2018. július 2., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - július 2 - HÉTFŐ - 2 Korinthus 9


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 45. fejezet 1085. nap

Péter kifejezte a tizenkettő hitét. Mindamellett a tanítványok még távolról sem értették meg Krisztus küldetését. A papok és vének ellenállása és hamis beállítása nem térítette ugyan el őket Krisztustól, de nagy zavart okozott. Nem látták tisztán útjukat. A légkör, amelyben nevelték őket, a rabbik tanítása, a hagyomány hatalma még mindig befolyásolta az igazságról alkotott nézetüket. A világosság drága sugarai időről időre rájuk ragyogtak Jézusról, mégis sokszor olyanok voltak, mint akik sötétben tapogatóznak. Ezen a napon azonban, mielőtt szembekerültek hitük nagy próbájával, a Szentlélek hatalmasan megnyugodott rajtuk. Egy kis időre szemük elfordult a "láthatókról", hogy a "láthatatlanokat" (2Kor 4:18) szemlélje. Az emberi külső mögött felismerték Isten Fiának dicsőségét.

Jézus így felelt Péternek: "Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám" (Mt 16:17).

A Péter által megvallott igazság a hivő hitének alapja. Maga Krisztus jelentette ki, hogy ez az örök élet. Ezen ismeret birtoklása azonban nem szolgálhat alapul az önfelmagasztalásra. Péter nem saját jósága vagy bölcsessége miatt kapta ezt a kinyilatkoztatást. Az ember önmagától sohasem juthat el az istenismeretre. "Magasabb az égnél: mit teszel tehát? Mélyebb az alvilágnál; hogy ismerheted meg?" (Jób 11:8) Egyedül a fiúság lelke jelentheti ki nekünk Isten mélységes dolgait, melyeket "szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt. [...] Nekünk azonban az Isten kijelentette az Ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is" (lKor 2:9-10). "Az Úr bizodalmas az őt félőkhöz" (Zsolt 25:14). Maga a tény, hogy Péter felismerte Krisztus dicsőségét, bizonyítja: ő "Istentől tanított" volt (Jn 6:45). Ó valóban, "Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked" (Mt 16 :17).

Jézus folytatta. "De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat" (Mt 16:18). A Péter szó követ jelent, görgő követ. Péter nem az a szikla volt, melyre az egyház alapíttatik. A pokol kapui vettek rajta diadalmat, amikor esküdözve, átkozódva megtagadta Urát. Az egyház olyasvalakire épül, akin a pokol kapui nem vehetnek diadalmat.

Századokkal a Megváltó eljövetele előtt Mózes rámutatott Izrael üdvösségének Sziklájára (Vö. 5Móz 32:4!). A zsoltáros így énekel: "Én erős kősziklám" (Zsolt 62: 8). Ésaiás írta: "Így szól az Úr Isten: Ímé Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal" (Ésa 28:16). Maga Péter ihletett írásában Jézusra vonatkoztatja ezt a próféciát. Így szól: "Mivelhogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott, becses kőhöz, ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá" (1Pt 2: 3-5).

"Más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus" (lKor 3:11). "Ezen a kősziklán - mondotta Jézus - építem fel az én anyaszentegyházamat" (Mt 16:18). Isten jelenlétében, az összes mennyei lény színe előtt, a pokol láthatatlan hadserege előtt alapította Krisztus egyházát az élő sziklára. A Szikla Ő maga - saját teste, mely megtöretett és megsebesíttetett. Az ilyen alapra épített egyházon a pokol kapui sem vesznek diadalmat.

Mily gyöngének tűnt az egyház, amikor Jézus e szavakat kijelentette! Maroknyi volt a hivők csapata, akik ellen az ördögök meg a gonosz lelkek minden hatalma irányult - Krisztus követőinek mégsem kellett félniük. Erejük Sziklájára építkeztek, senki meg nem dönthette őket.

A hit hatezer éve Krisztusra épül. A sátáni harag árja és viharai hatezer éve ostromolják üdvösségünk Szikláját, de az áll rendületlenül.

Péter az egyház alapját képező igazságot fejezte ki, s Jézus most megtisztelte őt, mint a hivők egész testületének képviselőjét. Ezt mondta: "Néked adom a mennyek országának kulcsait; és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen" (Mt 16:19).

A "mennyek országának kulcsai" Krisztus szavai. A Szentírás minden szava az Övé, tehát mindegyik idetartozik. E szavaknak hatalmukban áll kinyitni és bezárni a mennyet. Kijelentik a feltételeket, melyek alapján az emberek elfogadtatnak vagy elvettetnek. Ezért az Isten Igéjét hirdetők munkája vagy élet illata az életre, vagy halál illata a halálra. Erre a küldetésre örök következmények terhe nehezedik.

Mai Bibliai szakasz: 2 Korinthus 9

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Adománygyűjtő erőfeszítéseinek részeként Pál most arra figyelmezteti a korinthusi hívőket, hogy legyenek készségesek nagylelkűen hozzájárulni a segélyadományokhoz (1-2. vers). A figyelmeztetés arra utal, hogy amikor a kijelölt adománygyűjtők hozzájuk megérkezve azt tapasztalnák, hogy a korinthusi hívők nem kívánnak adakozni, az mind rájuk nézve, mind pedig az apostolra nézve szégyenletes lenne (3-5. vers).

Pál apostol a 6. verstől a 10. versig a vetés és aratás hasonlatával teszi világosabbá üzenetét. Ez a kép nagyon is érthető volt a zsidó emberek számára. Mindenki vetett, Isten pedig beérlelte a gabonát az aratásra. Aki viszont „szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat” (6. vers). Az apostol arra szólítja a híveket, hogy merjenek bőségesen adakozni az evangélium terjedése érdekében.

Ezek alapján azt mondja, hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten” (7. vers)

Meg kell vizsgálni a szívünket nekünk is, hogy miért adakozunk. Sosem felejtem el azt az esetet, amikor az egyik gyülekezeti tag, évekig nagyon határozottan képviselte, hogy építsünk szép, Isten nevéhez méltó imaházat. Nem csak beszélt, hanem amikor elkezdődött az imaházépítés dolgozott is az építkezésen, és bőven adakozott is erre a célra. Az imaház elkészült, és szép lett. Aztán amikor az építkezés fáradalmait kiheverve a misszióra került volna komolyabban a sor, akkor egyszer azt mondta, hogy „csak legyünk óvatosak, testvéreim, ki tudja, hogy miféle emberek jönnének ide, mi építettük ezt az imaházat, azért, hogy mi tiszteljük benne Istent, nem?” Ez alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy erőfeszítései és adományai a gyülekezetért pusztán önző érdekeket szolgáltak.

Isten az, Aki beérleli és megsokasítja a gabonánkat, azaz „igazságunk gyümölcseit” (10. vers). Valójában ez a vagyon és gazdagság új forrását hozza létre. „Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk hálaadást szerez az Istennek” (11. vers). Pál a fejezet mondanivalójának összefoglalásaként példát is mutat erre: „Az Istennek pedig legyen hála az Ő kimondhatatlan ajándékáért” (15. vers).

Michael W. Campbell, Ph.D.

151. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  45-46. fejezeteihez (július 1-7).

Képzeld el, hogy az egész életedet láthatod magad előtt, élénk részletes ábrázolásban. Mindent, ami történni fog veled, a helyeket, ahova menni fogsz, és a dolgokat, amiket teszel majd. Túlterhelnének-e ezek téged? Valószínű, hogy igen.

Isten gyakran könyörületesen megóv minket a jövőtől. Hálásak lehetünk ezért! Mindez azonban nem volt így a Megváltónk számára. Bámulatos, hogy Ő mindenről tudott, ami történni fog vele, még mielőtt leszállt trónjáról, és istenségére emberi ruhát öltött. Így olvassuk: „A szívét gyötrő minden fájdalom, a fejére szórt minden sértés, minden elszenvedett nélkülözés ismeretes volt előtte, mielőtt letette koronáját és királyi palástját…” (Jézus élete, 410. o.)

Micsoda elszántság, bátorság, jellembeli fennköltség és hatalmas szeretet volt Jézus szívében! Annak ellenére, hogy mindent ismert előre, önként választotta azt, hogy magához öleli a keresztet. Nem az Atya ítélte el Őt, hogy meghaljon. Nem! Önként választotta azt, hogy odaadja az életét.

Azzal, hogy magához ölelte ezt az áldozatot, Krisztus saját szükségletei elé helyezte annak örömét, hogy megláthatja a megváltott emberi családot! Ezen a földön minden egyes lépését ez az öröm motiválta. Így magához ölelte a keresztet, semmibe vette a szégyent, és az Atya mellett ül győztesként.

Legyen így velünk is! Vállaljuk fel azt az utat, ahogyan Isten vezet minket, még ha önmegtagadást és áldozatot jelent is. Miért? Az öröm miatt, amit Isten kijelölt nekünk. Ez pedig az evangélium másokkal való megosztásának öröme. Annak öröme, hogy közösségben lehetünk Megváltónkkal egy örökkévalóságon keresztül.

Emmanuel Higgins
Fordította Gősi Csaba


1 megjegyzés: