2018. július 1., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - július 1 - VASÁRNAP - 2 Korinthus 8

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 45. fejezet 1084. nap

45. A kereszt árnyékában

Krisztus földi munkásságának vége gyorsan közeledett. Éles körvonalakkal rajzolódtak ki előtte az események, melyek felé léptei vezettek. Még mielőtt emberi testet öltött volna, végig látta az utat, amelyen haladnia kell, hogy megmentse, ami elveszett. A szívét gyötrő minden fájdalom, a fejére szórt minden sértés, minden elszenvedett nélkülözés ismeretes volt előtte, mielőtt letette koronáját és királyi palástját, leszállt trónjáról, hogy istenségére emberi ruhát öltsön. Szeme elé tárult a bölcsőtől a Kálváriáig vivő ösvény. Ismerte a Reá váró kínokat. Mindent tudott, mégis ezt mondta: "Ímé jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a Te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a Te törvényed keblem közepette van" (Zsolt 40: 8-9).

Előre látta küldetésének eredményét. Küzdelmes, önfeláldozással teli földi életét megvidámította a kilátás, hogy munkája nem lesz hiábavaló. Életét adja az ember életéért, s ezzel visszanyeri a világot az Isten iránti hűségnek. Bár először a vér keresztségében kell részesülnie, bár a világ bűneit ártatlan lelkének kell hordoznia, bár kimondhatatlan gyötrelem árnyéka borul Reá - mégis az előtte álló örömért megvetve a gyalázatot, keresztet szenved.

Szolgálatának választott társai előtt az eljövendő események még rejtve voltak, ám közelgett az idő, amikor látniuk kellett szenvedését. Látniuk kellett, hogy Őt, akit szerettek és akiben bíztak, ellenségei kezére adják, és a Kálvária keresztjére feszítik. Nemsokára el kellett hagynia őket, hogy látható jelenlétének vigasza nélkül kerüljenek szembe a világgal. Jézus tudta, milyen keserű gyűlölettel és hitetlenséggel fogják üldözni őket, és fel akarta készíteni tanítványait a megpróbáltatásokra.

Jézus és tanítványai most betértek az egyik Cézárea Filippi környékén fekvő városba. Galilea határain túl jártak, olyan vidéken, ahol a bálványimádás volt az uralkodó. A tanítványokat itt nem érte el a judaizmus irányító befolyása, s közelebbi kapcsolatba kerültek a pogány istentisztelettel. A világ minden részén létező babonák különböző formáit képviselték körülöttük. Jézus célja az volt, hogy ezek láttán felelősségérzet ébredjen bennük a pogányok iránt. Míg ezen a vidéken tartózkodott, a nép tanítása helyett inkább tanítványainak óhajtotta szentelni magát.

Beszélgetnie kellett a Reá váró szenvedésekről. Először azonban egyedül elvonult és imádkozott, hogy szívük legyen készen szavai befogadására. Amikor visszatért közéjük, nem jelentette be azonnal mondandóját. Előtte alkalmat adott nekik, hogy megvallják Belé vetett hitüket, és megerősödjenek az eljövendő próbára. Megkérdezte: "Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek?" (Mt 16:13)

A tanítványoknak szomorúan kellett belátniuk, hogy Izrael képtelen volt felismerni Messiását. Egyesek, amikor látták csodáit, Dávid Fiának mondták Őt. A Bethsaidánál megvendégelt sokaság Izrael királyává akarta kikiáltani. Sokan készek voltak prófétának elfogadni, de nem hittek benne, mint Messiásban.

Jézus most feltette a második kérdést, mely magukra a tanítványokra vonatkozott: "Ti pedig kinek mondotok engem?" (Mt 16:15) Péter így felelt: "Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia" (Mt 16:16).

Péter elejétől fogva Messiásnak hitte Jézust. Sokan mások, akik Keresztelő János prédikálása alapján meggyőződtek és elfogadták Krisztust, kételkedni kezdtek János küldetésében, amikor a prófétát bebörtönözték és halálra adták. Most Jézus Messiás-voltában is kételkedtek, Ő-e, akit oly régen vártak? Számos tanítványa, akik buzgón várták, hogy Jézus elfoglalja Dávid trónját, elhagyta Őt, amikor felfogták, hogy nincs ilyen szándéka. Péter és társai azonban hűségesek maradtak. A tegnap még dicsőítők, ma megtagadók ingatag magatartása nem rombolta le a Megváltó igaz követőjének hitét. Péter kijelentette: "Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia" (Mt 16:16). Nem királyi tisztességre vágyott, hogy megkoronázza Urát, hanem elfogadta Őt megaláztatásában.

Mai Bibliai szakasz: 2 Korinthus 8

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Ez a fejezet a nagylelkűségről szól. Most, hogy Pál befejezte a szolgálatának védelméről szóló részt, valamint erősítette hitükben a korinthusi hívőket, immár felszólítja őket, hogy segítsék a jeruzsálemi hittestvéreiket (lásd 1Kor 16:1-4, Róm 15: 22-23).

A helyzetet bonyolítja, hogy Pál apostol gyülekezetet alapít Macedóniában (a mai Észak-Görögországban), legnagyobb valószínűség szerint a béreai-, a tesszalonikai- és a filippi gyülekezettel. Azzal kezdi, hogy beszél nekik „Isten kegyelméről”, amely a macedóniai gyülekezeteknek adatott. Ezt a szót, hogy „kegyelem”, úgy is lehet fordítani, hogy „kiváltság”, vagy „hála” (lásd 8: 4, 16). A felhívás egészen világos a korinthusi hívek felé. Mivel a macedóniaiak nagylelkűségről tettek bizonyságot egészen mély szegénységük ellenére is, ezért a korinthusiaknak nincs mentségük arra, hogy ne támogassák az ügyet a „feleslegükkel” (14. vers). Lehetséges azonban, hogy a korinthusi hívők sem voltak sokkal jobb anyagi helyzetben, mint a macedóniaiak. Egyes történészek becslése szerint a Római Birodalom lakosságának több mint 90 százaléka élt a létminimumon, illetve kicsivel afölött, vagy az alatt (értsd: szükséges kalória a túléléshez).

A 7-12. versekben Pál dicséri a korinthusiakat a Szentlélekkel teljes hitükért, beszédükért, tudásukért és teljes odaszánásukért és szeretetükért. Ahelyett, hogy parancsolgatna nekik, arra törekszik, hogy bátorítsa őket az önkéntes segítségnyújtásra. Végeredményben minden támogatás, mellyel a másiknak segítünk, jelentéktelen Jézus Krisztus végtelen áldozatához képest. „Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok” (9. vers).

Mindent egybevetve Pál apostol emlékezteti őket az „egyenlőség kérdésére”. Azzal, hogy másokat támogatnak, az „egyenlőség” fenntartásában segítenek. A világban létező társadalmi-, gazdasági és más jellegű egyenlőtlenség ellenére nekünk, keresztényeknek azt a kiváltságot adta Isten, hogy az ő eredeti terve szerinti egyenlőségre törekedjünk.

Az utolsó részben (16-24. versek) Pál javasol három küldöttet: Tituszt (16, 23. vers) és másik két, meg nem nevezett személyt (18-19, 22-23. vers) az adománygyűjtés koordinálására. Aggodalmát fejezi ki, nehogy „valaki megrágalmazzon minket szolgálatunknak eme bőséges eredménye miatt” (20. vers). Az egyház tagjainak szent felelőssége, hogy éberek legyünk a pénzügyi kérdésekben; különösen az egyházon belül, hogy ne kifogásolhassák semmilyen cselekedetünket.


Michael W. Campbell, Ph.D

151. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  45-46. fejezeteihez (július 1-7).

Képzeld el, hogy az egész életedet láthatod magad előtt, élénk részletes ábrázolásban. Mindent, ami történni fog veled, a helyeket, ahova menni fogsz, és a dolgokat, amiket teszel majd. Túlterhelnének-e ezek téged? Valószínű, hogy igen.

Isten gyakran könyörületesen megóv minket a jövőtől. Hálásak lehetünk ezért! Mindez azonban nem volt így a Megváltónk számára. Bámulatos, hogy Ő mindenről tudott, ami történni fog vele, még mielőtt leszállt trónjáról, és istenségére emberi ruhát öltött. Így olvassuk: „A szívét gyötrő minden fájdalom, a fejére szórt minden sértés, minden elszenvedett nélkülözés ismeretes volt előtte, mielőtt letette koronáját és királyi palástját…” (Jézus élete, 410. o.)

Micsoda elszántság, bátorság, jellembeli fennköltség és hatalmas szeretet volt Jézus szívében! Annak ellenére, hogy mindent ismert előre, önként választotta azt, hogy magához öleli a keresztet. Nem az Atya ítélte el Őt, hogy meghaljon. Nem! Önként választotta azt, hogy odaadja az életét.

Azzal, hogy magához ölelte ezt az áldozatot, Krisztus saját szükségletei elé helyezte annak örömét, hogy megláthatja a megváltott emberi családot! Ezen a földön minden egyes lépését ez az öröm motiválta. Így magához ölelte a keresztet, semmibe vette a szégyent, és az Atya mellett ül győztesként.

Legyen így velünk is! Vállaljuk fel azt az utat, ahogyan Isten vezet minket, még ha önmegtagadást és áldozatot jelent is. Miért? Az öröm miatt, amit Isten kijelölt nekünk. Ez pedig az evangélium másokkal való megosztásának öröme. Annak öröme, hogy közösségben lehetünk Megváltónkkal egy örökkévalóságon keresztül.

Emmanuel Higgins
Fordította Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése