2015. november 13., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 13, PÉNTEK - 4 Mózes 8

Blogban itt olvashatók a felolvasások: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - KRISZTUS PÉLDÁZATAI 20. fejezet 125. nap

Krisztusnak ebben az ügyben követett eljárása tanulság mindazoknak, akik az Ő nevében szolgálnak. Amikor a tizenkettőt szolgálatba küldte, ezt mondta: "Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok" (Mt 10: 7-8). A tanítványok feladata nem az emberek földi ügyeinek rendezése volt, hanem az, hogy az Istennel való megbékéléshez vezessék őket. Ezzel a munkával az emberiség áldását szolgálhatták. Krisztus az egyetlen gyógyír az emberek bűneire és fájdalmára. Csakis kegyelmének evangéliuma orvosolhatja a társadalmat átokkal sújtó bajokat. A gazdagoknak a szegényekkel való igazságtalansága és a szegényeknek a gazdagokkal szembeni gyűlölete egyaránt önzésben gyökerezik. Ennek csak a Krisztus iránti engedelmességgel lehet véget vetni. Csak Ő ad szerető szívet a bűnös szív helyett. Krisztus szolgái hirdessék az evangéliumot a mennyből küldött Lélekkel, és Krisztushoz hasonlóan dolgozzanak az emberek áldására! Azt az eredményt, amely a szolgálat nyomán az emberiség felemelkedésében megmutatkozik, nem lehet emberi erővel elérni.

Az Úr e kérdezőt nyugtalanító dolognak és minden hasonló vitának a gyökerére sújtott, amikor ezt mondta: "Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete.

És monda nékik egy példázatot, szólván: Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje. Azért magában okoskodék, mondván: Mit cselekedjem? mert nincs hová takarnom az én termésemet. És monda: Ezt cselekszem: Az én csűreimet lerontom, és nagyobbakat építek; és azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat. És ezt mondom az én lelkemnek: Én lelkem, sok javaid vannak sok esztendőre eltéve; tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél! Monda pedig néki az Isten: Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet tetőled; amiket pedig készítettél, kiéi lesznek? Így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag."

A bolond gazdagról mondott példázatában Krisztus azok oktalanságát szemléltette, akik csak erre a földi életre gondolnak. Ez az ember mindent Istentől kapott. A nap sütött földjére, mert sugarai hullanak mind igazakra, mind, gonoszokra. Az ég esőt záporoz a jókra és a gonoszokra is. Az Úr gazdagon megáldotta földjét, és növényei virultak. Csűrei színültig megteltek, és nem volt hova tennie a termésfölösleget. Nem gondolt Istenre, aki mindezt adta. Nem fogta fel, hogy Isten az áldások sáfárjává tette. Segítenie kellett volna a szűkölködőkön. Lehetősége nyílt arra, hogy Isten nevében alamizsnát osztogasson. De ő csak a saját jólétére gondolt.

E gazdag ember figyelmét felhívták a szegények, árvák, özvegyek, szenvedők, fájó szívűek nehéz helyzetére. Ha javait megosztja, mentesül gazdagsága terhétől, és akkor sok család megmenekül a nélkülözéstől; sok éhező táplálékot, sok ruhátlan ruhát kap; sok szívbe öröm költözik, sok ima - amelyet kenyérért és ruháért mondtak - meghallgatásra talál, és sok dicsőítő ének száll a menny felé. Az Úr hallotta a szűkölködők imáját, és "jóvoltából" (Zsolt 68:11) gondoskodott a szegényekről. Isten dús asztalt akart teríteni sok nyomorgónak a gazdagra árasztott áldásokból. A gazdag azonban bezárta szívét a szűkölködők kiáltása előtt, és ezt mondta szolgáinak: "Ezt cselekszem: Az én csűreimet lerontom, és nagyobbakat építek; és azokba takarom minden gabonámat és az én tavaimat. És ezt mondom az én lelkemnek: Én lelkem, sok javaid vannak sok esztendőre eltéve; tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél!"

Ennek az embernek nem voltak a pusztulásnak kitett állatokénál magasabb rendű céljai. Úgy élt, mintha nem volna Isten, sem menny, sem örök élet. Mintha mindaz, ami nála volt, a sajátja lett volna, és nem tartozna semmivel sem Istennek, sem embernek. A zsoltáros ezt a gazdag embert rajzolta meg: "Azt mondja a balgatag az ő szívében: Nincs Isten" (Zsolt 14 :1 ). Ez az ember önző életet élt, és csak a maga számára tervezett. Látta, hogy később is dúskálni fog, és ezért nincs más tennivalója, mint felhalmozni és élvezni munkája gyümölcsét. Szerencsésebbnek tartotta magát másoknál, és nagyra értékelte a maga bölcs gazdálkodását. Városa lakói a józan gondolkodású, szerencsés embert tisztelték benne. Hiszen "dicsérnek is téged, hogy jól tettél magaddal" (Zsolt 49:19).


Az a folyamat, ahogyan Isten megszervezte Izrael népének életét, sokat elárul arról, miként viszonyul Urunk az imádathoz és a munkához. Mózes negyedik könyve csodálatos képet mutat be Istenről egy egészen szokatlan nézőpontból. Általában úgy gondolunk Istenre, mint Megváltónkra és Urunkra, és természetesen ez így is van rendjén, hiszen valóban Ő a mi Megváltónk és Urunk. Ám Izrael népe pusztai vándorlásának történetében úgy is megismerhetjük Őt, mint művészt, vezérigazgatót és a humán erőforrások miniszterét.

Ezek a szempontok még inkább segítenek abban, hogy nagyra értékeljük Őt. Isten tudja, miként adjon útmutatást az embernek egy bonyolult tervezésű kovácsoltvas lámpás elkészítéséhez, és ugyanígy a papokat is fel tudja készíteni a szent sátorban végzendő szolgálatra. Tudja, hogyan óvja meg őket dicsőséges, tűzben izzó jelenlététől, és miként késztessen munkára embereket anélkül, hogy agyonhajtaná őket. Semmi kétség afelől, hogy Isten a SZERETET!

Megdöbbentő az is, hogy az Úr olyan sok lévitát választott ki az aránylag kis sátor rendben tartására és mozgatására, ami alapjában véve egyszerű feladat volt. A léviták nem vették zokon a szolgálatot, mert nem volt okuk rá. Istennek még arra is gondja volt, hogy a munka teljes terhét ne tegye 50 évesnél idősebb emberek vállára. Miután ezt a kort elérték, már csak abban az esetben kellett segíteniük, ha arra képesek voltak. Isten valóban azt akarja, hogy igája gyönyörűséges legyen, terhe pedig könnyű.

Mark Sheffield

15. heti olvasmány a KRISZTUS PÉLDÁZATAI 19-20. fejezeteihez (november 8-14).

Édesapám szerette az embereket és a maga módján segítette őket. Azonban, ha valaki nem volt kedves hozzá, nagyon nehezen tudott nekik megbocsátani. Ez a neheztelés felőrölte őt. Sok évvel ezelőtt elhagyta a gyülekezetet, főként azon személyek miatt, akik „bántották” őt.

2010. szeptember 11-e reggelén édesanyám unokatestvére észrevette, hogy édesapám fent van a Skype-on, és feleségével felhívták őt. Édesapám szokása szerint azokról az emberekről beszélt, akik bosszantották őt. A Szentlélek arra késztette őket, hogy megkérjék: bocsásson meg azoknak az embereknek. Csodák csodájára, édesapám beleegyezett. 

Azon a délutánon édesapám agyvérzést kapott. Amikor a mentők betették a mentőautóba, édesanyám halotta, amint ezt kiáltotta: „Jézus, kérlek, bocsáss meg nekem!” –, és ezután elvesztette az eszméletét. Ezek voltak az utolsó szavai, amelyeket kiejtett. Másnap kora reggel meghalt.

A megbocsátó király példázata egy azon példázatok közül, amely mindannyiunkra vonatkozik. Az emberek bizonyára elkövettek olyan dolgokat, amelyek igénylik a megbocsátásunkat, de mi nehéznek találjuk a megbocsátást, miközben Isten könnyen megbocsátja felmérhetetlen adósságunkat.

„Isten megbocsát nekünk, nem azért, mert megbocsátunk, hanem „amiképpen” megbocsátunk. Megbocsátásra mindig Isten ki nem érdemelt szeretete késztet. Embertársainkkal való magatartásunk tanúsítja, hogy magunkévá tettük-e ezt a szeretetet vagy nem. Noha édesapán küszködött ezzel egész életében, végül megértette a példázat mondanivalóját. Ezért hiszem, hogy üdvössége van Krisztusban. Az ellene vétkezőknek való megbocsátás volt az utolsó dolog életében, amit megtett.

Ha ma meg kell bocsátanunk valakinek, legyen az első dolog, amit megteszünk!

Randy Ban 
Light Bearers  adminisztrátora
lightbearers.com 
USA 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése