2015. november 6., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 6, PÉNTEK - 4 Mózes 1

Blogban itt olvashatók a felolvasások: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - KRISZTUS PÉLDÁZATAI 18. fejezet 118. nap

E szenvedőkben meg kell látnunk azokat, akiknek megmentéséért Krisztus eljött. Így hívja őket: "Oh mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet ... Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Hajtsátok ide füleiteket, és jertek hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek" (Ésa 55:1-3).
Isten nyomatékosan megparancsolta, hogy legyünk figyelmesek az idegenekkel és kitaszítottakkal, az erkölcsileg gyenge, szegény lelkekkel. Sokan, akiket látszólag egyáltalán nem érdekel a vallás, szívük mélyén nyugalomra és békére vágynak. Megmentésük érdekében Krisztus szolgái kövessék Mesterük példáját! Krisztus helyről helyre járva vigasztalta a szenvedőket és gyógyította a betegeket. Majd eléjük tárta országának nagy igazságait. Ezt kell tenniük követőinek is. A test szenvedéseinek enyhítése közben lehetőségük nyílik arra is, hogy a lélek hiányaival foglalkozzanak. Rámutathatnak a felemelt Megváltóra, beszélhetnek a nagy Orvos szeretetéről. Csak nála kereshet gyógyulást a beteg.

Mondjátok meg a szegény, elcsüggedt tévelygőknek, hogy ne essenek kétségbe! Igaz, hogy vétkeztek, és nem törekedtek jellemes életre, de Isten örül, ha meggyógyíthatja, ha megmentheti őket. Szívesen vesz kézbe látszólag reménytelen anyagot is - olyan embert, aki Sátánnak szolgált -, és kegyelme által átformálja. Örömmel menti meg a haragtól, amely az engedetleneket sújtja. Mondjátok meg neki, hogy minden lélek számára van gyógyulás és megtisztulás! Neki is van helye az Úr asztalánál. Az Úr reá is vár. Őt is ott akarja köszönteni.

Akik kimentek a mellékutakra és a sövényekhez, a legkülönfélébb embereket találták. De rajtuk is segíteni kell. Vannak közöttük olyanok is, akik az általuk ismert világosság szerint élnek, és legjobb tudásuk szerint szolgálják Istent. De ráébrednek arra, hogy nagyon sok hiányosság van még bennük, és a körülöttük élőkben is. Vágyakoznak jobban megismerni Istent, de a nagyobb világosságnak még csak halvány sugarait látják. Könnyek között könyörögnek Istenhez az áldásért, amelyet hitükkel megpillantottak a távolban. A nagyvárosok erkölcsi fertőjében sok ilyen lélek található. Sokan közülük nagyon szerény körülmények között élnek, és ezért a világ nem veszi észre őket. Lelkészek és egyházak mit sem tudnak sorsukról, pedig egyszerű és szerencsétlen emberek között bizonyságot tesznek az Úrról. Még csak kevés fény hullott rájuk, mert nem sok alkalmuk volt megismerni az igazságot. De igyekeznek szolgálni másoknak a nyomorgó, éhező, fázó emberek között. Isten sokféle kegyelmi ajándékának sáfárai keressék meg ezeket a lelkeket! Látogassák meg őket otthonukban, és a Szentlélek erejével szolgáljanak nekik ínségükben! Tanulmányozzák a Bibliát velük, és imádkozzanak velük azzal az egyszerűséggel, amelyet a Szentlélek sugall! Krisztus olyan üzenetet küld szolgái útján, amely felér az élet kenyerével. A drága áldás szívtől szívhez, családtól családhoz jut.

A példázatban adott "kényszeríts bejönni mindenkit" parancsot sokan tévesen értelmezik; mintha arra tanítana, hogy az evangéliumot erőszakkal el kell fogadtatni az emberekkel. Pedig ez inkább a meghívás sürgető voltát, a felhozott indokok hatékonyságát jelenti. Az evangélium soha nem próbálja az embereket erőszakkal Krisztushoz téríteni. Az üzenet így hangzik: "Oh mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre." "A Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! ... és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen" (Ésa 55 :l; Jel 22 :17). Isten szeretetének és kegyelmének ereje kényszerít arra, hogy fogadjuk el a hívást.

A Megváltó így szól: "Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő énvelem" (Jel 3 : 20). Az Úr nem vonul vissza, ha gúnyolják, és nem fordul el, ha fenyegetik, hanem állandóan keresi az elveszetteket, és mondja: "Miképpen adnálak oda?" (Hós 11: 8). Bár a konok szív ellöki magától, és ellenáll szeretetének, de Ő újra visszatér, hogy még nagyobb erővel kérlelje: "Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek." Szeretetének vonzerejével kényszeríti az embert, hogy térjen hozzá. És a megtért ember így szól Krisztushoz: "A Te jóvoltod felmagasztalt engem" (Zsolt 18: 36).


Gyakran tűnődsz azon, hogy Isten valóban végig tudja-e vinni a megváltás tervét? Isten egyháza gyakran gyenge, és néha a megpróbáltatások túlontúl nehéznek tűnnek. Mózes negyedik könyve (a Számok könyve) a legtöbbek szerint csupán unalmas felsorolások és rendszabályok gyűjteménye, valójában azonban nagyon érdekes történetek sora, amelyek ékesen bizonyítják Isten csodálatos képességeit.

Gondolj csak egy pillanatra a körülményekre. Izrael gyermekei alig több, mint egy éve szabadultak fel az egyiptomi rabszolgaság alól. Amint Mózes Isten határozott utasításai szerint végezte a munkáját, egyik legfontosabb feladata az volt, hogy egy olyan istentiszteleti rendszert vezessen be, amelyik előrevetíti a vég felé vezető szent eseménysor képeit egészen a bűn eltörléséig.

Amint az izraeliták a sátorszolgálaton keresztül felismerték az Urat és szent jellemét, és meglátták, hogy Ő ismeri kezdettől fogva a véget, az Úr nekilátott, hogy egy verhetetlen sereggé kovácsolja Izraelt. Mózes második lépése az volt, ahogyan azt a Számok könyve (Mózes negyedik könyve)) is megjegyzi, hogy számba vegye a fegyverforgató férfiakat.

Miután gondosan megvizsgálta a kérdést és megszámolta a harcra képes embereket, a végeredmény egészen pontosan 603 550 katona volt. Vajon túl kicsi volt ez a szám, vagy éppen túl nagy? Vagy egyik sem? Ennyi harcos volt fellelhető a nép között, és Isten ezzel a létszámmal kész volt harcba menni.

Mark Sheffield
Southern Adventist University

14. heti olvasmány a KRISZTUS PÉLDÁZATAI 18. fejezetéhez (november 1-7).

Miután elolvastam ezt a fejezetet, világos volt számomra a mondanivalója: Jézus azt próbálja velünk megértetni, hogy minden embernek meg kell hallania az evangéliumot. A vacsorára meghívott vendégek végeredményben a társadalom egészét képviselik, beleértve a gazdagokat és a szegényeket, a hatalmasokat és az elnyomottakat is.

Mi azonban úgy tűnik, folyton kifogásokat hozunk fel, miért nem mondjuk el bizonyos egyéneknek az örömhírt – mégpedig nem ritkán az emberek kinézete alapján döntjük ezt el. Példának okáért: „Ó, az a hölgy túl gazdag és befolyásos személyiség, biztosan nem érdekli Jézus.” Vagy: „Az a fickó? Az ilyenek az arcomba nevetnének, ha lelki témákról próbálnék beszélni velük!” Ellen White azonban ezt írja: „Senki mellett se haladjunk el azért, mert úgy látjuk, hogy lekötik a földi dolgok. A társadalom rangos személyiségei között sok sebzett szívű, a sivárságba belefáradt ember van. Vágynak a hiányzó békességre. Vannak a társadalom legrangosabbjai között is megváltásra éhező és szomjazó emberek. Sokan elfogadnák a segítséget, ha az Úr munkásai kedvesen, Krisztus szeretetétől átforrósodott szívvel, személyesen közelednének hozzájuk (Budapest, 1999, Advent Kiadó. 154-155. o.).

Ha tehát legközelebb lehetőséged nyílik valakinek beszélni az evangéliumról, csak tedd meg! Tekintet nélkül arra, hogy miként képzeled el az illető válaszát, beszélj neki Jézusról! Lehetséges, hogy beszélgetőtársad egy a sok közül, aki szomjazza az üdvösséget? Nem tudod meg, csak ha bizonyságot teszel neki!

Randy Ban,
adminisztrátor, Light Bearers [Fényhordozók elnevezésű szolgálat]
USANincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése