2015. november 12., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 12, CSÜTÖRTÖK - 4 Mózes 7

Blogban itt olvashatók a felolvasások: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - KRISZTUS PÉLDÁZATAI 20. fejezet 124. nap

Nyereség, mely veszteség

Krisztus éppen tanított, és szokás szerint tanítványain kívül mások is köré gyűltek. Előzőleg beszélt tanítványainak azokról az eseményekről, amelyeknek nemsokára részesei lesznek. A világ elé kell tárniuk azokat az igazságokat, amelyeket rájuk bízott. Jézus elmondta, hogy összeütközésbe fognak kerülni a világ uraival. Őmiatta törvény elé viszik őket; bírák és királyok elé kell állniuk. De olyan bölcsességet ígért nekik, amelynek senki sem állhat ellent. Jézus szavai, amelyek érintették az emberek szívét, és zavarba ejtették ravasz ellenségeit, tanúskodtak a benne lakozó Lélek erejéről. Ezt a Lelket követőinek is megígérte.

Sokan azonban csak önző célból vágytak a menny áldására. Tapasztalták ugyanis, hogy Krisztus milyen csodálatosan megvilágítja az igazságot. Fülük hallatára bölcsességet ígért követőinek, hogy okosan tudjanak beszélni a főemberek és a bírák előtt. Szerettek volna olyan képességet kapni tőle, amellyel földi ügyeiket könnyebben intézhetnék.

"Monda pedig néki egy a sokaság közül: Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget." Mózes által Isten eligazítást adott a vagyon örökléséről. A legidősebb fiú két részt kapott atyja vagyonából (Lásd 5 Móz 21: 17); a fiatalabbak pedig egyenlő részt kaptak belőle. A panaszos azt gondolta, hogy bátyja kiforgatta az örökségből. Nem sikerült megszereznie azt, ami véleménye szerint megilletné. De ha Krisztus igazságot tesz, biztosan nyert ügye van. Hallotta Krisztus buzdító felhívásait, valamint az írástudókra és farizeusokra mondott súlyos vádjait. Ha ilyen hatalommal szólna testvéréhez is, nem merné sértett öccse részét visszatartani.

Miközben Krisztus ünnepélyes dolgokat tanított, ez az ember elárulta, hogy milyen önző. Szívesen elfogadott volna az Úrtól olyan képességet, amellyel saját földi ügyeit előre vihette volna. A lelki igazságok azonban nem érintették értelmét és szívét. Csak az örökség megszerzése érdekelte. Jézus, a dicsőség Királya, aki gazdag volt, de értünk szegénnyé lett, az isteni szeretet kincseit tárta elé. A Szentlélek rá akarta bírni, hogy fogadja el a "romolhatatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan" (1Pt 1:4) örökséget. Látta Krisztus hatalmának bizonyítékait. Most pedig alkalma nyílt arra, hogy beszéljen a nagy Tanítóval, és kifejezze szívének legfőbb óhaját. De mint Bunyan allegorikus példájának trágyagereblyés embere, tekintetét a földre szegezte, és nem látta a koronát a feje felett. Simon mágushoz hasonlóan Isten ajándékában olyan eszközt látott, amellyel földi előnyhöz juthat.

Krisztus földi küldetése ekkor már majdnem lejárt. Csak néhány hónap maradt hátra, hogy befejezze azt, amiért eljött: a kegyelem országának megalapítását. Az emberi kapzsiság el akarta vonni munkájától, hogy egy darab föld miatt vitába keverje. Jézust azonban nem lehetett küldetésétől eltéríteni. Ez volt válasza: "Ember, ki tett engem köztetek bíróvá, vagy osztóvá?"

Jézus felvilágosíthatta volna ezt az embert az igazságról. Ő tudta, mit kell tenni ebben az ügyben. De a két testvér azért vitatkozott egymással, mert mindkettő kapzsi volt. Krisztus valójában ezt mondta: nem az én feladatom, hogy ilyen vitában igazságot tegyek. Ő másért jött; azért, hogy hirdesse az evangéliumot, és az evangélium prédikálásával az emberek figyelmét az örök valóságra irányítsa


Az Egyesült Államok történelmének korai szakaszában a protestánsok egyszerű, díszítésmentes imaházakat építettek. Falusi templomaikat az „Úr csűrjeinek” nevezték. Ez válasz volt arra a gyakorlatra, hogy az óhazában óriási összegekért építettek lenyűgöző katedrálisokat. Ezzel hangsúlyozni akarták azt, hogy az igazi istentisztelet fókusza Isten kimondott szava, nem pedig az óriási épület.

Az Isten által elrendelt imádati rendszer kiegyensúlyozott volt abból a szempontból is, hogy nem volt sem túlzottan egyszerű, sem hivalkodó. Az áldozati rendszert is úgy tervezte meg a jó Isten, hogy az semmiképp ne haladja meg az emberek egyéni adakozási lehetőségeit. Mózes negyedik könyvének 7. fejezetében az ajándékok két csoportjáról olvashatunk. Az első csoportban a lévitáknak szánt ajándékok szerepeltek, akiknek az volt a feladata, hogy szállítsák a szent sátort annak minden felszerelésével együtt. Ezeket az ajándékokat Izrael vezetői adták, és a nép figyelte, amint átadják a lévitáknak a hat szekeret és tizenkét ökröt az Úr szolgálatára.

Az ajándékok második részét egy tizenkét napból álló időszakban szolgáltatták be, minden nap ugyanazt a mennyiséget: egy tálat, egy medencét, egy csészét, egy borjút, két ökröt, és így tovább. Az emberek szívét bizonyára nagyon mélyen érintette, amint végignézték mindezt – felnőttek és gyermekek egyaránt. Az adakozás vonzó lett számukra, és közben senki sem félt attól, hogy anyagi helyzete miatt szégyellnie kell magát Isten előtt.

Az Úr valóban az Ő igazságuk volt, miként a miénk is!

Mark Sheffield


15. heti olvasmány a KRISZTUS PÉLDÁZATAI 19-20. fejezeteihez (november 8-14).

Édesapám szerette az embereket és a maga módján segítette őket. Azonban, ha valaki nem volt kedves hozzá, nagyon nehezen tudott nekik megbocsátani. Ez a neheztelés felőrölte őt. Sok évvel ezelőtt elhagyta a gyülekezetet, főként azon személyek miatt, akik „bántották” őt.

2010. szeptember 11-e reggelén édesanyám unokatestvére észrevette, hogy édesapám fent van a Skype-on, és feleségével felhívták őt. Édesapám szokása szerint azokról az emberekről beszélt, akik bosszantották őt. A Szentlélek arra késztette őket, hogy megkérjék: bocsásson meg azoknak az embereknek. Csodák csodájára, édesapám beleegyezett. 

Azon a délutánon édesapám agyvérzést kapott. Amikor a mentők betették a mentőautóba, édesanyám halotta, amint ezt kiáltotta: „Jézus, kérlek, bocsáss meg nekem!” –, és ezután elvesztette az eszméletét. Ezek voltak az utolsó szavai, amelyeket kiejtett. Másnap kora reggel meghalt.

A megbocsátó király példázata egy azon példázatok közül, amely mindannyiunkra vonatkozik. Az emberek bizonyára elkövettek olyan dolgokat, amelyek igénylik a megbocsátásunkat, de mi nehéznek találjuk a megbocsátást, miközben Isten könnyen megbocsátja felmérhetetlen adósságunkat.

„Isten megbocsát nekünk, nem azért, mert megbocsátunk, hanem „amiképpen” megbocsátunk. Megbocsátásra mindig Isten ki nem érdemelt szeretete késztet. Embertársainkkal való magatartásunk tanúsítja, hogy magunkévá tettük-e ezt a szeretetet vagy nem. Noha édesapán küszködött ezzel egész életében, végül megértette a példázat mondanivalóját. Ezért hiszem, hogy üdvössége van Krisztusban. Az ellene vétkezőknek való megbocsátás volt az utolsó dolog életében, amit megtett.

Ha ma meg kell bocsátanunk valakinek, legyen az első dolog, amit megteszünk!

Randy Ban 
Light Bearers  adminisztrátora
lightbearers.com 
USA 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése