2024. február 29., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 29 - CSÜTÖRTÖK - Jeremiás 32

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Jeremiás könyve 32 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremi%C3%A1s%2032&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremi%C3%A1s%2032&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

1.    Isten felcsillantja a remény sugarát, a legreménytelenebb helyzetben. Amikor a babiloni seregek körülzárták Jeruzsálemet és készen álltak a végső ostromra, Jeremiás a börtönben Isten utasítására földterületet vásárol. Akkor, amikor az emberek inkább eladták volna földjeiket a reménytelen helyzet miatt, Jeremiás földet vásárol, amivel azt üzeni, hogy van remény Izrael és Jeruzsálem számára a legsötétebb pillanatokban is.

2.    Isten prófétája nem vészmadár. Jeremiásra rá akarták sütni azt a bélyeget, hogy vészmadár. Ezért börtönbe is csukták, hogy üzenetével ne bátortalanítsa el a népet. Isten szándéka azonban nem az elbátortalanítás volt, hanem világosan láttatni akarta a néppel, hogy lázadásukra nincs más megoldás, mint a büntetés, aminek az eredménye a nép megtérése és a szabadulás lesz.  

3.    Isten nem hagy reménytelenségben. Isten nem hirdet úgy ítéletet úgy, hogy ne csillantaná fel a remény sugarát. Ha csak az ítéletet közölné, a nép tényleg elcsüggedne, de az ítélet hirdetése után, mindig ott van az ígéret, a szabadulás és a boldogulás ígérete.

4.    Isten nem érdem szerint cselekszik, hanem kegyelem szerint. Ez a fejezet leírja, hogy milyen szörnyűségeket követtek el Izraelben, többek között azt, hogy fiaikat és leányaikat megáldozták. Érdem szerint csak büntetést érdemelnének, de a fejezet így folytatódik: „Most mégis ezt mondja az Úr, Izráel Istene… Összegyűjtöm majd népét mindazokból az országokból, ahová szétszórtam… Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek… Egy szívet és egy utat adok nekik… Örök szövetséget kötök velük, nem fordulok el tőlük, jót teszek velük… Örömmel teszek jót velük teljes szívemmel és lelkemmel.”     

5.    Ezen kívül még egy olyan Istent látunk:

a.    aki hűséges szolgái életében megenged nagy próbákat, de mindig velük van, és erősíti őket

b.    akinek Jeremiás imájában végtelen hatalmát, jóságát, kegyelmét idézi fel

c.    akinek érdemes emlékezni cselekedeteire, mert azok mindig megerősíti a nehéz helyzetben lévő embereket

d.    aki a várható rosszat is éppúgy elmondja, mint a jót

e.    aki nem a rossz üzenettel fejezi be mondanivalóját, hanem a jóval

f.      akinél az utolsó szó a jó és a szép

g.    aki szemmel kíséri népét

h.    aki az egyiptomi szabadítással bizonyítja hatalmát és népe iránti szeretetét

i.       aki idejében tanította és figyelmeztette népét, de akinek népe hátat fordított

Ima éretted: Istenem, kérlek, segítsd meg az olvasót, hogy értékleni tudja azt, hogy nem hagyod őt reménytelenségben, hanem a legcsodálatosabb ígéretekkel halmozod el, Jézus nevében! Ámen

Olvasmány – E.G. White JÉZUS ÉLETE 14. fejezet

14. fejezet – „MEGTALÁLTUK A MESSIÁST” (5. rész)

Jézus szegénységben és alázatosságban jött el, hogy Ő lehessen példaképünk és Üdvözítőnk is. Ha királyi pompában jelenik meg, hogyan tanulhatnánk tőle alázatot? Hogyan tárhatott volna fel olyan igazságokat, mint a Hegyibeszédben? Hová lett volna az alacsony sorsúak reménysége, ha Jézus királyként lakozik az emberek között?

A sokaság szemében mégis lehetetlennek tűnt, hogy az, akit János kiválasztott, összekapcsolható legyen fennkölt várakozásaikkal. Ezért sokan csalódtak, összezavarodtak.

Nem hangzottak el azok a szavak, amelyeket a papok és a rabbik annyira vágytak hallani: hogy Jézus most fogja helyreállítani Izrael országát. Ők ilyen királyra vártak, figyeltek. Ilyen királyt készségesen fogadtak volna. Olyat viszont, aki arra vágyik, hogy a szívükben alapítsa meg az igazság és a béke országát, nem fogadtak el.

Másnap, amikor két tanítványa a közelben állt, János újra meglátta Jézust a nép között. A próféta arcát megint beragyogta a Láthatatlan dicsősége, és így kiáltott: "Ímé az Isten ama Báránya!" (Jn 1:36). E szavak izgalomba hozták a tanítványok szívét. Nem teljesen értették. Mit jelent a név, amelyet János adott neki: "Isten Báránya"? János ezt nem magyarázta meg.

Otthagyták Jánost, és elindultak, hogy megkeressék Jézust. Egyik András volt, Simon testvére, a másik pedig János, az evangélista. Ők voltak Jézus első tanítványai. Ellenállhatatlan indítás késztette őket, hogy kövessék Jézust, alig várták, hogy beszélhessenek vele, mégis félve és csendben töprengtek: Ez a Messiás?

Jézus tudta, hogy követik Őt a tanítványok. Ők voltak szolgálatának első zsengéi, és az isteni Tanító szíve megtelt örömmel, amikor ezek az emberek elfogadták kegyelmét. Mégis csak annyit kérdezett, ahogy megfordult: "Mit kerestek?" (Jn 1:39)

Rájuk bízta, hogy visszafordulnak-e, vagy elmondják vágyukat. A tanítványok előtt egyetlen cél lebegett. Egyetlen személy jelenléte kötötte le gondolataikat. Felkiáltottak: "Mester, hol lakol?" (Jn 1:39) Egy rövid beszélgetés útközben nem nyújthatta azt, amire vágytak. Egyedül akartak lenni Jézussal, lábához ülni, és hallgatni szavait.

"Monda nékik: Jöjjetek és lássátok meg. Elmenének és megláták, hol lakik; és nála maradának azon a napon" (Jn 1:40).

Ha János és András magáévá teszi a papok és vezetők hitetlen lelkületét, nem kerültek volna Jézus lábához tanítványokként. Bírálóként jöttek volna hozzá, hogy szavait megítéljék. Sokan így elzárkóznak a legértékesebb lehetőségek elől. Nem így az első tanítványok. Elfogadták a Szentlélek hívását, amelyről Keresztelő János prédikált. Most felismerték a mennyei Tanító hangját. Számukra Jézus szavai üdeséget, igazságot és szépséget árasztottak. Isteni világosság sugározta be az Ószövetségi Írások tanításait. Az igazság sokoldalú tételei új fényben ragyogtak.

A töredelem, a hit és a szeretet teszi képessé a lelket, hogy elfogadja a mennyei bölcsességet. A szeretet által munkálkodó hit az ismeretek kulcsa, és mindenki, aki szeret, "ismeri az Istent" (1Jn 4:7).

János apostol őszintén, mélyen szerető, heves, de elmélkedő ember volt. Egyre inkább felismerte Krisztus dicsőségét - nem azt a világi pompát és hatalmat, amiben reménykedni tanították, hanem "az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal" (Jn 1:14). Elmerülten szemlélte ezt a csodálatos dolgot.

András vágyakozott, hogy megossza a szívét betöltő örömöt. Testvére, Simon keresésére indult, és így kiáltott: "Megtaláltuk a Messiást" (Jn 1:42). Simont nem kellett kétszer hívni. Ő is hallotta Keresztelő János prédikálását, sietett tehát az Üdvözítőhöz. Krisztus tekintete megnyugodott rajta, olvasott jellemében, élettörténetében. Lobbanékony természetét, szerető, együttérző szívét, becsvágyát, önbizalmát, bukásának történetét, bűnbánatát, munkásságát, mártírhalálát - a Megváltó mindezt látta, és így szólt: "Te Simon vagy, a Jóna fia, te Kéfásnak fogsz hivatni, ami megmagyarázva: Kőszikla" (Jn 1:43).

"A következő napon Galileába akart menni Jézus és találkozott Fileppel és monda neki: Kövess engem" (Jn 1:44). Filep engedelmeskedett a parancsnak, és azonnal Krisztus munkása lett.

2024. február 28., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 28 - SZERDA - Jeremiás 31

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Jeremiás könyve 31 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremi%C3%A1s%2031&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremi%C3%A1s%2031&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

1.    A nép hűtlensége nem húzza át Isten hűségét. Ez a fejezet a Biblia egyik legszebb fejezete, amely arról szól, hogy Isten mennyire hűséges méltatlan népéhez, és mennyire szereti őket. Olvasd el szép lassan ezt a fejezetet és engedd, hogy átjárja lelkedet.

2.    Isten szeretete messzire elér. Isten szeretete elért Babilonig és megtalálta a fogságban levő zsidókat. Nagyon szépen mondja el ezt Isten a prófétán keresztül: „A messzeségben is megjelent az Úr: Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen.”  

3.    Isten a jó pásztor. Isten jobban várt arra, hogy megszabadíthassa és összegyűjtse népét, mint maga a nép. El tudom képzelni, milyen nehéz szívvel küldte Isten a korábbi fejezetek kemény üzeneteit. Alig várta, hogy a remény üzenetét küldhesse. Szinte kirobban Belőle a pozitív üzenet, mint olyan valami, amit lezárva tartanak, majd hirtelen kiengedik. Már nem kell néznie szenvedő, szétszórt népét, összegyűjtheti és megáldhatja őket. Milyen régen várt Isten erre a pillanatra!      

4.    Ezen kívül még egy olyan Istent látunk:

a.    aki minden nép Istene akar lenni

b.    aki el nem múló, örök szeretettel szeret

c.    aki felépíti azt, ami elromlott

d.    aki azt akarja, hogy népe élvezze munkájának gyümölcsét

e.    aki elegyengeti népe előtt az utat, eltávolítja az akadályokat, amelyek közte és népe között voltak

f.      aki a hazaérkezés örömével ajándékozza meg népét

g.    aki megvigasztalja síró népét

h.    aki drága fiának és kedves gyermekének nevezi őket

i.       akinek megrezdülnek a belő szervei, amikor népére gondol

j.       aki felüdíti a fáradt lelket, és megelégít minden elcsüggedt lelket

k.    aki a szövetségét a szívbe és a lélekbe vési bele

l.       aki azt ígéri, hogy soha nem veti meg népét hűtlenségéért

Ima éretted: Istenem, kérlek, segítsd meg az olvasót, hogy örülni tudjon annak az örökkévaló szeretetnek, amellyel őt szereted, Jézus nevében! Ámen

Olvasmány – E.G. White JÉZUS ÉLETE 14. fejezet

14. fejezet – „MEGTALÁLTUK A MESSIÁST” (4. rész)

A jeruzsálemi küldöttek kérdőre vonták Jánost: "Miért keresztelsz hát?" (Jn 1:25) - és várták válaszát. János tekintete hirtelen végigsiklott a sokaságon, szemében láng gyúlt, arca sugárzott, egész lényét mély érzelmek kavarták fel. Kinyújtotta karját és így kiáltott: "Én vízzel keresztelek; de köztetek van, akit ti nem ismertek. Ő az, aki utánam jő, akinek én nem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam" (Jn 1:26-27).

Az üzenet, amelyet a Magas Tanácshoz kellett vinniük, pontos volt és félreérthetetlen. János szavait senki másra nem lehetett alkalmazni, csak a régen megígért Messiásra. A Messiás köztük volt! A papok és a vezetők meglepetten néztek körül, remélték, hogy felfedezhetik, akiről János beszélt. Őt azonban nem lehetett észrevenni a tömegben.

Amikor János Jézusra mutatott, mint Isten Bárányára, a Messiás munkája új megvilágításba került. A próféta gondolatai Ésaiás szavaira terelődtek: "Mint bárány, mely mészárszékre vitetik" (Ésa 53:7). A rákövetkező hetekben János újult érdeklődéssel tanulmányozta az áldozati szolgálattal kapcsolatos próféciákat és tanításokat. Nem tudta világosan megkülönböztetni Krisztus munkájának két szakaszát - a szenvedő áldozatot és a győztes királyt -, de tudta, hogy eljövetele mélyebb jelentőséggel bír, mint amit a papok vagy a nép felfoghatnak. Amikor megpillantotta Jézust a tömegben, - amint visszatért a pusztából -, bizalommal nézett rá, azt hitte, hogy jelt ad a népnek, kinyilvánítja igazi lényét. Szinte türelmetlenül várta, hogy hallhassa a Megváltót, amint bejelenti küldetését, de nem hangzott el szó, nem adatott jel. Jézus nem válaszolt Keresztelő János reá vonatkozó bejelentésére, hanem elvegyült János tanítványai között, nem adott külső bizonyítékot különleges munkájáról, és semmit sem tett, hogy észrevetesse magát.

Másnap János látta Jézust közeledni, Isten dicsőségének fénye nyugodott meg rajta, a próféta kinyújtotta karját és kijelentette: "Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit! Ez az, akiről én ezt mondám: Énutánam jő egy férfiú, aki előttem lett. [...] És én nem ismertem őt; de hogy megjelentessék Izraelnek, azért jöttem én, aki vízzel keresztelek. [...] Láttam a Lelket leszállani az égből, mint egy galambot; és megnyugovék őrajta. És én nem ismertem őt; de aki elkülde engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondá nékem: Akire látod a Lelket leszállani és rajta megnyugodni, az az, aki keresztel Szentlélekkel. És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten Fia" (Jn 1: 29-34).

Ez-é a Krisztus? A nép félelemmel vegyes csodálkozással tekintett arra, akit az imént Isten Fiának neveztek. Mélyen megrendültek János szavain. Isten nevében szólt hozzájuk. Nap mint nap erősödött meggyőződésűk, hogy ő a menny küldötte. De ki az, aki nagyobb Keresztelő Jánosnál? Ruházatában, viselkedésében semmi sem utalt rangra. Látszólag egyszerű ember, hozzájuk hasonlóan a szegények egyszerű öltözetét hordja. {DA 137.2}  

Voltak a tömegben olyanok, akik Krisztus keresztségekor látták az isteni dicsfényt, hallották az Úr szózatát. De azóta a Megváltó külseje nagyon megváltozott. Keresztségekor arcát átváltoztatta a mennyei fény - most sápadt volt, elgyötört, lesoványodott, csak János, a próféta ismerte fel.

Ám amint a nép rátekintett, olyan arcot látott, amelyen az isteni irgalom és a tudatos erő ötvöződött. Minden pillantása és arckifejezése alázatot és kimondhatatlan szeretetet tükrözött. Látszott, hogy egy magasabb szellemiség légköre veszi körül. Magatartása szelíd és szerény volt, olyan erővel töltötte el az embereket, amely ugyan rejtett volt, mégsem lehetett teljesen eltitkolni. Ő-e az, akit Izrael oly régóta vár?

2024. február 27., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 27 - KEDD - Jeremiás 30

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Jeremiás könyve 30 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremi%C3%A1s%2030&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremi%C3%A1s%2030&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

1.    Amikor Isten töri le az igát. Egy korábbi fejezetben Hanániás hamis próféta törte le az igát Jeremiás nyakáról, de ez nem jelentette azt, hogy Babilon igája széttőrt volna. Izrael népe nem tapasztalta meg a szabadulást. Most viszont Isten töri le az igát, ami valódi szabadulást hoz népének. Mennyire más az, amikor maga Isten töri le az igát a nyakunkról, mint az, amikor emberek ígérnek szabadulást és megnyugvást? Te kitől várod igád széttörését?  

2.    Isten bátorító szavakkal szól a még rabságban levő népéhez. Megígéri, hogy jóra fordítja népe sorsát, visszaadja nekik örökségüket; népét szolgájának nevezi és bátorítja, hogy ne féljenek és ne rettegjenek; a visszatérteknek gondtalan nyugalmat ígér, és azt, hogy ez a nyugalom nem ér véget; bekötözi sebeiket, meggyógyítja zúzódásaikat, felépíti városaikat. Mindezt az az Isten mondja, akit elhagytak, akit megvetettek, kigúnyoltak, figyelmen kívül hagytak. Fel sem tudjuk fogni ezt a mérhetetlen szeretetet.  

3.    Isten az újjáépítésben érdekelt. Isten nem leli örömét a romlásban. Ellensége rombol, Ő épít. Isten addig nem nyugszik, míg fel nem építi mindazt, amit a bűn lerombolt világunkban.      

4.    Ezen kívül még egy olyan Istent látunk:

a.    aki biztat, erősít minden időben

b.    aki közli az emberrel mindazt, amire szüksége van

c.    aki mindig a legjobb időben érkezik bátorító ígéreteivel

d.    aki a halálos bajainkból is meg tud szabadítani

Ima éretted: Istenem, kérlek, segítsd meg az olvasót, hogy elhiggye, Te le tudod törni nyakáról az Igát, amelyet a bűn helyezett rá, Te igazi szabadulást tudsz adni neki. Adjad, hogy szabadulását egyedül nálad keresse, mert csak ott találja meg, Jézus nevében! Ámen

Olvasmány – E.G. White JÉZUS ÉLETE 14. fejezet

14. fejezet – „MEGTALÁLTUK A MESSIÁST” (3. rész)

Az ige, amelyre János hivatkozott, Ésaiás gyönyörű próféciája: "Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek! Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsáttatott. [...] Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útát, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek! Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bércek rónává. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt" (Ésa 40:1-5). 

A régi időkben, ha egy király országának gyérebben lakott vidékein utazott, embereket küldtek a királyi fogat elé, hogy kiegyenesítsék a meredek részeket, feltöltsék a mélyedéseket, és a király akadálytalanul, biztonságban utazhasson. Ezt a szokást használta föl a próféta az evangélium munkájának illusztrálására: "Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon" (Ésa 40:4). Amikor Isten Lelke érinti a szívet csodálatos serkentő erejével, megalázza az emberi büszkeséget. A világi örömök, rang és hatalom értéktelennek tűnnek. "Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak" (2Kor 10:5). Akkor az alázatosságot és az önfeláldozó szeretetet, amit az emberek oly kevéssé értékelnek, egyedüli értékké emelik. Ez az evangélium munkája, amely János üzenetének egy része volt.

A rabbik folytatták a kérdezősködést: "Miért keresztelsz tehát, ha te nem vagy a Krisztus, sem Illyés, sem a próféta?" (Jn 1:25) "A próféta" - ez Mózesre vonatkozott. A zsidók készek voltak azt hinni, hogy Mózes feltámad a halálból és a mennybe vitetik. Nem tudták, hogy ez már megtörtént. Amikor Keresztelő János megkezdte szolgálatát, sokan azt gondolták, hogy ő lehet Mózes, aki feltámadt a halálból, mivel jól ismerte a próféciákat és Izrael történetét.

Azt is hitték, hogy a Messiás adventje előtt Illés személyesen meg fog jelenni. Ezt a várakozást János cáfolta, de szavainak mélyebb értelme volt. Jézus később Jánossal kapcsolatosan azt mondta: "És, ha be akarjátok venni, Illyés ő, aki eljövendő vala" (Mt 11:14). János Illés lelkével és erejével jött, hogy elvégezze azt a munkát, amit annak idején Illés. Ha a zsidók elfogadják őt, elvégezhette volna feladatát. De nem fogadták el üzenetét. Számukra ő nem Illés volt. Nem teljesíthette azt a küldetést, amelynek elvégzéséért eljött.

A Jordánnál gyülekezők közül sokan jelen voltak Jézus keresztségénél, de az égi jelet csak kevesen látták. Keresztelő János szolgálatának ezt megelőző hónapjaiban sokan nem törődtek a bűnbánatra való felhívással. Megkeményítették szívüket, értelmük elhomályosult. Amikor Jézus keresztségekor a menny bizonyságot tett a Megváltóról, észre sem vették. Azok a szemek, amelyek sohasem fordultak hittel felé, aki láthatatlan, nem vették észre Isten dicsőségének megnyilatkozását; azok a fülek, amelyek sohasem figyeltek az Ő hangjára, nem hallották a bizonyságtevő igéket. Így van ez most is. Krisztus és a szolgáló angyalok jelenléte sokszor megnyilvánul emberi összejöveteleken, sokan mégsem tudnak róla. Semmi szokatlant nem vesznek észre. Egyeseknek feltárul a Megváltó jelenléte. Béke és öröm járja át szívüket. Vigaszban, bátorításban, áldásban részesülnek.

2024. február 26., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 26 - HÉTFŐ - Jeremiás 29

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Jeremiás könyve 29 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremi%C3%A1s%2029&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremi%C3%A1s%2029&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

1.    Isten megmutatja, hogyan éljünk hasznosan és helyesen egy idegen világban. A zsidók idegenek voltak Babilonban és hosszabb ideig ott is kellett maradniuk. Ebben a helyzetben választhatták azt, hogy lázadnak, panaszkodnak, hamis reményekkel traktálják egymást, vagy megtalálják a helyüket, felépítik egzisztenciájukat, életükkel és szavaikkal bizonyságot tesznek Istenről. Nem forradalmárok lesznek Babilonban, hanem só és világosság. A hamis próféták rossz útra akarták vezetni a zsidókat, amivel megnehezítik saját és egymás életét. Mi is idegen földön élünk, de megválaszthatjuk miként viszonyuljunk helyzetünkhöz.

2.    Isten megmutatja a szabadulás útját. Isten nem hagyja kétségek között népét. Nem csupán annyi történik, hogy Babilonba kerülnek, és azt sem tuják, hogy mi lesz majd, hanem elmondja nekik célját és menetrendjét. Megígéri nekik, hogy 70 év után visszaviszi őket Jeruzsálembe; biztosítja őket arról, hogy jó szándékkal van irántuk, hogy jóra fordítja sorsukat és a fogság is javukat szolgálja. Elmondja azt, hogy majd őszintén segítségül hívják Őt és Ő meghallgatja őket, teljes szívből keresik, és megtalálják Őt. Hazaviszi őket, ők pedig hűséges imádói lesznek Neki.

3.    Ami elsőre Isten büntetésének tűnik, áldásnak bizonyulhat. A nép azt gondolta, hogy a Babilonba kerülés átok, a Jeruzsálemben maradás pedig áldás. Jeremiás elmondta, hogy ennek pont az ellenkezője az igaz. A zsidók Babilonban Isten áldását élvezték, gyarapodtak, meggazdagodtak, elfogadható életkörülmények között éltek, akik viszont Jeruzsálemben maradtak áldozataivá váltak a belviszályoknak, háborúskodásoknak, más népek támadásainak. Jeruzsálem romokban hevert, lakói pedig nyomorúságos körülmények között éltek.     

4.    Ezen kívül még egy olyan Istent látunk:

a.    aki a legjobb életvezetési tanácsokkal lát el bennünket

b.    aki javunkat akarja, még a látszólagos nehézségekkel is

c.    aki azt akarja, hogy társadalmunk hasznos tagjai legyünk

d.    aki azt akarja, hogy békességben éljünk a környezetünkben élőkkel

e.    aki meglátogat bennünket bajainkban és a rosszat is jóra tudja fordítani

f.      aki engedi magát megtalálni, ha teljes szívvel keressük Őt

Ima éretted: Istenem, kérlek, segítsd meg az olvasót, hogy elfogadja tanácsaidat azzal kapcsolatosan, hogyan éljen ebben a világban, amelyet megrontott a bűn. Adjad, hogy a bűn rontása rajta ne találjon fogást, hanem élete tiszta és hűséges legyen Hozzád, Jézus nevében! Ámen

Olvasmány – E.G. White JÉZUS ÉLETE 14. fejezet

14. fejezet – „MEGTALÁLTUK A MESSIÁST” (2. rész)

Régen volt Izraelnek prófétája, régen volt szemtanúja olyan reformációnak, amilyen most bontakozott ki. A bűnbánat követelménye újnak és meglepőnek tűnt. Sok vezető nem ment el János kéréseit és vádjait meghallgatni, még kevésbé tárták volna föl saját életük titkait. Mindamellett János nyíltan a Messiásról prédikált. Az emberek tudták, hogy a Dániel próféciájában leírt hetven hét, amelynek végén a Messiás megjelenik, majdnem lejárt. Mindenki arra vágyott, hogy részese legyen a nemzeti dicsőség akkorra várt korszakának. A népi lelkesedés hamarosan arra kényszerítette a Magas Tanácsot, hogy szentesítse vagy vesse el János munkáját. A nép feletti hatalmuk máris hanyatlott. Nehéz kérdéssé vált, hogyan tartsák fenn helyzetüket. Abban a reményben, hogy döntést hozhatnak, elküldtek a Jordánhoz egy papokból és lévitákból álló küldöttséget, hogy tárgyaljanak az új tanítóval.

Amikor a küldöttek megérkeztek, sokan gyűltek össze, hogy János szavait meghallgassák. A hatalom légkörével akarták a népet befolyásolni, a prófétát pedig engedékenységre bírni - így jöttek a gőgös rabbik. A tömeg tisztelettel, szinte félve mozdult meg, és engedett nekik utat. A nagy emberek díszes köntösükben, a rang és hatalom büszkeségével álltak meg a puszta prófétája előtt.

"Kicsoda vagy te?" - kérdezték.

János ismerte gondolataikat, és így felelt: "Nem én vagyok a Krisztus".

"Micsoda tehát? Illyés vagy-e te?"

"Nem vagyok. "

"A próféta vagy-e te?"

"Nem."

"Ki vagy? Hogy megfelelhessünk azoknak, akik minket elküldöttek. Mit mondasz magad felől?"

"Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját, amint megmondotta Ésaiás próféta" (Jn 1:10:23).

2024. február 25., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 25 - VASÁRNAP - Jeremiás 28

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Jeremiás könyve 28 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremi%C3%A1s%2028&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremi%C3%A1s%2028&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

1.    Vakmerőség Isten nevében szólni, amikor Ő nem szól. Hanániás hamis próféta többször is így vezette be mondanivalóját: „Így szól az Úr,” pedig nem is szólt az Úr. Nagy merészség kell ahhoz, hogy valaki így hazudjon, főleg olyan dolgokat, amelyeket a közeljövőben ellenőrizni lehet. Hananiás azt állította, hogy Babilon két éven belül elesik és a fogság véget ér. A próféta állítása nem teljesedett, de neki lehetősége sem volt ezt meglátni, mert egy éven belül meghalt, ahogyan Isten megmondta.

2.    Amikor tényleg szól az Isten. A hamis próféta azt állította, hogy szólt az Isten, pedig nem szólt, később azonban tényleg megszólalt, de nem azt mondta, amit Hanániás, hanem leleplezte hazugságát, és amit mondott beteljesedett. Sajnos ez nem a hamis próféta javát, hanem vesztét jelentette. 

3.    Amit az Isten mond, beteljesedik. Onnan lehet megtudni, hogy egy próféta Isten szavát szólja, ha az beteljesedik nem pedig onnan, hogy szép dolgokat jövendöl. Hanániás népszerű dolgokat prófétál, ezért népszerű volt, de hamis. Jeremiás népszerűtlen volt, mert népszerűtlen üzenetet hirdetett, de igaza volt.    

4.    Ezen kívül még egy olyan Istent látunk:

a.    akinek üzenetét nem lehet hatástalanítani hamis üzenettel – attól, hogy összetörte a jármot, ami Jeremiás próféta nyakán volt, nem veszítette érvényét az, ami Jeremiás jövendölt

b.    aki haragszik azokra, akik hazug módon biztatják az embereket

Ima éretted: Istenem, kérlek, segítsd meg az olvasót, hogy meghallja, amikor Te szólsz és engedelmeskedjen Neked. Adjad, hogy észrevegye, ha valaki hazugságot akar elhitetni vele a Te nevedben, Jézus nevében! Ámen

Olvasmány – E.G. White JÉZUS ÉLETE 14. fejezet

14. fejezet – „MEGTALÁLTUK A MESSIÁST” (1. rész)

János 1:19-51.

Keresztelő János most Béthabarában, a Jordánon túl prédikált. Nem messze volt innen az a hely, ahol Isten megállította a folyó sodrát, amíg Izrael áthaladt. Közel volt a jerikói erőd, amelyet a mennyei seregek romboltak le. Ebben az időben a nép felelevenítette az itt történt események emlékét, és ez fokozott érdeklődést adott Keresztelő János üzenetének. Vajon Ő, Aki olyan csodálatosan munkálkodott az elmúlt korokban, kinyilvánítja-e erejét Izrael szabadulásáért is? Ilyen gondolatok kavarogtak nap mint nap a Jordán partjaihoz gyülekező emberek szívében.

János prédikálása éppolyan mélyen megragadta a népet, mint amennyire magára vonta a vallási hatóságok figyelmét. A felkeléstől való félelem miatt a rómaiak minden népi megmozdulásra gyanakvással tekintettek, és minden, ami lázadásra utalt félelmet keltett a zsidó uralkodókban. János nem ismerte el a Magas Tanács tekintélyét, és nem kérte, hogy támogassák munkáját. Egyformán dorgálta az uralkodókat és a népet, a farizeusokat és a szadduceusokat. Az emberek mégis buzgón követték. A munkája iránti érdeklődés folyton-folyvást nőtt. Bár nem alkalmazkodott hozzájuk, a Magas Tanács Jánost a maga hatáskörébe tartozónak tekintette, mint nyilvános tanítót.

Ez a testület a papság közül választott tagokból, valamint a nemzet fő vezetőiből és tanítóiból állt. Rendszerint a főpap volt az elnök. A tagoknak javakorabelinek, de nem öregnek és tanult embereknek kellett lenniük, akik nemcsak a zsidó vallásban és történelemben járatosak, hanem általános műveltségük is magas szintű. Nem lehettek testi fogyatékosak. Házasoknak és apáknak kellett lenniük, mivel ők másoknál emberségesebbek és megfontoltabbak. Gyűléseiket a templom egyik külső helyiségében tartották. A zsidó függetlenség idején a Magas Tanács volt a nemzet legfőbb bírósága, amely nemcsak egyházi, hanem világi hatalommal is rendelkezett. Bár most alá volt rendelve a római kormányzónak, de még mindig erős befolyása volt mind a polgári, mind a vallási ügyekben.

A Magas Tanács nem halogathatta János munkájának kivizsgálását. Voltak, akik hivatkoztak Zakariásnak a templomban adott kinyilatkoztatására, és emlékeztek arra a jövendölésre, amelyben Jánost a Messiás előfutárának nevezte. Az elmúlt harminc év változó és nyugtalan időszakában ezekről a próféciákról szinte megfeledkeztek. Most azonban Keresztelő János prédikációi felébresztették a nép érdeklődését.