2015. október 13., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - október 13, KEDD - 3 Mózes 4

Blogban itt olvasható minden olvasmány: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - KRISZTUS PÉLDÁZATAI 14. fejezet 94. nap

Isten népe nem tud válaszolni Sátán vádjaira. Ha önmagukra néznek, már-már kétségbeesnek. De mennyei Védőjükhöz fordulnak. Megváltójuk érdemeire hivatkoznak. Isten igaz, és meg tudja igazítani azt, "aki a Jézus hitéből való" (Róm 3 : 26). Az Úr gyermekei bizalommal kiáltanak hozzá, hogy fojtsa el Sátán ajkán a vádaskodást, és hiúsítsa meg cselfogásait. "Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben!" A kereszt hatalmas bizonyítéka elhallgattatja az arcátlan vádolót.

"Mondá az Úr a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán; dorgáljon meg téged az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott üszög-é ez?" Amikor Sátán becsmérli Isten népét, és el akarja pusztítani, Krisztus közbelép. Vétkezett ugyan, de Krisztus magára veszi vétkeit, és kiragadja őt üszkösen is a tűzből. Jézus ember voltával az emberhez láncolódik, isteni lénye pedig a végtelen Istennel köti össze. A pusztuló lélek megragadhatja segítségét. Krisztus megdorgálja az ellenséget.

"Jósua pedig szennyes ruhába vala öltöztetve, és áll vala az angyal előtt. És szóla és monda az előtte állóknak, mondván: Vegyétek le róla a szennyes ruhákat! És monda néki: Lásd! Levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged! Aztán mondám: Tegyenek fejére tiszta süveget! Feltevék azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltözteték őt." Majd a seregek Urának hatalmával az angyal ünnepélyesen megígérte Jósuának, Isten népe képviselőjének: "Ha az én utaimban jársz, és ha parancsolataimat megtartod: te is ítélője leszel az én házamnak, sőt őrizni fogod az én pitvaraimat, és ki- s bejárást engedek néked, ez itt állók között" (Zak 3 : 3-7), az Isten trónját körülvevő angyalok között.

Krisztus nem fordul el népétől, gondviselésének tárgyától hibái ellenére sem. Van hatalma arra, hogy megváltoztassa öltözetüket. Leveszi szennyes ruháikat, bűnbánó, hivő gyermekeire helyezi igazságának palástját. A mennyei könyvekben nevük mellé ezt írja: megbocsátottam. A mennyei lények előtt övéinek vallja őket. Lelepleződik, hogy Sátán vádoló és csaló. Isten igazságot szolgáltat választottainak.

A "szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben" ima nemcsak Sátánra vonatkozik, hanem eszközeire is, akik Sátán befolyására hamis színben tüntetik fel, kísértik és pusztítják Isten népét. Azok, akik elhatározták, hogy engedelmeskednek Isten parancsolatainak, azok érezni fogják, hogy olyan ellenségeik vannak, akiket a mélységből irányítanak. Ezek támadták Krisztust lépésről lépésre. Hogy milyen kitartóan és eltökélten, azt ember soha nem tudja meg. Krisztus tanítványainak is - akárcsak annak idején Mesterüknek állandóan sarkukban jár a kísértő.

A Szentírás leírja, hogy milyen állapotok lesznek a világban közvetlen Krisztus második eljövetele előtt. Jakab apostol így rajzolja meg a világ kapzsiságát és zsarnokságát: "Nosza immár ti gazdagok, ... kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban! Ímé a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, kiált. És az aratók kiáltásai eljutottak a Seregek Urának füleihez. Dőzsöltetek e földön és dobzódtatok; szíveteket legeltettétek, mint áldozás napján. Elkárhoztattátok, megöltétek az igazat; nem áll ellent néktek" (Jak 5:1-6). Ez korunk képe. Az elnyomás és zsarolás minden változatával az emberek óriási vagyont halmoznak fel, mialatt az éhező emberiség kiáltása felszáll Istenhez.


A Mózes harmadik könyve első három fejezetében található áldozatok önkéntesek voltak, viszont a bűnért és a vétekért való áldozat (3Mózes 4-5) kötelező volt, mert az emberi esendőség negatívan hatott volna a szentélyre ill. a vele kapcsolatos szent dolgokra. Így a bűnért és a vétekért való áldozatok arra szolgáltak, hogy fenntartható maradhasson Isten jelenléte népe között. Az égőáldozat volt az alapvető engesztelő áldozat (Jób 42:8; 3Móz 1:4), de a bűnért és a vétekért való áldozatok keretében foglalkoztak a különféle konkrét esetekkel. A bűnért való áldozat, helyesebben mondva a „tisztulási áldozat”, megtisztította az áldozat bemutatóját a kisebb (általában nem szándékos) bűnöktől, valamint a rituális fizikai jellegű tisztátalanságoktól (3Mózes 12, 14 és 15. fejezete). A fizikai tisztátalanság nem volt bűnös cselekedet, hanem a bűnös ember erkölcsi állapotát ábrázolta..

Egészen különleges volt, hogy a bűnért való áldozatban megkenték vérrel az oltár szarvát, ami mind a füstölő oltár (a füstölő oltár szarvát kenték meg, amikor a főpap, vagy az egész nép bűnt követett el), mind pedig a külső oltár (minden más esetben a külső oltár szarvát kenték meg vérrel) legmagasabb pontja volt. Ez mutatta be a vér fontosságát, amely az áldozó életét váltotta meg a haláltól, mint helyettes áldozat (3Móz 17:11) és mutatott előre Krisztusra, aki eljött hogy megváltson, „akiben van a mi váltságunk az Ő vére által” (Ef 1:7), adta „az Ő életét váltságul sokakért” (Mt 20:28). Krisztus nem csupán megbocsátja bűnös cselekedeteinket, hanem helyre is állítja a bűn által megrontott erkölcsi mivoltunkat (vö. Zsolt 103:2-3), így örömteli örökéletben lehet részünk (Róm 6:23).

Roy Gane

12. heti olvasmány a KRISZTUS PÉLDÁZATAI 14. fejezetéhez (október 11-17).

Hároméves kisfiam, Oliver a dackorszak kellős közepén van (legalábbis remélem, hogy ez a kellős közepe!). Amikor bekövetkezik egy-egy véget nem érő hisztije, gyakran eszembe jut az özvegyről és az igazságtalan bíróról szóló példázat. Miközben e sorokat gépelem, éppen itt könyörög mellettem, hogy hadd ülhessen a tévé elé. A bíróhoz hasonlóan én is engedtem Olivernek, ám szigorúan azon az alapon, hogy hagyjon békén dolgozni. Jó, jó, tudom, hogy ez nem valami kiváló nevelési elv, de most őszinte vagyok.

Senki sem kellett, hogy megtanítsa a fiamat arra, hogyan nyafogjon és könyörögje ki apjától mindazt, amit el akar érni. Ez egy háromévesnek a természetéből fakad. Nekem sem tanította senki, hogyan engedjek neki önző vágyam miatt, hogy békét és csendet akarok magam körül. Ám valamilyen oknál fogva az már nem annyira természetes, hogy Istenhez könyörögjek, amikor szükséghelyzetben vagyok. Sokkal inkább hajlok arra, hogy megpróbáljam magamtól megoldani a helyzetet.

A példázat célja az, hogy megtanítsa velünk: Isten vágyik arra, úgy járuljunk hozzá, ahogy az özvegy járult a bíró elé. Habár a bíró önző érdekből cselekedett, Istennek viszont a természetéből fakad az, hogy szabadon árassza áldásait gyermekeire, akiket végtelenül szeret.

Oliver máris nagyon jól ismeri az állhatatosságból fakadó előnyöket. Ő maga is elmondaná nektek, ha nem foglalná le éppen a képernyő.

Randy Ban, ügyvezető igazgató  
Light Bearers lightbearers.comNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése