, hogy a tudomány megadja az összes választ és megoldást, amelyre szükségünk van. Az emberi szív hajlik a büszkeségre. Ha azt gondoljuk, hogy meg tudjuk oldani a saját problémáinkat, azzal a büszkeségünket tápláljuk és az elbizakodottságunkat ösztönözzük.

A média, amit fogyasztunk, az Istenbe vetett hitünket vagy táplálja vagy rombolja. A világ a könyveket, filmeket, blogokat, dokumentumfilmeket és videókat tucatszámban sokszorosítja. Csak az Amerikai Egyesült Államokban a filmstúdiók több száz új filmet hoznak forgalomba évente. A média egyre jobban és jobban elérhető, és verseng a figyelmünkért. Meg kellene állnunk és megkérdezni magunkat: „Miféle gyakorlati célt szolgál a tudás, amit ezekből a forrásokból szerzünk meg?” Ha a válasz „Semmilyet”, akkor keressünk inkább olyan médiaformákat, amelyek építenek hitben és fontos dolgokról szólnak.

A tudás, amely segít megérteni az egészséget, legyen az akár testi, mentális, érzelmi vagy lelki, felvértez minket, hogy segítsen minket és másokat az élet útján. Hagyjuk hát ki az akciófilmeket és a népszerű hírcsatornákat, és tanuljunk olyan dolgokról, amik számítanak.

Jennifer Jill Schwirzer, LPC

Író, tanácsadó, zenész, előadó

Fordította Gősi Csaba

 

2021. február 26., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 26 - PÉNTEK - Hóseás 6

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 37. fejezet 2052. nap

A LÉNYEGES ISMERET 

"Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben..."

37. fejezet (6. rész) – A helyes és a helytelen nevelés

Krisztus tanítása

Krisztus is feltárta az igazság alapelveit az evangéliumban. Tanítása útján ihatunk az Isten trónjáról áradó tiszta folyókból. Krisztus feltárhatott volna az embereknek minden korábbit túlszárnyaló tudományt, és háttérbe szoríthatott volna minden egyéb felfedezést. Felfedhetett volna titkot titok után, és az idők végéig e csodálatos kinyilatkoztatásokra összpontosíthatta volna az egymást követő generációk élénk és mélyen gondolkodó elméjét. De egy pillanatot sem akart elvenni a megváltás tudományának tanításából. Idejét, képességeit és életét csak eszköznek tekintette, és az ember megváltására használta. Azért jött, hogy megkeresse ésmegtartsa azt, ami elveszett; és célját nem akarta szem elől veszíteni. Nem engedte, hogy ettől bármi is eltérítse.

Krisztus csak olyan tudományt tanított, amit hasznosítani lehet. Tanítása az emberek szükségleteire, helyzetére és a gyakorlati életre szorítkozott. Kíváncsiságukat, ami miatt fürkésző kérdésekkel fordultak hozzá, nem elégítette ki. De ezeket a kérdezéseket ünnepélyes, komoly, létfontosságú felhívások alkalmaivá tette. Azoknak, akik nagyon vágytak szakítani a tudás fájáról, felkínálta az élet fájának gyümölcsét. Az érdeklődők minden utat elzárva találtak, csak azt nem, ami Istenhez vezet. Minden forráson pecsét volt, kivéve az örök élet forrását.

Megváltónk nem biztatott senkit sem arra, hogy járjon kora rabbinikus iskoláiba, mert nem akarta, hogy lelküket megrontsák a szüntelenül hajtogatott: "azt mondják" vagy "azt mondták". Miért magasztalnánk bölcsességként emberek megbízhatatlan szavait, amikor nagyobb és biztos bölcsesség áll rendelkezésünkre?

Az, amit az örökkévaló dolgokból és az emberi gyengeségből láttam, nagy hatást tett rám, és munkámra is befolyással volt. Semmi dicséretre vagy dicsőítésre méltót nem látok az emberben. Semmi okot a világi bölcsesség szerinti és az úgynevezett nagy emberek nézeteiben való bizalomra, és e nézetek magasztalására. Hogyan lehetnek helyes fogalmaik Isten szándékairól és utairól azoknak, akiknek nincs mennyei világosságuk? Vagy teljesen tagadják Istent, és nem vesznek tudomást létezéséről, vagy saját véges fogalmaik szerint írják körül hatalmát.

Válasszuk inkább azt, hogy Istentől tanulunk, aki a mennyet és a földet teremtette; tőle, aki rendszerbe fogta az ég csillagait, és elrendelte a nap és a hold feladatát!

Mai Bibliai szakasz: Hóseás 6

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=H%C3%B3se%C3%A1s%206&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=H%C3%B3se%C3%A1s%206&version=NT-HU

Hóseás könyve 6. fejezetének első három verse az 5. fejezet 15. versének folytatása. Isten azt szeretné látni, hogy Izráel megbánja bűneit, és visszatér hozzá. A nemzet gyógyulását csak Isten büntetése utáni időre várták (6:1). Még ha ma olyanok is sokan, mint a holtak, a következő napra Isten megeleveníti őket, és harmadnapra erőt ad nekik, hogy színe előtt éljenek és szolgáljanak (6:2). Ha bensőséges kapcsolatban lennének Istennel és imádkoznának Hozzá, megjelenne nekik, és bőséges esővel és gazdag aratással áldaná meg őket (6:3).

Efraim Izrael északi területét képviseli (6:4a). Isten így szól mind Izráelhez északon, mind pedig Júdához délen: „Mit tegyek veled?” Hiszen olyan múlékony hűségük, mint a hajnali harmat, mint reggel a köd: szertefoszlik, elillan (6:4b). Ez az, amiért Isten büntető ítéletet kijelentő üzeneteket küldött prófétái által (6:5-7). Az ítélet mindig azt követően érkezett, hogy a nép szeretete Isten iránt megszűnt, ami úgy tűnt el, mint a hajnali harmat, mint reggel a köd. Rendszeresen hozták áldozataikat Istennek, a bakok és a kosok vérét, de Isten hűséges szeretetükre vágyott inkább (6:6). Ők azonban Isten elvárásának ellenében cselekedtek. Ahogyan Ádám vétkezett, és bűnt követett el Istennel szemben az Édenben, Izrael is megtörte és lábbal tiporta Isten szövetségét (6:7).

Gileád volt a Jordánon túli terület legfontosabb régiója. Sokszor a teljes Jordánon túli területet a „Gileád” név fémjelezte. Ahogyan Szamária a Jordántól keletre bűnt követett el, Gileád is gonoszul cselekedett a Jordántól nyugatra. Isten rámutatott a papok bűneire Gileádban (6:9). Az lett volna a papság feladata, hogy a vallás tanítói legyenek, és azt várta tőlük Isten, hogy a legmagasabb erkölcsi mérce szerint éljenek. Azonban a papok úgy cselekedtek, mint valami rablók csapata, akik áldozatukra várnak a sikemi úton, hogy megöljék. Ezt tették a rablók (6:9).

Isten rettenetes dolgokat látott Izraelben, az Északi Királyság életében (6:10). Bálványokat imádtak, ami „paráznaság” volt Isten szemében. „Tisztátalanná” tették magukat bálványtiszteletükkel és feslettségükkel, és megtörték kapcsolatukat Istennel.

Bárcsak mi pozitívan válaszolnák Isten irántunk való változhatatlan szeretetére, és valódi, örömteli személyes kapcsolatban élnénk Vele! 

Yoshitaka Kobayashi 

290. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  37. fejezetéhez (február 21-27.).

Van valaki, aki nem szereti a jó, gondolatébresztő TED előadásokat? Az üzenetei közül sok, ahogyan a jelszavából ismert, olyan gondolat, amelyet érdemes terjeszteni. A tudomány állandóan új felfedezéseket vet fel, ami hatással van az emberi életre és jólétre. Lényeges viszont, hogy mindent, amit a tudomány állít, Isten Szavával megvilágítva értelmezzünk. Abban a pillanatban, hogy a tudománynak adjuk az utolsó szót, a kétkedés árvize előtti zsilipkaput nyitottuk meg.

A hitetlenség leckéit passzívan is lehet továbbadni. Azáltal, hogy Istent és az Ő Igéjét sosem hozza szóba a tudományos vizsgálódáskor, a tudományos világ azt sugallja, hogy a tudomány megadja az összes választ és megoldást, amelyre szükségünk van. Az emberi szív hajlik a büszkeségre. Ha azt gondoljuk, hogy meg tudjuk oldani a saját problémáinkat, azzal a büszkeségünket tápláljuk és az elbizakodottságunkat ösztönözzük.

A média, amit fogyasztunk, az Istenbe vetett hitünket vagy táplálja vagy rombolja. A világ a könyveket, filmeket, blogokat, dokumentumfilmeket és videókat tucatszámban sokszorosítja. Csak az Amerikai Egyesült Államokban a filmstúdiók több száz új filmet hoznak forgalomba évente. A média egyre jobban és jobban elérhető, és verseng a figyelmünkért. Meg kellene állnunk és megkérdezni magunkat: „Miféle gyakorlati célt szolgál a tudás, amit ezekből a forrásokból szerzünk meg?” Ha a válasz „Semmilyet”, akkor keressünk inkább olyan médiaformákat, amelyek építenek hitben és fontos dolgokról szólnak.

A tudás, amely segít megérteni az egészséget, legyen az akár testi, mentális, érzelmi vagy lelki, felvértez minket, hogy segítsen minket és másokat az élet útján. Hagyjuk hát ki az akciófilmeket és a népszerű hírcsatornákat, és tanuljunk olyan dolgokról, amik számítanak.

Jennifer Jill Schwirzer, LPC

Író, tanácsadó, zenész, előadó

Fordította Gősi Csaba

 

2021. február 25., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 25 - CSÜTÖRTÖK - Hóseás 5

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 37. fejezet 2051. nap

A LÉNYEGES ISMERET 

"Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben..."

37. fejezet (5. rész) – A helyes és a helytelen nevelés

Mítoszok és tündérmesék

A gyermekek és az ifjúság nevelésében nagy helyet kapnak a koholt dolgok és elképzelt történetek. Ilyen jellegű könyveket használnak az iskolákban, és azok sok családban is megtalálhatók. Hogyan engedhetik meg keresztény szülők gyermekeiknek, hogy valótlanságokkal teli könyveket olvassanak? Amikor a gyermekek megkérdezik, hogy mit jelentenek a szüleik tanításával szöges ellentétben álló történetek, azt a választ kapják, hogy azok nem igazak Ez azonban nem küszöböli ki olvasásuk káros következményeit. E könyvekben foglalt eszmék megtévesztik a gyermekeket. Hamis képet festenek az életről; felkeltik és táplálják a valószerűtlen dolgok utáni vágyat.

Az ilyen könyvek nagy népszerűsége korunkban Sátán egyik ravasz cselszövése. Igyekszik elterelni mind idősek, mind fiatalok figyelmét a jellemépítés fontos munkájáról.

Félre akarja vezetni gyermekeinket azokkal a lélekromboló csalásokkal, amelyekkel elárasztja a világot. Ezért törekszik figyelmüket elterelni Isten Igéjéről, és így elzárni őket a védőpajzsul szolgáló igazságok megismerésétől.

Sohasem szabad a fiatalok kezébe olyan könyveket tenni, amelyek elferdítik az igazságot. Védjük gyermekeinket neveltetésük egész folyamán a bűn csíráinak bizonyuló eszméktől! Az érett korúak is nagyobb biztonságban lennének, ha semmi dolguk nem lenne ilyen könyvekkel; jóra befolyásoló példájukkal pedig sokkal könnyebben tudnák az ifjúságot a kísértéstől megőrizni.

Bőven van olyan olvasmány, ami valós, ami mennyei. Nem kell a tudásra szomjazóknak fertőzött forrásokból meríteniük. Az Úr ezt mondja:

"Hajtsd füledet, és hallgasd a bölcseknek beszédeit;

És a te elmédet figyelmeztesd az én tudományomra...

Hogy az Úrban legyen a te bizodalmad,

Arra tanítottalak ma téged, igen, téged.

Nem írtam-é néked drága szép tanulságokat,

Tanácsokban és tudományban?

Hogy tudtodra adjam néked az igazság beszédinek bizonyos voltát:

Hogy igaz beszédet vígy válaszul elküldőidnek."

"Bizonyságot állított Jákóbban,

És törvényt rendelt Izraelben;

Amelyek felől megparancsolta atyáinknak,

Hogy megtanítsák azokra fiaikat."

"A jövő nemzedéknek el is beszéljük az Úr dicséretét,

Hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett."

"Hogy megtudja azokat a jövő nemzedék,

A fiak, akik születnek;

És felkeljenek és hirdessék azokat fiaiknak;

Hogy Istenbe vessék reménységüket.

"Az Úrnak áldása, az gazdagít meg,

És azzal semmi nem szerez bántást"

(Péld 22:17-21; Zsolt 78:5, 4, 6-7; Péld 10:22).

 

Mai Bibliai szakasz: Hóseás 5

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=H%C3%B3se%C3%A1s%205&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=H%C3%B3se%C3%A1s%205&version=NT-HU

Az észak-izraeli papok bűnei ellen szóló prófétikus üzenet a negyedik fejezet 4. versében kezdődik. Az ötödik fejezetben az első verstől kezdve az ítéletről szóló üzenet nemcsak a papoknak szól, hanem a királyra és Izrael magas rangú tisztviselőire is vonatkozik. Az eljövendő ítélet bejelentése volt ez. Az izraeliták Miczpában és a Tábor-hegyen állították fel bálványimádó helyeiket (1. vers). Akik az aranyborjú imádását bevezették és a király, aki a Baál kultuszt meghonosította, tétovázás nélkül pusztították Isten igaz híveit (2. vers). E nagyfokú gonoszság és lealacsonyodás oka bálványimádásuk volt és a paráznaság bennük élő szelleme. Szándékos engedetlenségük Istennel szemben az aranyborjak felállításával és a szidoni Baál-kultusz bevezetésével Izraelben, Isten utasításainak és törvényének nyílt elvetése volt.  Ilyen emberek nem állhattak őszinte szerető kapcsolatban Istennel. (5. vers).

Mivel bűnbánat és odaadás nélkül mutatták be áldozataikat Istennek, Ő nem fogadja el felajánlásaikat (5. vers). A nép nem őszinte szereteten alapuló kapcsolatban szolgálta Istent, hanem Szidon istenét, Baált imádták és Izrael szerte elterjesztették a bálványimádást.

A 7.vers második fele így olvasható: „és megemészti őket az újhold, örökségeikkel egyben.” Egy holdhónap 28 napból áll és a prófétai időszámítás szerint egy nap egy évnek felel meg (Ez 4:6).  II. Jeroboám uralkodásának végétől (Kr. e. 753) Szamária és a környező városok lerombolásáig (Kr. e. 722) valóban körülbelül 28 esztendő telt el. A 8-9. vers az északi királyság, Izrael elpusztítására érkező Asszíria bizonyos eljövetelét írja le (13. vers).

Júda ugyanúgy bálványimádó néppé vált, mint Izrael (10., 12., 14. vers). Számukra olyan lesz Isten, mint a molylepke, mely a ruhaneműt eszi, és mint a rothadás, ami ehetetlenné teszi az ételt. Olyan lesz Isten számukra, mint az embereket és jószágaikat megtámadó erős oroszlán, és senki sem lesz képes megmenteni őket tőle.

Amíg nem ismerik be bűneiket és nem keresik Isten bocsánatát, Ő nem tudja megáldani őket, sem pedig helyreállítani a jó kapcsolatot velük, mint Teremtőjük és Megváltójuk (15. vers). Ő mindig kész helyreállítani a jó kapcsolatot velünk. Fel kell ismernünk, hogy a nép szentsége az Istennek való teljes odaadást és odaszánást jelenti.

Yoshitaka Kobayashi 

290. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  37. fejezetéhez (február 21-27.).

Van valaki, aki nem szereti a jó, gondolatébresztő TED előadásokat? Az üzenetei közül sok, ahogyan a jelszavából ismert, olyan gondolat, amelyet érdemes terjeszteni. A tudomány állandóan új felfedezéseket vet fel, ami hatással van az emberi életre és jólétre. Lényeges viszont, hogy mindent, amit a tudomány állít, Isten Szavával megvilágítva értelmezzünk. Abban a pillanatban, hogy a tudománynak adjuk az utolsó szót, a kétkedés árvize előtti zsilipkaput nyitottuk meg.

A hitetlenség leckéit passzívan is lehet továbbadni. Azáltal, hogy Istent és az Ő Igéjét sosem hozza szóba a tudományos vizsgálódáskor, a tudományos világ azt sugallja, hogy a tudomány megadja az összes választ és megoldást, amelyre szükségünk van. Az emberi szív hajlik a büszkeségre. Ha azt gondoljuk, hogy meg tudjuk oldani a saját problémáinkat, azzal a büszkeségünket tápláljuk és az elbizakodottságunkat ösztönözzük.

A média, amit fogyasztunk, az Istenbe vetett hitünket vagy táplálja vagy rombolja. A világ a könyveket, filmeket, blogokat, dokumentumfilmeket és videókat tucatszámban sokszorosítja. Csak az Amerikai Egyesült Államokban a filmstúdiók több száz új filmet hoznak forgalomba évente. A média egyre jobban és jobban elérhető, és verseng a figyelmünkért. Meg kellene állnunk és megkérdezni magunkat: „Miféle gyakorlati célt szolgál a tudás, amit ezekből a forrásokból szerzünk meg?” Ha a válasz „Semmilyet”, akkor keressünk inkább olyan médiaformákat, amelyek építenek hitben és fontos dolgokról szólnak.

A tudás, amely segít megérteni az egészséget, legyen az akár testi, mentális, érzelmi vagy lelki, felvértez minket, hogy segítsen minket és másokat az élet útján. Hagyjuk hát ki az akciófilmeket és a népszerű hírcsatornákat, és tanuljunk olyan dolgokról, amik számítanak.

Jennifer Jill Schwirzer, LPC

Író, tanácsadó, zenész, előadó

Fordította Gősi Csaba

 

2021. február 24., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 24 - SZERDA - Hóseás 4

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 37. fejezet 2050. nap

A LÉNYEGES ISMERET 

"Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben..."

37. fejezet (4. rész) – A helyes és a helytelen nevelés

Izgalmas kiadványok

Napjaink népszerű kiadványainak nagy része tele van izgalmas történetekkel, amelyek az ifjúságot erkölcstelenségre nevelik és romlásba viszik. Vannak korban olyan fiatalok, akik - ami a bűn ismeretét illeti - már öregek. A történetek, amelyeket olvasnak, bűnre sarkallja őket. Képzeletben lejátsszák a leírt cselekményeket, mígnem látni akarják, hogyan követhetik el ugyanazt a büntetés elkerülésével.

A gyermekek élénk fantáziája valóságként éli meg a jövő elképzelt jeleneteit. Sokan megragadják a megjövendölt forradalmak és a törvény és önuralom korlátait szétromboló cselekmények szellemét. Ha lehet, még e szenzációhajhász írók leírásában megjelenő bűntetteknél is súlyosabb bűnök elkövetésére sarkallja őket. Ezek a hatások rontják a társadalom erkölcsét, és szertehintik a törvénytelenség magvait. Senki se csodálkozzék azon, hogy ez a magvetés bűntettek aratását vonja maga után!

A regények, a sikamlós és izgalmas mesék aligha jelentenek kevésbé átkot az olvasóknak. A szerző talán azt állítja, hogy erkölcsi tanítást ad, és művébe végig belesző vallási nézeteket, de sokszor ezek csak arra jók, hogy leplezzék a mögöttük rejlő oktalanságot és értéktelenséget.

A világot elárasztják a csábító tévelygésektől hemzsegő könyvek. Az ifjúság igazságként fogad el olyan dolgokat, amelyeket a Biblia hazugságnak bélyegez. Szeretik és megragadják az ámítást, holott az romlásba viszi lelküket.

Vannak olyan regények, amelyekkel írójuk igazságot akar tanítani, vagy valamilyen nagy gonoszságot leleplezni. E művek némelyike jó munkát végzett. Ugyanakkor végtelen sokat ártanak is. Megállapításaik és gondosan megfogalmazott ábrázolásaik izgatják az olvasó képzeletét, és olyan gondolatok sorozatát keltik fel benne, amelyek súlyos veszélyt hordoznak magukban, különösen az ifjúság számára. A leírt jeleneteket gondolatban újra és újra átélik. Az ilyen olvasmányok alkalmatlanná teszik őket a hasznos munkára és a lelki életre. Aláássák a Biblia iránti érdeklődésüket. A mennyei dolgok nemigen kapnak helyet gondolatvilágukban. Amint képzeletüket a megrajzolt szennyes jelenetek foglalkoztatják, szenvedélyeik lángra gyúlnak, és a vége: bűn.

Még az a regény is káros, amely nem sugall erkölcstelenséget, és amely talán kiváló elveket akar tanítani. A mese iránti puszta érdeklődés kapkodó, felületes olvasáshoz szoktat. A logikus gondolkodásról viszont leszoktat, és a gyors felfogástól megfoszt; alkalmatlanná tesz a kötelesség és küldetés nagy problémáinak megfontolására.

A regény olvasása irtóztatóvá teszi az élet gyakorlati feladatait, mert csupán a szórakozás vágyát táplálja. Izgató, kábító erejénél fogva nem ritkán okoz mind szellemi, mind testi betegséget. Sok boldogtalan, elhanyagolt otthon, sok élethosszig tartó rokkant, sok tébolyda-lakó köszönheti sorsát a regényolvasás szokásának.

Sokszor kap hangsúlyt az a vélemény, hogy lássuk el az ifjúságot jobbféle regényekkel, és akkor eltereljük őket az érzéki vagy értéktelen irodalomtól. Ez olyan, mintha megpróbálnánk az iszákost azzal meggyógyítani, hogy whisky vagy pálinka helyett könnyebb szeszes italt adunk neki - például sört vagy almabort. Ezeknek a fogyasztása folyamatosan táplálja az erősebb izgatószerek utáni szomjukat. A részeges egyetlen biztonsága és a mértékletes ember egyetlen védelme a teljes önmegtartóztatás. Ugyanez a szabály igaz a regények kedvelőire is. Egyetlen védelmük a teljes önmegtartóztatás.

 

Mai Bibliai szakasz: Hóseás 4

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=H%C3%B3se%C3%A1s%204&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=H%C3%B3se%C3%A1s%2034version=NT-HU

A hűség, az igazság, a szeretet és Isten ismeretének híján Izrael népe közt egyre inkább elharapózott a hazugság, a gyilkosság és a lopás. Isten látta, hogy a bűnbánat nélküli jólét nem tesz jót népének (3. vers). Az északi országrész, Izrael első királya aranyborjúkat készített, állítólag azért, hogy a nép azok előtt imádja Izrael Istenét. Akháb király és felesége, Jézabel bevezette a Baál-kultuszt Izraelben. II. Jeroboám idejében az aranyborjakat és Szidon Baál istenét is imádták. A hamis papoknak tudniuk kellett, hogy Isten akarata nemcsak az izraelitákra vonatkozik, de ők nem törődtek Istennel. Nem léviták voltak, hanem I. Jeroboám, az első északi király választotta ki őket a nép több törzséből (1Kir 12:31). Jónás próféta könyörgésére Isten megengedte Izrael felvirágzását, de minél jobban ment a soruk, annál inkább elmerültek a bűnben. (7. vers).

A 10-14. versekben Hóseás a gonosz Baál-kultuszt írja le. Szertartásaikon vallási prostitúciót gyakoroltak, azt remélve, ezzel rávehetik Baált, hogy megáldja őket, növelje jószágállományukat és termésüket. Isten abban a reményben állítja le jólétük növekedését, hogy megbánják bűneiket és felhagynak a rossz cselekvésével (10. vers).

Áron és az izraeliták népe jut erről eszünkbe, akik dalolva táncolták körül az aranyborjút (2Móz 32:18-19), és bor ittak, ami „elveszi az észt.” (11. vers).  A kánaániták és a mezopotámiaiak vallása alapjában véve termékenység-kultusz volt.  Női és férfi prostituáltak szolgáltatásait ajánlották az ellenkező nemű bálványimádóknak. És amikor több templomi prostituáltra volt szükségük, a hétköznapi hívők leányait és hitveseit is templomi szolgálatra kérték fel (13-14. vers).

Isten az ő népe másik feléért, Júdáért is aggódott. Meg akarta óvni Júdát az aranyborjú és Baál kultuszától valamint az északi testvérnép, Izrael befolyásától. (15. vers). Gilgál, Béthel és Dán voltak észak-Izrael vallási ceremoniális központjai. E templomok mindegyike a „bajok temploma” volt.  Béthelt Beth-aven-nek nevezték, ami azt jelenti, hogy „a bajok temploma”, vagy a „gonoszság háza”.

Isten nem tudott egy ilyen bálványimádó, parázna népet sajátjának tekinteni. Bűnbánat nélkül élték világukat. Szerették a paráznaság kultuszát és a termékenységi prostitúciót. Az isteni ítélet azonban, amit itt a szélvész jelképez, el fog jönni rájuk (19. vers). Bárcsak jobban megértenénk Isten türelmét, és szeretettel engedelmeskednénk neki!

Yoshitaka Kobayashi 

290. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  37. fejezetéhez (február 21-27.).

Van valaki, aki nem szereti a jó, gondolatébresztő TED előadásokat? Az üzenetei közül sok, ahogyan a jelszavából ismert, olyan gondolat, amelyet érdemes terjeszteni. A tudomány állandóan új felfedezéseket vet fel, ami hatással van az emberi életre és jólétre. Lényeges viszont, hogy mindent, amit a tudomány állít, Isten Szavával megvilágítva értelmezzünk. Abban a pillanatban, hogy a tudománynak adjuk az utolsó szót, a kétkedés árvize előtti zsilipkaput nyitottuk meg.

A hitetlenség leckéit passzívan is lehet továbbadni. Azáltal, hogy Istent és az Ő Igéjét sosem hozza szóba a tudományos vizsgálódáskor, a tudományos világ azt sugallja, hogy a tudomány megadja az összes választ és megoldást, amelyre szükségünk van. Az emberi szív hajlik a büszkeségre. Ha azt gondoljuk, hogy meg tudjuk oldani a saját problémáinkat, azzal a büszkeségünket tápláljuk és az elbizakodottságunkat ösztönözzük.

A média, amit fogyasztunk, az Istenbe vetett hitünket vagy táplálja vagy rombolja. A világ a könyveket, filmeket, blogokat, dokumentumfilmeket és videókat tucatszámban sokszorosítja. Csak az Amerikai Egyesült Államokban a filmstúdiók több száz új filmet hoznak forgalomba évente. A média egyre jobban és jobban elérhető, és verseng a figyelmünkért. Meg kellene állnunk és megkérdezni magunkat: „Miféle gyakorlati célt szolgál a tudás, amit ezekből a forrásokból szerzünk meg?” Ha a válasz „Semmilyet”, akkor keressünk inkább olyan médiaformákat, amelyek építenek hitben és fontos dolgokról szólnak.

A tudás, amely segít megérteni az egészséget, legyen az akár testi, mentális, érzelmi vagy lelki, felvértez minket, hogy segítsen minket és másokat az élet útján. Hagyjuk hát ki az akciófilmeket és a népszerű hírcsatornákat, és tanuljunk olyan dolgokról, amik számítanak.

Jennifer Jill Schwirzer, LPC

Író, tanácsadó, zenész, előadó

Fordította Gősi Csaba