2016. július 16., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - július 16 - SZOMBAT - 2 Krónikák 4

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 37. fejezet 370. nap

Kétségtelen igazságossága és hűsége sem volt elegendő ahhoz Mózesnek, hogy elfordítsa magáról bűne megtorlását. Isten megbocsátotta a nép nagyobb vétkeit, de nem kezelhette úgy a vezetők bűneit, mint azokét, akiket éppen ők vezettek. Mózest minden más földön élő embernél jobban tisztelte és becsülte Isten. A dicsőségét is kijelentette néki és törvényeit is Mózes útján közölte Izraellel. Az a tény azonban, hogy Mózes ilyen nagy világossággal és ismerettel rendelkezett, csak még súlyosabbá tette bűnét. A múltban gyakorolt hűség nem engeszteli meg Istent egyetlen egy bűnös cselekedetért sem. Isten minél nagyobb világossággal és kiváltsággal ajándékoz meg valakit, annak annál nagyobb a felelőssége, annál súlyosabbak a kudarcai és fájdalmasabbak a büntetései.

Mózes nem valami nagy bűntény elkövetésében volt vétkes, ha emberi szempontból nézzük és mérlegeljük az ügyet. Mózes bűne egyike volt a megszokott eseteknek. A zsoltáríró azt mondja, hogy "[...] gondtalanul szólt ajkaival" (Zsolt 106:33). Emberi megítélés szerint ez csekély vétségnek látszhat. Isten azonban szigorúan foglalkozik ezzel a bűnnel leghűségesebb és legmegbecsültebb szolgája esetében és nem bocsátja meg ezt a bűnt másoknak sem. Az önfelmagasztalás lelkülete és hajlamunk testvéreink elítélésére nem kedvesek Isten előtt. Azok, akik belemerülnek ezekbe a gonoszságokba, kétségbe vonják Isten minden munkáját és mentséget adnak a kételkedőknek a hitetlenségre. Minél fontosabb valakinek az állása, a beosztása, és minél nagyobb a befolyása, annál nagyobb szüksége van a türelem és az alázatosság gyakorlására.

Ha Isten gyermekeit, különösképpen azokat, akik felelős állásban dolgoznak, rá lehet venni arra, hogy maguk számára szerezzék meg azt a dicsőséget, amely egyedül Istent illeti, akkor Sátán örvendezik és ujjong. Győzelmet aratott. Maga Sátán is így bukott el. Mások megkísértésében ebben a legeredményesebb, így buktatja el és teszi tönkre a legtöbb embert. Isten elővigyázatossá tesz bennünket Sátán eszközeivel és fogásaival szemben: azért sok leckét ad szavában, hogy megóvjon az önfelmagasztalás veszedelmétől. Természetünknek nincs semmiféle olyan indítéka, elménknek olyan képessége vagy szívünknek olyan hajlandósága, amelynek ne lenne pillanatról pillanatra szüksége Isten Lelkének ellenőrzésére, felügyeletére és kormányzására. Nincs olyan áldás, amellyel Isten ne ajándékozná meg az embert és nincs olyan próbatétel, amelynek megtapasztalását Isten meg ne engedné. Sátán azonban mindkettőt csak azért ragadja meg, hogy megkísértse, zaklassa és elpusztítsa az ember lelkét. Azért bármilyen nagy legyen is valakinek a lelki világossága, bármilyen nagymértékben élvezze is Isten kegyelmét és áldását, törekedjék arra, hogy alázatosan járjon az Úr előtt, és hittel arra kérje őt, irányítsa minden gondolatát és minden szándékát ellenőrizze.

Mindazok, akik vallást tesznek kegyességükről, a legszentebb elkötelezettséggel őrködjenek lelkük felett és gyakorolják az önfegyelmet, különösképpen akkor, amikor leginkább ingerlik őket. A Mózesre helyezett teher igen nagy volt. Kevés embert próbálta meg olyan keményen az élet, mint őt, de mindez nem lehetett mentség bűnére. Isten bőségesen gondoskodott népéről, ezért mindaddig, amíg erejére támaszkodtak, nem kellett a körülmények játékszerévé válniuk. A legnagyobb kísértés sem lehet mentség a bűn elkövetésére. Bármilyen nagy nyomás nehezedik is az emberre, az elkövetett bűn mindenkor saját cselekedetünk. Sem a föld, sem a pokol összes hatalma nem képes bárkit is a bűn elkövetésére kényszeríteni. Sátán mindig a leggyengébb ponton támadja meg az embert, de azért nem kell legyőznie bennünket. Bármilyen keménynek vagy váratlannak tűnik is Sátán támadása, Isten gondoskodott számunkra segítségről, és az ő erejével győzhetünk.

Mai Bibliai szakasz: 2 Krónikák 4

Milyen csodálatos élmény lehetett Salamon hatalmas beruházásának, az Istennek épített templom munkálatainak részese lenni. Óriási cserép olvasztó kemencék készültek a Jordán mellett elterülő síkságon. Rézből már olyan sokat öntöttek, hogy nem volt érkezésük feljegyezni a mennyiségét.

Hosszú volt az út a Jordán melletti síkságtól a hegyek meredélyein át a jeruzsálemi templom építkezéséig. Izzadsággal, sajgó izmokkal, és kitartással – lassan de biztosan – helyükre kerültek az elkészült berendezési tárgyak. Volt egy magas rézoltár az áldozatok számára, egy nagy víztartó medence, ami 66000 liter vizet fogadott be. Készíttetett Salamon tíz kisebb mosó-medencét is, azután készítettek tíz mécstartót tiszta aranyból, amelyek folyamatosan világítottak. Készítettek tíz asztalt is a szent kenyerek számára, aranyból formáltak még 100 edényt is, amelyeket az áldozatoknál használtak. Felépítették a papok udvarát és a nagy tornácot is, meg az tornác kapuit, amelyeket rézzel borítottak be. Mindezeken túl készítettek még különböző edényeket: üstöket, lapátokat és tálakat. Látható, hogy Salamon úgy gondolta, semmi sem elegendő, semmi sem elég jó, amit Istennek adhat, csak a lehető legjobb és a lehető legtöbb.

Mi hogyan gondolkodunk mindarról, amit Istennek adhatunk? Nekünk nem szükséges egy olyan dicsőséges templomot építenünk, amilyet Salamon épített, hogy tiszteljük és imádjuk Őt. Azonban, amit meg kell tennünk, hogy előkészítjük szívünket az istentiszteletre. Hogyan tehetjük ezt meg? Salamon édesapja, Dávid, világossá tette számunkra: „Ki mehet föl az ÚR hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárog hiábavalóság után, és nem esküszik hamisan” (Zsolt 24:3-4 – új prot. ford.).

Jézus így tanított ezzel kapcsolatosan: „Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyádfiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyádfiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat” (Mt 5:23-24 új prot. ford.). Ebből azt tanulhatjuk meg, hogy következő szombati istentiszteletünkre úgy készüljünk fel, hogy ma keressük Őt – egy új szív színaranyát kérve Tőle.

Scott Griswold

50. heti olvasmány a PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 36. és 37. fejezeteihez (júl. 10-16.).

Ahogyan átnézem a napi/heti olvasnivalót, mindig „morzsákat” keresek, amelyeket meg tudok osztani a közösségi médiában.

* „Minden szenvedésüket Ő is szenvedte.” Ézsaiás 63:9
* „A rosszindulat keltette kijelentések Isten ellen nagy vétkek.”
* „Isten neve nagy tiszteletben tartandó.”
* „A szándékos szombatrontás… egy kifejezése annak, ha valaki semmibe veszi Isten tekintélyét.”
* „Az isteni áldások színig telt kelyhét elvette ajkuktól a bűn.”
* „Ő azonban irgalmas és bűnbocsátó, nem semmisít meg.” Zsolt 78:38
* „Árad az üdvösség folyama az elveszett emberiség számára Krisztusból.”
* „Azoknak, akik kegyelmének áldásai keresik, csak kérniük kell az Atyát Jézus nevében.”
* „Krisztus összekapcsolja a kettő: Ő a szikla, Ő az élő víz.”
* „Mielőtt Isten megengedte volna, hogy Kánaán földjére lépjenek, meg kellett mutatniuk, hogy hisznek ígéreteiben.”
* „Az igazságot sem szabad ingerülten vagy türelmetlenül odavágni.”
* „Mózes és Áron olyan hatalmat tulajdonított magának, amely egyedül Istené.”
* „Mivel önmagukra néztek és megbántott önérzetükre hallgattak, öntudatlanul maguk is vétkeztek.”
* „A múlt hűsége nem törölhet el egyetlen gonosz cselekedetet sem.”
* „Az önfelmagasztalás szelleme, a testvérek vádolásának hajlandósága nem kedves Isten előtt.”
* „Mindazoknak, akik istenfélőnek vallják magukat, legszentebb kötelességük, hogy őrködjenek lelkükön, és önuralmat gyakoroljanak a legnagyobb kihívások közepette is.”
* „Sátán gyenge pontjainkon támad, de nem szükségszerű, hogy legyőzessünk.”

Te miket találtál?

Cindy Tutsch
Nyugalmazott társigazgató
Ellen G. White Intézet

                    Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése