2016. november 21., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 21 - HÉTFŐ - Zsoltárok 21

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Pátriárkák és próféták 66. és 67. fejezeteihez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 66. fejezet 498. nap

Milyen sötét annak az embernek az ösvénye, aki elhatározta, hogy a maga útján jár és ellenáll a Szentlélek szent befolyásának. A legszörnyűbb bilincs az, amely azon az emberen csörög, aki önként adta magát a leggonoszabb zsarnok uralma alá! Istenben való bizalom és az Isten akaratának való engedelmesség voltak az egyedüli feltételei annak, hogy Saul Izrael királya maradjon. Ha Saul eleget tett volna ezeknek a feltételeknek uralkodása egész ideje alatt, akkor országa biztonságban lett volna; Isten lett volna vezetője; a Mindenható lett volna pajzsa. Isten hosszú ideig elnéző volt Saullal szemben. Bár lázadásai és önfejűsége már elhallgattatták Isten szavát a szívében, még mindig volt alkalma a bűnbánatra és a megtérésre. Amikor azonban veszélybe került és elfordult Istentől, szövetséges társától, Sátántól akart világosságot kapni, akkor az utolsó szálat is elvágta, amely még Teremtőjéhez kötötte. Teljesen a démoni hatalom ellenőrzése és uralma alá adta magát, amelyet az évekig gyakorolt is rajta, és amely a teljes pusztulásra vitte.

A sötétség leple alatt Saul és kísérői átvergődtek a síkságon és biztonságban elmentek a filiszteusok serege mellett. Miután átjutottak a hegygerincen is, megérkeztek az endori jósnő magányos otthonába. A jósnő gonosz szellemével itt rejtőzött el, hogy titokban folytathassa szentségtörő varázsigéinek mondását. Saul ugyan álruhában volt, de magas termete és királyi tartása elárulta az asszonynak, hogy nem közönséges katonával van dolga. Sőt az asszony sejtette, hogy látogatója Saul. Gazdag jutalma pedig, amit adott, megerősítette gyanúját. Kérésére: "Mondj jövendőt nékem halottidézés által, és idézd fel nékem azt, akit mondok néked" monda az asszony néki: "Ímé te jól tudod, hogy mit cselekedett Saul, hogy kiirtá a földről a varázslókat és jövendőmondókat; miért akarod azért tőrbe ejteni az én lelkemet, hogy megöless engem?! És megesküvék néki Saul az Úrra, mondván: Él az Úr, hogy e dolog miatt büntetésed nem lészen" (1Sám 28:8-10). Amikor az asszony megkérdezte tőle, hogy "kit idézzek fel néked?", akkor Saul azt felelte: "Sámuelt idézd fel nékem" (1Sám 28:11).

Ezután az asszony elmondta varázsigéit és így szólt: "[...[ istenfélét látok feljönni a földből [...] Egy vén ember jő fel, és palást van rajta. És megismeré Saul, hogy az Sámuel, és meghajtá magát arccal a föld felé, és tisztességet tőn néki" (1Sám 28:13-14).

Természetesen nem Isten szent prófétája jött fel a jósnő varázsigéinek kimondására. Sámuel nem volt jelen a gonosz lelkek tanyáján. Ez a természetfeletti jelenség Sátán hatalmának eredménye volt. Sátán éppen olyan könnyen magára tudta ölteni Sámuel alakját, mint ahogy a világosság angyaláét is, amikor a pusztában megkísértette Krisztust.

Az asszony első szavait a varázsige alatt a királyhoz intézte: "Miért csaltál meg engem? Hiszen te vagy Saul!" (1Sám 28:12). Így az ördögi léleknek, amely megszemélyesítette a prófétát, az első cselekedete az volt, hogy közölte az asszonnyal azt a csalást, amelyet vele szemben elkövettek. A Saulnak szóló üzenet az állítólagos prófétától ez volt: "Miért háborgattál, hogy felidéztettél engemet? És felele Saul: Igen nagy szorultságban vagyok; a Filiszteusok hadakoznak ellenem, az Isten pedig eltávozék tőlem, és nem felel már nékem sem próféták által, sem álomlátás által; azért hívtalak téged, hogy megmondjad nékem, mit kelljen cselekednem?" (1Sám 28:15).

Amikor Sámuel még élt, Saul megvetette tanácsait, dorgálásait pedig rossz néven vette tőle. Most azonban szorultsága és a balsors órájában úgy érezte, hogy a próféta vezetése volt az egyedüli reménysége. Azon célból, hogy kapcsolatban lehessen mennyel, segítségért fordult a pokol hírnökéhez! Saul teljesen Sátán hatalmába adta át magát. Most pedig az, akinek a nyomorúság és a pusztítás okozása volt az egyetlen öröme, megragadta az alkalmat, hogy a boldogtalan király romlását előidézze. A kétségbeesett király könyörgésére, ez a rettenetes üzenet érkezett az állítólagos Sámuel ajkairól: "Ugyan miért kérdezel engemet, ha az Úr eltávozott tőled és ellenségeddé lőn?! És aszerint cselekedett az Úr, amint általam megmondotta vala: elvette az Úr a királyságot a te kezedből, és adta azt a te társadnak, Dávidnak. Mivel nem hallgattál az Úrnak szavára, és nem hajtottad végre az ő felgerjedt haragját az Amálekitákon: azért cselekszik most így veled az Úr. És az Úr Izraelt is veled együtt a Filiszteusok kezébe adja" (1Sám 28:16-19).

Saul lázadó eljárását egész idő alatt Sátán csak dicsérte és így becsapta őt. A kísértő mindig úgy működik, hogy lekicsinyli a bűnt, könnyűvé és vonzóvá teszi a bűn ösvényét és elvakítja az elmét, amely így nem veszi észre, sőt semmibe veszi az Úr intéseit és fenyegetéseit. Sátán megbabonázó hatalmával rávette Sault, hogy igazolja magát Sámuel dorgálásaival és intéseivel szemben. Most azonban Saul végső szorultságában Sátán ellene fordult és feltárta előtte bűne szörnyűségét és a bocsánat reménytelenségét, hogy kétségbeesésbe hajszolja őt. Valójában nem választhatott jobbat bátorsága elpusztítására, minthogy elméjét összezavarva a kétségbeesésbe űzze és önmagát megsemmisítse.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 21

Ez a zsoltár zárja az ima és az arra érkező válasz körét: kér, majd választ ad arra, ami a 20. zsoltárban felvetődött. Ezt a zsoltárt a győzelem után énekelték; arról a győzelemről szólt, amiért a 20. zsoltárban könyörögtek. Követték Isten akaratát, elmondták a győzelemért való imát, a hódítást pedig megtapasztalták. Most Isten emberei nagyon hűségesen visszatérnek Isten színe elé, hálaimát mondanak Neki, és megköszönik a sikert, amit elérhettek. A hívők számára tanulság, hogy a munkának még nincs vége, amikor elmondjuk imánkat a győzelemért, és megnyerjük a csatákat. Van még valami más, amit el kell végeznünk. És mi ez? Egy különleges, megfontolt, elgondolkodó hálaadás és ima Istennek. Ez a zsoltár megfelelően körvonalazza a harc utáni teendőket. Könnyen három részre lehet osztani: 1) köszönet a királynak a győzelemért (2-8. versek), az alaposság biztosítja a hosszú távú győzelmet (9-13. versek), annak kifejezése, hogy a dicsőség egyedül Istené (14. vers).

A. Hálaadás Istennek a múltbeli győzelmekért (2-8. vers).

B. Megállapítható, hogy a siker átfogó és tartós (9-13. vers).

C. A dicsőség egyedül Istené a sikeres múltért, jelenért és jövőért (13. vers).

Megjegyzések

1) A győzelemnek van egy előfeltétele és egy utólagos eleme is. A 21. zsoltár azt a témát zárja le, ami a 20. zsoltárban kezdődött el. A király ellenségeinek lovai és szekerei gyengéknek bizonyultak Isten ereje ellen (lásd Zsolt 20:7). Isten szabadítását előre lehetett látni (Zsolt. 20:5, 6, 9), és most meg is valósult. A 20. zsoltárban olvasható az, hogy a győzelmet Istentől várják, a 21. zsoltárban pedig az, hogy a győzelem megvalósult. Ez a két zsoltár kiegészíti egymást, ezért gyakorolnunk kell, megértenünk, értékelnünk és ismételnünk. Ha a győzelmeinket Istentől kapjuk, és utána nem adunk Neki dicsőséget, vagy rosszra használjuk a győzelem adta lehetőségeket, akkor nem leszünk méltóak a jövőbeli győzelmekre. Legalább annyira szükségesek a jó lépések az ima folyamatának végén is, mint az elején, ha hőstetteket akarunk végrehajtani Istenért. A 20. és 21. zsoltár legalább annyira tisztán érthető napjainkban, mint amikor leírták.

2) A siker több mint győzelem: ez a zsoltár emlékeztet bennünket arra, hogy a győzelem, a siker, és az ezekhez kapcsolódó következmények többet jelentenek, mint a harc és a hadizsákmány. Sokkal többet! Tegyük fel magunknak a következő kérdéseket: Mi történt? Hogyan tettük azt, amit tettünk? Vannak levonható tanulságok? Mely hibáinkat kell kijavítanunk? A legfontosabb, hogy észrevegyük: Isten a győzelem forrása, ezért Ő érdemli meg a dicsőítést és az elismerést a harcban megszerzett győzelemért, és a teljes cselekménysorozatért, ami történt. Továbbá el kell ismernünk az emberi és isteni fél között. Ezért ez a 21. fejezetnek a kezdése: „Uram, a te erősségedben örül a király, és a te segítségedben felette örvendez. Szívének kívánságát megadtad néki; és ajkainak kérését nem tagadtad meg” (2-3. vers).

3) A dicsőséget Istennek adjuk: a dicsőséget nem könnyű teljes egészében Istennek tulajdonítani, mivel azt mi magunknak akarjuk. A 21. zsoltár nyilvánvalóvá teszi, hogy Istené a dicsőség, mivel Ő az oka és forrása mindennek, ami jó és értékes. Továbbá hasznos és jellemfejlesztő számunkra, ha Istennek tulajdonítjuk a dicsőséget. A 21. zsoltár leírja, hogyan is néz ki mindez a gyakorlatban. Minden egyes lélegzetvételkor, minden egyes kimondott szónál, minden elvégzett feladatnál Istené a dicsőség, és nem csak egy része, hanem az egész. Nem a legtöbb, hanem az összes. Nem csak 99,9%, hanem minden dicsőség egyedül az Övé, egyedül Istené. A 21. zsoltár és egyéb bibliai szakaszok mind-mind ösztönözzenek arra bennünket, hogy minden dicsőséget Istennek tulajdonítsunk, hiszen Ő gondviselő és egyedül uralkodó Úr.

(Lásd a további verseket Isten dicsőségéről: 2Kor 10:17; 1Kor 4:7-18; Kol 1:27; Jel. 4:11; Mt 6:13; 16:27; 24:30; Róm 11:36; Zsolt 72:19; 19:2; 97:6; 8:2; Zsolt 24; Jn 12:28; Ézs 43:7).

4) Indulj erőteljesen, és érj célba ugyanígy: itt van a kérdés, vajon biztosak lehetünk-e benne, hogy jól végeztük el az elkezdett munkát; hogy véglegesen és alaposan befejeztük-e feladatunkat vagy a győzelmet, ami előttünk volt. A 9-13. versek arra utasítják a királyt, hogy fejezzen be minden munkát tökéletes alapossággal. Arra intik őt, hogy olyan alapossággal fejezze be a vállalkozást, amilyen egy királyhoz illik; a királyhoz, aki tudja, hogyan fejezzen be mindent tökéletesen. Ne legyünk olyanok, mint Jóás király, aki Elizeushoz ment, mert szeretett volna győzni a szíriabeliek fölött. Amikor Elizeus arra utasította, hogy lőjön a földbe, mutatva ezzel az Istenbe vetett hitét, Jóás csak háromszor tette meg, ahelyett, hogy ötször, vagy hatszor megtette volna. Ezzel bizonyította, mennyire hitetlen volt (2 Királyok 13:14-19). Bármit teszünk Istenért, tegyük azt a legjobb tudásunk szerint (Préd 9:12)! A győzelemnek egyedülállónak, határozottnak és véglegesnek kell lennie. Végezd el feladatodat minél előbb, fejezd be rendesen, végül pedig adj hálát Istennek, és neki tulajdonítsd a teljes dicsőséget!

5) Hogyan adjuk Istennek a dicsőséget?

* Csakis Isten dicsőségére: Elvileg minden zenének egy célja kellene, hogy legyen: Isten dicsősítése és a lélek felfrissítése. Amennyiben ez nem történik meg, nincs is igazi zene, csak ördögi dübörgés.

* A kerekes székes atléta dicsőíti Istent: Dennis profi futballista volt. Egy feltörekvő, új csillag, akitől mindenki azt várta el, hogy győzelemre fogja vezetni a csapatát. De egy tragédia közbeszólt. Dennis összeütközött egy másik játékossal, és a gerincvelője elszakadt. Egy tizedmásodperc alatt derékba tört a karrierje. Nyaktól lefele lebénult. Minden, amit eltervezett az életében, romba dőlt. De az egész világ hallotta és látta, hogy Dennis a médiában azt mondta, hogy Krisztus volt a biztonságérzetének forrása a tragédia idején. A doktorok közölték, hogy Dennis talán sosem fog újra járni. De Dennis nem szégyellte a hitét, és dicsőítette Istent azzal, hogy a médiában azt mondta: Isten segítségével előbb, vagy utóbb, de újra járni fog.

A legfényesebb csillag: 2010 júliusában a Sheffield Egyetem fizika és csillagászat karán jelentették be, hogy felfedezték a legfényesebb csillagot a világegyetemben. Míg a csillag mérete körülbelül 265-szöröse a Napunkénak, a csillag ennél sokkal fényesebb. Nem csak kétszer fényesebb, mint a mi Napunk, nem csak tízszer, vagy százszor, nem is ezerszer, vagy milliószor. Hanem 10 milliószor fényesebb a mi naprendszerünk Napjánál!

Szeretném javasolni, hogy ez legyen „Jézus Csillag” azoknak, akik arra születtek, hogy Isten világosságáról tegyenek bizonyságot, hiszen senki sem ragyogott fényesebben mint Megváltónk. Jézus saját maga mondta: „Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag” (Jel 22:16). Az éppen most felfedezett csillaghoz hasonlóan, Ő a legfényesebb csillag az univerzumban. „És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal" (Jn 1:14).

Delbert W. Baker

69. heti olvasmány a PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 66. és 67. fejezeteihez (nov. 20-26.).

Isten kommunikálni akar az emberekkel. Isten számára annyira fontos a kommunikáció, hogy a bűnbeesés előtt együtt járt és beszélt Ádámmal és Évával. A bűnbeesés után az ima ajándékát adta Isten, tudván hogy a kommunikáció feltétlenül szükséges a vele való kapcsolatunkban. Nem tűnik hát logikusnak, hogy sátán arra vágyjon, hogy meghamisítsa Isten kommunikációs ajándékát?

Saul kétségbeesésében „segítségre és vezetésre vágyott” (Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, 627. o.) Isten nem tudott kommunikálni vele, hiszen Saul elzárta a mennyel összekötő csatornákat. Mennyire ironikus, hogy Saul megvetette a Sámuel tanácsait, amíg a próféta életben volt, viszont a médiumtól mégis azt kérte, hogy holtából hozza elő  számára Sámuelt!

Az emberek nagyobb erővel bíró kommunikációra vágynak, valamiféle természetfeletti erővel, amely életük szorult helyzeteiben a békesség és remény érzetét hozza el számukra. Nemrégiben Matt Lauert, az amerikai Today show házigazdáját varázsolta el érzelmileg, amikor részt vett egy médium tevékenységében a reggeli hírek műsorában. A modern spiritizmus az ördög fantomkommunikációja, Isten választott kommunikációs csatornájának meghamisítása.

Sátán tudja, hogy amikor a mennyel kommunikálunk az Isten által adott csatornákon át, ő erőtlen, hogy megkísértsen minket, és lelki téren elbukjunk. A Szentírás figyelmeztet, hogy „az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.” 1Timótheus 4:1

A bűnbánat és az alázatosság útja helyreállítja a kommunikációs csatornákat, amelyeket Isten számunkra tervezett arra, hogy kapcsolatban lehessünk vele. Kapaszkodj a Szentírásba, emelkedj fel az Isten páncéljában való élethez. Kommunikálj Istennel az Ő útjai szerint.

Verlynne Starr
McDonald Road HNA gyülekezet presbitere
McDonald, TN  USA

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése