2016. szeptember 24., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 24 - SZOMBAT - Jób 5

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 55. fejezet 440. nap

"A gyermek Sámuel pedig folytonosan növekedék és kedves volt mind az Úr, mind az emberek előtt" (1Sám 2:26). Bár Sámuel ifjú korát az Isten imádására szentelt sátornál töltötte, a gonosz befolyásoktól és bűnös példáktól ő sem mentesült. Éli fiai sem az Istent nem félték, sem az atyjukat nem becsülték, de Sámuel nem kereste társaságukat és gonosz útjaikat sem követte. Hűségesen igyekezett azzá lenni, amivé Isten akarta, hogy legyen. Ez minden ifjú kiváltsága. Kedves Isten előtt, amikor kis gyermekek átadják magukat szolgálatára.

Sámuel Éli gondjára volt bízva és kedves jelleme az idős főpapban meleg szeretetet keltett. Kedves, nagylelkű, engedelmes és tisztelettudó volt. Fiainak önfejűségétől szenvedve Éli a gyermekben vigaszt, megnyugvást talált. Sámuel segítőkész és gyöngéd volt. Egyetlen apa sem szerethette gyermekét gyöngédebben, mint Éli ezt az ifjút. Egyedülálló volt, hogy a nemzet fő elöljárója és az egyszerű gyermek között oly meleg szeretet fejlődött ki. Amint az idős kor gyengeségei Élin úrrá lettek, s félelme és lelkiismeret-furdalása volt saját fiainak erkölcstelen magatartása miatt, Sámuelhez fordult vigaszért.

A léviták sajátos szolgálatukat 25 éves koruk előtt nem kezdhették meg, de Sámuel kivétel volt e szabály alól. Évről-évre egyre fontosabb tisztséget kapott, s gyermekként felövezték len efóddal a szentély szolgálatára való odaszenteltsége jeleként. Sámuelnek már akkor megvoltak a kötelességei, amit képességeihez mérten Isten szolgálatában kellett végeznie. Ezek kezdetben igen szerények voltak és nem mindig kellemesek, de ő a legjobb tudása szerint készségesen végezte azokat. Vallása az élet minden kötelességére kiterjedt. Magát mindenkor Isten szolgájának, munkáját Isten művének tekintette. Minden tettében az Isten iránti szeretet ösztönözte. Ily módon lett Sámuel a menny és föld Urának munkatársává, aki alkalmassá tette, hogy nagy munkát végezzen Izraelért.

Ha a gyermekeket megtanítanák arra, hogy a mindennapi kötelességek szerény részét az Úrtól részükre kijelöltnek tekintsék, - mint oly iskolát, amelyben őket nevelni kell a hűséges és eredményes szolgálatra, - mennyivel kellemesebb és becsületesebb lenne munkájuk. Minden kötelességet úgy végezni, mintha azt az Úrnak tennék, ez vonzóvá teszi a legszerényebb foglalkozást is és kapcsolatba hozza a földön élő munkást a mennyben Isten akaratát végrehajtó szent lényekkel.

A mostani és az eljövendő élet minden eredménye a kis dolgokkal szemben tanúsított lelkiismeretességtől és gondosságtól függ. Isten legkisebb munkáját is ugyanaz a tökéletesség jellemzi, mint a legnagyobbat. A kéz, amely felfüggesztette a világokat az űrben, ugyan az a kéz az, mely mezők liliomait finoman kidolgozta. És amiképpen Isten az ő hatáskörében tökéletes, azonképpen kell nekünk is tökéleteseknek lennünk a mi körünkben. Az arányos emberi jellem szépsége a személyes kötelességek végzéséből formálódik. Ezért életünket a legnagyobb és legkisebb részleteiben hűség kell jellemezze. A kicsiny dolgokban való becsületesség, a hűség és szívélyesség gyakorlása beragyogja az élet ösvényét, és ha munkánkat e földön bevégeztük, kitűnik majd, hogy minden hűséggel végzett kicsiny feladat valahol jó hatást váltott ki, mely nem évül el soha örökké!

Korunk ifjúsága éppoly becses Isten szemében, mint Sámuel volt. Keresztény becsületességük hűséges megtartása erős befolyást gyakorol a megújulás munkájában. Ilyen emberekre van szükség e mostani időkben. Isten mindegyikük számára tartogat munkát. Emberek még soha nem valósítottak meg nagyobb feladatot Isten és az emberiség számára, mint amit napjainkban végeznek azok, akik hűségesek az Isten által reájuk bízottakban.

Mai Bibliai szakasz: Jób 5

Elifáz úgy gondolja, hogy a megélt események közvetlen kapcsolatban vannak az egyén életével. Ezért Elifáz szerint Jób problémája önmaga. Ki mint vet, úgy arat – ez a lényege érvelésének. Jóbnak nem kell a természetfelettihez folyamodnia segítségért (1. vers), mert az ostoba és tisztességtelen dolog (2. vers). Az ostobák birtoka elpusztul, a háborúban meghalnak, és az aratását kifosztják.

A földnek nem áll hatalmában gonoszságot előidézni. A 7. versben Elifáz gondokat hozó majd ismét felfelé távozó angyalokról beszél. Ezért az embernek Istent kell keresnie (8. vers), aki kizárólagos Isten (11-12. vers), és úgy tesz, ahogy kedve szerint való, beleértve a teremtményeit ért károkat, ezáltal puszta játékszerekké alacsonyítva őket. Ha éppen össze akarná törni a játékszereit, ki tudná megakadályozni? Isten korlátlan hatalmának ezen nézete nem biblikus, és hiányzik belőle az Ő szeretetének kinyilatkoztatása.

Elifáz szerint Isten véletlenszerűen választja ki az alant lévőket és a gyászolókat (11. vers). Ő aktívan megakadályozza az emberek próbálkozásait, meggátolja őket a dolgok helyrehozatalában (12. vers), és a bölcsesség és tervek odavesznek (13. vers). Ha Isten közbelép, ők nappal is sötétben botorkálnak (14. vers). Isten maga dönti el, hogy megmenti-e a szükségben lévőket és elesetteket (15. vers). A szegényeknek viszont van reménysége (16. vers). Tehát minden, ami velünk történik, Isten nevelése, és nem elvetendő (17. vers).

Elifáz úgy vélte, hogy Isten fájdalmat mér az emberre, amennyiben Ő azt szükségesnek látja, majd később meggyógyít, ha úgy gondolja (18 vers). Még ha egy vagy hét baj is lenne, Ő képes megvédeni a gonosztól (19. vers). Éhség és háború idején Ő őrzi meg az embert a haláltól (20. vers). Megvédi az embert a pletykáktól, és semmitől sem kell félnie (21. vers). Nevethetünk a pusztításon és nem kell félnünk a vadállatoktól (22. vers). Ennek alapja az e világbeli „Isten békéje” megközelítésünk (23. vers). Ezzel az útmutatással az egyént béke veszi körül, és a Menny nyitva áll előtte.

Elifáz nem érti a dolgokat teljes egészében – hiányzik belőle a biblikus látásmód. Egyrészről az önfeláldozás filozófia gondolata, másrészről pedig az „együnk-igyünk, mert holnap úgyis meghalunk”-elv a különbség Elifáz és Jób nézete közt.

Drága Istenünk, Hozzád jövünk minden igényünkkel, nem azért, mert itt a Földön szeretnénk magunknak Mennyet teremteni, hanem mert Beléd helyezzük a bizalmunkat, hogy Te fogod azt nekünk elkészíteni végül. Szeretnénk a jelenben élni, a bennünk lévő, jövőre vonatkozó reménységgel! Ámen.

Koot van Wyk

60. heti olvasmány a PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 54. és 55. fejezeteihez (szept. 18-24).

„Mielőtt az anyaméhből kijöttél, megszenteltelek” (Jeremiás 1:5)

Ez az ígéret bizonyosan igaz volt Sámson és Sámuel esetében. Az édesanyjuk már a születésük előtti időtől fogva készítette őket az Úr szolgálatára. Mindketten el lettek különítve, hogy népük vezetői legyenek, és rendkívüli fontosságú feladatokat teljesítsenek.

Sajnálatos módon azonban, ahogyan a szerepükbe belenőttek, amelyekre az édesanyjuk gondosan és jámboran nevelte őket, Sámson és Sámuel olyan döntéseket hoztak, amelyek – drámai módon – egészen más ösvényre vezették őket. Amikor Sámuel felnőttkorba lépett, Izráel lelki pásztorává vált, mint próféta, illetve politikai vezetőjévé, mint bíró.

Ezzel szemben Sámson felnőttkorba lépése azzal jellemezhető, hogy nyíltan visszautasította az odaszenteléssel kapcsolatos, nazireus fogadalmakat, és – ami még rosszabb, szentségtelen szövetséget kötött a filiszteusokkal, pedig ő éppen azért született meg, hogy megszabadítsa tőlük Izráelt. Sámson újra meg újra visszautasította a hívást, hogy elkülönített maradjon, és teljesen odaszentelt az Isten által kijelölt küldetésnek, míg végül „az Úr… elhagyta őt” (Bírák 16:20).

Tagadhatatlan, hogy Sámson nem azt az utat járta be, amit Isten szánt neki. Az ő és Sámuel története közti erős kontraszt fájdalmas és kijózanító emlékeztető, hogy a döntéseinknek következményei vannak. Mégis – még a Sámson helytelen döntései miatti vereség és fogság ellenére is – a kegyelem és a megbocsátás által Sámson ereje visszatért, és lehetővé tette, hogy végül betöltse küldetését. Isten kegyelme nagyobb, mint a mi legnagyobb hibáink.

German Rodriguez
a Spencerville Hetednapi Adventista gyülekezet presbitere
Maryland, USA

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése