2017. augusztus 9., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - augusztus 9 - SZERDA - Jeremiás 15

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 35. fejezet 758. nap

Miközben a közelgő pusztulásról szóló kinyilatkoztatások nyomatékosan hangzottak a fejedelmek és a nép előtt, uralkodójuk, Joákim, akinek bölcs lelki vezetőként kellett volna elöljárni a bűnvallomásban, reformációban és jócselekedetekben, önző élvezetekkel töltötte idejét. Így tervezgetett: "...hatalmas palotát építek, tágas felső szobákat"; a "cédrusfával" burkolt és "vörösre" (Jer 22:14) festett ház csalással és elnyomással szerzett pénzen épült.

A próféta haragra gerjedt, és Isten sugallatára ítéletet mondott a hitetlen uralkodóra. "Jaj annak, aki nem igaz úton építi házát, és felső szobáit jogtalan módon, ingyen dolgoztatja embertársát, és a munkájáért nem fizet bért! - nyilatkoztatta ki. Attól leszel király, hogy halmozod a cédrust? Apád talán nem evett és nem ivott? De törvényesen és igazságosan járt el: ezért ment jól a dolga! Jogához segítette a nyomorultat és a szegényt, ezért ment jól a dolga! Így tesz, aki ismer engem - így szól az Úr. Szemed és szíved nem törődik mással, csak a magad hasznával. Kiontod az ártatlanok vérét, elnyomó és zsaroló vagy!

Azért ezt mondja az Úr Jójákimról, Jósiás fiáról, Júda királyáról: Nem fogják így elsiratni: Jaj, bátyám! Jaj, öcsém! Így sem siratják el: Jaj, uram! Jaj, felség! Úgy temetik el, mint egy szamarat. Kivonszolják, kidobják Jeruzsálem kapuin" (Jer 22:13, 15-19).

Néhány év elteltével az Úr meglátogatta Joákimot e rettenetes ítélettel. Először azonban irgalmasan közölte változhatatlan szándékát a megátalkodott néppel. Joakim uralkodásának negyedik évében "Jeremiás próféta Júda egész népének és Jeruzsálem minden lakosának" hangsúlyozta, hogy több mint húsz esztendőn át, "Jósiásnak... tizenharmadik esztendejétől fogva a mai napig" (Jer 25:2-3), bizonyságot tett Isten mentő szándékáról, de szavait semmibe vették. Most az Úr ezt üzente nekik:

"Azért ezt mondja a Seregek Ura: Mivel nem hallgattatok beszédemre, elhoztam észak valamennyi népét - így szól az Úr -, meg szolgámat, Nabukodonozort, Babilónia királyát. Rázúdítom erre az országra, lakóira és valamennyi szomszédos népre. Kiirtom őket, megborzad és felszisszen aki látja, mert örökre romhalmazzá teszem őket. Megszüntetem náluk a vidám örvendezés zaját, a vőlegény és a menyasszony örömét, a malomzúgást és a mécsvilágot. Ez az ország szörnyű romhalmazzá lesz, és ezek a népek Babilónia királyának fognak szolgálni hetven esztendeig" (Jer 25:8-11).

Isten kimondta a pusztulást hordozó ítéletet, de a tömeg, amely hallotta, aligha tudta felfogni félelmes jelentőségét. Az Úr szemléltette kijelentését, hogy azt hatásosabbá tegye. Megparancsolta Jeremiásnak, hogy a nép sorsát az Isten haragja borával megtöltött pohár kiürítéséhez hasonlítsa. Az elsők között "Jeruzsálemnek és Júda városainak, királyainak és vezetőinek" kellett adnia a serleget. Másokat is részesíteni kellett ugyanabból a pohárból - Egyiptom királyát, az ő szolgáit és fejedelmeit és minden ő népét, és a föld sok más népét is -, amíg Isten szándéka meg nem valósul. (Jer 25. fej.)

A gyorsan közelgő büntetések jellegének további szemléltetésére Isten ezt parancsolta a prófétának: "...végy magad mellé néhány embert a nép és a papok vénei közül és menj ki a Ben-Hinnóm völgyébe" és ott Júda hitehagyásának megemlítése után darabokra kellett törnie a fazekas "cserépkorsó"-ját, és kijelentenie Jahve nevében, akinek a szolgája: "Úgy összetöröm ezt a népet és ezt a várost, ahogyan összetörik a cserépedényt, úgyhogy nem lehet többé éppé tenni."

A próféta úgy cselekedett, ahogy Isten parancsolta. Azután visszatért a városba, megállt a templom udvarában, és kijelentette az egész nép hallatára: "Így szól a Seregek Ura, Izráel Istene: El fogom hozni erre a városra és a hozzá tartozó többi városra mindazt a veszedelmet, amit kijelentettem róla. Mert megmakacsolták magukat és nem hallgattak beszédemre." (Jer 19. fej.)

Mai Bibliai szakasz: Jeremiás 15

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Nehéz helyzetbe hozták Istent az izraeliták.  Végül kijelentette, annyira engedetlenek és olyan konokul ragaszkodnak bűnös életmódjukhoz, hogy már senki sincs, akinek közbenjárása segíthetne rajtuk.

„És monda az Úr nékem: Ha Mózes és Sámuel állnának is előttem, nem hajolna lelkem e néphez; küldd ki orcám elől, hadd menjenek! ” (Jer 15:1).
Gondoljunk csak bele, milyen kíméletlen ez a kijelentés. Senki sem járhatott már közbe Isten népéért. Senki!

Emlékszünk az izraeliták gonoszságának mértékére, amikor Isten kihozta őket Egyiptomból? 400 esztendőn át csak távolodtak Istentől. Elfeledkeztek Isten törvényéről, a szombat szentségével egyetemben. Bűneik egyre súlyosabbak lettek, miközben Isten a pusztaságban az Ő útjaira tanította őket. Isten csalódottságát fejezte ki amiatt, hogy Ő kihozta népét Egyiptomból, most mégis kész volt elpusztítani őket, s ettől csak vezetőjük, Mózes közbenjáró könyörgése tartotta vissza.

Saul király is hasonló helyzetbe került.  A főpap, Sámuel járt közben érte egy darabig Istennél.

Isten azonban most azt mondta Jeremiásnak, hogy sem Sámuel, sem Mózes nem járhat már közben nála népéért. Ennyire messzire tévedtek Izrael gyermekei. Vajon minden elveszett? Számunkra is minden elveszik hasonló körülmények között?

Isten reményt nyújtott Jeremiásnak: „Azért ezt mondja az Úr: Ha visszatérsz hozzám, én is visszatérítelek téged, előttem állasz; és ha elválasztod a jót a hitványtól, olyanná leszel, mint az én szájam. Ők térjenek meg tehozzád, de te ne térj őhozzájuk!” (19. vers)

Mózes, Sámuel és Jeremiás előrevetítették a mi mennyei közbenjárónk, Jézus képét, aki értünk könyörög. Jeremiás története bemutatja Isten irgalmát, de figyelmeztetésül is szolgál. Ha megmaradunk az engedetlenség útján és makacsul ragaszkodunk bűnös életünkhöz, eljön a nap, amikor már senki sem járhat közben értünk.

Imádságom: Köszönöm, Jézus, hogy közbenjársz értem. Őszintén engedelmeskedni akarok Neked. Kérlek, segíts, hogy engedelmeskedni tudjak! Ámen.

Andrew McChesney

106. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 35. fejezetéhez (augusztus 6-12.).

Leültem vele, és meghallgattam a történetét az egyetemi álma végéről. Nem sikerült neki. A professzorok és barátok figyelmeztetéseit nem szívlelte meg, és le kellett mondania egy értékes helyről egy tekintélyes programban. Könnyekkel a szemében ült le, a fejét lehajtva, vörös arccal. A szavai a fülemben visszhangoznak: „Túl késő most már. Bárcsak hallgattam volna másokra!”

A meghallgatott figyelmeztetések hatalmas lehetőségekhez és növekedéshez vezethetnek. Amikor Isten figyelmeztetést küld, gyakran a feddés formájában, jó lehetőségünk van növekedni, sőt, másokat Jézushoz vezetni. De amikor elutasítjuk, hogy oda figyeljünk, a következmények katasztrofálisak. Talán a büszkeség, a naivitás, a nem tudás vagy az önelégültség az, ami felbátorít minket ilyen úton járni, miközben megvolt az óvaintés. Jeremiás megosztotta Isten figyelmeztetését Jójákimmal, és Jójákim nem csak figyelmen kívül hagyta, de el is égette azokat! A mennyei figyelmeztetések nem szűntek meg azonban az elutasítással. Jeremiás a szívében hordta és elismételte azokat.

Isten figyelmeztetései, csak úgy, mint a szeretete, megmaradnak. Isten jelleméhez tartozik, hogy haza hív minket, amivel iránymutatást és támogatást nyújt, vigasztal és bátorít. Isten hív és ó!, milyen csodás, amikor hallgatunk rá és követjük.

Jenniffer Ogden
segédlelkész
Walla Walla University Church, USA

 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése