2018. július 3., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - július 3 - KEDD - 2 Korinthus 10


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 45. fejezet 1086. nap

A Megváltó nem egyedül Péterre bízta az evangélium művét. Egy későbbi időpontban megismételte a Péternek mondottakat közvetlenül az egyházra vonatkoztatva. Lényegében ugyanezt mondta a tizenkettőnek is, mint a hivők összessége képviselőinek. Ha Jézus bármilyen különös hatalommal ruházta volna fel valamelyik tanítványát, nem látnánk őket oly gyakran vitázni, hogy ki a nagyobb. Alá kellett volna vetniük magukat Mesterük akaratának, és tisztelni azt, akit Ő kiválasztott.

Ahelyett, hogy felettesükké tette volna valamelyiküket, Krisztus azt mondta a tanítványoknak. "Ti pedig ne hívassátok magatokat Mesternek, [...] Doktoroknak se hívassátok magatokat, mert egy a ti Doktorotok, a Krisztus" (Mt 23: 8.10).

"Minden férfiúnak feje a Krisztus" (lKor 11:3). Isten, aki mindeneket a Megváltó irányítása alá helyezett, "Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé, mely az Ő teste, teljessége Őnéki, aki mindeneket betölt mindenekkel" (Ef 1:22 23). Az egyház Krisztusra alapozva épül, engedelmeskednie kell Krisztusnak, mint fejének. Nem függhet embertől, ember nem irányíthatja. Sokak állítása szerint az egyházban betöltött bizalmi tisztségük feljogosítja őket arra, hogy előírják, mit higgyenek és tegyenek mások. Ezt az igényt Isten nem szentesíti. "Mindnyájan testvérek vagytok" (Mt 23:8) - jelenti ki a Megváltó. Mindenki ki van téve a kísértésnek, mindenki esendő, tévedhet. Nem bízhatjuk vezetésünket véges elmére. A hit Sziklája Krisztus élő jelenléte az egyházban. A leggyöngébb is rábízhatja magát, és akik a legerősebbnek képzelik magukat, a leggyöngébbnek fognak bizonyulni, hacsak nem választják Krisztust erősségüknek. "Átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testbe helyezi erejét" (Jer 17:5). Az Úr "Kőszikla, cselekedete tökéletes!" (5Móz 32:4) "Boldogok mindazok, akik őbenne bíznak!" (Zsolt 2:12)

Péter vallástétele után Krisztus megparancsolta tanítványainak, hogy senkinek ne mondják el: Ő a Krisztus. Parancsát a farizeusok és írástudók eltökélt ellenállása miatt adta. Továbbá a népnek, sőt a tanítványoknak is olyan hamis elképzelésük volt a Messiásról, hogy egy ilyen nyilvános bejelentés nem alakított volna ki bennük igaz képet jelleméről, munkájáról. A Megváltó napról napra fedte föl magát, így akart helyes felfogást kialakítani bennük önmagáról, mint Messiásról.

A tanítványok még mindig azt várták, hogy Krisztus földi fejedelemként fog uralkodni. Bár már oly régóta rejtegeti tervét, azt hitték, hogy nem marad örökre szegénységben és homályban, közeleg az idő, amikor megalapítja országát. Olyan gondolat, hogy a papok és rabbik gyűlöletét sohasem győzik le, hogy Krisztust saját nemzete veti el, csalóként elítélik, gonosztevőként keresztre feszítik, a tanítványok fejében meg sem fordult. Ám a sötétség órája közelgett, s Jézusnak fel kellett tárnia tanítványainak az előttük álló küzdelmet. Szomorúság töltötte el, mert előre látta a próbát.

Eddig semmiről sem beszélt nekik szenvedésével és halálával kapcsolatosan. Nikodémussal folytatott beszélgetésében ezt mondta: "Amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az Ember fiának felemeltetnie. Hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (Jn 3 :14-15). A tanítványok ezt nem hallották, de ha hallották volna sem értették volna meg. Most azonban már Jézussal voltak egy ideje, hallgatták szavait, nézték műveit, s megalázó körülményeit, a papok és a nép szembeszegülése ellenére csatlakozni mertek Péter vallástételéhez: "Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia" (Mt 16:16). Elérkezett tehát az idő, amely fellebbenti a jövőt eltakaró fátylat. "Ettől fogva kezdé Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon föltámadni" (Mt 16:21).

A tanítványok szótlanul, szomorúan és csodálkozva hallgatták. Krisztus elfogadta, hogy Péter, Isten Fiának ismeri el Őt, ezért most a szenvedésére és halálára utaló szavai érthetetlennek tűntek. Péter nem tudott csöndben maradni. Megragadta Mesterét, mintha közelgő végzete elől akarná visszarántani, és így kiáltott: "Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg tevéled" (Mt 16:22).

Mai Bibliai szakasz: 2 Korinthus 10

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Azok a szavak, hogy „én, Pál” egy személyes és erőteljes bevezetést biztosítanak ennek a fejezetnek. E levél sok tanulmányozója egy hangnembeli váltást lát abban, ahogy Pál nyomatékosan saját szolgálata védelmére kel. Egy „személyes kéréssel” kezdi a fejezetet, mert néhány gyülekezeti tag Korinthusban azt állította, hogy különbség van Pál alázatos személyes fellépése és a leveleiben megütött erélyes hangnem között (1. és 10 vers). Mégis ragaszkodik ahhoz, hogy hatalma az Úrtól van (8. vers), és összhangban áll a tetteivel (11. vers).

Pál így figyelmezteti olvasóit: „Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk” (3. vers). Hanem az erőnk Istentől ered (4. vers). Keresztényekként az egyik kihívásunk az a kísértés, hogy a saját erőnkre hagyatkozzunk ahelyett, hogy Istenhez fordulnánk.

„Nem akarva azt a látszatot kelteni, mintha levelemmel csak fenyegetnélek titeket”, írja Pál apostol (9. vers). Az ő élete erős kontrasztban áll a ellenfeli életével, akik szüntelenül csak „önmagukat ajánlják” (12. vers). Ezzel szemben „Mi (...) nem mérték nélkül, hanem annak a határnak a mértéke szerint dicsekszünk, amelyet Isten szabott ki nekünk mértékül”, mert ők elsőként „hozzátok is eljutottak Krisztus evangéliumával” (13-14. vers).

Egy friss cikkben a „Kereszténység ma” című lapban Andy Crouch élesen megjegyzi, hogy a közösségi média korában teljesen új problémákkal küzdünk. Egyre gyakoribb, hogy azzal foglalkozunk, hogy hány „like”-ot vagy hozzászólást kap valaki online. Bár a nyugati társadalom azzal büszkélkedik, hogy mennyire individualista, Crouch azt állítja, hogy egy „híres-kínos kultúra” jelenségét alakítjuk ki éppen, ami a „státusz egy erős mércéje” (A szégyen visszatérése. Christianity Today, 2015. március). A Pál által lefektetett elv sok szempontból a segítségünkre lehet a státuszfrissítések online világában. Ne koncentráljunk önmagunkra, hanem használjuk a közösségi médiabeli jelenlétünket arra, hogy másokat bátorítsunk, és Jézus Krisztushoz emeljünk föl!

Michael W. Campbell, Ph.D

151. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  45-46. fejezeteihez (július 1-7).

Képzeld el, hogy az egész életedet láthatod magad előtt, élénk részletes ábrázolásban. Mindent, ami történni fog veled, a helyeket, ahova menni fogsz, és a dolgokat, amiket teszel majd. Túlterhelnének-e ezek téged? Valószínű, hogy igen.

Isten gyakran könyörületesen megóv minket a jövőtől. Hálásak lehetünk ezért! Mindez azonban nem volt így a Megváltónk számára. Bámulatos, hogy Ő mindenről tudott, ami történni fog vele, még mielőtt leszállt trónjáról, és istenségére emberi ruhát öltött. Így olvassuk: „A szívét gyötrő minden fájdalom, a fejére szórt minden sértés, minden elszenvedett nélkülözés ismeretes volt előtte, mielőtt letette koronáját és királyi palástját…” (Jézus élete, 410. o.)

Micsoda elszántság, bátorság, jellembeli fennköltség és hatalmas szeretet volt Jézus szívében! Annak ellenére, hogy mindent ismert előre, önként választotta azt, hogy magához öleli a keresztet. Nem az Atya ítélte el Őt, hogy meghaljon. Nem! Önként választotta azt, hogy odaadja az életét.

Azzal, hogy magához ölelte ezt az áldozatot, Krisztus saját szükségletei elé helyezte annak örömét, hogy megláthatja a megváltott emberi családot! Ezen a földön minden egyes lépését ez az öröm motiválta. Így magához ölelte a keresztet, semmibe vette a szégyent, és az Atya mellett ül győztesként.

Legyen így velünk is! Vállaljuk fel azt az utat, ahogyan Isten vezet minket, még ha önmegtagadást és áldozatot jelent is. Miért? Az öröm miatt, amit Isten kijelölt nekünk. Ez pedig az evangélium másokkal való megosztásának öröme. Annak öröme, hogy közösségben lehetünk Megváltónkkal egy örökkévalóságon keresztül.

Emmanuel Higgins
Fordította Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése