2016. december 28., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - december 28 - SZERDA - Zsoltárok 58

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 73. fejezet 535. nap

Amikor Dávid érezte, hogy életének vége közel van, magához hívta Izrael főembereit, az ország minden részéből való képviselőkkel együtt, hogy átadja nékik ezt a feladatot, mint szent megbízatást. Dávid biztosítani akarta beleegyezésüket és támogatásukat a nagy mű számára. Testi gyengesége miatt nem lehetett személyesen jelen az átadásnál. Isten Lelke szállott reá és sokkal több buzgalommal és erővel, mint ezelőtt, képes volt arra, hogy még egyszer szóljon a néphez. Elmondta nekik, hogy ő szerette volna felépíteni a templomot. Az Úr azonban azt parancsolta neki, hogy ezzel a munkával Salamont, fiát kell megbíznia. Az isteni ígéret így szólt: "Salamon a te fiad építi meg az én házamat és az én pitvarimat; mert én őt magamnak fiamul választottam, és én is néki atyja leszek. Megerősítem az ő királyságát mindörökké; ha az én parancsolataimat és ítéleteimet szorgalmatosan megtartándja, amint e mai napon. Most azért az egész Izráelnek, az Úr gyülekezetének szeme előtt és a mi Istenünk hallására: őrizzétek s keressétek az Úrnak a ti Istenteknek minden parancsolatit, hogy bírhassátok e jó földet, és hogy örökségül hagyhassátok fiaitokra is magatok után mindörökké" (1Krón 28:6-8).

Dávid saját tapasztalatából tanulta meg, hogy nagyon kemény annak az embernek az ösvénye, aki elpártolt Istentől. Átérezte a megtört törvény kárhoztatását, aratta a törvény áthágásának gyümölcseit és egész lelkét megrendítette az aggodalom, hogy vajon Izrael vezetői hűségesek lesznek-e Istenhez, és Salamon engedelmeskedik-e Isten törvényének és elkerüli-e azokat a bűnöket, amelyek megingatták atyja tekintélyét, hatalmát, megkeserítették életét és meggyalázták Istent? Dávid tudta, hogy a szív alázatosságára, az Istenben való állandó bizalomra és meg nem szűnő éberségre van szüksége fiának ahhoz, hogy ellen tudjon állni a kísértéseknek, amelyek bizonyára Salamont is megtámadják majd kiemelt helyén, mert éppen az ilyen kiemelt személyek jelleme különleges célpontjai a Sátán nyilainak. Ezért Dávid odafordult fiához, akit már elismertek utódjának a trónon és így szólt hozzá: "Te azért, fiam, Salamon, ismerd meg a te Atyád Istenét, és szolgálj néki tökéletes szívvel és jó kedvvel; mert az Úr miden szívbe belát és minden emberi gondolatot jól ért. Hogyha őt keresénded, megtalálod; ha ellenben őt elhagyándod, ő is elhagy téged mindörökké. Most azért, mivelhogy az Úr választott téged, hogy néki szent házat építs: légy erős és készítsd meg azt" (1Krón 28:9-10).

Dávid részletes utasítást adott Salamonnak a templom építésére. Minden részére terv készült és az istentisztelethez szükséges eszközöket is mind felsorolta, mégpedig pontosan úgy, ahogy megmutatta neki Isten Lelke. Salamon még fiatal volt és visszariadt a súlyos felelősségtől, ami reá hárult a templom felépítésében és Isten népének kormányzásában. Dávid ezért ezt mondta fiának: "Légy bátor és erős, és kezdj hozzá, semmit ne félj és ne rettegj; mert az Úr Isten, az én Istenem veled lészen, téged el nem hagy, tőled el sem távozik, míglen elvégzed az Úr háza szolgálatának minden művét" (1Krón 28:20).

Dávid azután újból a gyülekezethez fordult és így szólt: "Ím látjátok, hogy egyedül az én fiamat, Salamont választotta Isten, aki még gyermek és gyenge; a munka pedig nagy, mert nem emberé lészen az a ház, hanem az Úr Istené. Én pedig teljes tehetségem szerint az én Istenem háza számára bőségesen szereztem aranyat az arany szerszámokra, ezüstöt az ezüst szerszámokra, rezet a rézre, vasat a vasra, fákat a fákra; ónixköveket, foglalni való köveket, veres köveket, különb-különbszínű köveket; mindenféle drágaköveket; márványköveket is bőséggel. Ezenfölül, mivel nagy kedvem van az én Istenem házához, ami kincsem, aranyam és ezüstöm van, oda adom az én Istenem házának szükségére, azok mellett, amelyeket szereztem a szent ház számára. Háromezer tálentom aranyat Ofir aranyából, és hétezer tálentom tiszta ezüstöt, a házak falainak beborítására [...] És ha valaki még adni akar, szabad akaratja szerint, töltse meg a kezét ma és adjon, amit akar az Úrnak" (1Krón 29:1-5).

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 58

Az 58. zsoltár egyes részeinek megfelelő fordítását illetően nincs egyetértés a fordítók között. Amíg a nyitósor az egyik modern angol fordítás, a New International Version szerint „az uralkodókat és bírákat” szólítja meg, egy másik pedig a „ti, istenek” megszólítást alkalmazza, addig a legrégebbi változatban, a King Jamesben „Ó, gyülekezet” szerepel. (A magyar Károlyi-változatban „embernek fiai”, míg a Magyar Biblia-társulat új fordítású változatában „ti, hatalmasok” olvasható – a fordító). Amennyiben ez a zsoltár az istenekhez szól, akkor azt állítja, hogy ők nem ítélkeznek helyesen, mivel a szívük terve gonosz, és a kezeik erőszakot osztanak a Földön. Sok isten létezett az ókori világban, de ők az emberi képzelet szüleményei voltak, és az ember romlottságát tükrözték. Ezek az istenek emberien viselkedtek. Viaskodtak és veszekedtek, cselt szőttek és megtévesztettek. Míg a Biblia Istene minket teremtett a maga képére, addig az ember az ő isteneit a saját képére teremtette, így azok szükségszerűen gonoszak lettek. Ezek után mégis hogyan is tudnának igazságosan és becsületesen ítélni?
Ha azonban Dávid az igazságtalan uralkodókról és bírákról ír, akkor e zsoltár üzenete róluk szól, mert ők is emberiek, és a saját romlottságát élik ki. Mi azt várjuk el a bíróktól, hogy megvesztegethetetlen módon szolgáltassanak igazságot; az uralkodónak pedig az a kötelessége, hogy fenntartsa a jogrendet, és ezáltal biztonságos társadalmat alakítson ki. Viszont, ahogy azt Baron Acton 1887-ben megállapította, „A hatalom hajlamos romlásra késztetni, az abszolút hatalom pedig teljesen megront.” A történelem tele van hihetetlen mértékű elnyomásról és igazságtalanságról szóló történettel. A feldúlt tájon olyan uralkodók sötét árnyéka lépked, mint Adolf Hitler és még számtalan más, aki az országa földjét a saját népe vérével áztatta. Miért nem avatkozott be Isten már korábban, hogy véget vessen az általuk gyakorolt terroruralomnak? Ha az időnek a romlott uralkodók és bírák áldozata feldúlt holttestének milliárdjaival bevetett tarlóit szemléljük, arra érzünk indíttatást, hogy Dáviddal együtt kiáltsunk fel. Isten, rontsd meg a fogaikat a szájukban; az oroszlánok zápfogait törd össze, Uram!” (7. vers). Teljes joggal érzünk óriási felháborodást a hatalmukkal való embertelen visszaélésük miatt, és ugyancsak teljes joggal várjuk a napot, amikor „elhordja őket a haragos szél... s az emberek majd mondogatják, »Valóban, az igazra mégis jutalom vár, van még Isten, aki ítél a Földön!«” (10. és 12. vers; a Szent István Társulat Biblia-fordítása)
De gondoljunk csak ebbe! Ezen emberek mindegyike ártatlan kisbabaként született, szerető anya keblén nyugodott. Hogyan változott mégis ez a nyilvánvaló ártatlanság ennyire gonosszá? A lehetőség igazából már a kezdettől ott volt. „Eltértek a gonoszok a fogantatásuk óta; tévelygenek a hazugok az anyjuk méhétől kezdve.” (4. vers) A nyugtalanító igazság azonban az, hogy mindannyian ugyanezzel a gonoszra való hajlammal születünk. Ha azonban mégsem járunk ezen emberek lábnyomában, azt csakis Istennek köszönhetjük. Ahogy egy nagy prédikátor mondta, „Csak és egyedül Isten kegyelméből vagyok képes bármire is.”
Garth Bainbridge

74. heti olvasmány a PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 73. fejezetéhez (dec. 25-31.).

Dávidnak mindene megvolt:  jóképű volt, éles elméjű és tehetséges sok mindenben. A pásztorfiú, akiből király lett, költő volt és zenész, képzett íjász, harcos, tábornok a csatatéren, államférfi és végrehajtó adminisztrátor. Mindazonáltal, a legragyogóbb jellemvonása ezen lenyűgöző bibliai karakternek valószínűleg az istenfélelme volt – „Találtam szívem szerint való férfiút, Dávidot, a Jesse fiát…” (ApCsel 13:22)

Azonban Dávid házasságtörést is elkövetett Bethsabéval. Majd Bethsabé valódi férjét kivégeztette a csatában. Később Isten kifejezett parancsa ellenére ragaszkodott a nemzet összeírásához és katonai sorozáshoz. Továbbá, őszintén szólva, nem volt túl jó apa – nem fegyelmezte fiait.

Hogyan lehetséges akkor, hogy egy ennyire legyengült jellemmel bíró személyt még ez után is Isten szíve szerint való férfinak nevezzünk? Bár Dávid bűnei drámaian nagyok voltak, teljes és alapos bűnbánata ha lehet, még inkább az volt. Valójában Dávid szégyenének mélyéből látható meg az a mélység, ameddig Isten szeretete és könyörülete elér. Azt mutatja be nekünk, hogy Isten - a bűntől függetlenül-, mindig elfogadja az igaz, szívből jövő bűnbánatot.

Milyen bátorító ez a mai hitzarándokok számára! Lehetünk tele bár gonoszsággal, tele születésünktől fogva taszító bűnnel, Isten meg tud minket tisztítani. „Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál.” (Zsolt 51:9)

Benjamin Orian 
a Dél-Tacoma adventista  gyülekezet lelkésze

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése