2018. július 6., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - július 6 - PÉNTEK - 2 Korinthus 13


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 46. fejezet 1089. nap

46. Jézus megdicsőülése

Alkonyodik, midőn Jézus maga mellé szólítja három tanítványát, Pétert, Jakabot és Jánost, átvezeti őket a mezőkön, messze föl egy rögös ösvényen, egy magányos hegyoldalra. A Megváltó és tanítványai egész nap utaztak, tanítottak, s a hegymászás most még jobban kifárasztja őket. Krisztus leemelte a terhet számos szenvedő testéről, lelkéről, az élet áramát adta kimerült porhüvelyükbe, de Ő maga is ember, és tanítványaihoz hasonlóan elfárasztja a hegymenet.

A lenyugvó nap fénye még elidőz a hegycsúcson, halványodó csillogása bearanyozza ösvényüket. Ám hamarosan elhal a fény a hegyen és a völgyben is, a nap lebukik a nyugati láthatáron, s a magányos vándorokra az éj sötétje borul. A környezet homálya összhangban áll szomorú életükkel, mely köré mind sűrűbb felhők gyülekeznek.

A tanítványok nem merik megkérdezni Krisztust, hová megy és miért. Jézus gyakran töltött imában a hegyen egész éjszakákat. Ő, akinek keze formálta a hegyet és völgyet, otthon érzi magát a természetben, élvezi csöndjét. A tanítványok követik Krisz?ust, ahová megy, de csodálkoznak, miért vezeti őket Mesterük ezen a fárasztó, meredek helyen, amikor ők is kimerültek, s Neki is pihenésre volna szüksége.

Végül Krisztus szól, hogy ne menjenek tovább. Néhány lépést távolodik, s a Fájdalmak Férfia erős kiáltásokkal és könnyhullatásokkal esedez. Erőért könyörög, hogy kiállhassa a próbát az emberiség érdekében. Újra kapcsolatba kell kerülnie a Mindenhatóval, mert csak így képes szembenézni a jövővel. Kiönti szívbéli vágyakozását tanítványaiért, hogy a sötétség hatalmának órájában hitük el ne fogyatkozzék. A harmat elborítja meghajló alakját, de Ő most nem érzi. Az éj árnyai sűrűn köré telepednek, de Ő nem törődik homályukkal. Így telnek lassan az órák. A tanítványok eleinte őszinte odaszenteléssel, vele egységben imádkoznak, egy idő után azonban hatalmába keríti őket a fáradtság, s miközben figyelmüket a helyszínre igyekszenek fordítani, elalszanak. Jézus beszélt nekik szenvedéseiről, magával vitte őket, hogy imában egyesüljenek vele, s most érettük imádkozik. A Megváltó látta tanítványai bánatát, enyhíteni akarta szomorúságukat, biztosítani kívánta őket, hogy hitük nem volt hiábavaló. Még a tizenkettő közül sem tudja mindenki elfogadni a kinyilatkoztatást, melyet adni óhajt. Csak azt a hármat választotta ki, hogy vele legyenek a hegyen, akik majd tanúi lesznek Gecsemáné-kerti gyötrelmének. Imájának most az a tárgya, hogy tanítványai láthassák ama dicsőséget, amely az Övé volt az Atyával a világ alapítása előtt, s országa nyilatkozzék meg emberi szemeik számára, tanítványai erősödjenek meg, mert látták azt. Azért könyörög, hogy lássák istenségének megnyilatkozását, ami majd vigaszt nyújt nekik szenvedései tetőfokának órájában, s biztosan tudhassák: Ő Isten Fia, és szégyenteljes halála a megváltási terv részét képezi.

Imája meghallgattatik. Miközben alázatosan a sziklás földre borul, hirtelen megnyílik az ég, Isten városának aranykapui szélesre tárulnak, s a hegyről leszálló szent fényesség beragyogja a Megváltó alakját. Istensége belülről átragyog az emberin, s egybeolvad a föntről jövő dicsőséggel. Térdéről felemelkedve ott áll Krisztus isteni fenségben. Megszűnt a lelki gyötrelem. Arca most fénylik, "mint a nap ", ruhája, "fehér, mint a fényesség" (Mt 17:2).
A tanítványok fölébrednek, nézik a hegyet beragyogó dicsőség áradatát. Félelemmel vegyes ámulattal szemlélik Mesterük sugárzó alakját. Amint szemük hozzászokik a csodás fényhez, látják, hogy Jézus nincs egyedül. Mellette áll két mennyei lény, bensőségesen beszélgetnek vele. Egyikük Mózes, aki a Sínai hegyen beszélt Istennel, másikuk Illés - akinek megadatott az a magas kiváltság, ami Ádám fiai közül rajta kívül csak egynek -, kit sohasem győzött le a halál hatalma.

Ezerötszáz évvel azelőtt Mózes a Piszga hegyén állva szemlélte az Ígéret Földjét. A Meribánál elkövetett bűne miatt azonban nem mehetett be oda. Nem neki jutott az öröm, hogy Izrael seregeit atyáik örökségébe vezesse. Gyötrődő könyörgése: "Hadd menjek át kérlek, és hadd lássam meg azt a jó földet, amely a Jordánon túl van, és azt a jó hegyet, és a Libanont!" (5Móz 3 : 25) - nem talált meghallgatásra. A remény, mely negyven évig megvilágította a pusztai vándorlás sötétjét, nem teljesült. Egy pusztai sírba torkollott annyi esztendő küszködése, nyomasztó gondja. Ám Ő, aki "véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk," (Ef 3:20) ilyen mértékben válaszolt szolgájának imájára. Mózes általment a halál országán, de nem kellett a sírban maradnia. Maga Krisztus hívta elő az életre. Sátán, a kísértő követelte Mózes testét vétke miatt, de Krisztus, a Megváltó előhozta őt a sírból (Vö. Júd 9!).

A megdicsőülés hegyén Mózes tanú volt rá, hogy Krisztus győzött a bűn és a halál fölött. Azokat jelképezte, akik az igazak föltámadásakor előjönnek a sírból. Illés, aki anélkül ment a mennybe, hogy meghalt volna, azokat jelképezte, akik élni fognak a földön Krisztus második eljövetelekor, akik elváltoznak "nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra", amikor "szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára", és "e halandó test halhatatlanságot öltsön magára" (lKor 15:52-53). Jézus mennyei világosságba öltözött, ahogyan meg fog jelenni, amikor eljön "másodszor bűn nélkül" (Zsid 9:28) üdvösségre. Mert el fog jönni "az ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal". (Mk 8:38) A Megváltó tanítványainak adott ígérete most beteljesedett. A hegyen kicsinyített formában látható volt a dicsőség jövendő országa: Krisztus, a király; Mózes, a feltámadott szentek; és Illés, az elváltozott szentek képviselője.

A tanítványok még nem fogják föl a látottakat, de örvendeznek, amiért hosszútűrő tanítójukat - aki gyöngéd és alázatos, s gyámoltalan idegenként vándorol ide-oda - megtisztelik a menny kiváltságosai. Azt hiszik, Illés a Messiás uralkodását fogja bejelenteni, s Krisztus országát hamarosan megalapítják a földön. Félelmük, csatódásuk emlékét örökre elűzhetik. Szeretnének ott maradni, ahol Isten dicsősége megnyilatkozott. Péter felkiált: "Mester, jó nékünk itt lennünk: csináljunk azért három hajlékot, egyet néked, Mózesnek is egyet, és egyet Illésnek." (Lk 9:33) A tanítványok bizonyosak afelől, hogy Mózes és Illés Mesterük védelmére, királyi tekintélyének megalapozására érkezett.

Mai Bibliai szakasz: 2 Korinthus 13

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Azzal az ígérettel fejezi be Pál apostol ezt a levelet (amely legalább harmadik a sorban), hogy harmadszor is ellátogat majd a korinthusi hívőkhöz (1. vers). Kilátásba helyezi, hogy nem lesz velük kíméletes következő látogatása során (2. vers). Mivel a korinthusi hívők bizonyítékot követeltek arra, hogy Krisztus szól Pál által, fel kell készülniük Krisztus erejének megtapasztalására (3. vers). Bár Krisztus megfeszíttetett (ami az erőtlenségre utal), most „Isten hatalmából” él (4. vers).

Pál apostol azért imádkozik, hogy megálljanak a próbában, miközben arra figyelmezteti a korinthusi hívőket, vizsgálják meg magukat, hogy valóban hitben járnak-e (5-6. vers).

A korinthusi gyülekezet példája is bizonyítja, hogy tökéletes gyülekezet nem létezett még a korai hívők között sem. Az újszövetségi mintát gyakran követendő példának tartjuk, ám még sokkal fontosabb a korai gyülekezetek hibáiból tanulni. Az akkori gyülekezetben ugyanúgy előfordultak összetűzések és problémák, mint manapság. A gondokon túllátva mégis jusson eszünkbe az ígéret: „Mert semmit sem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért” (8. vers). Hívőként tehát nagy a felelősségünk, hogy amiben csak tudjuk, a gyülekezet építésére használjuk a befolyásunkat. Pál kijelenti, apostoli hatalmát „építésre, nem pedig rombolásra” kapta az Úrtól (10. vers).

Hittestvérei iránt érzett nagy szeretetét kifejező szavakkal búcsúzik Pál (1-13. vers). „Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!” Ez a Szentháromságra utaló, az egyenlőséget is hangsúlyozó, világos kijelentés rámutat, hogyan kell a korinthusi hívőknek, és valamennyi keresztény hívőnek egymással bánniuk.

Michael W. Campbell, Ph.D

151. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  45-46. fejezeteihez (július 1-7).

Képzeld el, hogy az egész életedet láthatod magad előtt, élénk részletes ábrázolásban. Mindent, ami történni fog veled, a helyeket, ahova menni fogsz, és a dolgokat, amiket teszel majd. Túlterhelnének-e ezek téged? Valószínű, hogy igen.

Isten gyakran könyörületesen megóv minket a jövőtől. Hálásak lehetünk ezért! Mindez azonban nem volt így a Megváltónk számára. Bámulatos, hogy Ő mindenről tudott, ami történni fog vele, még mielőtt leszállt trónjáról, és istenségére emberi ruhát öltött. Így olvassuk: „A szívét gyötrő minden fájdalom, a fejére szórt minden sértés, minden elszenvedett nélkülözés ismeretes volt előtte, mielőtt letette koronáját és királyi palástját…” (Jézus élete, 410. o.)

Micsoda elszántság, bátorság, jellembeli fennköltség és hatalmas szeretet volt Jézus szívében! Annak ellenére, hogy mindent ismert előre, önként választotta azt, hogy magához öleli a keresztet. Nem az Atya ítélte el Őt, hogy meghaljon. Nem! Önként választotta azt, hogy odaadja az életét.

Azzal, hogy magához ölelte ezt az áldozatot, Krisztus saját szükségletei elé helyezte annak örömét, hogy megláthatja a megváltott emberi családot! Ezen a földön minden egyes lépését ez az öröm motiválta. Így magához ölelte a keresztet, semmibe vette a szégyent, és az Atya mellett ül győztesként.

Legyen így velünk is! Vállaljuk fel azt az utat, ahogyan Isten vezet minket, még ha önmegtagadást és áldozatot jelent is. Miért? Az öröm miatt, amit Isten kijelölt nekünk. Ez pedig az evangélium másokkal való megosztásának öröme. Annak öröme, hogy közösségben lehetünk Megváltónkkal egy örökkévalóságon keresztül.

Emmanuel Higgins
Fordította Gősi Csaba


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése