2015. október 10., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - október 10, SZOMBAT - 3 Mózes 1

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - KRISZTUS PÉLDÁZATAI 13. fejezet 91. nap

Őrizkedjünk mindattól, ami büszkeséghez és önelégültséghez vezet! Ezért ne hízelegjünk, és ne dicsérgessünk! Azt is utasítsuk vissza, ha nekünk hízelegnek, vagy minket dicsérgetnek. A hízelgés Sátán műve. Ő éppúgy dolgozik hízelgéssel, mint vádaskodással és kárhoztatással. Ily módon próbálja pusztulásba sodorni az embert. Sátán eszközei azok, akik másokat dicsőítenek. Krisztus munkása utasítson el minden dicsőítést! Veszítsük szem elől az "én"-t! Egyedül Krisztust magasztaljuk! Mindenki figyelmét irányítsuk reá: "aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az Ő vére által" (Jel 1:5). Minden szívből hozzá szálljon a dicséret!

Aki féli az Urat, nem szomorú, nem lehangolt. Csak Krisztus hiánya teszi szomorúvá az ember arcát, és sóhajokkal teli vándorúttá az életét. Az öntelt, önimádó ember nem érzi a Krisztussal való élő, személyes kapcsolat szükségességét. Az a szív, amely nem esett a Sziklára, büszke a maga szentségére. Az emberek tisztelettel övezett vallást akarnak. Szeretnének olyan úton járni, amely elég széles ahhoz, hogy magukkal vihetik saját tulajdonságaikat. Ónszeretetükkel, a népszerűség és dicsőítés szeretetével kirekesztik szívükből a Megváltót. Nélküle homály és bánat van. Krisztus pedig - ha szívünkben lakik - az öröm forrását jelenti. Mindazok, akik Őt befogadják, felfedezik, hogy Isten Igéjének központi témája: az örvendezés.
"Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent: Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét" (Ésa 57:15).

Mózes akkor látta meg Isten dicsőségét, amikor elrejtőzött a szikla hasadékában. Krisztus akkor takar be minket átszegezett kezével, amikor elrejtőzünk a megrepesztett sziklában. Akkor meghalljuk, amit az Úr mond szolgáinak. Nekünk is, mint annak idején Mózesnek, Isten "irgalmas és kegyelmes Isten"-ként nyilatkoztatja ki önmagát, "aki késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad ezer íziglen; megbocsát hamisságot, vétket és bűnt" (2 Móz 34:17).

A megváltás munkája olyan áldásokban is gyümölcsözik, amelyek erősen próbára teszik az ember képzelőerejét. "Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek" (1 Kor 2:9). Amikor a bűnös Krisztus erejének vonzókörébe jutva, közeledik a felemelt kereszthez, és leborul az Úr előtt, megújul. Új szívet kap. Új teremtés lesz Krisztus Jézusban. A szentség nem kíván ennél többet. Isten maga igazítja meg azt, "aki a Jézus hitéből való". "Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette" (Róm 3 : 26; 8: 30). A bűn nagyon megalázza és mélyre süllyeszti az embert, de nagyobb lesz az a dicsőség és felmagasztalás, ahová a megváltó szeretet emeli. Emberi lények, akik igyekeznek átalakulni Isten képmására, a menny tárházából olyan csodálatos erőt kapnak, amellyel magasabbra jutnak, mint az angyalok, akik soha nem buktak el.

"Így szól az Úr, Izrael megváltója, Szentje, a megvetett lelkűhöz, a nép undorához, ... Látják királyok! és majd fölkelnek, fejedelmek és leborulnak az Úrért, aki hű, Izrael Szentjéért, aki téged elválasztott" (Ésa 49:7).
"Mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik; és aki megalázza magát, felmagasztaltatik."


Isten korábban a Sínai-hegyről szólt a néphez, most pedig új, hordozható földi lakhelyén tartja velük a kapcsolatot. Mózes harmadik könyvében az Úrnak az istentisztelettel és a szent élettel kapcsolatos különleges szavai kerültek feljegyzésre. A Pentateuchosnak (Mózes öt könyve), az egész Szentírás alapjának a szívében Mózes harmadik könyve található. Ebben a könyvben több, közvetlenül Isten szájából származó üzenet került feljegyzésre, mint bármely másik bibliai iratban.
Isten legelső utasításai az áldozati rendszerre vonatkoztak, amely által gyermekei hozzá jöhettek (3Móz 1-7). Az első az égőáldozat (3Mózes 1), ami már korábbról is ismert volt (1Móz 8:20; 22:13). Az áldozati állatok értékben különbözőek lehettek a nagy testű állatoktól a juhokon keresztül egészen a madarakig. Mindez lehetővé tette, hogy a kevésbé tehetős izraeliták is áldozatot mutassanak be. Minden egyes égőáldozatkor az áldozati állatot teljes egészében elfüstölögtették az Úr oltárán, leszámítva a bőrt, amelyet az áldozatnál közreműködő pap kapott meg szolgálataiért (3Móz 7:8). Az égő áldozatból még a pap sem ehetett.
Az égőáldozat arra tanította Izrael gyermekeit, akiket bűneik teljesen elválasztottak Istentől, hogy az Ő szeretett Fiának tökéletes és teljes odaáldozása az egyetlen útja annak, hogy ismét Istenhez jöhessenek. Isten fia egyszer és mindenkorra, minden egyes emberért ajánlotta fel önmagát áldozatul (Zsid 7:27; vö. Jn 1:29; 3:16). Isten ennyire szeret téged, és azt akarja, hogy visszatérj hozzá!
Roy Gane
Andrews University

11. heti olvasmány a KRISZTUS PÉLDÁZATAI 13. fejezetéhez (október 4-10).

Semmi sem félelmetesebb, mint saját szívünk csalárdsága. Éveken keresztül vallhatjuk hívőknek magunkat és gyakorolhatunk bizonyos lelki fegyelmezőket csak azért, hogy egyszer azon találjuk magunkat (ha nem vagyunk eléggé figyelmesek), hogy szívünk távol van attól, Akiről azt vallottuk, hogy szeretjük és imádjuk. Jelenlegi lelki állapotunk ismerete rendkívül fontos.

A mai világ sok olyan módszert ajánl fel számunkra, amely segítségével megismerhetjük önmagunkat, mint például az eredményeken alapuló tudás, személyiségtesztek és a saját belső hangunk meghallása. Ezek a dolgok hasznosak lehetnek bizonyos területeken, de egyik sem válaszolja meg szívünk igazi kérdését. A Szentírás szerint ezek a módszerek mind kudarcot vallottak. Pál apostol azt mondja, hogy "tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó" (Róm 7:18). Ez a szakasz elmondja, hogy az önmagunkba fordulás annak érdekében, hogy jobban megértsük szívünk állapotát, haszontalan

Egy másik csapda, amibe könnyen beleeshetünk az, hogy másokhoz hasonlítjuk önmagunkat. A hasonlítgatásnak semmi haszna és végtelenül káros lelki egészségünkre. "Csak egyetlen módon érhetjük el az igazi önismeretet. Krisztusra kell nézzünk" (KP 159. az angolban). Az Ő életén kell elmélkednünk. Napról napra és percről percre csodálnunk kell az Ő kiválóságát, tisztaságát és szeretetét. Itt van az üdvösségünk titka: ha tudatában vagyunk Krisztus hatalmának és teljesen alárendeljük gyengeségeinket Neki

Jessica Rosario 
Light Bearers lightbearers.com Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése