2016. július 3., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - július 3 - VASÁRNAP - 1 Krónikák 20

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Pátriárkák és próféták 34. és 35. fejezeteihez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 34. fejezet 357. nap

34. A tizenkét kém

Tizenegy nappal azután, hogy a Hórebet elhagyták, a héber sereg a Párán pusztaságában fekvő Kádesben táborozott le, amely már nem volt távol az ígéret földjének határától. A nép itt azt ajánlotta, küldjenek kémeket az ország szemrevételezésére. Mózes az ügyet az Úr elé terjesztette. Az Úr azzal az utasítással adta meg erre az engedélyt, hogy mindegyik törzsből egy-egy főembert válasszanak ki ennek a tervnek a megvalósítására. Isten utasítása szerint a férfiakat kiválasztották, és Mózes megparancsolta nekik, menjenek el és nézzék meg a földet, hogy milyen az, milyen a fekvése és mik a természetes előnyei; milyen nép lakik az országban, vajon erős vagy gyenge nép, csak néhány emberből vagy sok emberből álló nép; vizsgálják meg a termőföld sajátosságát, termékenységét és hozzanak magukkal mutatóban a föld gyümölcseiből.

A kiválasztott férfiak elmentek és szemrevételezték az ország egész területét. Az országba a déli határnál léptek be és elmentek egészen az északi határig. Negyven napi távollét után tértek vissza. Izrael népe nagy reményeket táplált a kémek útjával kapcsolatban, és buzgón várták hazatértüket. A kémek visszatérésének hírét törzstől-törzsig vitték a hírnökök, és minden törzsnél örvendezéssel üdvözölték megjöttüket. Az emberek csapatostól rohantak ki sátraikból, táborhelyeikről, hogy minél előbb találkozhassanak a visszatért kémekkel, akik épségben megmenekültek vállalkozásuk veszedelmei közül. A kémek mintát hoztak az országban termelt gyümölcsökből és így mutatták be a föld termékenységét. Éppen akkor volt a szőlőérés ideje és olyan nagy szőlőfürtöt hoztak magukkal, hogy azt csak ketten tudták szállítani vállukra fektetett rúdon, amelyre felkötözték. Fügét és gránátalmát is szedtek, mert ezek a gyümölcsök is bőven teremtek a megtekintett országban.

A nép örvendezett, hogy egy ilyen áldott földnek a birtokába juthat. Feszült figyelemmel hallgatták a kémek Mózesnek tett beszámolóját, nehogy abból csak egy szót is elveszítsenek. "[...] Elmentünk vala arra a földre, amelyre küldöttél" - kezdték beszámolójukat a kémek - "és bizonyára tejjel és mézzel folyó az, és ez annak gyümölcse!" (4Móz 13:28). A nép tele volt lelkesedéssel. Buzgón engedelmeskedtek volna az Úr indulásra felszólító szavának és azonnal felkerekedtek volna, hogy birtokukba vegyék azt a földet. A kémek azonban, miután leírták annak a földnek szépségét és termékenységét - kettő kivételével - hosszasan fejtegetni kezdték azokat a nehézségeket és veszedelmeket, amelyek az izraeliták előtt állnak, ha vállalkoznak Kánaán földjének meghódítására és elfoglalására. Felsorolták az ország különböző részein élő hatalmas nemzeteket. Elmondták, hogy igen erős kőfalak veszik körül és szinte lehetetlen legyőzni őket. Azt is állították, hogy még óriásokat is láttak, Anák fiait, és ezért úgy gondolják, hogy hasztalan a föld elfoglalására, birtokbavételére gondolniuk.

Most egyszerre megváltozott a tábor képe. A reménység és a bátorság helyt adott a gyáva kétségbeesésnek, mikor a kémek befejezték hitetlenkedő beszámolójukat. Szívük teljesen megtelt a Sátán által felbujtott elkedvetlenítéssel, helytelenítéssel és ellenzéssel. Hitetlenségük sötét árnyékot borított az egész gyülekezetre és megfeledkeztek Isten hatalmas erejéről, amelyet már oly sokszor kinyilatkoztatott választott népe érdekében. A nép nem várt arra, hogy Isten hatalma ismét visszatükröződjék rajtuk. Nem gondoltak arra, hogy az az Isten, aki ilyen messzire elhozta őket, bizonyára a megígért földre is elviszi és nékik adja azt az országot. Nem idézték emlékezetükbe, hogy Isten milyen csodálatos módon szabadította meg őket elnyomóik kezéből, mikor a Vörös-tengeren átvezető biztonságos ösvényt vágta számukra, a fáraó őket üldöző szeregét pedig ugyanott elpusztította. Istent egyszerűen kihagyták számításukból és úgy viselkedtek, mintha létük és jövendőjük kizárólag csak seregeik erejétől függne.

Hitetlenségükkel korlátozták Isten hatalmát, és nem bíztak többé abban a kézben, amely mindeddig biztonságban vezérelte őket. Azután újból elkövették előző tévedésüket és elkezdtek morgolódni, zúgolódni Mózes és Áron ellen. "Ez akkor a mi messzemenő reménységünk végcélja" - mondták. "Ez az a föld, ahová Egyiptomból jöttünk, hogy birtokba vegyük." A nép becsapásával vádolták meg vezetőiket és azzal, hogy bajt hoztak Izraelre.

Az emberek kétségbeestek csalódottságukban és reményvesztettségükben. A fájdalom jajveszékelése töltötte be a tábort és ez a jajveszékelés összekeveredett a zúgolódás hangjaival. Káleb azonnal felfogta a helyzetet és bátran kiállt Isten szavának védelmében. Mindazt megtette, ami erejéből tellett, hogy ellensúlyozza hűtlen társainak bűnös befolyását. Egy pillanatra az emberek le is csendesedtek, és figyelmesen hallgatták a reménységről, bátorságról mondott szavait, amelyeket az ígéret földjére vonatkoztatott. Nem mondott ellent annak, amit társai már elmondtak. A városfalak valóban magasak voltak és a kanaániták erősek. Isten azonban ezt a földet Izraelnek ígérte. "[...] Bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal" (4Móz 13:31).

A tíz kém azonban félbeszakította Káleb bátorító beszédét és még sötétebb színnel ecsetelte az akadályokat. "[...] Nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb az nálunknál" - mondták - "[...] Az a föld, amelyen általmentünk, hogy megkémleljük azt, olyan föld, amely megemészti az ő lakóit; az egész nép is, amelyet láttunk azon, szálas emberekből áll. És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok valánk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok valánk" (4Móz 13:32-34).

Ezek az emberek rossz útra tértek, konokul szembehelyezkedtek Kálebbel, Józsuéval és Mózessel, sőt magával Istennel is. Minden lépéssel, amelyet megtettek, csak még elszántabbak lettek. Elhatározták, hogy kedvét szegik mindazoknak, akik birtokukba akarják venni Kánaánt és ennek megvalósítása érdekében fáradoznak.

Eltorzították az igazságot, hogy fenntarthassák káros befolyásukat. "Olyan föld az" - mondták - "amely megemészti lakóit". Ez nemcsak egy rosszindulatú beszámoló, hanem hazugság is volt. Ez a hazugság önmagával is összeegyeztethetetlen, önmagának is ellentmondó volt. A kémek azt jelentették erről az országról, hogy termékeny, virágzó ország és a lakói óriás termetű emberek. Mindez lehetetlen lett volna, ha az ország éghajlata egészségtelen. Mikor az emberek hitetlenségre adják szívűket, akkor Sátán uralma alá helyezik magukat, és senki sem tudhatja, milyen messzire vezeti majd el őket.

Mai Bibliai szakasz: 1 Krónikák 20

Úgy tűnt, minden rendben megy Izraelben. Az ellenséges seregeket évről évre legyőzték. Olyan jól mentek a dolgok, hogy Dávid úgy látta, nem szükséges elkísérnie a Rabbát, az amálekiták fővárosát megtámadó seregét.

A sikernek megvannak a maga buktatói. Hiábavaló, tisztátalan gondolatok, hiúság és a gonoszság sok egyéb formája, a jó időkben több mint a hányattatás idején.

Mialatt Joáb és katonái az életüket kockáztatják, Dávid buja gondolataiban merül el, amelyek le is győzik őt. Házasságtörést követ el Betsabéval, és elrendeli Uriás megölését. Szomorú vége ez annak, ami Dávid számára ártalmatlannak tűnt. A bűn zsoldja a halál. A rossz gondolatok helytelen érzéseket szülnek, amelyek végzetes tettekben teljesednek ki.

Amikor az ammóniak fővárosát gyakorlatilag legyőzték, Dávidot odavitték, hogy vezesse a végső ütközetet. Rabba városa romokban hevert, és Dávidé lett a dicsőség. Elnyomás és erőszak következett. Sok ammóni várost feldúltak, és lakóikat kemény fizikai munkára kényszerítették.

A tény, hogy Dávid a saját fejére helyezte a legyőzött király koronáját, nagy jelenetősséggel bírt, de Isten szemében nem volt fontos. Amikor helyet adunk életünkben a bűnnek, az értékrendünk felborul.

Isten a becsületes életet értékeli, ami a vele való bensőséges kapcsolat gyümölcse. Ha nem találunk örömet az imádkozásban és Isten jóságán való elmélkedésben, ha szokásaink a dicsekvés és a ravaszkodás felé hajlanak, akkor életünk kudarcok sorozata lesz, még ha az emberek tetszését elnyerjük is.

Igazságos Bíró „Nézd meg, hogy ártalmas úton járok-e, és vezess engem az örökkévalóság útján!" (Zsolt 139:24 – új prot. ford.)

Jobson Santos

49. heti olvasmány a PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 34. és 35. fejezeteihez (júl. 3-9.).

Micsoda felelősség nyugodott a tizenkét kém vállán! A „helyi gyülekezetük” választotta meg őket, hogy jelentsenek arról, vajon mennyire megvalósítható a küldetés, amelyre Isten hívta őket, és ez valamennyi kémnek lehetőséget adott, hogy vagy reményt és bátorságot ösztönözzön, vagy kétségbeesést és elbukást terjesszen.

Keresztényekként, te és én is minden nap hasonló lehetőségekre ébredünk. Bátorítani fogunk-e másokat, hogy bízzanak jobban Jézusban és ne féljenek az ellenségtől, vagy az elbátortalanítás, panaszkodás és keserűség szavait ontjuk feléjük?

Mivel az izraeliták többségét ennyire könnyen elbizonytalanította a tíz kém borúlátó jelentése, a felnőttek már nem léphettek be az Ígéret Földjére. Elszánták magukat, hogy Isten áldása nélkül is meghódítják Kánaánt, fejest ugrottak a katasztrófába és vereségbe. Isten nevét megszégyenítették, és a kánaánitákat felbátorították.

Sajnálatos módon a lázadás és bírálat szelleme még nem volt kioltva. Épp úgy mint Lucifer, Kóré is titokban szembeszállt Mózes és Áron tekintélyével. Amikor végül is nyíltan beszélt vakmerő tervéről, hogy megdöntse mind a polgári, mint a vallási vezetést, sok támogatóra lelt.

Kóré és társa addig mondták maguknak a hazugságaikat, amíg végül magukat is meggyőzték arról, hogy Istennek tesznek szívességet az Úr szolgáinak bírálatával és a dolgok új rendje melletti érveléssel. Azonban az Isten aki mindent hall és mindent lát megengedte, hogy a lázadók szörnyű végzetre jussanak.

Ha felkérnek valamilyen gyülekezeti vagy hivatali vezető pozícióra, az osztályrészed gyakran a magány lesz és a kihívások. Azonban amikor Isten szavát szólod majd, bármennyire is népszerűtlen, Isten végül téged fog igazolni!

Cindy Tutsch
Nyugalmazott társigazgató
Ellen G. White Intézet

                    Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése