2018. augusztus 31., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - augusztus 31 - PÉNTEK - Jakab 1


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 59. fejezet 1145. nap

"Az én poharamat megisszátok ugyan, és a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek" (Mt 20:23) - mondta. A trón helyett a kereszt állt előtte, társaként a két gonosztevő jobb és bal keze felől. Később Jakab és János is osztozott Mesterükkel a szenvedésben: egyikük - a testvérek közül elsőként - kard által pusztult el, másikuknak a leghosszabb ideig kellett elviselnie a nehéz munkát, megvetést, üldöztetést.

"De az én jobb és bal kezem felől való ülést - folytatta Jézus - nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek az én Atyám elkészítette" (Mt 20:23). Isten országában a helyet nem részrehajlással nyerik el. Nem kiérdemlik, nem önkényes adományozás útján kapják. A jellem eredményezi. A korona és a trón egy megvalósult állapot jelei, a mi Urunk Jézus Krisztus által önmagunk felett aratott győzelem jelei.

Jóval később, amikor a tanítvány együtt tudott érezni Krisztussal, mert társává vált szenvedéseiben, az Úr feltárta Jánosnak a feltételt, melynek alapján közel állhat hozzá országában. "Aki győz - mondta Krisztus - megadom annak, hogy az én királyiszékembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében". "Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom őreá az én Istenemnek nevét, [...] és az én új nevemet" (Jel 3:21.12). Pál apostol így ír: "Én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró" (2Tim 4: 6-8).

Az fog a legközelebb állni Krisztushoz, aki a földön a legtöbbet vett át az Ő önfeláldozó szeretetéből - a szeretetből, mely "nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, [...] nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt" (lKor 13:4-5). Ez a szeretet indította a tanítványokat, ahogyan Urunkat is, hogy éljenek, dolgozzanak, odaadjanak és feláldozzanak mindent, akár a halálig, az emberiség megmentéséért. Ez a lelkület vált nyilvánvalóvá Pál életében, aki ezt mondta: "Mert nékem az élet Krisztus, - hiszen élete Krisztust mutatta be az embereknek - és a meghalás nyereség" (Fil 1:21) - nyereség Krisztusnak. Maga a halál teszi nyilvánvalóvá kegyelmének erejét, s lelkeket gyűjt Neki. "Magasztaltatni fog Krisztus az én testemben, - mondta - akár életem, akár halálom által" (Fil 1:20).

Amikor a tíz tanítvány meghallotta Jakab és János kérését, elégedetlenkedni kezdtek. Mindannyian a legmagasabb helyet szerették volna maguknak az országban, és bosszúsak voltak, amiért a két tanítvány látszólag előnyre tett szert.

Megint kezdett kiújulni a harc, hogy ki a nagyobb, amikor Jézus magához hívta őket, és így szólt a méltatlankodó tanítványokhoz: "Tudjátok, hogy azok, akik a pogányok között fejedelmeknek tartatnak, uralkodnak felettük és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így lesz közöttetek" (Mk 10:42-43).

A világ országaiban a társadalmi rang önfelmagasztalást jelent. A népről azt tartották, hogy csak az uralkodó osztályok jólétéért létezik. Befolyás, gazdagság, műveltség megannyi eszközt jelentettek a tömegek kézbentartására a vezetők érdekében. A felsőbb osztályok gondolkodtak, döntöttek, birtokoltak és uralkodtak, az alsóbbak pedig engedelmeskedtek és szolgáltak. A vallás - csakúgy, mint az összes többi dolog - a hatalom ügye volt. A néptől elvárták, hogy úgy higgyenek, éljenek, ahogyan feljebbvalóik diktálják. Az ember emberi jogát, hogy maga gondolkodjon és cselekedjen, egyáltalán nem ismerték el..

Mai Bibliai szakasz: Jakab 1

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Jakab, Jézus féltestvére és az egyház egyik erőteljes vezetője (Gal 1:18-19) Isten gyermekeinek ír, akik szétszóródtak a világ nemzetei között. Barátainak nevezi őket, és arra ösztönzi őket, hogy járjanak Krisztussal, engedjék meg Istennek, hogy megmutassa jóságát az életükben. Elmondja nekik, hogy lelkiekben fejlődniük kell a hit folyamatos gyakorlása által, úgy, hogy az Úrban maradnak. És amit mondott nekik, az ránk is vonatkozik.

Hogyan gyakorlod a hitedet? Naponta, hetente és évente támaszkodni kell Isten segítségére a viharokban, egy életen keresztül. Minden alkalommal, amikor túléljük és elviseljük a próbát, erősebb lesz a hitünk, így kerülünk közelebb az Atyához. Ahogy a hitünk egyre erősebbé válik, úgy készülünk fel egyre jobban a jövő kihívásaira, amelyek biztosan jönnek.

Sosem szabad az Urat hibáztatni, amiért engedi, hogy kísértéseket és próbákat álljunk ki. Isten nem okoz szorongást, fájdalmat vagy szenvedést az embereknek, csak azért, hogy lássa, mennyire hűségesek. A kísértések, melyekkel szembe nézünk, gyakran nem megszentelt szívből erednek. Néha szándékosan és néha önkéntelenül is engedünk nekik, ezek pedig a mi szerető Atyánktól messzire vezetnek bennünket.

Ne tévesszenek meg azok, akik azt mondják, hogy csupán annyi a teendőd, hogy tudd: Isten szava megment. Az ördög személyesen látta, hallotta és ismerte Jézust, aki maga az „Ige” (Jn 1:1-3). Nem elég csak tudnom, hanem meg is kell tapasztalnom az Istennel való kapcsolatot, és az Ő akarata szerint kell élnünk az életünket.

Isten azért adta a Tízparancsolatot az embernek, hogy abban mint tükörben lássa lelki állapotát. Aki nem néz tükörbe, az nem tudja, hogy hogyan is néz ki valójában, vagy milyen a lelki állapota. Isten törvénye az életünk azon területeit tükrözi, melyeknek szükségük van a megtisztulásra Jézus Krisztus értünk hozott áldozatának vérében. Mikor ezt tesszük, hagyjuk, hogy a parancsolatok végezzék a munkájukat. Ahogy meglátjuk e szükségleteinket és felismerjük a megtisztulás szükségességét; az Úr meg fog áldani, lehetővé teszi és megadja számunkra a lehetőséget, hogy az Ő akaratának megfelelő döntéseket hozzuk meg nap mint nap.

Robin Pratt

160. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  59-60. fejezeteihez (augusztus 26-szeptember 1.).

A hatalomtól és az irányítástól való függőség ma is jelen van és működik, éppen ahogyan 2000 évvel ezelőtt. A zsidó vezetők kétségbeesetten próbálták megvédeni a tekintélyen alapuló pozíciójukat, és ezzel elutasították Krisztust, és azt választották, hogy megkeményítik szívüket. A Menny Fejedelme nem erőltette rá a változást a gyűlölettől elvakított szívükre, sem nem gyógyította meg önkényesen a bűntől pusztított lelküket. Bár képes volt a halottakat feltámasztani, mégsem volt képes feléleszteni azon lelki vezetők szíveit, akiket a hatalomvágy irányított.

Micsoda megnyugvás ez számunkra, amikor az gyötör minket, hogy nem tudjuk elérni némelyek megkeményedett szívét! Ha tudjuk azt, hogy Isten Fiának sem sikerült elérnie bizonyos embereket, ez segít elfogadnunk a szívfacsaró tényt, hogy sosem fogunk tudni elérni mindenkit. Fel kell adnunk ezt a téves képzelgést, hogy mindenkit megmenthetünk.

Az emberek szívét még ma is az irányítás iránti epekedés motiválja. A hatalomvágy gyakran kiűzi a szívünkből Krisztust, és ezzel a gyülekezeteinket és az otthonainkat sebezhetővé teszi a zsarnoki viselkedés számára. Még ma is sok keresztény fél attól, hogy elveszíti a tiszteletet vagy a tekintélyt, és ez arra sarkallja őket, hogy mások életét megkeserítsék, és szíveket sanyargassanak. Sajnos a kérlelhetetlen hatalmi függőség rengeteg otthont és életet tett már tönkre.

Minden nap vizsgáljuk meg hát a szívünket: Mennyire uralja az életemet az irányítás és a hatalom iránti vágy? Mitől félek? Hogy elveszítem, ha engedem, hogy mások szabadok legyenek, és merjenek különbözni tőlem? Amikor bizonyosnak érzem Isten szeretetét és irányítás nélkül is megtanulom biztonságban érezni magamat, többé már nem leszek „isten” mások életében.

Lori Engel
lelkész
Eugene, Oregon, USA
Fordította Gősi Csaba

2018. augusztus 30., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - augusztus 30 - CSÜTÖRTÖK - Zsidók 13


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 59. fejezet 1144. nap

60. Az új ország törvénye

Közeledett a húsvét ideje, és Jézus újból Jeruzsálem felé vette útját. Szívében az Atya akaratával összefonódó tökéletes egység békéje honolt, és sietősen haladt az áldozat színhelye felé. Tanítványait azonban a rejtély, kétség és félelem érzése kerítette hatalmába. A Megváltó "előttük megy vala, ők pedig álmélkodának és követvén őt, félnek vala" (Mk 10:32).

Krisztus ismét maga köré hívta a tizenkettőt, és minden addiginál határozottabban ismertette meg velük elárultatását és szenvedéseit. "Ímé - mondta - felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik minden az embernek Fián, amit a próféták megírtak. Mert a pogányok kezébe adatik, és megcsúfoltatik, és meggyaláztatik, és megköpdöstetik; és megostorozván, megölik őt; és harmadnapon, feltámad. Ők pedig ezekből semmit nem értének; és e beszéd őelőlük el vala rejtve, és nem fogták fel a mondottakat" (Lk 18:31-34).

Nem röviddel ezelőtt hirdették mindenütt: "Elközelített a mennyeknek országa?" (Mt 10:7). Nem maga Krisztus ígérte-e meg, hogy sokan lesznek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal Isten országában? Nem ígérte-e meg mindenkinek, aki valamit elhagyott érette, hogy százannyit kap helyébe ebben az életben, és részese lesz országának? Nem adott-é a tizenkettőnek különleges ígéretet arról, hogy magas tisztséget viselhetnek országában - trónon ülve ítélhetik meg Izrael tizenkét törzsét? Most is azt mondta, hogy minden, ami a próféciákban felőle megíratott, beteljesedik. Nem jövendölték-e meg a próféták a Messiás uralkodásának dicsőségét? Ezeknek a gondolatoknak a fényében az árulásra, kínoztatásra, halálra vonatkozó szavai homályosnak és valószínűtlennek tűntek. Bármilyen nehézségek jönnek is közbe, hitték, hogy az országot hamarosan megalapítják.

János, Zebedeus fia az első két tanítvány egyike volt, akik követték Jézust. Jakabbal, testvérével együtt az első csoporthoz tartoztak, akik mindent elhagytak az Ő szolgálatáért. Boldogan lemondtak otthonukról, barátaikról; hogy Vele lehessenek. Vele jártak és beszéltek, Vele voltak az otthon magányában és a nyilvános gyűléseken. Eloszlatta félelmeiket, megszabadította őket a veszélyből, enyhített szenvedésükön, vigaszt nyújtott bánatukban, s türelmesen, szelíden tanította őket, míg szívük az Övéhez kapcsolódott, s hő szeretettel vágytak a legközelebb lenni Hozzá országában. János minden lehetséges alkalommal a Megváltó mellett foglalt helyet, s Jakab is vágyott a megtiszteltetésre, hogy ilyen közel lehessen hozzá.

Anyjuk Krisztus követője volt, s nyíltan szolgálta Őt teljes szívvel. Anyai szeretetből és fiai iránti becsvággyal a legmegtisztelőbb helyet kívánta nekik az új országban. Ezért bátorította őket, hogy kérjenek.

"Mit kívántok, hogy tegyek veletek?" (Mk 10:36) - kérdezte.
Az anya így felelt: "Mondd, hogy ez az én két fiam üljön a te országodban egyik jobb kezed felől, a másik bal kezed felől" (Mt 20:21).

Jézus szelíden bánt velük, nem dorgálta meg önzésüket, amiért kiváltságot igényeltek testvéreikkel szemben. Olvasott szívükben, tudta, milyen mélyen ragaszkodnak Hozzá. Jóllehet, jellemüket megfertőzték a földi hatások, szeretetük mégsem pusztán emberi érzelem volt, hanem a Megváltó szeretetéből fakadt. Krisztus nem tesz nekik szemrehányást, hanem mélyebbé és tisztábbá kívánja tenni kapcsolatukat. Ezt kérdezte: "Megihatjátok-é a pohárt, amelyet én megiszom: és megkeresztelkedhettek-é azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?" (Mt 20:22). Eszükbe jutottak a próbára, szenvedésre mutató titokzatos szavai, mégis bizalommal felelték: "Megtehetjük" (Mk 10:39). A legnagyobb megtiszteltetésnek tekintették, ha úgy bizonyíthatják hűségüket, hogy mindenben osztoznak, ami Uruk életében bekövetkezik.

Mai Bibliai szakasz: Zsidók 13

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

A 13. fejezet a hallgatóság gyakorlati buzdításával zárja le a levelet. A szerző nem szárnyal teológiai magasságokba, nem értekezik arról, hogy Isten mit vitt végbe Jézusban, hanem gyakorlati tanácsokban kerekíti le gondolatait a gyülekezet számára, amelynek nagyon is szüksége van az útmutatásra. Ismeri őket jól.

A történetük hajnalán megtapasztalták Isten Igéjének jóságát, megízlelték a mennyei ajándékot és szívükbe fogadták a Szentlelket (Zsid 4:6). Hatalmas jeleknek és csodáknak voltak tanúi, valamint különböző csodatételeknek, amik megerősítették a hitüket (Zsid 2:4), minderre pedig a szenteknek való szeretetbeli szolgálattal válaszoltak (Zsid 6:10). Később azonban elvesztették a javaikat, üldözőik nyilvános szégyennek és megpróbáltatásnak tették ki őket a hitük miatt (Zsid 10:32). Némelyeket közülük börtönbe zártak, és nem is engedték ki (Zsid 13:2). Ezután jöttek a hamis tanítók (Zsid 13:9-10), valamint a pénz és a szex kísértése (Zsid 13:4-6). Mások elhanyagolták az ismeretben való növekedést (Zsid: 5:11-14), és a szívük tovább keményedett a bűn megtévesztő ereje által (Zsid 3:12-13).

A szerző azt állítja, hogy a kis dolgok is számítanak. Az 1-3. versek azt mondják, hogy a testvéri szeretet elengedhetetlen. A vendégszeretet Isten egyik eszköze, amit a mi áldásunkra használ, és a börtönben levők meglátogatása, az egyház testének tagjaiként, része a feladatunknak. A 4-6. versek a szex és kapzsiság kísértéséről szólnak. Olyanok ezek, mint a keserűség gyökerei, amelyek kezdetben kicsik, megnőve azonban keserű gyümölcsöt teremnek. A 7-17. versek arról szólnak, mennyire fontos odafigyelnünk a vezetőinkre, ami egy nagyon is szükséges üzenet ma, amikor a függetlenségre az érettség egyik jeleként tekintenek.

A vezetők segíthetnek felismerni a hamis tanításokban rejlő veszélyt és ahelyett inkább a reményre és a jócselekedetekre koncentrálni. A Zsidókhoz írt levél szerzője azzal a kéréssel zárja gondolatait, hogy imádkozzanak érte. Kifejezi, hogy úgy érzi, tiszta a lelkiismerete, mert mindenben helyesen igyekszik eljárni. Egy felhívással zárja a testvérekhez, hogy hallják meg az „intés szavát”. Azonban miközben ezt olvassuk, világossá válhat számunkra, hogy mi is azokhoz a „testvérekhez” tartozunk, és hogy nekünk is szükséges meghallanunk az „intés szavát” ma.

Felix H. Cortez

160. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  59-60. fejezeteihez (augusztus 26-szeptember 1.).

A hatalomtól és az irányítástól való függőség ma is jelen van és működik, éppen ahogyan 2000 évvel ezelőtt. A zsidó vezetők kétségbeesetten próbálták megvédeni a tekintélyen alapuló pozíciójukat, és ezzel elutasították Krisztust, és azt választották, hogy megkeményítik szívüket. A Menny Fejedelme nem erőltette rá a változást a gyűlölettől elvakított szívükre, sem nem gyógyította meg önkényesen a bűntől pusztított lelküket. Bár képes volt a halottakat feltámasztani, mégsem volt képes feléleszteni azon lelki vezetők szíveit, akiket a hatalomvágy irányított.

Micsoda megnyugvás ez számunkra, amikor az gyötör minket, hogy nem tudjuk elérni némelyek megkeményedett szívét! Ha tudjuk azt, hogy Isten Fiának sem sikerült elérnie bizonyos embereket, ez segít elfogadnunk a szívfacsaró tényt, hogy sosem fogunk tudni elérni mindenkit. Fel kell adnunk ezt a téves képzelgést, hogy mindenkit megmenthetünk.

Az emberek szívét még ma is az irányítás iránti epekedés motiválja. A hatalomvágy gyakran kiűzi a szívünkből Krisztust, és ezzel a gyülekezeteinket és az otthonainkat sebezhetővé teszi a zsarnoki viselkedés számára. Még ma is sok keresztény fél attól, hogy elveszíti a tiszteletet vagy a tekintélyt, és ez arra sarkallja őket, hogy mások életét megkeserítsék, és szíveket sanyargassanak. Sajnos a kérlelhetetlen hatalmi függőség rengeteg otthont és életet tett már tönkre.

Minden nap vizsgáljuk meg hát a szívünket: Mennyire uralja az életemet az irányítás és a hatalom iránti vágy? Mitől félek? Hogy elveszítem, ha engedem, hogy mások szabadok legyenek, és merjenek különbözni tőlem? Amikor bizonyosnak érzem Isten szeretetét és irányítás nélkül is megtanulom biztonságban érezni magamat, többé már nem leszek „isten” mások életében.

Lori Engel
lelkész
Eugene, Oregon, USA
Fordította Gősi Csaba