2015. november 8., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 8, VASÁRNAP - 4 Mózes 3

Figyelem!!! A végén új heti olvasmány található a KRISZTUS PÉLDÁZATAI 19-20. fejezeteihez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - KRISZTUS PÉLDÁZATAI 19. fejezet 120. nap

Intések
"Romlásodra lett Izrael, hogy ellenem törekedtél, a te segítőd ellen"
(Hóseás 13: 9)

A megbocsátás mértéke

Péter ezzel a kérdéssel fordult Krisztushoz: "Hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? még hétszer is?" A rabbik tanítása szerint a harmadik vétséget még meg kell bocsátani. Péter azt gondolta, hogy Krisztus tanítását valósítja meg, ha ezt a számot hétre - a tökéletesség számára - emeli. Krisztus azonban azt tanította, hogy soha ne fáradjunk el a megbocsátásban. "Nem... hétszer is - mondta -, hanem még hetvenhétszer is."

Krisztus ezután bemutatta, milyen lelkület késztet megbocsátásra, és milyen veszélyt rejt magában az engesztelhetetlenség. Példázatban mondta el, miként bánt egy király kormányának ügyeit intéző tisztviselőivel. Egyik-másik közülük nagy állami pénzösszegeket kezelt. Amikor a király ellenőrizte, hogy szolgái miként gazdálkodtak a rájuk bízott összeggel, elé vittek egy embert, aki hatalmas összeggel, tízezer talentummal tartozott urának. Kifizetni nem tudta, mert nem volt pénze. A kor szokása szerint a király megparancsolta, hogy az adós szolgát és minden vagyonát adják el, hogy fizethessen. A megrémült ember a király lábához borult, és így könyörgött: "Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé néki.

Kimenvén pedig az a szolga, találkozék eggyel az ő szolgatársai közül, aki száz dénárral vala néki adós; és megragadván azt, fojtogatja vala, mondván: Fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala néki, mondván: Légy türelemmel hozzám és mindent megfizetek néked. De ő nem akará; hanem elmenvén, börtönbe veté őt, mígnem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek vala, felettébb megszomorodának; és elmenvén, mindent megjelentének az ő uruknak, amik történtek vala. Akkor előhivatván őt az ő ura, monda néki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivelhogy könyörögtél nékem: Nem kellett volna-é néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem terajtad? És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, amivel tartozik."

A példázat egyes részeinek nincs semmi lelki mondanivalója. A kép teljessége miatt volt rájuk szükség. De ne ezek kössék le figyelmünket, hanem a példázatban szemléltetett nagy igazságok!

A király megkegyelmezett az adós szolgának. Ez azt jelképezi, hogy Isten minden bűnt megbocsáthat. A király, aki megszánva szolgáját elengedte adósságát, Krisztust ábrázolja. Az embert a törvény, amelyet áthágott, elítélte. Az ember önmagát nem tudja megmenteni. Krisztus ezért istenségére emberi természetet öltött, és eljött erre a világra. Bűntelen életét odaadta a bűnösökért. Feláldozta magát a mi bűneinkért, és minden léleknek felkínálja ingyen a vérrel megvásárolt kegyelmet. "Az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás!" (Zsolt 130: 7).

Ezért kell nekünk is szánalmat tanúsítanunk a többi bűnös iránt. "Ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást." "Ingyen vettétek - mondja Krisztus -, ingyen adjátok" (1 Jn 4:11; Mt 10:8).


Miután Isten győzelmeket adott a zsidó népnek, a szent sátor a figyelem középpontjába került az Úr táborában. Amikor a nép vonult, minden a szent sátor köré csoportosult. A léviták őrizték a Föld legszentebb pontját a nép többi részétől, és a katonák a lévitákat a többi, nem izraelita népcsoportoktól. Ez a rend mélységes igazságot képviselt. A nép nem volt birtokosa Istennek, hanem a nép volt Isten tulajdona. A világ nem látott ilyet korábban. Habár a pogány népek erősnek és félelmetesnek tűnhettek, isteneik csupán valami „hasznos eszközök” voltak tisztelőik számára. Az emberek formálták, viselték gondját ezeknek az isteneknek, és hordták magukkal, mint akármi más csomagot. Nem így Izrael. Az izraeliták különleges figyelmeztetést kaptak, hogy még csak ne is érintsék a szent sátort. Szent dolgot illetni megszenteletlen kezekkel a biztos halált jelentette. Még Nádáb és Abihu is meghalt, noha papok voltak, mert „idegen tüzet vittek az Úr elé”. Isten köztük volt, de nem közülük való. Isten egész lényében szent volt, mégis készséggel lakozott a nép között. Mindez nem egy félelmetes istent mutat be, hanem az Istent, aki lehajol hozzánk. Milyen csodálatos szeretet! A Szent Isten közénk jön és velünk marad!
Mark Sheffield

15. heti olvasmány a KRISZTUS PÉLDÁZATAI 19-20. fejezeteihez (november 8-14).

Édesapám szerette az embereket és a maga módján segítette őket. Azonban, ha valaki nem volt kedves hozzá, nagyon nehezen tudott nekik megbocsátani. Ez a neheztelés felőrölte őt. Sok évvel ezelőtt elhagyta a gyülekezetet, főként azon személyek miatt, akik „bántották” őt.

2010. szeptember 11-e reggelén édesanyám unokatestvére észrevette, hogy édesapám fent van a Skype-on, és feleségével felhívták őt. Édesapám szokása szerint azokról az emberekről beszélt, akik bosszantották őt. A Szentlélek arra késztette őket, hogy megkérjék: bocsásson meg azoknak az embereknek. Csodák csodájára, édesapám beleegyezett.  

Azon a délutánon édesapám agyvérzést kapott. Amikor a mentők betették a mentőautóba, édesanyám halotta, amint ezt kiáltotta: „Jézus, kérlek, bocsáss meg nekem!” –, és ezután elvesztette az eszméletét. Ezek voltak az utolsó szavai, amelyeket kiejtett. Másnap kora reggel meghalt.

A megbocsátó király példázata egy azon példázatok közül, amely mindannyiunkra vonatkozik. Az emberek bizonyára elkövettek olyan dolgokat, amelyek igénylik a megbocsátásunkat, de mi nehéznek találjuk a megbocsátást, miközben Isten könnyen megbocsátja felmérhetetlen adósságunkat.

„Isten megbocsát nekünk, nem azért, mert megbocsátunk, hanem „amiképpen” megbocsátunk. Megbocsátásra mindig Isten ki nem érdemelt szeretete késztet. Embertársainkkal való magatartásunk tanúsítja, hogy magunkévá tettük-e ezt a szeretetet vagy nem. Noha édesapán küszködött ezzel egész életében, végül megértette a példázat mondanivalóját. Ezért hiszem, hogy üdvössége van Krisztusban. Az ellene vétkezőknek való megbocsátás volt az utolsó dolog életében, amit megtett.

Ha ma meg kell bocsátanunk valakinek, legyen az első dolog, amit megteszünk!

Randy Ban 
Light Bearers  adminisztrátora
lightbearers.com 
USA 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése