2017. augusztus 8., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - augusztus 8 - KEDD - Jeremiás 14

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 35. fejezet 757. nap

A közelgő ítéletről szóló jövendölések így összevegyültek a végső és dicsőséges szabadulás ígéreteivel. Akik szeretnének Istennel megbékélni és a hitehagyás közepette szent életet élni, azok erőt kapnak minden próbában, és hatalmas erővel tudnak bizonyságot tenni Istenről. Az eljövendő korszakok során szabadulásuk híre túlszárnyalja azt, amit Isten Izráel fiaiért az Egyiptomból való kivonulás idején tett. Az Úr kijelentette prófétája által, hogy eljönnek azok a napok, "...amikor nem azt mondják többé, hogy él az Úr, aki fölhozta Izráel fiait Egyiptom földjéről, hanem azt, hogy él az Úr, aki felhozta, hazahozta Izráel házának utódait észak földjéről és mindazokból az országokból, amelyekbe szétszórta őket; és a maguk földjén fognak lakni." (Jer 23:7-8). Ilyen csodálatos jövendöléseket mondott Jeremiás Júda országa történetének utolsó éveiben, amikor a babiloniaiak szerezték meg a világuralmat, és ostromló seregei Sion falai ellen is felsorakoztak.

A szabadulás ígérete kellemes zeneként hatott azok fülének, akik kitartottak Jahve tiszteletében. Az előkelő és az egyszerű otthonokban, ahol a szövetséget megtartó Isten tanácsait még mindig tiszteletben tartották, újra és újra elismételték a próféta szavait. A gyermekeket is mélyen érintették e szavak. Fiatal, fogékony lelkükre maradandó benyomást tettek.

Jeremiás szolgálata idején azért kínálkozott alkalom Dánielnek és társainak arra, hogy az igaz Istent megdicsőítsék a föld népei előtt, mert lelkiismeretesen megtartották a Szentírás parancsait. Az a tanítás, amelyet ezek a gyermekek a szülői házban kaptak, erőssé tette őket hitben és állhatatossá az élő Istennek, a menny és föld Teremtőjének szolgálatában. Amikor Joakim uralkodása kezdetén Nabukodonozor első ízben ostromolta meg és vette be Jeruzsálemet, Dánielt és társait másokkal együtt fogságba vitte. Kiválasztotta őket a babiloni udvar szolgálatára. E héber foglyok hite a végsőkig próbára lett téve. De azok, akik megtanultak bízni Isten ígéreteiben, teljes nyugalmat találtak, bármit is kellett átélniük az idegen országban való tartózkodásuk idején. A Szentírás volt vezérük és támaszuk.

Jeremiás elmondta, hogy miért sújtják Júdát az elkezdődött büntetések, és nemes lélekkel védte Istennek a legsúlyosabb büntetésben is megmutatkozó igazságos és irgalmas voltát. A próféta fáradhatatlanul dolgozott. Szeretett volna átfogni minden társadalmi osztályt. Ezért hatáskörét kiterjesztette Jeruzsálemen túl a környező vidékekre is, és sokszor ellátogatott az ország különböző részeibe.

Az egyházhoz intézett bizonyságtételeiben Jeremiás állandóan utalt a törvény könyvének tanításaira, melyet Jósiás uralkodása alatt tiszteletben tartottak. Ismét hangoztatta, hogy milyen fontos a végtelenül irgalmas és könyörületes Istennel kötött szövetség megőrzése, aki a Sínai-hegyen kinyilatkoztatta a Tízparancsolatban foglalt elveket. Jeremiás figyelmeztető és kérlelő szavai eljutottak a birodalom minden részébe. Mindenkinek alkalma volt megtudni, mi Isten szándéka a nemzettel.

A próféta világosan feltárta, mennyei Atyánk azért küldi büntetését, hogy "tudják meg a népek, hogy ők csak emberek!" (Zsolt 9:21). "Ha mégis szembeszálltok velem, és nem akartok rám hallgatni - figyelmeztette népét -, akkor... szétszórlak a nemzetek közé, és kirántott karddal üldözlek benneteket. Országotok pusztasággá lesz, városaitok pedig romhalmazzá" (3Móz 26:21, 33).

Mai Bibliai szakasz: Jeremiás 14

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Az egyik legnehezebb kapcsolatom egy asszonyhoz fűződik, akit nevezzünk most Irinának.  Akkor találkoztam vele, amikor mintegy tíz éve elkezdtem a hetednapi adventista gyülekezetbe járni Moszkvában. Irina nagyjából velem egykorú, kétgyermekes elvált orosz asszony volt.

Igazán jó barátok lettünk. Időnként együtt töltöttük a szombat délutánt és hét közben is gyakran beszéltünk telefonon. Irina egyszer elutazott néhány hétre. Amikor legközelebb találkoztunk, kijelentette, hogy soha többé nem megy adventista gyülekezetbe. Úgy döntött, az oroszok többsége által gyakorolt ortodox vallást veszi fel, és azt mondta, nem maradhatunk barátok, hacsak én le nem mondok adventista hitemről.

Irina nem örült döntésemnek, hogy hűséges maradok gyülekezetemhez, de valamiért mégis rendszeresen felhívott telefonon, hogy az élet dolgait megbeszéljük. Elszomorított, hogy elutasította a bibliai tanokat és az orosz ortodox hagyományok és gyakorlat keverékét tette magáévá. Mivel tanácsot soha nem kért tőlem, csak meghallgattam. Aztán egy napon így szól: „Andy, nagyon sok bajom van. Gondjaim vannak a fiam nevelésével. Nem találok stabil munkahelyet. Rossz anya vagyok? Elrontottam valamit az életemben?”

Mit is mondhattam volna neki? Irina élete valójában azért esett szét, mert függetlenítette magát Istentől. Erről azonban hallani sem akart. Csak megnyugtató biztosítékot akart arról, hogy ő jó ember.

Jeremiás is hasonló problémával szembesült Izraellel kapcsolatban. Isten azt akarta, hogy figyelmeztesse a népet az éhínségre és pusztulásra, ami akkor következik rájuk, ha nem tartanak bűnbánatot. Az emberek azonban inkább a hamis prófétákra hallgattak, akik a béke ígéretének kellemes illúziójával kecsegtették őket.

„És monda az Úr nékem: Hazugságot prófétálnak a próféták az én nevemben; nem küldtem őket, nem parancsoltam nekik, nem is beszéltem velük; hazug látomást, varázslást, hiábavalóságot és szívbeli csalárdságot jövendölnek nektek. Azért azt mondja az Úr a próféták felől, akik az én nevemben prófétálnak, holott én nem küldtem őket és mégis azt mondják: fegyver és éhség nem lesz e földön: Fegyver és éhség miatt vesznek el azok a próféták! A nép pedig, amelynek ők prófétálnak, ott hever majd Jeruzsálem utcáin az éhség és a fegyver miatt, és nem lesz, aki eltemesse őket, őket és feleségeiket, fiaikat és leányaikat; így zúdítom rájuk gonoszságukat!”  (14-16. vers).

Isten nem tekint jó szemmel azokra, akik helytelenül békét ígérnek a gonoszoknak. Akármilyen nehéznek tűnik is néha, ki kell állnunk Jézusért és az igazságért, és félelem nélkül bemutatnunk Őt másoknak.
Imádságom: Drága Istenem, szükségem van ma kegyelmedre és tapintatodra. Kérlek, segíts, hogy soha ne ígérjek hamis békét azoknak, akik szándékos bűnben vesztegelnek. Inkább add nekem bölcsességed és szereteted szavait, hogy megmutathassalak Téged és szabadító kegyelmedet nekik! Ámen.

Andrew McChesney

106. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 35. fejezetéhez (augusztus 6-12.).

Leültem vele, és meghallgattam a történetét az egyetemi álma végéről. Nem sikerült neki. A professzorok és barátok figyelmeztetéseit nem szívlelte meg, és le kellett mondania egy értékes helyről egy tekintélyes programban. Könnyekkel a szemében ült le, a fejét lehajtva, vörös arccal. A szavai a fülemben visszhangoznak: „Túl késő most már. Bárcsak hallgattam volna másokra!”

A meghallgatott figyelmeztetések hatalmas lehetőségekhez és növekedéshez vezethetnek. Amikor Isten figyelmeztetést küld, gyakran a feddés formájában, jó lehetőségünk van növekedni, sőt, másokat Jézushoz vezetni. De amikor elutasítjuk, hogy oda figyeljünk, a következmények katasztrofálisak. Talán a büszkeség, a naivitás, a nem tudás vagy az önelégültség az, ami felbátorít minket ilyen úton járni, miközben megvolt az óvaintés. Jeremiás megosztotta Isten figyelmeztetését Jójákimmal, és Jójákim nem csak figyelmen kívül hagyta, de el is égette azokat! A mennyei figyelmeztetések nem szűntek meg azonban az elutasítással. Jeremiás a szívében hordta és elismételte azokat.

Isten figyelmeztetései, csak úgy, mint a szeretete, megmaradnak. Isten jelleméhez tartozik, hogy haza hív minket, amivel iránymutatást és támogatást nyújt, vigasztal és bátorít. Isten hív és ó!, milyen csodás, amikor hallgatunk rá és követjük.

Jenniffer Ogden
segédlelkész
Walla Walla University Church, USA

 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése