2016. szeptember 14., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 14 - SZERDA - Eszter 5

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 53. fejezet 430. nap

Mivel az ellenséghez viszonyítva oly csekély volt számuk, Gedeon tartózkodott attól, hogy a szokásos kihirdetést közzétegye. Csodálkozott azon a kijelentésen, hogy serege túl nagy. De az Úr látta népe szívében a büszkeséget és hitetlenséget. Gedeon lelkesítő felszólításától felbuzdulva készek voltak hadbaszállni, de amikor a midianiták sokaságát meglátták, sokukat elfogta a félelem. Mégis, ha Izrael győz, éppen ők dicsőítették volna magukat, s a győzelmet nem Istennek tulajdonították volna.

Gedeon engedelmeskedett az Úr rendelkezésének, és nehéz szívvel látta a huszonkétezer embert, egész seregének több mint kétharmad részét otthonába távozni. Az Úr ismét szólt hozzá: "[...] Még ez a nép is sok, vezesd őket le a vízhez, és ott megpróbálom őket néked, és amelyikről azt mondom néked: Ez menjen el veled, az menjen el veled; de bármelyikről azt mondom: Ez ne menjen el veled, az ne is menjen" (Bír 7:4). A népet levezette a parthoz, és várták, hogy azonnal megtámadják az ellenséget. Néhányan sietve vettek kezükbe egy kis vizet, azt felszürcsölték amint mentek; de majdnem az egész sereg térdre esett és kényelmesen ivott a víz felszínéről. Akik a tízezerből kezükbe vették a vizet, csak háromszázan voltak; mégis ezek lettek kiválasztva, a többieket mind hazaengedte Gedeon.

Az ember jellemét gyakran a legegyszerűbb dolgok teszik próbára. Akinek célja a veszélyben saját szükséglete kielégítése, nem az az ember, akiben bízni lehet a szükség idején. Az Úr a hanyagoknak és a maguktól semmit meg nem tagadóknak nem ad helyet művében. Azok a néhányak a kiválasztottak, akiket nem győznek le saját kívánságaik. A háromszáz válogatott férfiú nemcsak bátorsággal és önuralommal rendelkezett, hanem a hit embere is volt. ők nem fertőztették meg magukat bálványimádással. Isten vezetni tudta őket, általuk szabadulást hozott Izraelnek. A siker nem függ a számoktól. Isten meg tud szabadítani éppúgy kevés, mint sok által. őt nem a létszám tiszteli, hanem azok jelleme, akik szolgálnak neki.

Az izraeliták egy domb tetején táboroztak, mely áttekinthetővé tette azt a völgyet, ahol a behatolók serege sátorozott. "És a Midianiták és az Amálekiták és a Napkeletiek fiai úgy feküdtek a völgyben, mint a sáskák sokasága, és tevéiknek nem volt száma sokaságuk miatt, mint a fövenynek, mely a tenger partján van" (Bír 7:12). Gedeon remegett, amint a következő nap viadalára gondolt.

De az Úr éjszaka szólt hozzá és megparancsolta neki, hogy szolgájával, Púrával menjen le a midianiták táborába, ahol hallani fog majd valamit bátorításul. Elment és a sötétségben, a csöndben várakozva hallotta, amint az egyik katona elmondta álmát társának: "[...] egy sült árpakenyér hengergett alá a midiániták táborára, és mikor a sátorig jutott, megütötte azt, úgy hogy eldőlt" (Bír 7:13). A másik oly szavakkal válaszolt, mely a láthatatlan hallgató szívét megdobogtatta: "[...] Nem egyéb ez, mint Gedeonnak, a Joás fiának, az Izráelből való férfiúnak fegyvere, az ő kezébe adta az Isten Midiánt és egész táborát" (Bír 7:14). Gedeon felismerte a midiánita idegenek által Istennek hozzá szóló szavát. Visszatérve a parancsnoksága alatt álló néhány emberhez ezt mondta: "[...] Keljetek fel, mert kezetekbe adta az Úr a Midián táborát" (Bír 7:15).

Isteni utasításra támadási tervet közöltek vele, amelynek megvalósításához azonnal hozzáfogott. A háromszáz embert három csoportra osztotta. Minden embernek egy-egy kürtöt és egy-egy cserépedénybe rejtett fáklyát adott. Az embereket úgy állította fel, hogy a midianiták táborát különböző irányból közelítsék meg. Éjfélkor Gedeon hadikürtjének jelére a három csoport megszólaltatta kürtjét: akkor a cserépedényeket összetörték és a vakító fáklyákat magasra tartva rohantak az ellenségre félelmetes csatakiáltással: "[...] Fegyverrel az Úrért és Gedeonért!" (Bír 7:20).

Az alvó tábort hirtelen riasztották fel. Minden oldalon a lobogó fáklyák fényét látták. Abban a hitben, hogy túláradó hatalom kegyeinek vannak kiszolgáltatva, páni félelem fogta el a midianitákat. Félelmükben kiáltozva menekültek, hogy életüket mentsék, és saját bajtársaikat ellenségnek tekintve egymást gyilkolták le. Amint a győzelem híre elterjedt, a hazaküldött izraelita férfiak ezrei fordultak vissza és csatlakoztak a menekülő sereg üldözéséhez. A midianiták útjukat a Jordán felé vették, remélve, hogy elérik saját területüket a folyón túl. Gedeon hírnököket küldött Efraim törzséhez, buzdítva őket, hogy fogják el a menekülőket a déli gázlóknál. Gedeon háromszáz emberével az üldözéstől kifáradva átkelt a folyón közvetlen azok után, akik már elérték a túlsó partot. A midianiták két fejedelmére, Zébára és Sálmunáhra, akik az egész sereget vezették és tizenötezer emberrel megmenekültek, Gedeon rárontott, erejüket teljesen felmorzsolta, a két fejedelmet pedig elfogta és megölte.

Mai Bibliai szakasz: Eszter 5

A pompába öltözött királynő, Eszter, bejelentés nélkül jelent meg a királyi palota belső udvarán, szemben a királyi palotával, ahol férjének trónja állt. A király szíve még mindig vonzódott feleségéhez, ezért kinyújtotta felé aranypálcáját. Így a terv egyik része sikerrel teljesült: amikor Eszter megérinthette a felé nyújtott aranypálcát, tudta, hogy élete már nincs veszélyben. Most népének életét kellett megmentenie.

A király – jelleméhez híven – szenvedélyesen reagált, a királyi udvar minden alattvalója hallatára felajánlotta Eszternek, hogy bármit neki ad, akár még fele királyságát is. Eszternek három napja volt, hogy véghezvigye tervét, és tartotta is magát ehhez, így alázatosan meghívta a királyt és Hámánt egy lakomára a rezidenciájára.

A finom ételek elfogyasztása után a király megerősítette ajánlatát, miszerint megadja azt, amit Eszter kér. Eszter egy újabb lakoma-meghívással válaszolt – a következő napra. Vajon miért nem mondta meg Eszter, mit szeretne, talán elvesztette a bátorságát? Meglehet, ez a második lakoma is tervének része volt. Nagyon nehéz dolga volt. Meg kellett kérnie a királyt, hogy tegyen semmissé egy visszavonhatatlan rendeletet, mondjon le a hatalmas pénzösszegről, és fogadja el a tényt, hogy egyik főembere egy gyilkos manipulátor – és mindezt úgy, hogy megtudja: felesége becsapta őt az elmúlt 5 évben származásával kapcsolatban. Egy kellemes éjszakai pihenés és egy kicsivel több idő volt a nő egyetlen reménye arra, hogy valamelyest tompítsa a nyilvánvalóan kemény csapást.

Hámán vígan hagyta el a lakomát. Ám amint a palota kapujához ért, nagy felháborodás érte. Márdokeus a posztján állt, és nem hajolt meg előtte, makacsul kitartott, nem félt tőle. Hámán büszkeségén csorba esett, és minden öröme elszállt.

Hámán magához hívatta feleségét és barátait, és büszkén emlékeztette őket hatalmára, pozíciójára, gazdagságára és gyermekei számára. Mesélt nekik a lakomáról, és arról, hogy a királynő senki mást nem hívott meg a másnapi lakomára csak őt és a királyt. De mégis panaszkodott, hogy addig semmi más nem számít, amíg Márdokeus él. Barátai Márdokeus felakasztását javasolták neki. Hámán ismét megnyugodott – megrendelte az akasztófát, ami rövidesen el is készült.

Hámán büszke ember volt, és az volt legnagyobb gyengesége, hogy képtelen volt élvezni az élet jó dolgait egyetlen kellemetlenség, Márdokeus miatt. Milyen gyakran vagyunk mi is olyanok, mint Hámán! Legtöbben mérhetetlen sok áldást kapunk, mégis engedjük, hogy egyes dolgok – ebből a szempontból most mindegy, hogy jelentéktelen, vagy fontosabb ügyek – , megakadályozzanak bennünket abban, hogy boldogok legyünk. Úgy gondoljuk, boldogok leszünk, ha otthagyjuk a munkánkat; megtaláljuk lelki társunkat; testvérünk kigyógyul a rákból; elég pénzt keresünk; vagy megjavul az egészségünk. Az élet nehézségei nem szabad, hogy megakadályozzanak abban, hogy  boldogok legyünk és szeressük Istent – a jelenben. A nehézségek, amelyek a Krisztusnak odaszentelt élet részét képezik, valójában boldoggá tehetnek bennünket,  míg a büszkeség és az adott körülmények sohasem!

Jean Boonstra

59. heti olvasmány a PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 53. fejezetéhez (szept. 11-17).

Az izraeliták történetének ismerősnek kell lennie számunkra, hiszen sok szempontból mi mindannyian ugyanezt a történetet éljük saját életünkben.

Csak egy pillanatba kerül, amíg nem engedelmeskedünk Isten akaratának -  mint ahogyan az izraeliták tették, amikor nem irtották ki a kánaánitákat -  és szem elől veszítjük Istent. Isten bőséges áldást ígér azoknak, akik megtartják a parancsolatait, szeretik és tisztelik Őt.

Ez túl soknak bizonyult Isten állítólagos népe számára, és hamarosan azon kapták magukat, hogy ugyanazokat a bűnöket követik el, amelyek a kánaánitáknak volt szokása. Csak idő kérdése volt, és Isten teljesen kikerült a képből. A helytelen választásuknak köszönhetően hét évig rabságban kellett élniük.

Néha ilyeneknek kell bekövetkeznie, ahhoz, hogy felismerjük a szükségét, hogy Isten akaratát kövessük, ne pedig a sajátunkat az életben.

Ebben a történetben a gyönyörű rész Isten kegyelme. Még az után is, hogy Isten népe végképp ellene fordult, ellenszegülve az Ő akaratának, Ő még mindig megbocsátott nekik. Kinyújtotta szerető karját, és megmentette őket a rabságból, Gedeon kis hadseregének szolgálatkész hívei segítségével. Isten arra utasította Gedeont, hogy ne egy óriási hadsereggel menjen, akik a győzelemmel magukat dicsőítenék, hanem kevés számú emberrel, akik állhatatosan kitartottak a Krisztussal való, megalkuvást nem ismerő élet mellett.

Ami számomra kiütközött, az a következő: „Nem annyira a nagy tömegek dicsőítik az Urat, hanem azoknak az embereknek a jelleme, akik Őt szolgálják.” Álljunk hát biztosan a lábunkon az utolsó időkben, meg nem ingatva az engedékenység és a kísértések által, hanem szemünket tartsuk mindig a Krisztussal való öröklét győzelmén.

Jill Simpson, ifjúságvezető és diakonissza
 Westminster HNA gyülekezet
Dél-Karolina, USA

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése