2017. augusztus 14., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - augusztus 14 - HÉTFŐ - Jeremiás 20

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Próféták és királyok 36. fejezetéhez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 36. fejezet 763. nap

Mily szerető szánalommal közölte tervét Isten fogoly népével! Tudta, helyzetük nagyon nehéz lesz Babilonban, ha a hamis próféták beszédének hitelt adva gyors szabadulásra számítanak. Tüntetéssel és zendüléssel szigorra, óvatosságra és szabadságuk további korlátozására késztetik a káldeus hatóságokat. Mindez szenvedést és szerencsétlenséget vonna maga után. Isten azt szerette volna, ha csendesen alávetik magukat sorsuknak, és szolgaságukat a lehető legkellemesebbé teszik. Így tanácsolta őket: "Építsetek házakat, és lakjatok bennük! Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét! ...Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vitettelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is!" (Jer 29:5-7).

A babiloni hamis tanítók között volt két ember, akik magukat szenteknek mondták, noha erkölcstelenül éltek. Jeremiás elítélte gonoszságukat és figyelmeztette őket, hogy milyen veszélyben vannak. A hamis tanítókat ingerelte a dorgálás, és az igaz próféta munkáját igyekeztek lerombolni. Felbújtatták a népet, hogy kételkedjenek szavai hitelében, és Isten tanácsának ellenkezőjét tegyék, vagyis ne engedelmeskedjenek a babiloni királynak. Az Úr Jeremiás által kijelentette, hogy a hamis próféták Nabukodonozor kezébe kerülnek, és szemük láttára megölik őket. Ez a jövendölés nemsokára szó szerint teljesedett.

Az idők végéig lesznek zavart keltő emberek; lázítanak azok között, akik magukat az igaz Isten képviselőinek vallják. A hamis próféták arra bíztatnak embereket, hogy könnyen vegyék a bűnt. Amikor gonosz cselekedeteik következményei nyilvánvalókká lesznek, nehézségeikért azt igyekeznek felelőssé tenni, aki lelkiismeretesen intette őket, amiképpen a zsidók is Jeremiást vádolták balsorsukért. Ma is éppúgy tanúsítható Jahve kijelentéseinek biztos volta, mint ahogy az ősidőkben igazolódott mindaz, amit a prófétákkal üzent.

Jeremiás kezdettől fogva következetesen tanácsolta Júdának a babiloniaiak előtti meghódolást. Ezt tanácsolta számos környező népnek is. Sedékiást uralkodásának korábbi szakaszában Edom, Moáb, Tirus és más népek uralkodóitól követek látogatták meg, hogy megtudják, vajon megítélése szerint alkalmas-e az idő a közös lázadásra, és csatlakozik-e hozzájuk a babiloni király elleni csatában. Miközben ezek a követek válaszra vártak, az Úr kijelentést adott Jeremiásnak. Ezt mondta: "Készíts magadnak kötelet meg jármot, és vedd a nyakadba! Azután küldj üzenetet Edóm királyához, Móáb királyához, az ammóniak királyához, Tírusz királyához és Szidón királyához azokkal a követekkel, akik Jeruzsálembe érkeztek Cidkijjá júdai királyhoz!" (Jer 27:2-3).

Mai Bibliai szakasz: Jeremiás 20

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Gondoltál valaha arra, hogy prófétának lenni jó karrier? Isten szava, amelyet a próféta azért kap, hogy továbbadja, erőteljes és áttör a megtéretlen emberek szívén. Olyan reakciókat vált ki, ami megrémíti még a próféta szívét is. Jeremiás megfizeti annak az árát, hogy engedelmeskedik Isten útmutatásainak.

Ez a szakasz úgy mutatja be templom főfelügyelőjét, hogy megüti a prófétát, amikor az ítélet üzenetét meghallja. Ahelyett, hogy szívére vette volna az üzenetet, kezét ökölbe szorítja és lesújt vele Jeremiásra. Aztán letartóztatja és megkötözve börtönbe veti.

Isten szóvivői, a próféták mindig a bűnös emberek haragjának célpontjai voltak. A feljegyzések tele vannak a hűség ragyogó történeteivel a rendkívüli nehézségek, üldözések és halál közepette, amikor Isten kiválasztott emberei betöltötték küldetésüket. Isten hangját nem lehet elhallgattatni még akkor sem, amikor a bűnös emberek nem akarják meghallani az Ő szavát. Az igazság győzedelmeskedni fog!

A válság közepette, mindenkinek vannak rossz pillanatai, még Jeremiásnak is. El tudom képzelni annak a próbának az intenzitását, amelyen keresztül ment. Arra emlékezteti Istent, hogy ezt nem ő választotta, és annyira rossz, hogy eldöntötte, nem fog többet szólni. De Isten hangját még a próféta sem tudja elnémítani, mert azt mindenkinek meg kell hallani. Isten szava, amelyet Jeremiás visszatartott, égő tűz volt a csontjaiban és hatalmas erővel tört elő onnan. Megfigyelhetjük, hogy bár fájdalommal és csalódottsággal összekeveredve, de dicsőítésként tört elő a próféta ajkairól. Annak ellenére, hogy a helyzet oda fajult, hogy megátkozza a napot, amelyen született, mégis hűséges marad. 

"Az emberi állhatatosság e példái ... a hit erejét bizonyítják, amely ellenáll a világ erejének. A hit munkája az, hogy a legsötétebb órákban Istenben megnyugodjunk" (Az apostolok története 378. oldal).

Bátorít engem az a gondolat, hogy az előttünk álló időben - úgy ahogyan ma is - azok, akik olvassák a Megújulás Isten Igéje által olvasmányokat, teljes hűséget és kitartást mutatnak Isten iránt a legnehezebb körülmények között is. 

"Ó Isten, a Te megígért Szentlelked ereje által növeld az én hitemet, hogy minden körülmények között megtiszteljem és megdicsőítsem a Te nevedet. Ámen!"

Dan Houghton

107. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 36. fejezetéhez (augusztus 13-19.).

Ebben a fejezetben egy nagyon sajnálatos történet bontakozik ki, jelentős leckékkel. Júda majdnem a történelme végét járja, hiszen nem követte lelkiismeretesen Istent. A babiloniak már megérkeztek, és sok foglyot ejtettek. De meghagyták a királyt a trónon – ő volt Sedékiás. Kezdetben Sedékiás úgy dönt, hogy eleget tesz a babiloni parancsoknak, így kímélve meg magát és népét a durvább büntetéstől. Ez az első lecke; hogy a kemény büntetést néha meg lehet előzni, ha együttműködünk, még ha ez az együttműködés nem is a legjobb választás. Itt az együttműködés gondolata nem jelent erkölcsi megalkuvást, csak helyzeti megalkuvást. Mivel korábban a rosszat cselekedték, Júda most már a babiloniak irányítása alá tartozott. Ha most már együttműködésre készek, a dolgok jobbra fordulnak számukra.

Ez a mi esetünkben is sokszor igaznak bizonyul. Az együttműködéssel helyreáll a bizalom, és több mozgásteret kapunk a választásainkhoz az életben, és mindez azzal a reménnyel jár, hogy a saját önkormányzatiságunk is helyre fog állni. Sedékiás azonban hamis próféták befolyása alá került, akik azokat a dolgokat állították, amiket mindenki hallani akart. És bár Jeremiás és később Ezékiel figyelmeztetett a hamis üzenetekre, egy lázadó mozgalom indult el a babiloniak elleni felkelésre. Itt az újabb tanulság, hogy néha nehéz megkülönböztetni az igaz üzenetet a hamistól. Ebben az esetben a hamis üzenet kifejezetten vonzó volt, de egyúttal halálos is. Azoknak, akik hisznek Istenben és követni akarják őt, összhangba kell hozniuk a hallásukat és értelmüket a Szentírással és a Szentlélekkel.

Dave Thomas
dékán, Teológiai Kar
Walla Walla University, USA

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése