2016. szeptember 18., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 18 - VASÁRNAP - Eszter 9

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Pátriárkák és próféták 54. és 55. fejezeteihez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 54. fejezet 434. nap

54. Sámson

Az általános hitehagyás közepette Isten hűséges imádói folytatták könyörgésüket Izrael szabadulásáért. Noha nem volt nyilvánvaló válasz, s az elnyomó hatalom súlya egyre nehezebb lett, mégis Isten gondviselése segítséget készített elő számukra. Még a filiszteus elnyomás első éveiben egy gyermek született, aki által Isten e hatalmas ellenség erejét meg akarta törni.

Czóra kis város a filiszteus fennsíkot uraló dombvidék határánál feküdt. Itt élt a Dán nemzetségéből való Manoah család, egyike ama keveseknek, akik az általános hűtlenség közepette is hűek maradtak Istenhez. Manoah gyermektelen feleségének megjelent "az Úrnak angyala" azzal az üzenettel, hogy fiúgyermeke születik, aki által Isten kezdi megszabadítani Izraelt. Erre való tekintettel az angyal tanítást adott neki saját életmódját és gyermeke nevelését illetően: "Azért most megójjad magad, és ne igyál se bort, se más részegítő italt, és ne egyél semmi tisztátalant" (Bír 13:4). Ugyanez a tilalom vonatkozott kezdettől fogva a gyermekre is annak hozzáadásával, hogy haját ne vágják le, mert nazireusként Istennek kellett őt szentelni.

Az asszony felkereste férjét és beszámolt az angyal látogatásáról, elmondta Manoahnak az üzenetet. Azután afeletti félelmükben, hogy hibát követnek el abban a fontos munkában, amit közöltek velük, a férj így imádkozott: "[...] Kérlek, Uram! az Istennek amaz embere, akit küldöttél volt, hadd jöjjön el ismét hozzánk, és tanítson meg minket, hogy mit cselekedjünk a születendő gyermekkel?" (Bír 13:8).

Mikor az angyal újra megjelent, Manoah aggodalmas kérdése így hangzott: "[...] Ha beteljesedik ígéreted, miként bánjunk a gyermekkel, és mit cselekedjék ő?" Válaszul az előző tanítást ismételte meg: "Mindentől, amit csak mondottam az asszonynak, őrizkedjék. Mindabból, ami csak a bortermő szőlőből származik, ne egyék, és bort és más részegítő italt ne igyék, és semmi tisztátalant ne egyék. Mindazt, amit parancsoltam néki, tartsa meg" (Bír 13:12-14).

Isten a Manoahnak ígért gyermek által fontos munkát akart elvégezni, és e feladathoz szükséges tulajdonságok elnyerése végett az anya, valamint a gyermek szokásait gondosan szabályozni kellett. Az angyal Manoah felesége számára azt a tanítást adta, hogy "se bort és más részegítő italt ne igyék, és semmi tisztátalant ne egyék. Mindazt, amit parancsoltam néki, tartsa meg." A gyermeket az anya szokása jóra vagy rosszra befolyásolja. Elvek által ellenőriznie kell magát és mértékletességet, önmegtagadást kell gyakorolnia, ha gyermeke javát keresi. Oktalan tanácsadók az anyát minden kívánságának és vágyának kielégítésére ösztönzik, de ez a nézet téves és káros. Az anyát Isten parancsolata ünnepélyesen önuralom gyakorlására kötelezi.

Az apák és az anyák egyaránt felelősek. Szellemi és testi jellemtulajdonságát és étvágyát mindkét szülő átruházza gyermekére. A szülő mértéktelenségének eredményeként a gyermekek sokszor híján vannak a testi, szellemi és erkölcsi erőnek. Az iszákosok és a dohányosok mohó kívánságaikat, heves vérmérsékletüket és ingerlékeny idegeiket minden bizonnyal átadják gyermekeiknek. A kicsapongó emberek gyakran tisztátalan vágyakat és förtelmes betegségeket hagynak örökségül utódaikra. És mivel a gyermekeknek a szüleiknél kevesebb erejük van ellenállni a kísértésnek, így minden nemzedék egyre mélyebbre süllyed. A szülők nagymértékben felelősek nemcsak gyermekeik zabolátlan szenvedélyeiért és mértéktelen vágyaiért, hanem ezrek fogyatékosságaiért, akik süketen, vakon, betegen vagy gyengeelméjűen születnek.

Minden apa és anya kérdése ez legyen: "[...] mit cselekedjünk a születendő gyermekkel?" (Bír 13:8). A születés előtti befolyás hatását sokan lebecsülik, de a héber szülőkhöz küldött mennyei tanítás - amit kétszer megismételtek - a leghatározottabb és a legünnepélyesebb módon megmutatja, hogyan tekinti ezt az ügyet Teremtőnk.

Ám azzal, hogy a héber szülők magukat megtartóztatva a megígért gyermeket tisztasággal és egészséggel ajándékozták meg, még nem volt minden elintézve. Ezt követnie kellett a gondos nevelésnek és a helyes szokások kialakításának. Isten azt parancsolta, hogy Izrael jövendő bíráját és szabadítóját gyermekségétől fogva szigorú önmegtartóztatásra neveljék. Születésétől kezdve nazireusnak kellett lennie, így a bor és részegítő italok fogyasztásának állandó tilalma alá volt helyezve. A gyermeket mértékletességre, önuralomra és önmegtagadásra kell nevelni már születésétől kezdve.

Mai Bibliai szakasz: Eszter 9

Eljött a nap, amit Hámán és tanácsadói a zsidók kiirtására sorsoltak ki. Az új rendelettel kezükben azonban a zsidóknak a kormányzattól kapott meghatalmazásuk volt arra, megvédjék magukat. A harc elkezdődött. A kormányzati tisztviselők szerte az országban buzgón a király új főemberének, Márdokeusnak a kedvében akartak járni, ezért készségesen segítették az izraelitákat, akik le is győzték minden ellenségüket.

A fővárosban ötszáz embert öltek meg, köztük Hámán tíz fiát is. Márdokeus rendelete azt is kimondta, hogy a zsidók szabadon elvihetik a harc folyamán a zsákmányt. Ők azonban nem vettek el semmit ellenségeiktől, sem vagyontárgyaikat, sem pénzüket, sem ékszereiket. Küzdelmük lényege nem maga a háborúskodás volt, hanem saját, és családtagjaik életének megóvása.

A fővárosban folyó dúlás és pusztítás az egyébként közönyös király figyelmét is felkeltette. A nap vége felé megkérdezte Esztert, hogy elégedett-e, és van-e még valami további kívánsága. Eszter azt kérte, hogy a rendeletet terjesszék ki még egy napra Susánban, s hogy Hámán fiainak holttesteit akasszák fel. Talán amiatt aggódott Eszter, hogy a második napon Hámán családtagjai vagy barátai megpróbálnak ellenszegülni a törvénynek, és a zsidókat ez készületlenül éri, így nem tudják megvédeni magukat? Talán. Vagy egy gyenge pillanatában túl kényszeresen törekedett a megtorlásra? A második napon további háromszáz ember halt meg, és Hámán fiait felakasztották.

Országszerte 75000 ember halt meg a zsidók ellenségei közül. A zsidók közül mindenki sértetlenül vészelte át a küzdelmet, és hálásan ünnepeltek. Örömüket azzal fejezték ki, hogy apró ajándékokat adtak egymásnak, és alamizsnát osztogattak a szegényeknek.

Márdokeus pihenőnapot hirdetett, és ünnepet alapított. A Biblia más feljegyzéseiben Isten hirdette ki az ünnepeket, de itt úgy tűnik, Márdokeus az Isten szószólója. Ez tehát Purim ünnepének eredete. (Az ünnep a pur (sorsvetés) szó után kapta nevét.) A zsidó nép minden évben két napig ünnepli a nagy fordulat emlékét. A bánat örömre fordult, a gyász pedig vigalomra. Márdokeus a zsidó nép hivatalos szószólójaként szerepelt, Eszter pedig megerősítette és támogatta javaslatait.

Márdokeusnak és Eszternek birodalom-szerte tisztelettel és hódolattal adóztak. Szó szerint felül kellett írniuk a médek és perzsák törvényét, amit soha nem lehetett megváltoztatni. Ezzel sokak életét mentették meg. Isten készséges, alázatos szolgákként tudta felhasználni Esztert és Márdokeust. Purim ünnepét ma kevéssé ismerik, és igen kevesen ünneplik meg. Talán már nem olyan népszerű, de Eszter története és népének küzdelme fiatalok és idősek számára egyaránt drága és emlékezetes marad, ami soha nem feledhető.

Jean Boostra

60. heti olvasmány a PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 54. és 55. fejezeteihez (szept. 18-24).

„Mielőtt az anyaméhből kijöttél, megszenteltelek” (Jeremiás 1:5)

Ez az ígéret bizonyosan igaz volt Sámson és Sámuel esetében. Az édesanyjuk már a születésük előtti időtől fogva készítette őket az Úr szolgálatára. Mindketten el lettek különítve, hogy népük vezetői legyenek, és rendkívüli fontosságú feladatokat teljesítsenek.

Sajnálatos módon azonban, ahogyan a szerepükbe belenőttek, amelyekre az édesanyjuk gondosan és jámboran nevelte őket, Sámson és Sámuel olyan döntéseket hoztak, amelyek – drámai módon – egészen más ösvényre vezették őket. Amikor Sámuel felnőttkorba lépett, Izráel lelki pásztorává vált, mint próféta, illetve politikai vezetőjévé, mint bíró.

Ezzel szemben Sámson felnőttkorba lépése azzal jellemezhető, hogy nyíltan visszautasította az odaszenteléssel kapcsolatos, nazireus fogadalmakat, és – ami még rosszabb, szentségtelen szövetséget kötött a filiszteusokkal, pedig ő éppen azért született meg, hogy megszabadítsa tőlük Izráelt. Sámson újra meg újra visszautasította a hívást, hogy elkülönített maradjon, és teljesen odaszentelt az Isten által kijelölt küldetésnek, míg végül „az Úr… elhagyta őt” (Bírák 16:20).

Tagadhatatlan, hogy Sámson nem azt az utat járta be, amit Isten szánt neki. Az ő és Sámuel története közti erős kontraszt fájdalmas és kijózanító emlékeztető, hogy a döntéseinknek következményei vannak. Mégis – még a Sámson helytelen döntései miatti vereség és fogság ellenére is – a kegyelem és a megbocsátás által Sámson ereje visszatért, és lehetővé tette, hogy végül betöltse küldetését. Isten kegyelme nagyobb, mint a mi legnagyobb hibáink.

German Rodriguez
a Spencerville Hetednapi Adventista gyülekezet presbitere
Maryland, USA

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése