2015. október 9., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - október 9, PÉNTEK - 2 Mózes 40

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - KRISZTUS PÉLDÁZATAI 13. fejezet 90. nap

A parancsolatok formai betartása nem foglalhatja el a gyermeki hit és az "én" teljes megtagadásának helyét. A maga erejével senki sem szabadulhat meg énjétől; csupán hozzájárulhatunk ahhoz, hogy Krisztus elvégezze bennünk ezt a munkát. Mondjuk el hát szívünk mélyéből: Uram, vedd a szívemet, mert én magam nem tudom odaadni! A szívem a Tied, tartsd meg tisztán, mert én nem tudom megőrizni! Ments meg akkor is, ha ellenállok; ha gyenge vagyok; ha Téged nem tükrözlek! Alakíts, formálj, emelj fel abba a tiszta, szent légkörbe, ahol szereteted gazdag árja átjárhatja lelkem!

Énünket nemcsak keresztény életünk kezdetén kell megtagadnunk. A menny felé tett minden lépésünkkor újra és újra meg kell ezt tennünk. Minden jó cselekedetünk rajtunk kívül álló erő függvénye. Ezért állandóan Isten felé kell fordítanunk szívünket, mélységes, töredelmes bűnbánattal és alázattal. Csak akkor lehetünk biztonságban, ha énünket megtagadjuk, és Krisztusra támaszkodunk.

Minél közelebb jutunk Jézushoz, és minél jobban meglátjuk jellemének tisztaságát, annál inkább érezzük a bűn mérhetetlen rútságát, és annál kevésbé dicsőítjük önmagunkat. Azok, akiket a menny szentnek ismer el, soha nem hivalkodnak jóságukkal. Péter apostol Krisztus hűséges szolgája lett, és Isten mennyei világossággal és erővel áldotta meg. Péter tevékenyen részt vett Krisztus egyháza építésében, de sohasem felejtette el félelmes és szégyenletes kudarcát. Isten megbocsátotta bűnét, de Péter jól tudta, hogy jellemének gyenge pontján, amely bukását okozta, csak Krisztus erejével győzhetett. Önmagában semmi dicséretre méltót nem talált.

Egyetlen apostol vagy próféta sem mondta magát bűntelennek. Az Isten közelségében élő emberek, akik inkább feláldozták volna életüket, mintsem tudatosan rosszat tegyenek, akiket Isten mennyei világossággal és erővel tisztelt meg, megvallották, hogy lényük bűnös. Nem bíztak a testben. Nem állították, hogy van saját igazságuk, hanem teljesen Krisztus igaz voltában bíztak. Ez áll mindazokra, akik Krisztust szemlélik.

Minél előrébb jutunk a keresztényi életben, annál mélységesebben bánjuk bűneinket. Ezt mondja az Úr azoknak, akiknek megbocsátott, akiket gyermekeinek ismer el: "És megemlékeztek a ti gonosz útitokról és cselekedeteitekről, melyek nem voltak jók, és megutáljátok ti magatokat" (Ez 36: 31). Ezt is mondja: "Megerősítem frigyemet veled, s megismered, hogy én vagyok az Úr. Hogy megemlékezzél és pirulj, és meg ne nyissad többé szádat szégyenletedben, mikor megkegyelmezek néked mindenekben, valamit cselekedtél, azt mondja az Úr Isten" (Ez 16:623). Akkor ajkunk nem nyílik öndicsőítésre. Tudjuk, hogy Krisztus nélkül semmi jóra nem vagyunk képesek. Az apostol vallomását tesszük magunkévá: "Tudom, hogy nem lakik énbennem, azaz a testemben jó." "Ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak" (Róm 7:18; Gal 6:14).

Az apostol tapasztalatával összhangban hangzik a parancs: "Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségteket; mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből" (Fil 2:12-13). Isten kijelentése szerint nem kell félnünk attól, hogy az Úr nem váltja be ígéretét; hogy türelme és könyörülete elfogy. Inkább attól kell félnünk, hogy akaratunkat Krisztus akaratától függetlenítjük; és attól, hogy öröklött és melengetett jellemvonásaink rabjai leszünk. "Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből." Féljetek attól, hogy az "én" lelketek és nagy Mesteretek közé áll! Féljetek attól, hogy önfejűségetek miatt meghiúsul az a szent cél, amit Isten általatok akar megvalósítani! Ne bízzatok saját erőtökben; ne vegyétek ki kezeteket Krisztus kezéből! Ne járjátok Krisztus jelenléte nélkül az élet útját!


Mózes második könyvének 35-40. fejezete azt az istentiszteleti mintát mutatják be, amely tovább folytatódott a templomon belül, ugyanakkor Izrael népének mindennapi életét is mindvégig áthatotta. Istennek az volt a szándéka, hogy népének minden generációja tanulmányozza és ismerje meg azt a megváltási tervet, amelyet Ő készített számukra. Isten ma is szeretne életünk része lenni, és útmutatást adni Igéjén keresztül. Ahogy a templom készítőinek munkája közben is történt, Isten bennünket is megáld azzal az ismerettel és bölcsességgel, amely ahhoz szükséges, hogy elvégezzük az általa ránk bízott munkát ezen a Földön. Istentiszteletünk része, hogy minderre engedelmességgel és Isten bibliai előírásainak hűséges követésével válaszolunk. Isten népe hálás szívvel hoz ajándékokat, tizedet és adományokat az Úr oltárára. Ez döntő fontosságú része az istentiszteletnek.

Mózes második könyvének 40. fejezete a Teremtő és az ember közötti kapcsolat betetőzése. Láthatjuk, hogy a szentély és annak minden egyes berendezési tárgya Isten által fölkent, és megszentelt. Mind Isten jelenlétének fogadására szenteltettek és tisztíttattak meg. A sátor készítőinek munkája elnyeri Isten jóváhagyását, amikor az Úr megáldja a szentélyt és betölti jelenlétével. Nappal egy felhőoszlop, éjjel pedig tűzoszlop által vezeti népét a közöttük jelenlévő Isten. Kétség sem férhet ahhoz, hogy Isten maga a szeretet, amint arra törekszik, hogy helyreállítsa a bensőséges kapcsolatot velünk. A szentélyen keresztül közelebb jön hozzánk, hogy vezessen, óvjon, és népének igaz célt és üdvösséget adjon. Jézus, mint főpapunk szolgál értünk a mennyei szentélyben, a szentek szentjében, miközben mi még ezen a Földön vagyunk. Az a végső célja, hogy velünk lakozhasson, és egy napon, amikor alászáll az új Jeruzsálem és megnyugszik a Földön (Jel 21:2-4), akkor az Ő trónja felemeltetik, és mi Vele leszünk az ígéret földjén mindörökké.

Giselle Sarli Hasel

11. heti olvasmány a KRISZTUS PÉLDÁZATAI 13. fejezetéhez (október 4-10).

Semmi sem félelmetesebb, mint saját szívünk csalárdsága. Éveken keresztül vallhatjuk hívőknek magunkat és gyakorolhatunk bizonyos lelki fegyelmezőket csak azért, hogy egyszer azon találjuk magunkat (ha nem vagyunk eléggé figyelmesek), hogy szívünk távol van attól, Akiről azt vallottuk, hogy szeretjük és imádjuk. Jelenlegi lelki állapotunk ismerete rendkívül fontos.

A mai világ sok olyan módszert ajánl fel számunkra, amely segítségével megismerhetjük önmagunkat, mint például az eredményeken alapuló tudás, személyiségtesztek és a saját belső hangunk meghallása. Ezek a dolgok hasznosak lehetnek bizonyos területeken, de egyik sem válaszolja meg szívünk igazi kérdését. A Szentírás szerint ezek a módszerek mind kudarcot vallottak. Pál apostol azt mondja, hogy "tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó" (Róm 7:18). Ez a szakasz elmondja, hogy az önmagunkba fordulás annak érdekében, hogy jobban megértsük szívünk állapotát, haszontalan

Egy másik csapda, amibe könnyen beleeshetünk az, hogy másokhoz hasonlítjuk önmagunkat. A hasonlítgatásnak semmi haszna és végtelenül káros lelki egészségünkre. "Csak egyetlen módon érhetjük el az igazi önismeretet. Krisztusra kell nézzünk" (KP 159. az angolban). Az Ő életén kell elmélkednünk. Napról napra és percről percre csodálnunk kell az Ő kiválóságát, tisztaságát és szeretetét. Itt van az üdvösségünk titka: ha tudatában vagyunk Krisztus hatalmának és teljesen alárendeljük gyengeségeinket Neki

Jessica Rosario 
Light Bearers lightbearers.com Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése