2015. október 7., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - október 7, SZERDA - 2 Mózes 38

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - KRISZTUS PÉLDÁZATAI 13. fejezet 88. nap

A Megváltó éppoly szánalommal nyújtja ki kezét minden lélek után, aki a kísértésben elbukott, mint amilyennel Péterhez lehajolt. Sátán különleges cselfogása, hogy az embert bűnbe viszi, azután tehetetlenségében magára hagyja. A reszkető ember pedig fél bocsánatot kérni. De miért is kellene félnünk; hiszen Isten ezt mondta: "Fogja meg erősségemet, kössön békét velem, békét kössön velem!" (Ésa 27:5). Az Úr minden segítséget megad, amire erőtlenségünk miatt szükség van. Minden támogatást megkapunk ahhoz, hogy Krisztushoz forduljunk.

Krisztus odaadta megtört testét, hogy visszavásárolja örökségét, és hogy az embernek újabb próbaidőt adhasson. "Ennekokáért Ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik Őáltala járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettük" (Zsid 7 : 25). Makulátlan, tiszta életével, engedelmességével, golgotai kereszthalálával Krisztus közbelépett az elveszett emberért. Most pedig megváltásunk Vezére nemcsak Közbenjáróként könyörög értünk, hanem Győzőként jogot is formál azokra, akikért győzött. Áldozata tökéletes. Közbenjáróként elvégzi maga választotta munkáját, és a tömjénezőt makulátlan érdemeivel, népének imáival, bűnvallomásával és hálaadásával Isten elé tartja. Mindez Krisztus igazságának jóillatával száll fel Istenhez. Isten elfogadja az áldozatot, és bocsánatával elfedez minden vétket.

Krisztus, aki megígérte, hogy helyettesünk és kezesünk lesz, nem feledkezik el senkiről sem. Nem tudta elviselni, hogy az ember örökre elpusztuljon. Feláldozta érte életét. Könyörülettel és szánalommal tekint mindazokra, akik ráébrednek arra, hogy önmagukat nem tudják megmenteni. Krisztus mindenkit felemel, aki remegve hozzá könyörög. Engesztelő áldozatával a lelkierő kimeríthetetlen tárházát nyitotta meg az ember számára. Ebből az erőforrásból mindenki meríthet. Bűneinket és bánatunkat letehetjük lábához, mert szeret minket. Minden pillantása, minden szava bizalmat ébreszt. Jellemünket akarata szerint formálja.

Sátán egész serege sem győzheti le azt az embert, aki gyermeki hittel Krisztusra bízza magát. "Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja" (Ésa 40: 29).

"Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól." Az Úr így szól: ,,Csakhogy ismerd el a te hamisságodat, hogy hűtelenné lettél az Úrhoz, a te Istenedhez." "És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságotoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket" (1 Jn 1:9; Jer 3: 13; Ez 36:25).


Ebben a fejezetben a Biblia írója kiszélesíti a berendezési tárgyak és az udvar külső szőnyegfalainak leírását. Az első berendezési tárgy, amit az ember a szabad ég alatt meglát, az égőáldozati oltár, az udvar egyik oldalán pedig a rézmedence. A kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból készült szőnyegfal az egész udvart bekerítette. Az átlag izraelita csak ezeket a külső berendezési tárgyakat láthatta, mivel csak a papoknak volt megengedett a szentélybe és a szentek szentjébe való belépés. Az oltár az a hely, ahol a bűnös átérzi a bűn súlyát és árát. Ennek a berendezési tárgynak különlegesnek kellett lenni, fényes réz borításával, de a szépség itt nem a szemnek szólt, hanem a szívet érintette. Az állatok leölése, a véres szertartások, az égő hús szaga mély érzéseket keltett. Az oltár szerepe az volt, hogy fájdalmasan emlékeztessen a bűn romboló hatására, de egy olyan hely is, ahol a bűnösök bocsánatot kaphattak a helyettesítő áldozat által.  

Ahogy korábban is említettük, Isten a szentélyt istentisztelet céljára tervezte. Ennek fényében, megtanulhatjuk, hogy hogyan viszonyuljunk az istentisztelethez. Az ősi izraeliták az istentisztelethez vezető első lépésként ráhangolták lelküket arra, hogy azon elmélkedjenek, hogy mit okoztak bűneik, és ez bűnbánatra vezette őket. Az igazi megtérés és átalakulás ma is bűnbánattal kezdődik, és annak teljes felismerésével, hogy kik vagyunk mi Isten előtt. Ez csodálatot és örömet szül – mély örömet, nem felületes érzelmeket. Tapsolással, tánccal és mulatsággal való ünneplés ellentmondónak tűnik ilyen helyzetben. A szív mély vizsgálata, ahogy Isten elé járulunk inkább összeegyeztethető a szentély istentiszteleti modelljével. A Hetednapi Adventista Egyház egyedi a szentély üzenetének megértésében, és ez megkülönböztet bennünket abban is, ahogy az istentisztelethez viszonyulunk.

Giselle Sarli Hasel

11. heti olvasmány a KRISZTUS PÉLDÁZATAI 13. fejezetéhez (október 4-10).

Semmi sem félelmetesebb, mint saját szívünk csalárdsága. Éveken keresztül vallhatjuk hívőknek magunkat és gyakorolhatunk bizonyos lelki fegyelmezőket csak azért, hogy egyszer azon találjuk magunkat (ha nem vagyunk eléggé figyelmesek), hogy szívünk távol van attól, Akiről azt vallottuk, hogy szeretjük és imádjuk. Jelenlegi lelki állapotunk ismerete rendkívül fontos.

A mai világ sok olyan módszert ajánl fel számunkra, amely segítségével megismerhetjük önmagunkat, mint például az eredményeken alapuló tudás, személyiségtesztek és a saját belső hangunk meghallása. Ezek a dolgok hasznosak lehetnek bizonyos területeken, de egyik sem válaszolja meg szívünk igazi kérdését. A Szentírás szerint ezek a módszerek mind kudarcot vallottak. Pál apostol azt mondja, hogy "tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó" (Róm 7:18). Ez a szakasz elmondja, hogy az önmagunkba fordulás annak érdekében, hogy jobban megértsük szívünk állapotát, haszontalan

Egy másik csapda, amibe könnyen beleeshetünk az, hogy másokhoz hasonlítjuk önmagunkat. A hasonlítgatásnak semmi haszna és végtelenül káros lelki egészségünkre. "Csak egyetlen módon érhetjük el az igazi önismeretet. Krisztusra kell nézzünk" (KP 159. az angolban). Az Ő életén kell elmélkednünk. Napról napra és percről percre csodálnunk kell az Ő kiválóságát, tisztaságát és szeretetét. Itt van az üdvösségünk titka: ha tudatában vagyunk Krisztus hatalmának és teljesen alárendeljük gyengeségeinket Neki

Jessica Rosario 
Light Bearers lightbearers.com Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése