2015. augusztus 9., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - augusztus 9, VASÁRNAP - 1 Mózes 29

Figyelem!!! A végén új heti olvasmány található a Jézushoz vezető út 10. és 11. fejezeteihez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - Jézushoz vezető út 10. fejezet 29. nap

Isten ismerete

Istennek vannak útjai, melyek által megismerteti magát, s szoros összeköttetésbe hozhat bennünket önmagával. A természet szüntelenül hat érzékeinkre, és a szív fogékonnyá válik Isten szeretete és dicsősége iránt, mely kezeinek művei által megnyilatkozik. A fogékony fül meghallja és megérti Istennek a természetben megnyilvánuló szavát. A zöld mezők, a sudár fák, a virágillat, a tovaszálló felhők, a hulló eső, a csörgedező patak, az egek pompája és fensége szívünkhöz szólnak, és az Alkotó megismerésére buzdítanak bennünket. Üdvözítőnk fenséges tanításában állandóan a természetből veszi hasonlatait. Példázataiban a fák, a madarak, a völgyben illatozó virágok, a hegyek, a tenger, a pompásan díszített égboltozat és a mindennapi élet körülményei és eseményei egyaránt szorosan összefüggnek az igazság igéivel, úgy, hogy még az emberi élet fáradalmai és viszontagságai közepette is hozzáférhetők számunkra.

Isten azt akarja, hogy gyermekei becsülni tudják művét, hogy örülni tudjanak az egyszerű, csendes pompának, mellyel földi otthonukat feldíszítette. Ő maga is szereti a szépet, de mindenekelőtt a jellembeli szépséget és tisztaságot. Azt szeretné, ha a tisztaságot és az egyszerűséget, a virágok országának eme csöndes díszeit ápolnánk.

A figyelmes, szemlélődő embernek a teremtett világ a bizalom és engedelmesség becses példáit adja. A csillagoktól kezdve, melyek a világegyetem végtelenségében évezredek óta követik kijelölt pályájukat, a legkisebb parányig, az atomig, minden-minden engedelmeskedik a Teremtő akaratának. Isten gondot visel mindenekre, és fenntart mindent, amit alkotott. Kezében tartja a mindenség megszámlálhatatlan világait, de ugyanakkor gondoskodik a kismadár szükségleteiről is, amely félelem és gond nélkül zengi egyszerű kis dalát. Ha az ember napi munkájába megy, ha térdre borulva imádkozik, ha nyugodni tér, ha a szegény ember ebédre hívja össze gyermekeit vagy a gazdag palotájában dúslakodik, mennyei Atyánk az élet minden egyes mozzanatára gondosan őrködik. Egyetlen könny sem hullhat le az Ő tudta nélkül, és egyetlen vidám mosoly sem kerüli el figyelmét.

Ha mindezt igazán hinni tudnánk, akkor összes felesleges aggodalmunk eltűnne. Nem csalatkoznánk olyan gyakran az életben, hanem vigasztalódva tennénk le kis és nagy gondjainkat Isten kezébe, kinek semmi gond és fáradság sem sok, s akinek a legsúlyosabb teher sem nehéz. Akkor oly lelki nyugalomnak örvendhetnénk, aminőt hosszú időn át nélkülöztünk.

Ha e föld pompájában és szépségében gyönyörködünk, gondoljunk az eljövendő világra, amelyben soha semmi nyoma sem lesz a bűnnek és halálnak, ahol a természet nem viseli majd az átok nyomát. Képzeljétek magatokat az üdvözültek boldog honába, és gondoljatok arra, hogy ez az ország olyan dicső lesz, hogy a legtermészetesebb képzelet sem tudja lefesteni. Az a sok jó adomány, melyeket Isten a természetben ajándékoz nekünk, csak halvány tükörképe az Ő dicsőségének. Írva van: "Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek" (1Kor 2:9).

A költők és természettudósok sokat beszélnek a természet szépségeiről, de csak a keresztény épülhet a legteljesebb és legszebb örömmel a föld szépségein, mert ő az Atya művét ismeri fel bennük; a virágban, a cserjében és fákban az Ő szeretetét látja. Senki sem értheti meg teljesen a hegy, völgy, folyó és tenger jelentőségét, aki nem látja bennük kifejezve Istennek az emberek iránti szeretetét. Isten gondviselő munkálkodása és Lelkének szívünkre való befolyása által beszél hozzánk. Fenséges tanulságokat vonhatunk le mindennapi életünkből, környezetünkből s a napi változatosságokból, ha szívünk fogékony az ilyen tanulságok iránt. A zsoltáros így énekli meg Jézus gondviselő fáradozását: "Az Úr kegyelmével telve a föld"(Zsolt 33:5). Másutt pedig: "Aki bölcs, az eszébe veszi ezeket, és meggondolják az Úrnak kegyelmességét!" (Zsolt 107:43).


Jákób szemszögéből nézve ennek a történetnek a legdrámaibb pontja a 25. versben található, amikor Jákob ezt üvölti újdonsült apósának: „Miért csaptál be engem?” Talán pillanatokkal később eszébe juthattak Ézsau hasonló érzései valamikor hét évvel korábbról.

Rákhel és Lea szemszögéből a történet legdrámaibb pontja a 31. versben van, amikor Lea a „gyűlölt feleség”, elkezd fiakat szülni Jákóbnak és Rákhelt a „kedvelt feleséget” a sárga irigység emészti testvérével és riválisával szemben.

Azért, hogy jobban megértsük ezt a tragikus történetet, gondolkodjunk el a következő kérdéseken:
1. Figyeljük meg, hogy melyik testvér volt idősebb és milyen jellemzést kap; melyik a fiatalabb és ő milyen jellemzést kap (29:16-17)? Abból, amit arról tudsz, hogy általában hogyan viszonyulnak a testvérek egymáshoz, milyen dinamikát képzelsz el a két lánytestvér között, ahogy egymás mellett érett korúvá felnőnek?
2. Képzeljük el a két testvér közötti viszonyt akkor, amikor az egyik egy férfi álmai asszonyává válik (29:1-20). Mit gondolsz, hogyan változtatta meg Jákób Lábán házába érkezése Rákhel és Lea testvéri viszonyát? Hogyan hatott a testvérekre apjuk, Lábán magatartása? És Jákób viselkedése?

3. Végül Jákób hét évet dolgozik Rákhelért és megszerzi a jogot, hogy felségül vegye, de micsoda trükkös becsapás bontakozik ki az esküvő éjszakájára (29:21-27)! Mit mond ez az esemény Lábánról (mint édesapáról, jövőbeni apósról stb.)? Hogyan hatottak a történtek Leára, Rákhelre; Jákobra; Jákob új családjának a csírájára? Milyen lehetett ezeknek a testvéreknek rivális felségekké válni?
4. Milyen lehetett a házasság korai szakaszának hét éve ennek a boldogtalanul összekötött hármasnak? (29:28-30)
5. Vajon hol volt Isten ebben a zűrzavarban? Emlékezzünk Isten Jákóbnak tett ígéretére (1 Móz. 28:10-17), amit közvetlenül a Lábán otthonába való érkezése előtt tett neki! Hogyan munkálkodott Isten ezekben a küzdelmes időkben Jákóbért? Rákhelért és Leáért? És még Lábánért is!
6. Mit jelent megtapasztalni Isten jelenlétét a megszokott, de néha a bonyolult körülmények között is? Hogyan ismerjük fel Jákób létréjának Istenét, aki velünk van a családi nehézségeink, anyagi gondjaink személyes botlásaink és az élet ügyes-bajos dolgai közepette is?

Douglas Tilstra


4. HETI OLVASMÁNY a Jézushoz vezető út 10. és 11. fejezetéhez (augusztus  9 - 15.

Nagyon szeretem a 10-11-es fejezeteket! Minden sora értékes és méltó arra, hogy mélységes elmélkedésünk tárgya legyen. Az alábbi részlet viszont a kedvencem! Meg is tanultam kívülről, így amikor nem tudok aludni,  megnyugtat. "Hozzátok gondotokat, örömötöket, szükségleteiteket és aggodalmaitokat s mindazt, ami nyom és kínoz Isten elé! Terheiteket sohasem találja nehezeknek, soha ki nem fáraszthatjátok Őt. Ő, aki hajatok szálát is számon tartja, nem közömbös gyermekei szükségletei iránt. "Igen irgalmas az Úr és könyörületes" (Jak 5:11). Nyomorunk és jajkiáltásunk szívéig hat. 

Vigyétek őhozzá mindazt, ami szíveteket nyomja. Senki sem oly nehéz, hogy ne bírná el, mert hisz Ő tart fenn világokat, kormányozza a világmindenség ügyeit. Békességünk feltételei közül egyik sem oly jelentéktelen, hogy ne részesítené figyelemben. Élettapasztalataink egyetlen fejezete sem oly homályos, hogy el ne olvashatná; nem lehet olyan nehéz helyzetünk, hogy meg ne oldhatná.

Legkisebb tanítványát sem érheti kár, nem kínozhatja gond szívünket, nem érhet öröm, és őszinte ima nem hagyhatja el ajkunkat, amely iránt ne viseltetne közvetlen érdeklődéssel. "Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket"(Zsolt 147:3). Isten és minden egyes lélek között oly gyengéd és bensőséges a viszony, mintha kívüle más lélek nem volna, akiért szeretett Fiának életét áldozta."

Buzdítalak titeket, hogy ti is tanuljátok meg! Segíteni fog nektek rábízni mindent, kicsiny és nagy dolgot azokra a kezekre, amelyeket ti érettetek szögeztek a keresztre.

                         Cindy Tutsch, DMin
az Ellen G. White hagyaték
nyugdíjas társigazgatója

Egyesült Államok

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése