2016. június 5., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - június 5 - VASÁRNAP - 2 Királyok 17

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Pátriárkák és próféták 29. fejezetéhez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 29. fejezet 329. nap

29. Sátán ellenségeskedése a törvénnyel

Sátán első erőfeszítését Isten törvényének megdöntésére még a menny bűntelen lakói között kezdte meg. Ez a kísérlete egy ideig eredményesnek látszott. Az angyali sereg nagy részét megtévesztette. Sátánnak ez a látszólagos diadala azonban vereséggel és veszteséggel, az Istentől való elkülönüléssel és a mennyből való száműzetéssel végződött.

Amikor a küzdelem a földön folytatódott, Sátán látszólag ismét előnyt nyert. A bűn által az ember Sátán foglya lett és az ember birodalma is ezáltal az őslázadó kezébe került. A látszat szerint Sátán előtt megnyílt az út független királysága megalapítására és Isten és az ő Fia tekintélyével szembeni ellenállásra. A megváltás terve azonban lehetővé tette az ember számára, hogy összhangba kerüljön Istennel és engedelmeskedjék az ő törvényének és az ember épp úgy, mint a föld, megszabaduljon Krisztus által Sátán hatalmából.

Sátán ismét vereséget szenvedett. Továbbra is csaláshoz folyamodott abban a reményben, hogy sikerül a vereséget győzelemre változtatnia. Hogy lázadást szíthasson az elbukott emberi nemzetségben, Istent igazságtalan Istennek tünteti fel azért, mert az embernek megengedte törvénye áthágását. "Ha az Isten igazságos, és mindent előre tud" - mondta a ravasz kísértő - "akkor miért engedte próbának kitenni, bűnt elkövetni az embert, hogy nyomorúság legyen a sorsa a földön és végül meghaljon?" Ádám gyermekei pedig elfeledkeztek Isten hosszútűrő irgalmáról, amellyel megajándékozta az embert egy másik próba lehetőségével. Figyelmen kívül hagyták azt a bámulatos, nagy áldozatot, amibe lázadásuk került a menny Királyának. Hallgattak a kísértőre és zúgolódtak az egyetlen lény ellen, aki meg tudja őket menteni Sátán romboló hatalmától. Ezrek és ezrek ajkáról visszhangzik ma is ugyanez a lázadó panasz Isten ellen. Nem látják be, hogyha Isten megfosztana bennünket a választás szabadságától, akkor elrabolná tőlünk azt az előjogunkat, hogy értelmes lényekként éljünk és pusztán gépies teremtményekké tenne bennünket. Istennek nem az a szándéka, hogy akaratunkon uralkodjon. Isten szabad erkölcsi lényekké teremtett bennünket. Hasonlóan az összes többi világok lényeihez, nekünk is alá kell magunkat vetnünk az engedelmesség próbájának. Sohasem kerülünk olyan helyzetbe, hogy a gonosznak való behódolásunk elkerülhetetlen legyen. Soha semmi olyan kísértés vagy próbatétel nem érhet bennünket, amelynek képtelenek lennénk ellenállni. Isten olyan bőségesen gondoskodott rólunk és látott el bennünket mindazzal, amire szükségünk van, hogy egyáltalán nem kell vereséget szenvednünk a Sátánnal való küzdelmünkben.

Amikor az emberek elszaporodtak a földön, majdnem az egész világ csatlakozott a lázadók soraihoz. Úgy látszott, megint Sátán szerezte meg a győzelmet. A mindenható hatalom azonban hirtelen véget vetett a bűn tevékenységének. A vízözön megtisztította a földet erkölcsi szennyezettségétől.

A próféta így szól: "Szívem utánad vágyott éjszaka, az én lelkem is bensőmben Téged keresett, mivel ha ítéleteid megjelennek a földön, igazságot tanulnak a földnek lakosai. Ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságot, az igaz földön is hamisságot cselekszik, és nem nézi az Úr méltóságát" (Ésa 26:9-10). Így volt ez az özönvíz után. Miután megszabadultak Isten ítéletétől, a föld lakói ismét fellázadtak az Úr ellen. Isten szövetségét és rendelkezéseit a világ kétszer is elvetette. Isten fennhatóságát az özönvíz előtt élő emberek éppen úgy eltaszították maguktól, mint Noé leszármazottai. Azután Isten szövetséget kötött Ábrahámmal és választott magának egy népet, hogy törvényének letéteményesei legyenek. Sátán e nép elcsábítására és elpusztítására csapdákat állított fel. Jákób fiait megkísértette azzal, hogy kössenek házasságot a pogányokkal és imádják azok bálványait. József azonban hűséges maradt Istenhez, és hűsége állandó bizonyság volt az igaz hit mellett. Ennek a fénynek az eloltásán munkálkodott Sátán József testvéreinek irigysége által; eladták Józsefet rabszolgaként egy pogány országba. Isten pedig úgy irányította az eseményeket, hogy éppen ennek köszönhetően az ő ismerete eljutott Egyiptom népéhez. Potifár házában - éppen úgy, mint a börtönben - József olyan neveltetést és kiképzést kapott, amely Isten félelmével társulva felkészítette magas miniszterelnöki tisztsége betöltésére. A fáraó palotájából József befolyása érezhető lett az egész országban, és így Isten ismerete is elterjedt közel és távol, széltében és hosszában Egyiptom földjén. Az izraeliták Egyiptomban jólétben éltek és meg is gazdagodtak. Azok pedig, akik hűségesek maradtak közülük Istenhez, széles körben nagy befolyást gyakoroltak az egyiptomiakra. A bálványimádó papok aggodalommal teltek meg, amikor látták, hogy az új vallás kedves fogadtatásra talál az egyiptomiak körében. Sátán saját ellenséges magatartása, amelyet a menny Istene iránt tanúsított, a papokat a világosság kioltására késztette. A trónörökös nevelését Egyiptomban a papokra bízták. A papoknak az igaz Istennel való határozott szembenállásuk és a bálványimádásért való buzgóságuk formálta a birodalom jövendő uralkodójának jellemét, mely a héberek iránt tanúsított kegyetlenkedéshez és az elnyomáshoz vezetett.

Mai Bibliai szakasz: 2 Királyok 17

„Így tisztelték ezek a pogányok az Urat és szolgálták az ő bálványaikat” (41. vers). Ez a fejezet az izraeliták életének rövid összefoglalója. Isten egyik alapvető elve az ember teremtésekor az volt, hogy biztosítja neki a szabad döntés jogát, de ezzel a kiváltsággal együtt jártak a kötelezettségek is. Isten utasítása világos volt: ha az izraeliták Őt imádják, akkor jól lesz dolguk, ám ha a pogányok bálványait tisztelik, akkor megtapasztalják lázadásuk következményeit – ami ez esetben a fogságot jelentette. Ez a fejezet fő mondanivalója.

Lehetetlen Istent imádni és bálványokat szolgálni egy időben, és Izrael történelme bizonyítja számunkra, hogy az emberi természet mindig kudarcot vall, ha behódol a gonosznak. Jézus ugyanezt az igazságot fogalmazta meg: „Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak” (Mt 6:24). Nekünk talán nincsenek olyan bálványszobraink, mint amilyenek az izraelitáknak voltak, de bármi bálvánnyá lesz életünkben, ami elfoglalja Isten helyét.  

A mi életünkben milyen bálványok vannak? Készek vagyunk feladni azokat, és csakis Istennek szolgálni?

Daniel Jiao

45. heti olvasmány a PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 29. fejezetéhez (jún. 5-11).

Sátán, aki magát álcázva nagy sikerrel szedi rá az embereket, különösen a hazugságokra és megtévesztésekre specializálódott, mióta a kozmikus küzdelem elkezdődött. Nem elégedett meg azzal, hogy a legmagasabb angyal volt, ő hatalomra vágyott. A hűségesség álarca alatt ravaszul kétséget hintett el Isten törvényével kapcsolatban. Idővel ez odáig fajult, hogy Istent igazságtalansággal, mások jogainak bitorlásával és önimádattal vádolták meg. Sátán magát a világegyetem érdekében harcoló szabadságharcosként feltüntetve, maga mellé csábította az angyalokat, akiknek egy jobb kormányzást ígért - a törvény korlátozásai nélkül. „A végtelen Bölcsesség nem pusztította el Sátánt. Mivel Isten csak szeretetből fakadó szolgálatot fogadhat el, teremtményei engedelmességének arra a meggyőződésre kell épülnie, hogy Ő jó és igazságos.” (PP 42)

Gyakran azon tűnődünk, vajon miért tart olyan sokáig a nagy küzdelem. Azért, mert Istent perbe fogták ebben a kozmikus bírósági tárgyalásban és Sátán kérlelhetetlenül vet fel újabb vádakat. Miért kellenek a törvények? Miért kell hűségteszt? Isten egy zsarnok. Istent kell hibáztatni a gonoszért. Istennek megvannak a kedvencei. Isten törvényét lehetetlen megtartani. A törvény kizárja a megbocsátást. Miután Sátán veszített a keresztnél: Az irgalmasság megsemmisítette az igazságosságot. Ha a földlakóknak meg lehet bocsátani, az angyaloknak miért nem? Isten kikerüli a törvényt. Isten igazságtalan. (DA 762)

Addig, amíg Sátán uralma teljesen le nem lepleződik, minden elképzelhető vád meg nem cáfolódik, és Isten jelleme és törvénye mindörökké vissza nem nyeri megkérdőjelezhetetlen voltát, addig nem lesz a világegyetem biztonságban. Ha felkiáltasz: „Meddig még, Uram?”, tudd, hogy Isten epekedve várja, hogy hazahozhasson, és nem késlekedik egy perccel sem tovább, mint amennyi szükséges.
                   
Heide Ford
Church Elder
Simi Valley Seventh-day Adventist Church, California

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése