2016. október 11., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - október 11 - KEDD - Jób 22

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 59. fejezet 457. nap

"Úgy mint a többi népek". Az izraeliták nem látták be, hogy különös kiváltság, megkülönböztetett áldás volt rájuk nézve, hogy nem kellett úgy élniük, mint a pogányoknak. Isten azért különítette el őket minden néptől, hogy különleges kincsévé tegye őket. ők azonban semmibe vették ezt a magas kitüntetést, és királyt akartak, mint ahogy más nemzetnél volt. Istennek úgynevezett népe között még ma is fenn áll az a kívánság, hogy gyakorolhassák a világi szokásokat. Az Istentől való eltávolodás arányában kívánkoznak a világi előnyök és megbecsülés után. A keresztények állandóan azok utánzására törekednek, akik a világ istenét imádják. Sokan állítják, hogy jobban tudnak hatni az istentelenekre, ha elvegyülnek közéjük és utánozzák szokásaikat. De akik így cselekszenek, elszakadnak az erő örök forrásától. Mert ha barátkoznak a világgal, Isten ellenségeivé lesznek. Földi kitüntetések miatt feláldozzák azt a végtelenül nagy megtiszteltetést, amellyel az Isten megtiszteli azokat, akiket "[...] a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el" (1Pt 2:9), hogy hirdessék az Istennek hatalmas dolgait.

Sámuel mélyen elszomorodva vette tudomásul a nép határozatát. De Isten így szólt hozzá: "Hallgass szavokra, és adj nékik királyt" (1Sám 8:22). És a próféta megtette kötelességét. Lelkiismeretesen figyelmeztette őket, de intéseit elvetették. Nehéz szívvel bocsátotta el a népet, ő maga pedig visszavonult, hogy előkészületet tegyen a nagy változásra.

Sámuel tiszta, önzetlen élete, odaadása csupa vád volt a magukat szerető papok és a gőgös gyülekezet ellen. Mert ő nem vette ugyan magát pompával körül, nem is költekezett szertelenül, de munkája magán viselte a menny pecsétjét. őt a világ Megváltója tüntette ki, akinek vezetése alatt uralkodott a hébereken. De a nép megunta komoly istenfélelmét és önátadását; szerény személyét megvetették, és szívesen cserélték fel egy olyan férfiúval, aki királymódra uralkodik felettük.

Sámuel jellemében Krisztus jellemének visszatükröződését látjuk. A Megváltó is tiszta életével vonta magára Sátán haragját. Az ő élete a világ világossága volt, és felfedte az emberek szívében lakozó gonoszságokat. Szent életével ő is maga ellen ingerelte a képmutató zsidók legféktelenebb gyűlöletét. Nem világi gazdagsággal és méltósággal jött a földre, de cselekedetei bebizonyították, hogy nagyobb hatalma van, mint bármely földi fejedelemnek. A zsidók azt várták, hogy a Messiás megtöri majd elnyomóik hatalmát; ha az igát reájuk kényszerítő bűneiket elfedezte és istenfélelmüket dicsérte volna, akkor királlyá tették volna; de nem tudták elviselni bűneik félelem nélküli ostorozását. Kedves lényét, amelynek lényege jóakarat, tisztaság és szentség volt, és csak a bűnt gyűlölte, megvetették. Így volt ez minden időben. A mennyből jövő világosság mindenkit kárhoztat, aki nem akar fényében járni. A képmutatók pedig Sátán eszközeivé válnak, hogy gyötörjék a hűségeseket, ha azok példaadása őket kárhoztatja. "De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak" (2Tim 3:12).

Bár Izrael egyeduralmát az Úr prófétája által előre megmondta, a királyválasztás jogát fenntartotta magának. A héberek ebben engedtek is az Isten akaratának, aki királlyá választotta felettük a Benjámin törzséből származó Kis fiát, Sault.

A leendő király külső megjelenése büszkeséggel töltötte el a királyt kívánók szívét, mert "[...] ő nála Izrael fiai közül senki sem volt szebb" (1Sám 9:2). Saul életének virágában volt és arányos testalkata, méltóságteljes tartása azt látszottak bizonyítani, hogy uralkodásra született. De megnyerő külseje mellett hiányoztak belőle azok a tulajdonságok, amelyek által mennyei bölcsességhez juthatott volna. Ifjú éveiben nem tanult önfegyelmet és az Isten kegyelmének megújító hatását sohasem érezte.

Saul, törzse egyik hatalmas fejedelmének fia volt, de az akkori szokások szerint, atyjával együtt földműveléssel foglalkozott. Történt egyszer, hogy atyjának néhány állata eltévedt a hegyek között és Saul szolgájával keresésükre indult. Három napig hiába keresték azokat, és amikor Ráma, Sámuel otthona közelébe jutottak, a szolga azt a tanácsot adta, hogy menjenek be a városba és kérdezzék meg a prófétát az elveszett állatok felől. (Lásd Függelék 9. megjegyzését). "[...[ Ímé van nálam egy ezüst siklusnak negyedrésze" - mondta - "azt odaadom az Isten emberének, hogy megmondja nékünk a mi utunkat" (1Sám 9:8). Abban az időben ugyanis az volt a szokás, hogy ha valaki magánál rangban magasabb egyént látogatott meg, tisztelete jeléül valami kicsiny ajándékot vitt.

A városba menet találkoztak néhány vízért menő leánnyal, akiktől megkérdezték, hogy merre lakik a látnok. Feleletül arról értesültek, hogy a próféta éppen áldozni készül a magaslaton, ahol istentiszteleti szeretetvendégség is lesz. Sámuel kormányzata alatt ugyanis nagy változások történtek Izraelben. Elhívatásakor a nép az áldozati rendtartást megvetéssel nézte "[...] az emberek megutálják vala az Úrnak áldozatát" (1Sám 2:17). De most istentiszteletet gyakoroltak az egész országban és az áldozati rendtartást is tiszteletben tartották. Minthogy azonban a szentélyben szolgálat nem folyt, az áldozatokat egy időre másutt mutatták be. Ez a szertartás most rendszerint a papok és léviták városaiban folyt. Az áldozásra a helyiség legmagasabb helyét jelölték ki, azért nevezték azt magaslatnak.

Mai Bibliai szakasz: Jób 22

Most Elifáz kerül sorra. Az utolsó idők eseményeit szeretné a jelenben élő emberek életére alkalmazni. Ebben a fejezetben Elifáz a Jób idejében általánosan elterjedt gondolkodásmódot követi, és számtalan kérdést tesz fel: „Hasznára van-e Istennek, ha az egyik ember bölcsességre tanítja a másikat?”; „Törődik-e Isten azzal, ha te igaz vagy?” (2-3. vers -  új prot. ford.) Ezek az Istenről szóló  kérdések nagyon hasonlítanak azokhoz, amelyeket sátán tett fel mennybéli lázadása idején.

Ez egyáltalán nem biblikus, hiszen tudjuk, hogy Isten ezt mondta: „Legyetek igazak, mert én igaz vagyok.”  Elifáz arra a következtetésre jut, hogy mivel Jób szenved, Isten bünteti őt. „Avagy nem sok-é a te gonoszságod?” (5. vers.) ezután felsorolja Jób gonoszságait: ok nélkül zálogot vett embertársaitól, a mezíteleneket nem ruházta föl, a szomjazóknak nem adott inni és az éhezőknek sem enni (6-7. vers). Bepillantást nyerhetünk Elifáz gondolkodásmódjába: „A hatalmaskodóé az ország, a kiváltságosok laknak benne” (8. vers – új prot. ford.). Jób azelőtt gazdag ember volt és elismert, most nem az. Elifáz folytatja Jób bűneinek listáját: üres kézzel küldte el az özvegyeket és az árvák erejét letörte (9. vers). Elifáz szerint a gazdag Jób figyelmen  kívül hagyta a „Tökéletes Uralkodó” jellemét. Ezért vannak most olyan csapdák Jób körül, mint a félelem és a sötétség (10-11. vers).

Elifáz felfedi előttünk saját istenképét. Azt mondja, hogy Isten a magasságban lakozik, a csillagokat és a galaxisokat figyeli. Ő nem olyan, amilyennek Jób szavai szerint tűnik, miszerint Isten nem tudhatja, mi folyik a Földön, mert a sűrű felhők elrejtik azt előle (13-14. vers). Elifáz félreértette Jób szavait. Majd provokálja Jóbot: „Követed-e az ősidők ösvényét, amelyen álnok emberek jártak? Ne feledd, hogy Isten jó dolgokkal áldotta meg őket, annak ellenére, hogy azt kérték, távozzon el tőlük. Azután elsodorta őket az áradat. A gonoszok levágatnak, és jólétüket tűz emészti meg. Távol legyen tőlem a gonoszok gondolkodása!” (16-20. vers)

Ha Jób megbánja bűneit és rábízza magát Istenre, akkor békességben lehet Vele. Jóbnak el kell fogadnia az Isten szájából származó utasításokat és szavait a szívébe kell zárnia (21-22. vers). Meg kell térnie, akkor felépülhet, és az álnokságot sátrától messzire kell űznie (23. vers). Elifáz az ezt követő áldások hosszú sorát ismerteti, mint az ofíri arany és a ragyogó ezüst. Majd hozzáteszi: „A Mindenható lesz az aranyad és válogatott ezüstöd. Akkor majd a Mindenhatóban gyönyörködsz, és arcodat Istenhez emeled. Ha könyörögsz hozzá, meghallgat, te pedig teljesíted fogadalmaidat. Ha valamit elhatározol, meglesz, világosság ragyogja be utadat” (25-28. vers – új prot. ford.)

Elifáz azt mondja Jóbnak, hogy viduljon fel, mert az alázatosak felmagasztaltatnak (29. vers). Még azok is, akik nem ártatlanok, de Istenhez fordulnak, meg fognak szabadulni az Ő kezének tisztasága által (30. vers).

Drága Istenünk! Ez a világ nem az otthonunk, és a veled való kapcsolatunk felkészít minket a távozásra, hogy ne itt éljünk örökké. Kérünk, segíts, hogy Jóbhoz hasonlóan mi is rád összpontosíthassuk figyelmünket! Ámen.

Koot van Wyk

63. heti olvasmány a PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 59. fejezeteihez (okt. 9-15).

Isten a kezdettől fogva megadta nekünk annak a szabadságát, hogy tévedjünk.

Életem során sokkal könnyebbnek találtam, hogy elfogadjam ezt a szabadságot a magam számára, mint hogy akkor fogadjam el ezt a szabadságot, amikor mások élnek vele. Sámuel is küzdött ezzel, amikor az izraeliták királyt kértek. Isten Sámuelhez szólt, és Sámuelen keresztül hozzánk, hogy az alábbi fontos vezérelvekkel lásson el bennünket, amelyekre jó emlékeznünk, amikor olyan személyeket kell kezelnünk, akik élnek a tévedéshez való szabadságukkal:

1) Ne tedd személyessé az ügyet! Isten világossá tette, hogy az izraeliták hibás döntéshozása egy Istennel szembeni probléma volt, nem Sámuellel volt gondjuk. Az érzéseink könnyen elterelhetik figyelmünket az erkölcsi elvekről, amelyeket a helyzet magába foglal.

2) Tiszteld mások szabadságát, hogy helytelen döntésük alapján cselekedhessenek! Bár néhány tettet meg kell akadályozni, mert azonnali, elfogadhatatlan kárt okozna valakinek, általában a következmények csak az idő múltával lépnek életbe. Gyakran arra is van lehetőség, hogy ezek az emberek a bűnbánatot válasszák és megelőzzék vagy csökkentsék a következményeket.

3) Működj együtt azokkal, akik rossz döntéseket hoznak, hogy csökkenjen a kár! Szeretettel figyelmeztesd őket a választásuk várható következményeire, és keress módot arra, hogy áldás légy számukra a történtek közben. Isten Sámuelen keresztül mutatta be, hogy miért rossz döntés Izráel számára, hogy királya legyen. Mégis, később ott volt Saul, és Isten Dávidon keresztül egy királyi vonalat alapított, amelybe jó néhány király beletartozott, akik pozitív hatással voltak a népre az istenfélő irányításukkal.

4) Imádkozz azokért, akik rossz döntéseket hoznak! Nem maradhatunk a jó úton, ha megtagadjuk, hogy imádkozzunk azokért, akik tévedésben vannak.

Brent Hamstra, az Adventurers nevű szülő-gyermek kapcsolatot segítő szervezet önkéntese
Collegedale adventista gyülekezet, Tennessee, USA
Fordította: Gősi Csaba


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése