2016. június 10., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - június 10 - PÉNTEK - 2 Királyok 22

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 29. fejezet 334. nap

"Ezért megerőtlenülnek minden kezek, és elolvad minden embernek szíve" (Ésa 13:7). "És megrémülnek, kínok és fájdalmak fogják el őket, és szenvednek" (Ésa 13:8). "És meglátogatom a földön a bűnt, és a gonoszokon vétküket, és megszüntetem az istentelenek kevélységét, és az erőszakoskodóknak gőgjét megalázom" (Ésa 13:11).

Amikor Mózes Isten jelenlétéből lejött a hegyről, ahol a Tízparancsolatot megkapta, a bűnös Izrael nem tudta elviselni azt a világosságot, amely arcáról fénylett. A bűnösök még kevésbé tudnak Isten Fiára tekinteni, amikor megjelenik majd Atyja dicsőségében, körülvéve a mennyei seregekkel, hogy végrehajtsa az ítéletet a bűnösökön, törvénye áthágóin és engesztelése megvetőin. Azok, akik semmibe sem vették Isten törvényét és lábbal tiporták Krisztus vérét, "[...] a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasak, és minden szolga és minden szabad" elrejtőznek majd "[...] a barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba", és ezt fogják mondani a hegyeknek és a szikláknak: "Essetek mi reánk és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a Bárány haragjától: Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg?" (Jel 6:15-17). "Ama napon odadobja az ember ezüst bálványait és arany bálványait [...] a vakondokoknak és denevéreknek, Hogy elmenjen a sziklák lyukaiba és a hegyek hasadékaiba, az Úr félelme elől és az ő nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet" (Ésa 2:20-21).

Akkor majd láthatóvá lesz, hogy Sátán lázadása az Isten ellen saját maga és azok romlására vezetett, akik az alattvalóivá váltak. Sátán úgy tüntette fel, hogy a bűnből jó származik, de meglátják majd, hogy "a bűn zsoldja halál" (Róm 6:23)). "Mert ímé, eljön a nap, lángoló, mint a sütő-kemence, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek Ura, amely nem hagy rajtok gyökeret, sem ágat" (Mal 4:1). Isten Sátánt - aki minden bűn gyökere - és minden gonosz cselekvőit, - akik ágai - teljesen megsemmisít. Isten akkor véget vet a bűnnek mindazzal a bajjal és romlással együtt, amely belőle származott. A zsoltáríró ezt mondja: "Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt: nevöket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre: és a városoknak, amiket feldúltál még az emlékezetök is elveszett" (Zsolt 9:6-7).

Mai Bibliai szakasz: 2 Királyok 22

Jósiás csak nyolc éves volt, amikor királlyá kenték. Még gyermek volt és valószínűleg rászorult a körülötte élők segítségére, beleértve édesanyját is.

Nem volt véletlen az, hogy megtalálták a törvénykönyvet, és az sem, hogy Jósiás eldöntötte, hogy az Úrtól kér erőt és útmutatást.

Pál apostol azt mondja, Isten törvényének az a szerepe, hogy megmutassa a bűnt (Róm 3:20), és pontosan ez történt Jósiással is. Megszaggatta ruháit, mivel tudta, hogy népe vétkezett Isten ellen.

Te mit teszel a törvénnyel, amikor leleplezi a bűnödet? Kövesd Jósiás példáját! Menj el, és kérdezd meg az Urat (13. vers)! Isten világos választ adott neki. Mivel Jósiás megalázta magát az Úr előtt, Isten meghallgatta őt, és megígérte neki, hogy nem látja meg a veszedelmet, hanem békességben fogják eltemetni.

A törvény nem az ellenségünk, csak akkor, ha úgy döntünk, hogy továbbra is bűnben élünk. A bűnnek és törvénytelenségnek eme világában, van-e bátorságod kiállni a törvény mellett akkor, amikor körülötted mindenki meghátrál? Légy bátor! Isten kegyelmes és melletted áll, hogy megharcold ezt a küzdelmet, és Övé a győzelem!

Daniel Jiao

45. heti olvasmány a PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 29. fejezetéhez (jún. 5-11).

Sátán, aki magát álcázva nagy sikerrel szedi rá az embereket, különösen a hazugságokra és megtévesztésekre specializálódott, mióta a kozmikus küzdelem elkezdődött. Nem elégedett meg azzal, hogy a legmagasabb angyal volt, ő hatalomra vágyott. A hűségesség álarca alatt ravaszul kétséget hintett el Isten törvényével kapcsolatban. Idővel ez odáig fajult, hogy Istent igazságtalansággal, mások jogainak bitorlásával és önimádattal vádolták meg. Sátán magát a világegyetem érdekében harcoló szabadságharcosként feltüntetve, maga mellé csábította az angyalokat, akiknek egy jobb kormányzást ígért - a törvény korlátozásai nélkül. „A végtelen Bölcsesség nem pusztította el Sátánt. Mivel Isten csak szeretetből fakadó szolgálatot fogadhat el, teremtményei engedelmességének arra a meggyőződésre kell épülnie, hogy Ő jó és igazságos.” (PP 42)

Gyakran azon tűnődünk, vajon miért tart olyan sokáig a nagy küzdelem. Azért, mert Istent perbe fogták ebben a kozmikus bírósági tárgyalásban és Sátán kérlelhetetlenül vet fel újabb vádakat. Miért kellenek a törvények? Miért kell hűségteszt? Isten egy zsarnok. Istent kell hibáztatni a gonoszért. Istennek megvannak a kedvencei. Isten törvényét lehetetlen megtartani. A törvény kizárja a megbocsátást. Miután Sátán veszített a keresztnél: Az irgalmasság megsemmisítette az igazságosságot. Ha a földlakóknak meg lehet bocsátani, az angyaloknak miért nem? Isten kikerüli a törvényt. Isten igazságtalan. (DA 762)

Addig, amíg Sátán uralma teljesen le nem lepleződik, minden elképzelhető vád meg nem cáfolódik, és Isten jelleme és törvénye mindörökké vissza nem nyeri megkérdőjelezhetetlen voltát, addig nem lesz a világegyetem biztonságban. Ha felkiáltasz: „Meddig még, Uram?”, tudd, hogy Isten epekedve várja, hogy hazahozhasson, és nem késlekedik egy perccel sem tovább, mint amennyi szükséges.
                   
Heide Ford
Church Elder
Simi Valley Seventh-day Adventist Church, California

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése