2015. november 14., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 14, SZOMBAT- 4 Mózes 9

Blogban itt olvashatók a felolvasások: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - KRISZTUS PÉLDÁZATAI 20. fejezet 126. nap

De "e világ bölcsessége bolondság az Isten előtt;' (1 Kor 3:19). Miközben a gazdag ember boldog évekre számít, az Úrnak más terve van vele. E hűtlen sáfárnak ezt üzeni: "Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet tetőled." E parancs teljesítése helyett nem lehet pénzt adni. Felhalmozott vagyona árán nem kaphat haladékot. Amiért egész életén át fáradozott, egy pillanat alatt csupán talmi kincs lesz számára. "Amiket pedig készítettél, kiéi lesznek?" Nagy szántóföldjeinek és zsúfolt csűreinek nem ura többé. Az ember "rakásra gyűjt, de nem tudja, ki takarítja be azokat!" (Zsolt 39:7).

Azt az egyet, ami most érték lehetne számára, nem szerezte meg. Önző életével elutasította Isten szeretetét, amely irgalmas cselekedetekben áradhatott volna tovább embertársaihoz. Ezzel az életet is eldobta, mert Isten a szeretet, és a szeretet élet. Ez az ember inkább a földit választotta, mint a lelkit, és a földivel együtt meg kell semmisülnie. "Az ember, még ha tisztességben van is, de nincs okossága: hasonlít a barmokhoz, amelyeket levágnak" (Zsolt 49 : 21 ).

"Így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag." Ez a kép minden korban találó. Tervezhetsz csupán önző célból, felhalmozhatsz kincseket, építhetsz széles és magas palotákat, mint az ókori Babilon építői, de nem tudsz olyan magas falat és olyan erős kaput építeni, hogy az ítélet hírnöke kint rekedjen. Belsazár király lakomát ült palotájában, "és dicsérék az arany-, ezüst-, vas-, fa- és kőisteneket". De a Láthatatlan keze felírta a falakra az ítélet szavait, és már hallani lehetett a kapukhoz érkező ellenség lépéseinek zaját. "Ugyanazon az éjszakán megöleték Belsazár, a Káldeusok királya" (Dán 5 : 30), és idegen király ült a trónra.

Az önző élet pusztulást von maga után. A kapzsiság, a bírvágy elvágja az ember lelkét az élettől. Akinek maga felé hajlik a keze, sátáni lelkületet tanúsít. Krisztus arra késztet, hogy adjunk, és áldozzuk fel magunkat másokért. "És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az Ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban" (1 Jn 5:11-12).
Ezért mondja Krisztus: "Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete."

Ebben a fejezetben a zsidóság életének két jelentős szempontja tárul elénk – a páska ünnepe és a felhőoszlop nappali valamint a tűzoszlop éjjeli megjelenése. Mindkettő Isten csodálatos kegyelméről tanúskodik. A felhő- és a tűzoszlop azt az isteni vezetést testesítik meg, ami után mindannyian vágyódunk. Ez a vezetés minden izraelita számára látható volt.
A zsidóság életének leginkább szembeötlő eleme mégis a páska. A páskának mind a zsidó, mind a keresztény gyakorlatban nagy a jelentősége, és igen fontos a szerepe. A keresztények számára a páska Krisztus halálának szimbóluma.
Isten egy olyan népet hozott létre, amely etnikailag és kulturálisan is elkülönült a többiektől. Ennek következtében a zsidóság körében különösen fontos volt a családi háttér. Viszont Isten szándéka, hogy elkülönített és szent nép legyenek, nem jelentette azt, hogy kívülállók nem csatlakozhattak Izraelhez. Mózes negyedik könyve egyértelművé teszi, hogy a nem-zsidók is nyugodtan ünnepelhettek a páskát, amennyiben hajlandóak voltak erre, és úgy is végezték a szertartást, ahogyan azt az imádat szabályai előírták. Izraelnek nem egy faji előítéletekkel és büszkeséggel teli, elkülönített néppé kellett lennie.
A modern emberek gyakran úgy érzik, hogy Izrael puszta létezése is azt bizonyítja, mennyire személyválogató az Isten. Mi azonban hálásak lehetünk, mert Isten mindenkit elfogad, aki hozzá jön, etnikai hovatartozásától és családi hátterétől függetlenül. Ezért legyen dicsőség az Úr nevének!
Mark Sheffield

15. heti olvasmány a KRISZTUS PÉLDÁZATAI 19-20. fejezeteihez (november 8-14).

Édesapám szerette az embereket és a maga módján segítette őket. Azonban, ha valaki nem volt kedves hozzá, nagyon nehezen tudott nekik megbocsátani. Ez a neheztelés felőrölte őt. Sok évvel ezelőtt elhagyta a gyülekezetet, főként azon személyek miatt, akik „bántották” őt.

2010. szeptember 11-e reggelén édesanyám unokatestvére észrevette, hogy édesapám fent van a Skype-on, és feleségével felhívták őt. Édesapám szokása szerint azokról az emberekről beszélt, akik bosszantották őt. A Szentlélek arra késztette őket, hogy megkérjék: bocsásson meg azoknak az embereknek. Csodák csodájára, édesapám beleegyezett. 

Azon a délutánon édesapám agyvérzést kapott. Amikor a mentők betették a mentőautóba, édesanyám halotta, amint ezt kiáltotta: „Jézus, kérlek, bocsáss meg nekem!” –, és ezután elvesztette az eszméletét. Ezek voltak az utolsó szavai, amelyeket kiejtett. Másnap kora reggel meghalt.

A megbocsátó király példázata egy azon példázatok közül, amely mindannyiunkra vonatkozik. Az emberek bizonyára elkövettek olyan dolgokat, amelyek igénylik a megbocsátásunkat, de mi nehéznek találjuk a megbocsátást, miközben Isten könnyen megbocsátja felmérhetetlen adósságunkat.

„Isten megbocsát nekünk, nem azért, mert megbocsátunk, hanem „amiképpen” megbocsátunk. Megbocsátásra mindig Isten ki nem érdemelt szeretete késztet. Embertársainkkal való magatartásunk tanúsítja, hogy magunkévá tettük-e ezt a szeretetet vagy nem. Noha édesapán küszködött ezzel egész életében, végül megértette a példázat mondanivalóját. Ezért hiszem, hogy üdvössége van Krisztusban. Az ellene vétkezőknek való megbocsátás volt az utolsó dolog életében, amit megtett.

Ha ma meg kell bocsátanunk valakinek, legyen az első dolog, amit megteszünk!

Randy Ban 
Light Bearers  adminisztrátora
lightbearers.com 
USA 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése