2018. június 2., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - június 2 - SZOMBAT - Róma 11


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 35. fejezet 1055. nap

A két meggyógyított ördöngös volt az első misszionárius, akiket, Krisztus elküldött, hogy hirdessék az evangéliumot Decapolis vidékén.

Ezek az emberek csak néhány percig részesülhettek abban a kiváltságban, hogy hallhatták Krisztus tanítását. Jézus ajkáról egyetlen beszéd sem jutott fülükbe. Nem tudták úgy tanítani az embereket, ahogyan a tanítványok, akik nap mint nap Krisztussal voltak. Ám személyükben hordozták annak bizonyítékát, hogy Jézus a Messiás. El tudták mondani, amit ismertek, maguk láttak, hallottak Krisztus erejéből. Ezt mindenki megteheti, akinek szívét érintette Isten kegyelme. János, a szeretett tanítvány írta: "Ami kezdettől fogva vala, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek igéjéről. [...] Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek" (1Jn 1:1-3). Krisztus tanúbizonyságaiként el kell mondanunk, amit mi magunk láttunk, hallottunk, éreztünk. Ha lépésről lépésre követjük Jézust, jogunk van elmondani a lényegét annak az útnak, amelyen vezet minket. Elmondhatjuk, hogy tettük próbára ígéretét, s hogyan találtuk igaznak. Bizonyságot tehetünk, hogy megismertük Krisztus kegyelmét. Ez az a bizonyságtétel, melyre Urunk hív, s melynek hiányában a világ elvész.

Bár Gadara lakói nem fogadták el Jézust, Ő nem hagyta őket a maguk választotta sötétségben. Amikor kérték, hogy távozzék tőlük, nem hallották még szavait. Nem tudták, mit utasítanak vissza. Ezért Ő még egyszer elküldte nekik a világosságot azok által, akiket hajlandók meghallgatni.

A disznók elpusztításával Sátán el akarta fordítani a népet a Megváltótól, hogy megakadályozza az evangélium hirdetését azon a környéken. Ami történt, az valójában úgy felrázta a vidéket, ahogyan semmi más nem tudta volna; a figyelem Krisztusra irányult. Bár a Megváltó eltávozott, az emberek, akiket meggyógyított, ott maradtak az Ő hatalmának tanúbizonyságaiként. Akik azelőtt a sötétség fejedelmének közvetítői voltak, most a világosság csatornáivá, Isten Fiának küldötteivé lettek. Az emberek álmélkodva hallgatták a csodálatos hírt. Ajtó nyílt az evangélium számára az egész tartományban. Amikor Jézus visszatért Decapolisba, az emberek köré sereglettek, és három napon át nemcsak a város lakói, hanem a környékből is ezrek hallották a megváltás üzenetét. Megváltónk még a démonok erejét is uralja, a gonosz munkálkodását fölülmúlja a jó.

A gadarai ördöngősökkel való találkozás tanulságos volt a tanítványok számára. Megmutatta annak a romlásnak a mélységét, melybe Sátán akarja dönteni az egész emberiséget, és Krisztus küldetését - hogy megszabadítsa az embert a gonosz hatalmából. Azok a sírboltokban lakó, ördögöktől megszállott, fékezhetetlen indulatok és utálatos szenvedélyek rabságában sínylődő, tönkrement emberek jelképezik, hogy mivé lett volna az emberiség, ha Sátán igazgatása alatt marad. Sátán szüntelenül befolyást gyakorol az emberekre, összezavarja a felfogást, bűnre vezeti az elmét, erőszakra, rosszra ösztökél. Gyöngíti a testet, elhomályosítja az értelmet, lealacsonyítja a lelket. Ha az ember visszautasítja a Megváltó hívását, Sátánnak veti alá magát. Az élet minden területén - otthon, a munkahelyen, sőt még az egyházban is - tömegek teszik ezt nap mint nap. Ezért árasztotta el a bűn és az erőszak a földet, s az erkölcsi sötétség mint a halál előszele szennyezi be az ember környezetét. Megtévesztő kísértéseivel Sátán egyre gonoszabb bűnökre veszi rá az embert, míg az végleg lezüllik, megromlik. Erejével szemben az egyetlen biztosíték Jézus jelenléte. Emberek és angyalok előtt Sátán az ember ellenségeként és megrontójaként mutatkozik be, Krisztus pedig barátjaként és szabadítójaként. Lelke mindazt kifejleszti az emberben, ami nemesíti a jellemet, méltósággal ruházza fel a természetet. Isten dicsőségére alakítja az embert testileg, lelkileg és érzelmileg. "Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét" (2Tim 1:7). Elhívott bennünket "a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének"- jellemének - "elvételére" (2Thess 2:14), elhívott, hogy "az ő Fia ábrázatához hasonlatosak" legyünk (Róm 8:29).

Olyan lelkek, akik Sátán eszközeivé alacsonyodtak, Krisztus ereje által az igazság küldötteivé alakulnak át, s Isten Fia elküldi őket, hogy elmondják, "mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mint könyörült rajtad" (Mk 5:19).

Mai Bibliai szakasz: Róma 11

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Pál ebben a részben foglalja össze a zsidó néphez intézett evangéliumi felhívását. Annak ellenére, hogy Izrael elveszítette státuszát, mint választott nép, amikor elutasította Krisztust, ez nem jelenti azt, hogy Isten elvetett volna személy szerint bárkit is pusztán zsidó származása miatt. Azok, akik hisznek Jézusban, Isten kegyelmi népének részévé válnak. Pál emlékezteti olvasóit, hogy ő Benjámin törzséből való, és hogy Isten kegyelme mentette meg őt is. Már Pál idejében is sok zsidó volt, aki hitt Krisztusban, akik nem cselekedetek által, hanem kegyelem által megmentett emberek voltak.

Pál rávilágít, hogy Izrael nem szerezte meg azt a dicsőséget, amit szeretett volna. Krisztus azonban véghezvitte Isten szándékát a kereszten, így azok a zsidók, akik elfogadják az Ő áldozatát, részesülnek Isten tervének beteljesedésében (7-14. vers). Pál Ézsaiás 29:10-et és Zsoltárok 69:23-at idézi, hogy bemutassa: a zsidók vakok voltak, elaludtak, és az elbotlás érzéketlen és kemény kövévé lettek. Ugyanakkor ez a bukás vezetett a pogányok megmentéséhez. Isten célja az volt, hogy megváltó szolgálatát a pogányok által vigye véghez, és így felébressze a zsidók féltékenységét, ami által azok majd elfogadják Jézust, mint Messiást.

Ezután Pál arról beszél, hogy a hitetlen zsidók olyanok, mint az olajfáról leszakadt ágak. A pogányokat, mint vad olajfaágakat oltotta be Isten a leszakadt ágak helyére. Azonban, ha a zsidók újra hisznek, akkor ők természetes módon „oltatnak be”, mert ők nem vad olajfaágak, mint a pogányok. Ha a zsidók hisznek Krisztus igazságában, akkor számukra egészen természetes lesz, hogy „beoltassanak” a kereszténységbe (15-24. vers). Továbbá, ahogyan Isten nem kedvezett hitetlenségük miatt a természetes ágaknak (zsidók), ugyanúgy ha a pogányok veszítik el a hitüket, akik a vad ágak, amelyeket Ő oltott be, Isten hasonlóan fog majd bánni velük is, mint ahogyan hitetlen zsidókkal bánt.

Pál azzal zárja ezt a fejezetet, hogy az új lelki Izrael egy olajfa, amely a Krisztusban hívő zsidókból és a „beoltott” vad olajfaágakból, a pogányokból áll. Ezt az új Izraelt a Szabadító mentette meg, Aki Sionból jött ki, és elfordítja őket Jákob hitetlenségétől. Azokat, akiket megmentett, meg is szabadította a bűntől. Ez az az új szövetség, amelyet Isten köt velük (25-36. vers). Lásd még Jeremiás 31:31-34 és Zsid 8: 10-13.

A zsidóknak éppúgy, mint a pogányoknak, szükségük van Isten irgalmára, mert mindnyájan vétkeztek. Isten mélysége és ismeretének gazdagsága felülmúlhatatlan! Isten bölcsessége, tudománya és ítéletei kikutathatatlanok. Látjuk, hogy Isten mindent megtett annak érdekében, hogy mindenkit megmenthessen, akár zsidókat vagy nem zsidókat, és becsületesen bánik azokkal is, akik elutasítják Őt. Mivel emberek vagyunk, nem tudjuk teljesen megérteni Isten útjait, de tudjuk, hogy szeret bennünket, és hogy bízhatunk Benne.

Norman McNulty, M.D.

147. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  34-35. fejezeteihez (május 27 – Június 2.).

„Jöjjetek énhozzám” - mondja Jézus -, „és én megnyugvást adok nektek.” Vigasztalannak és megterhelt szívűnek érzed magadat? Keresed-e, hogy a szíved vágyódása elcsendesedjen? Jézus mindnyájunkat arra hív, hogy megnyugvást találjunk benne.

Ez a fejezet arra emlékeztet engem, hogy semmit nem kell egyedül elhordoznunk. Jézus esedezve kér bennünket, hogy kérjük tőle, hogy vegye át a terhet megfáradt vállainkról, hogy bízzuk valamennyi gondunkat Őrá. Amikor az Úr elé járulunk, BÍZNUNK kell benne, hogy Ő megnyugvást fog adni. Fáj a szíved a terhek súlya alatt? Ő azt mondja: „Az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.” Mennyei Atyánknak ezer meg ezer útja van, hogy gondoskodjon rólunk, és mi ezekről semmit sem tudunk.

Amikor ezeket a fejezeteket olvastam, arra jöttem rá, hogy nagyon gyakran a tanítványok tapasztalata az enyém is volt! Amikor a kísértés viharfelhői gyülekeznek, és heves villámok villámlanak, és a hullámok körülöttünk sepernek, gyakran egyedül akarjuk megküzdeni a vihart, elfelejtve, hogy van Valaki, aki segíthet. Ha a Megváltó ott van a szívünkben, nincs mitől félnünk. Emlékeznünk kell Jézusra, és Őt hívnunk: „Uram, ments meg minket; mert elveszünk.” Kiáltásunk nem lesz hiábavaló.

Ha pedig szaván fogjuk Krisztust, és az Ő gondviselésére bízzuk a szívünket, mi magunk is békét találunk és lelki nyugalmat. Semmi sem szomoríthat el minket, ha Jézus tesz minket boldoggá.

Kellie Nixon
Önkéntes, „Tedd és merd!” Biblia-tábor
Victoria, Ausztrália
Fordította Gősi Csaba


1 megjegyzés: