2018. július 9., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - július 9 - HÉTFŐ - Galácia 3


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 47. fejezet 1092. nap

Mintha látta volna mindazt, ami történt, a Megváltó a küzdelem színhelyére lépett, tekintetét az írástudókra szegezte, és ezt kérdezte: "Mit versengetek ezekkel?" (Mk 9:16)

Az imént még oly vakmerő, kihívó hangok elnémultak. Egyetlen hang sem hallatszott az egész tömegben. A szenvedő apa utat tört a sokaságban, Jézus lábához vetette magát, és előadta bajának, csalódásának történetét.
"Mester, - mondotta - idehoztam hozzád az én fiamat, akiben néma lélek van. És ahol csak előfogja, szaggatja őt; [...] Mondám hát tanítványaidnak, hogy űzzék ki azt, de nem tudták" (Mk 9:17-18).

Jézus körültekintett a megrettent sokaságon, a gáncsoskodó írástudókon, a megszeppent tanítványokon. Minden szívből hitetlenséget olvasott ki, és fájdalmas hangon így kiáltott: "Óh hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket?" (Mk 9:19) A kétségbeesett apának pedig megparancsolta: "Hozd ide a te fiadat!" (Lk 9: 41)

Odahozták a fiút, s amint a Megváltó rátekintett, a gonosz lélek a fiút rettenetes görcsök között ledobta a földre. A földön fetrengett, tajtékzott a szája, a levegőt megremegtették irtózatos kiáltásai.

Az élet Fejedelme és a sötétség erőinek fejedelme újra a csatamezőn találkozott. Krisztus a maga küldetésének szolgálatában, hogy "a foglyoknak szabadulást hirdessek, [...] hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat" (Lk 4:18). Sátán pedig, hogy áldozatát hatalmában tartsa. A világosság angyalai meg a gonosz angyalok seregei láthatatlanul jelen voltak, hogy figyeljék a küzdelmet. Egy rövid időre Jézus megengedte a gonosz léleknek, hogy megmutassa erejét, s a szemlélők felmérhessék az elkövetkező szabadítást.
A sokaság visszafojtott lélegzettel figyelt, az apa remény és félelem között tépelődött. Jézus megkérdezte: "Mennyi ideje, hogy ez esett rajta?" (Mk 9:21) Az apa elmesélte a szenvedések hosszú éveinek történetét, majd, mintha már nem tudna többet elviselni, felkiáltott: "Ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk." "Ha valamit tehetsz!" (Mk 9: 22) Az apa még most is megkérdőjelezte Krisztus hatalmát.

Jézus válaszol: "Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek" (Mk 9:23). Krisztus részéről nem hiányzik az erő, a fiú meggyógyítása az apa hitétől függ. Az apa könnyekben tör ki, felismeri saját gyöngeségét, Krisztus kegyelmére hagyatkozik, s így kiált: "Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek" (Mk 9:24).
Jézus a szenvedőhöz fordul, s így szól: "Te néma és siket lélek, én parancsolom néked, menj ki belőle, és többé belé ne menj!" (Mk 9:25). Kiáltás hallatszik, halálos a küzdelem. Az ördög távozóban mintha áldozata életére törne. Azután a fiú mozdulatlanul, látszólag élettelenül fekszik. A sokaság suttog: "Meghalt" (Mk 9:26). Jézus azonban kézen fogja, felemeli, és teljes testi-lelki épségében állítja édesapja elé. Apa és fia dicsőítik Szabadítójuk nevét. Az emberek "elálmélkodának mindnyájan az Istennek nagyságos erején" (Lk 9:43), mialatt a vereséget szenvedett, megszégyenült írástudók mogorván elfordultak.

"Ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk" (Mk 9:22). Hány bűnterhes lélek visszhangozta ezt az imát! A könyörületes Megváltó válasza mindenkinek ez: "Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek" (Mk 9:23). A hit köt össze a mennyel, ez ad erőt, hogy megbirkózzunk a sötétség erőivel. Krisztusban Isten gondoskodott eszközökről minden bűnös jellemvonásunk féken tartására, hogy ellent tudjunk állni bármilyen erős kísértésnek. Sokan úgy érzik, nincsen hitük, és ezért távol maradnak Krisztustól. Az ilyen gyámoltalanok méltatlanságukban vessék alá magukat az irgalmas Megváltó kegyelmének. Ne önmagukra, hanem Krisztusra nézzenek, aki meggyógyította a betegeket és kiűzte a démonokat, amikor az emberek között járt, az ma is ugyanaz a hatalmas Üdvözítő. A hit Isten igéje által jő. Ragadd meg ígéretét: "Aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem" (Jn 6:37). Vesd magad lábához és kiáltsd: "Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek" (Mk 9:24). Ha ezt cselekszed, sohasem veszhetsz el, soha.

Mai Bibliai szakasz: Galácia 3

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Ha jól átgondoljuk, ostobaság ahhoz ragaszkodni, hogy a Krisztusban való hiten kívül még tennünk kell valamit üdvösségünkért. Ahogy Pál emlékezteti a galáciai gyülekezet tagjait, minden, amit tennünk kell az, hogy megfigyeljük saját tapasztalatunkat (1-5. vers). Amikor az ember elbukott és örökre elszakadt Istentől, Isten vállalta a kezdeményezést a megváltásunk tervének elkészítésében és abban, hogy elküldi Jézust, hogy megváltson bennünket – és mindezt akkor, amikor még istentelenek, gyengék és az Ő ellenségei voltunk (Róm 5.6-10). És Isten embereket hoz az életünkbe, akik bemutatják nekünk az evangéliumot – ahogy Pált is elküldte a galáciabeliekhez. Miért gondolnánk azt, hogy a mi megváltásunk valamiképpen a mi erőfeszítéseinktől függne?   

Saját tapasztalatuk bizonyságán túl Pál arra emlékezteti a galáciabelieket, hogy az Ótestamentum is arról tanúskodik, hogy a megváltás mindig is az Istenbe és az Ő ígéreteibe vetett hiten alapult, nem pedig a cselekedeteinken (Gal 2:16; Róm 3:28). Pál első érvelése Ábrahám tapasztalatán alapul. Amikor Isten szövetségi ígéretet tett Ábrahámnak 1Móz 12-ben, nem kért semmilyen cselekedetet Ábrahámtól, amivel megszerezhette volna (1Móz 12:1-3). Csak el kellett fogadnia, amit Isten megígért, hogy megteszi érette. Mindez 25 évvel azelőtt történt, hogy Ábrahám körülmetélkedett volna. Miért gondolnánk hát, hogy a körülmetélkedés vagy bármi más az üdvösség előfeltétele volna?   

De miért adott Isten törvényt Mózesnek 430 évvel később? Pál szavai szerint azért, hogy rámutasson a bűnre (Gal 3:18; Róm 5:20; 7:13) és annak ellenszerére, amit az áldozati rendszer előrevetített. A törvény szerepe olyan, mint egy gyámé, akit kijelölnek arra, hogy védje, tanácsolja és fegyelmezze a gyermeket (24-25. vers). Bármilyen fontos szerepet is játszik a törvény, soha nem volt az a szerepe, hogy végcél legyen önmagában! Ez a szerep egyedül Krisztusé, azé, aki megszabadított minket a bűn rabláncaitól és a törvény kárhoztatásától, és Isten örökkévaló családjának tagjává tett bennünket (3:26-29; 4:5). Bárcsak megtelne a szívünk hálával, amint megértjük mindazt, amit Krisztus jelent nekünk!

Carl P. Cosaert

152. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  47-48. fejezeteihez (július 8-14).

A Jézussal a hegyen töltött éjszaka után a tanítványok lelkileg feltöltődtek, és készen álltak a szolgálatra, azonban az elhatározásukból hamarosan vetekedés lett a betöltött helyért. Micsoda lecke ez számomra! Nemrégiben egy ifjúsági táborba látogattam, ahol én is feltöltődtem lelkileg és felbátorodtam, hogy keressem az alkalmakat, amikor megoszthatom Krisztust másokkal. Azonban alig hogy elhagytam a tábort, az élet szükségletei elkezdték kiszorítani a célomat a helyéből. Elárasztottak a „sürgős” dolgok, jöttek az emberek, akikre figyelnem kellett, olyanok, akiknek semmi közük nem volt a küldetésemhez.

Talán téged is eltérítenek dolgok az isteni elhívástól. Talán az elismerés iránti vágyad az, ami akadályozza az Istenért végzendő munkádat, ahogyan történt a kiválasztott tizenkettő esetében is, önző ambíciójuk miatt. Talán a figyelem elkalandozását a hit hiánya okozza, mint ahogy azoknál a tanítványoknál volt, akik elmaradtak, és megpróbálták kiűzni a fiúból a démont, sikertelenül. Talán egy visszatérő bűn az, ami megcsapolja az energiádat, és amitől érdemtelennek érzed magad a szolgálatra. Bármi is térít el, tudjuk, hogy a gyógymód az Isten szavából való táplálkozásban rejlik.

A Szentírásban találunk utasítást arra, hogy Isten munkáját rangsoroljuk előre (Lukács 12:29–31), az alázat nagyszerű példáit (Filippi 2:3–8; Máté 18:3), lehetőséget a hit megújítására (Róma 10:17) és erőt arra, hogy ellenálljunk a kísértésnek (Zsolt. 119:11–16). Az imádság, illetve az Isten szava mellett eltöltött idő lehet a mi napi hegyi tapasztalatunk, amelyből erőt meríthetünk, amelyet megígért az Ő nevében, hogy segítségével sebeket kötöz be és foglyokat szabadít meg.

Cindy Blades
Barbados, jelenleg Új-Zélandon él
Fordította Gősi Csaba

1 megjegyzés: