2016. december 5., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - december 5 - HÉTFŐ - Zsoltárok 35

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Pátriárkák és próféták 70. fejezetéhez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 70. fejezet 512. nap

Izrael férfiai ujjongó kiáltásokkal és öröménekekkel kísérték a frigyládát szállító szekeret és a sokaság hangja egyesült a hangszerek hangjával. "Dávid pedig és az egész Izráel népe örvendeznek vala az Úr előtt, jegenyefából való minden szerszámokkal, hegedűkkel, lantokkal, dobokkal, sípokkal és cimbalmokkal" (2Sám 6:5). Izrael régóta nem volt részese ilyen diadalmas jelenetnek. A hosszú menet ünnepélyes örömmel vonult a halmok és völgyek mentén a szent város felé.

De "mikor Nákonnak szérűjére jutának, kinyújtá Uzza az ő kezét az Isten ládájára, és megtartá azt; mert az ökrök félremozdították vala. Ennekokáért felgerjede az Úr haragja Uzza ellen, és megölé ott őt az Isten vakmerőségéért: és meghala ott az Isten ládája mellett" (2Sám 6:6-7). Hirtelen rettegés fogta el az örvendező tömeget. Dávid megdöbbent és nagyon megrettent, szívében megkérdőjelezte Isten igazságosságát. Tisztelte a frigyládát mint Isten jelenlétének jelképét. Nem értette, hogy Isten miért sújtott le félelmetes ítéletével, s a boldogságot miért változtatta fájdalommá és gyásszá? Úgy érezte, nem lenne biztonságos a frigyládát a maga közelében tartani. Dávid ezért elhatározta, hogy ott hagyja ahol most van. A közelben a Gitteus Obed Edom házában helyezte el.

Uzza végzete isteni ítélet volt a legnyilvánvalóbb parancs áthágása miatt. Mózes által különleges utasítást adott az Úr a frigyláda szállítására vonatkozólag. Senki más, csak a papok, Áron leszármazottai érinthették meg, vagy láthatták fedetlenül. Isten utasítása így hangzott: "[...] akkor jöjjenek el Kéhát fiai, hogy elvigyék azokat; de ne illessék a szenthelynek semmi edényét, hogy meg ne haljanak" (4Móz 4:15). A papoknak le kellett takarniuk a frigyládát és azután a kéhátitáknak kellett azt felemelniük a rudaknál fogva, amelyeket a frigyláda mindkét oldalán levő gyűrűkbe helyeztek, és amelyeket sohasem mozdítottak el helyükről. A gersonitáknak és a méráritáknak, - akik a sátor függönyeiért, deszkáiért és oszlopaiért voltak felelősek, - adott Mózes szekereket és ökröket azok szállítására. "A Kéhát fiainak pedig semmit nem ada; mert a szentség szolgálata illette vala őket, amelyet vállon hordoznak vala" (4Móz 7:9). Így a frigyláda Kirjáth-Jeárimból való elszállításánál az Úr utasításait megbocsáthatatlanul figyelmen kívül hagyták. Dávid és népe azért gyülekeztek össze, hogy szent dolgot vigyenek véghez. Boldog és készséges szívvel vettek részt benne. Az Úr azonban nem fogadhatta el szolgálatukat, mert azokat nem az ő utasításai szerint hajtották végre. A filiszteusok is, - akiknek nem volt ismeretük Isten törvényéről - a frigyládát szekérre tették, amikor visszaküldték azt Izraelbe és az Úr elfogadta fáradozásukat. Az izraelitáknak azonban a kezükben volt Isten akaratának világos kijelentése; amikor tehát mellőzték ezeknek az utasításoknak a betartását, akkor meggyalázták Istent. Uzza a vakmerőség nagy bűnét követte el. Isten törvényének áthágása csökkentette felfogóképességét és a be nem vallott bűneinek terhe alatt, Isten tilalma ellenére, öntelten megérintette Isten jelenlétének jelképét. Isten nem tudja elfogadni a részleges engedelmességet. Parancsolatait nem lehet lazán venni. Isten az Uzzára kimért ítélettel meg akarta mutatni minden izraelitának, hogy milyen fontosabb parancsolatainak pontos megtartása. Egy ember halála bűnbánatra kellett késztesse a népet, és így ezreket őrzött meg Isten az ítélettől.

Dávid érezte, hogy saját szíve sincs teljesen rendben Isten előtt, és amikor látta Uzza halálát, félni kezdett a frigyládától, nehogy valamilyen bűne miatt őt is büntetés érje. Obed Edom, bár remegve örvendezett, mégis örömmel üdvözölte a szent jelképet, mint Isten jóindulatának zálogát. Egész Izrael figyelme most a Gitteusra és házanépére irányult. Mindenki azt figyelte, hogy mi történik velük. "És megáldá az Úr Obed Edomot és egész háznépét" (2Sám 6:11).

Isten dorgálása Dávid szívére is hatással volt. Megértette, jobban mint azelőtt Isten törvényének szentségét és az annak való engedelmesség elengedhetetlen voltát. Az Obed Edom házát ért kegyelem felébresztette benne a reményt, hogy a frigyláda áldást hoz mind neki mind népének.

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 35

Ez is Dávid zsoltára. Az ő kiáltása a csüggedésében, amikor olyan emberek üldözik őt, akik korábban a barátai voltak, de most gyűlölettel fizetnek a szeretetéért. A zsoltár három fő részből áll.

Az 1-től a 10. versig Dávid Istenhez imádkozik: „harcolj az ellenem harcolókkal!” Azt szeretné, ha legyőzhetné őket, és megszégyenülnének. Azt akarja, hogy váratlanul törjön az ellenfeleire a romlás, és ugyanabba a csapdába essenek, mint amit neki állítottak.

A második rész a 11-től a 18. versig terjed, ahol Dávid az ellenfeleit jellemzi. Hamis tanúk, akik olyasmivel vádolják őt, amit nem követett el. Rosszal fizetnek neki a jóért, amit értük tett. Böjtölt és imádkozott értük, amikor betegek voltak, azt gondolva, hogy igaz barátai. Dávid cserbenhagyottnak érzi magát, amikor a nyomorúságában ezek a „barátai” örvendeznek, és a háta mögött összefognak ellene.

Az utolsó rész a 18-tól a 28. versig tartó szakasz. Dávid az ő érdekében történő közbelépésért folyamodik Istenhez. Azért imádkozik, Isten ne engedje meg az ellenfeleinek, hogy az ő kárára örüljenek. Arra hivatkozik, hogy Isten igazolni fogja őt, és akik igazán szeretik őt, azok örömmel fognak kiáltani, és dicsőíteni Istent.

Ez átkozódó zsoltár. Ezek a zsoltárok „leleplezik Isten és az Ő népének ellenségeit, és átkot kívánnak a fejükre. Az ilyen zsoltárok hangneme ellentétben látszik állni azzal a lelkülettel, amelynek Krisztus kijelentése szerint vezetnie kell bennünket az ellenséghez való viszonyulásban (Mt 5:44).” (Hetednapi Adventista Biblia-kommentár, 3. kötet, 624. oldal) Honnan ez az ellentmondás, ha a zsoltárok ihletettek? Az egyik magyarázat a fenti kommentárból ugyanazon az oldalon a következő.

A bűnös vádolását mindig az adott kor hátterén kell figyelembe venni, amiben az idézett szakasz íródott. Abban az időben az emberek kemény szavakkal fejezték ki magukat, és erőteljes szóképekben. A Biblia írói emberi nyelven fejtették ki a gondolatukat, a többieknek is ismerős stílusban. „A Bibliát ihletett emberek írták, de ez nem Isten gondolkodás- és kifejezésmódja. Az emberiségé. Isten, mint író, nincsen feltüntetve. Az emberek gyakran mondják, hogy az ilyen kifejezésmód nem hasonlít Istenére. De Isten a Bibliában nem elsősorban a szavak, a logika és a retorika által nyilatkoztatja ki magát.” (E. G. White: MS, 24. 1886)

Atyánk, nem természetes, hogy szeressük az ellenfeleinket. De te megígérted, hogy mindent meg tudunk tenni Krisztus által, aki megerősít bennünket. Kérünk, add nekünk azt a kegyelmet, miszerint mindig azt válasszuk, hogy szeretjük az ellenfeleinket, és jót teszünk velük. Tudjuk, te meg tudod adni az erőt ahhoz, hogy így cselekedjünk. Jézus nevében. Ámen.

Onaolapo Ajibade

71. heti olvasmány a PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 70. fejezetéhez (dec. 4-10.).

Uzza halálának körülményei miatt sokan megkérdőjelezik Isten igazságosságát abban, ahogyan az emberekkel bánik. Hát nem jót cselekedett Uzza, amikor odanyúlt, hogy megtámassza a frigyládát? Nem látta Isten Uzza szívének szándékát? Akkor miért nem értékelte Isten, amit Uzza tenni próbált, ahelyett, hogy halállal sújtja ott helyben, Dávid és az izraeliták szeme láttára?

Salamon azt írta: „Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út” (Példabeszédek 14:12), Uzza történetében pedig felsejlik ennek igazsága. Számunkra úgy tűnik, Isten nem a jelleme szerint cselekedett abban, ahogy Uzzah cselekedetére felelt. Isten számára, aki ismeri a jellemünk és szándékaink titkait, Uzza ott hibázott, hogy nem követte az egyértelmű utasításokat, hogy kinek szabad megérinteni a frigyládát. Dávid maga sem követte Isten utasításait, amelyet később helyrehozott, amikor a frigyládát a rendeltetési helyére vitték három hónappal később. Ezúttal minden Istentől kapott utasítást követett, ami a frigyládára vonatkozott, és az öröm és dicsőítés légköre uralkodott.

Ebben található meg a lecke számunkra: gyakran megyünk Istenhez, az általunk előnyben részesített módon, ahogyan szeretnénk valamit csinálni, miközben az Ő szava világosan az engedelmességet foglalja magába. Tesszük ezt büszkén és elővigyázatlanul, mondván, hogy Isten ismeri a szándékainkat. Ez volt Lucifer alap bűne, ami a bukásához vezetett – saját magát Isten fölé helyezni. Még a látszólag legjobb szándékaink sem lehetnek egyenlőek soha azzal, hogy „Így szól az Úr.”

Dean Waterman
fejlesztési igazgató
Southwestern Adventist University

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése