2016. július 8., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - július 8 - PÉNTEK - 1 Krónikák 25

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 35. fejezet 362. nap

Nyilvánvaló volt, hogy a nép az elégedetlenek pártjával érzett együtt és azok mellé állt. Mózes nem tett semmit önigazolása érdekében. Ünnepélyesen az egész gyülekezet jelenlétében Istenhez folyamodott, mint indítékai tisztaságának és viselkedése becsületességének tanúbizonyság-tevőjéhez, és arra kérte Istent, legyen bírája.

Másnap reggel a kétszázötven főember, élükön Kóréval, megjelent tömjénezőikkel a kezükben. Bevezették őket a sátor udvarába, miközben a nép kívül gyülekezett, hogy megvárják az eredményt. Nem Mózes volt az, aki a gyülekezetet összehívta, hogy tanúi lehessenek Kóré és társai vereségének. A gyülekezet összehívását maguk a lázadók követték el. Elvakult önteltségükben ők hívták össze a gyülekezet tagjait, hogy mindenki megláthassa győzelmüket. A gyülekezet nagy része nyíltan Kóré mellé állt, aki erősen reménykedett abban, hogy érvényesíti akaratát Mózessel és Áronnal szemben.

Amikor így összegyülekeztek Isten színe előtt, "[...] megjelenék az Úrnak dicsősége az egész gyülekezetnek" (4Móz 16:19). Az isteni intést az Úr így közölte Mózessel és Áronnal: "[...] Menjetek ki e gyülekezet közül, hogy megemésszem őket egy szempillantásban;" (4Móz 16:45). "ők pedig arcukra borulának, és mondának: Isten, minden test lelkének Istene! nem egy férfiú vétkezett-é, és az egész gyülekezetre haragszol-é?" (4Móz 16:22). Kóré visszavonult a gyűlésből, hogy csatlakozzék Dáthánhoz és Ábirámhoz. Mózes pedig a hetven vén kíséretében lement, hogy még egy utolsó figyelmeztetésben részesítse azokat a férfiakat, akik nem voltak hajlandók elmenni hozzá. A sokaság követte őket, és mielőtt Mózes átadta volna az üzenetet, isteni utasításra a következőket parancsolta meg a népnek: "[...] Kérlek, távozzatok el ez istentelen emberek sátorai mellől, és semmit ne illessetek abból, ami az övék, hogy el ne vesszetek az ő bűneik miatt" (4Móz 16:26). Ennek a felszólításnak engedelmeskedtek, mert a küszöbön álló ítélettől való félelem telepedett rájuk. A fő lázadók - bár jól látták, hogy egymás után elhagyják őket azok, akiket becsaptak - elszántsága rendületlen maradt. Családjaikkal együtt ott álltak sátraik nyílásában, mintegy semmibe véve az isteni intést.

Izrael Istenének nevében Mózes most kijelentette a gyülekezet füle hallatára: "[...] Ebből tudjátok meg, hogy az Úr küldött engemet, hogy cselekedjem mind e dolgokat, hogy nem magamtól indultam; Ha úgy halnak meg ezek, amint meghal minden más ember, és ha minden más ember büntetése szerint büntettetnek meg ezek: akkor nem az Úr küldött engemet. Ha pedig az Úr valami új dolgot cselekszik, és a föld megnyitja az ő száját és elnyeli őket, és mindazt, ami az övék, és elevenen szállanak alá a pokolba: akkor megismeritek, hogy gyalázták ezek az emberek az Urat" (4Móz 16:28-30).

Az egész Izrael szeme Mózesen függött, amint ott álltak, félelemmel és várakozással várva a Mózes által említett események bekövetkezését. Szinte ugyanabban a pillanatban, amikor Mózes abbahagyta beszédét, a szilárd föld szétvált és a lázadók elevenen zuhantak alá a mélységbe, mindazzal együtt, ami hozzájuk tartozott "[...] és elveszének a közösség közül" (4Móz 16:33). A nép elmenekült és ezzel önmagukat a bűnben való résztvevőkként ítélték el.

Az ítélet még nem ért véget. Tűzláng csapott ki a felhőből és megemésztette azt a kétszázötven főembert, kik tömjént füstölögtettek az Úr előtt Kóré parancsára. Ezek a férfiak nem játszottak főszerepet a lázadásban, ezért Isten nem semmisítette meg a fő összeesküvőkkel együtt. Isten megengedte nekik, hogy lássák a lázadók végét, és így alkalmat adott nekik bűneik megbánására. Mivel azonban együtt éreztek a lázadókkal, mégis osztozniuk kellett azok végzetében.

Mikor Mózes nyomatékosan arra kérte Izraelt, hogy meneküljön el az eljövendő pusztulástól, az isteni ítélet bekövetkezése még akkor is megállhatott volna, ha Kóré és társai bűnbánatot tartva bocsánatért esedeznek. Makacs kitartásuk azonban megpecsételte sorsukat. Bűneikben részt vett az egész gyülekezet. Igen, mert a gyülekezet minden egyes tagja kisebb vagy nagyobb mértékben rokonszenvezett velük. Isten azonban nagy kegyelmében különbséget tett a lázadás vezetői és azok között, akiket csak megtévesztettek és félrevezettek. Azoknak, akik engedték magukat becsapni, félrevezetni, Isten még mindig megadta a lehetőséget arra, hogy megbánják bűnüket. Meggyőző bizonyítékát adta az igazságnak: Mózesnek volt igaza és nem nekik. Isten hatalmának jelentős megnyilatkozása eltávolított minden bizonytalanságot.

Jézus, vagyis az az angyal, aki a héberek előtt járt, igyekezett megvédeni őket a pusztulástól. A megbocsátás sóvárgott utánuk. Isten ítélete egészen közel ért hozzájuk és arra szólította fel őket, hogy bánják meg bűneiket. A mennyből jövő különleges és ellenállhatatlan beavatkozás tartóztatta fel lázadásukat. Ha ők most megfelelően válaszolnának az isteni gondviselés közbelépésére, akkor megszabadulhatnának. Mialatt azonban menekültek az ítélettől a pusztulástól való félelem útján, a lázadásból még nem gyógyultak ki. Azon az éjszakán rettegve vonultak vissza sátraikba, de nem bűnbánatot tartó emberekként.

Kóré és társai addig hízelegtek nekik, amíg magukat valóban nagyon jó embereknek tartották és tényleg azt hitték, hogy Mózes jogtalanságot követett el ellenük és visszaélt bizalmukkal, sőt rosszul bánt velük. Ha most be kell ismerniük, hogy Kóré és társai tévedtek és Mózesnek volt igaza, akkor Isten szavaként kell elfogadniuk azt az ítéletet, hogy nekik a pusztában kell meghalniuk.

Ennek nem voltak hajlandók magukat alávetni. Inkább elhitték azt, hogy Mózes csapta be őket. Naivan azt a reménységet dédelgették, hogy a dolgok új rendje honosul majd meg, amelyben a dicséret helyettesíti majd a dorgálást, eloszlatja az aggodalmat és lecsillapítja az összeütközést. Azok a férfiak, akik elpusztultak, hízelgő szavakat mondtak és nagy érdeklődést és szeretetet tanúsítottak irántuk. Ebből az emberek arra következtettek, hogy Kórénak és társainak bizonyára jó embereknek kellett lenniük, és valamiképpen Mózes lett az oka pusztulásuknak.

Az emberek Istent sértik meg, amikor megvetik és elvetik kiválasztott és szolgálatára elhívott eszközeit, akiket éppen az ő megmentésükre és üdvözítésükre akar felhasználni. Az izraeliták pedig nemcsak ezt követték el, hanem Mózest és Áront halálra is akarták adni. Nem fogták fel annak szükséges voltát, hogy súlyos bűnükért Isten bocsánatát addig keressék, míg meg nem találják. A próba éjszakáját nem bűnbánattal és bűneik megvallásával töltötték el, hanem azzal, hogy valami módon hatástalanítsák azokat a bizonyítékokat, amelyek leleplezték bűneiket. Még mindig ápolták magukban az Isten által kiválasztott emberek gyűlöletét és elszánták magukat a vezetők tekintélyének és hatalmának lerombolására. Sátán pedig készen volt, hogy megrontsa ítélőképességüket és szemüket bekötve romlásba vezesse őket.

Egész Izrael elmenekült a halálra ítélt bűnösök riadóként felhangzó kiáltására, mikor azokat elnyelte a megrepedt föld és elevenen zuhantak a mélységbe. Igen, mert azt mondták: "Netalán elnyel minket a föld!" De "másnap felzúdula Izráel fiainak egész gyülekezete Mózes ellen és Áron ellen, mondván: Ti öltétek meg az Úrnak népét!" (4Móz 16:41). Nem volt kétséges, hogy erőszakot készültek elkövetni ismét az Úr hűséges és önfeláldozó szolgái ellen.

Az isteni dicsőség megnyilatkozása volt látható a sátor felett álló felhőben, és ebből a felhőből egy hang szólott Mózeshez és Áronhoz: "Menjetek ki e gyülekezet közül, hogy megemésszem őket egy szempillantásban" (4Móz 16:45).

Mai Bibliai szakasz: 1 Krónikák 25

Dávid szerette a zenét, és személyesen is érintett volt az énekes és hangszeres szolgálatban. Az ő idejében élő harmincnyolcezer lévitából 4000-nek kifejezetten az volt a feladata, hogy hangszerekkel dicsőítse az Urat (1Krón 23:5), 288-an pedig templomi énekesek voltak (1Krón 25:7).

Azért, hogy szent szolgálatukat végezhessék az istentiszteletek alatt, a Szentlélek vezetését kellett élvezniük. Ezért mondja róluk a szerző, hogy „prófétai ihlettel játszottak citerákon, lantokon és cintányérokon” (1Krón 25:1 - új prot. ford.). Olyan énekeket kellett szerezniük és énekelniük, amik Istenhez visznek közelebb.

Az énekeseket Asáf, Hémán és Jédutun leszármazottai közül választották ki. Ők hárman a király látnokai voltak, tanácsadójaként működtek. 1Krón 23:5, 2Krón 29:30 és 35:15 szerint Asáf, Hémán és Jédutun a gyermekeik által vezetett 24 énekes csoport koordinátorai voltak.

A hivatásos zenészek, akik a templomban szolgáltak, a léviták közül kerültek ki. Ez azt jelentette, hogy támogatásban részesültek, amit a hívek által hozott tizedek és felajánlások fedeztek. Ez a folyamatos ellátás lehetővé tette, hogy teljes mértékben nemes hivatásuknak szenteljék magukat, és ez minőségi szolgálatot eredményezett.  Zeneműveikben nem a népszerűségre, hanem Isten tiszteletére törekedtek.

Áldottak azok a zenészek, akik a tehetségük és Isten iránti hűségük által örömtelibbé és mélyebbé teszik lelki utazásunkat.

Bár nem vagyunk mind profi zenészek, de mindannyian arra hívott el Isten, hogy Őt dicsőítsük az életünkkel!

Urunk, újítsd meg a dicsőítés lelkületét néped között  Szentlelked ihletése által!

Jobson Santos

49. heti olvasmány a PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 34. és 35. fejezeteihez (júl. 3-9.).

Micsoda felelősség nyugodott a tizenkét kém vállán! A „helyi gyülekezetük” választotta meg őket, hogy jelentsenek arról, vajon mennyire megvalósítható a küldetés, amelyre Isten hívta őket, és ez valamennyi kémnek lehetőséget adott, hogy vagy reményt és bátorságot ösztönözzön, vagy kétségbeesést és elbukást terjesszen.

Keresztényekként, te és én is minden nap hasonló lehetőségekre ébredünk. Bátorítani fogunk-e másokat, hogy bízzanak jobban Jézusban és ne féljenek az ellenségtől, vagy az elbátortalanítás, panaszkodás és keserűség szavait ontjuk feléjük?

Mivel az izraeliták többségét ennyire könnyen elbizonytalanította a tíz kém borúlátó jelentése, a felnőttek már nem léphettek be az Ígéret Földjére. Elszánták magukat, hogy Isten áldása nélkül is meghódítják Kánaánt, fejest ugrottak a katasztrófába és vereségbe. Isten nevét megszégyenítették, és a kánaánitákat felbátorították.

Sajnálatos módon a lázadás és bírálat szelleme még nem volt kioltva. Épp úgy mint Lucifer, Kóré is titokban szembeszállt Mózes és Áron tekintélyével. Amikor végül is nyíltan beszélt vakmerő tervéről, hogy megdöntse mind a polgári, mint a vallási vezetést, sok támogatóra lelt.

Kóré és társa addig mondták maguknak a hazugságaikat, amíg végül magukat is meggyőzték arról, hogy Istennek tesznek szívességet az Úr szolgáinak bírálatával és a dolgok új rendje melletti érveléssel. Azonban az Isten aki mindent hall és mindent lát megengedte, hogy a lázadók szörnyű végzetre jussanak.

Ha felkérnek valamilyen gyülekezeti vagy hivatali vezető pozícióra, az osztályrészed gyakran a magány lesz és a kihívások. Azonban amikor Isten szavát szólod majd, bármennyire is népszerűtlen, Isten végül téged fog igazolni!

Cindy Tutsch
Nyugalmazott társigazgató
Ellen G. White Intézet

                    Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése